Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
LEGE 74 10-06-2014

LEGE 74 10-06-2014

Ratings: (0)|Views: 0|Likes:
Published by tunabres

More info:

Published by: tunabres on Jul 14, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/14/2014

pdf

text

original

 
 LEGE nr. 74 din 10 iunie 2014
 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Consiliul de Miniştri al Republicii Albania privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Bucureşti la 14 noiembrie !1"
EMITENT:
#AR$AM%&'($
PUBLICAT ÎN:
M)&*')R($ )+*C*A$ nr 44- din 1. iunie !14
Data Intrarii in vi!are: 22 Iunie 2014
///////////////////////////////////////////////////////////////////////// #arlamentul României adoptă pre0enta lee AR'*C)$ (&*C 2e ratifică Acordul dintre Guvernul României şi Consiliul de Miniştri al Republicii Albania  privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Bucureşti la 14 noiembrie !1" Această lee a fost adoptată de #arlamentul României, cu respectarea prevederilor art 3 şiale art 35 alin 67 din Constituţia României, republicată #R%8%9*&'%$% CAM%R%* 9%#('A:*$)R  ;A$%R*(/8'%+A& <G)&%A p #R%8%9*&'%$% 2%&A'($(*, *)A& C=%$AR( Bucureşti, 1! iunie !14 &r 34 AC)R9 >ntre Guvernul României şi Consiliul de Miniştri al Republicii Albania privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate Guvernul României şi Consiliul de Miniştri al Republicii Albania, denumite >n continuare  părţi, >n scopul asiurării protecţiei reciproce a tuturor informaţiilor clasificate cărora li s/a atribuit un nivel de clasificare de securitate >n statul uneia dintre părţi şi care au fost transmisestatului celeilalte părţi, dorind să stabilească reulile de protecţie reciprocă a informaţiilor clasificate care se vor e?tinde asupra tuturor acordurilor de cooperare ce urmea0ă a fi >nc@eiate >ntre părţi şi asupra contractelor ce vor fi >ncredinţate >ntre persoanele uridice de drept public sau privat din statele părţilor şi care implică sc@imbul de informaţii clasificate, au convenit următoarele
 
 AR' 1 9omeniul de aplicare 617 #re0entul acord constituie ba0a leală a tuturor activităţilor ce implică sc@imbul de informaţii clasificate >ntre părţi referitor la a7 cooperarea dintre părţi >n domeniul apărării naţionale şi orice alte aspecte leate de securitatea naţională b7 cooperarea, proiectele comune, contractele sau oricare alte raporturi >ntre oranismele destat sau alte persoane de drept public sau privat din statele părţilor >n domeniul apărării naţionale şi orice alte aspecte privind securitatea naţională c7 vân0are de ec@ipamente, produse şi DnoE/@oE 67 #re0entul acord nu va fi invocat de niciuna dintre părţi pentru a obţine informaţiile clasificate pe care cealaltă parte le/a primit de la un terţ 6"7 #re0entul acord nu va afecta obliaţiile celor două părţi ce derivă din alte acorduri internaţionale şi nu va fi folosit >mpotriva intereselor, securităţii şi interităţii teritoriale ale altor state AR'  9efiniţii Fn sensul pre0entului acord a7 informaţie clasificată >nseamnă orice informaţie, document sau material, care, indiferent de forma acesteia, necesită protecţie >mpotriva de0văluirii sau distruerii neautori0ate, >nsuşirii ileale, deteriorării sau pierderii şi care a fost desemnată ca atare >n ba0a leislaţiei din statul uneia dintre părţi b7 contractsubcontract clasificat >nseamnă un contractsubcontract care conţine sau implicăacces la informaţii clasificate c7 nivel de clasificare de securitate >nseamnă o cateorie care, >n conformitate cu leislaţia naţională, indică importanţa informaţiilor clasificate şi determină anumite restricţii privind accesul la aceste informaţii, măsuri de protecţie şi marcae d7 incident de securitate >nseamnă o acţiune sau o omisiune contrară leislaţiei naţionale sau relementărilor de securitate ale oricăreia dintre părţi care are sau poate avea ca re0ultat de0văluirea sau distruerea neautori0ată, >nsuşirea ileală, deteriorarea sau pierderea informaţiilor clasificate e7 certificat de securitate a personalului >nseamnă un document emis >n ba0a unei proceduri de investiare şi prin care se determină loialitatea şi credibilitatea unei persoane, se confirmă >ndeplinirea condiţiilor prevă0ute >n leislaţia naţională şi pe ba0a căruia se acordă persoanei respective accesul la informaţii cu un anumit nivel de clasificare de securitate f7 certificat de securitate industrială >nseamnă un document acordat de autoritatea competentă de securitate, prin care se atestă că o persoană uridică este abilitată să participe laactivităţi precontractuale sau să derule0e contractesubcontracte clasificate, >n conformitate culeislaţia naţională respectivă 7 parte emitentă >nseamnă partea, inclusiv persoane uridice de drept public sau privat din statul părţii respective, care emite informaţiile clasificate @7 partea primitoare >nseamnă partea, inclusiv persoane de drept public sau privat din statul  părţii respective, care primeşte informaţiile clasificate i7 terţ >nseamnă orice stat, orani0aţie internaţională, persoană uridică de drept public sau  privat care nu este parte la acest acord AR' " &ivelurile de clasificare de securitate #ărţile au stabilit următoarea ec@ivalenţă a nivelurilor de clasificare de securitate naţionale
┌────────────────────────────┬────────────────┬──────────────────────────────┐Pentru Guvernul României Echivalentul Pentru Consiliul de Miniştri
 
│în limba enle!"│ din Re#ublica $lbania %────────────────────────────&────────────────&──────────────────────────────'│()R*C) (ECRE) +E *MP,R)$-./ │+E,(E0*)/ │),P (ECRE) │)EPER (E1RE) %────────────────────────────&────────────────&──────────────────────────────'│()R*C) (ECRE) │(ECRE) │(E1RE) %────────────────────────────&────────────────&──────────────────────────────'│(ECRE) │C,-2*+E-.*$3 │1,-2*+E-C*$3 %────────────────────────────&────────────────&──────────────────────────────'│(ECRE) +E (ER4*C*5 │RE()R*C)E+ │* 152*65$R 7────────────────────────────8────────────────8──────────────────────────────9
 AR' 4 Autorităţile competente de securitate 617 Autorităţile competente de securitate din statele părţilor autori0ate să implemente0e măsurile de protecţie a informaţiilor clasificate sunt
┌───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐:n România :n Re#ublica $lbania %───────────────────────────────────&─────────────────────────────────────────'│G54ER-53 R,M;-*E* ,2*C*53 │+RE<),R*$ E (*G5R*M*) )E *-2,RM$C*,-*) )E││REG*()R535* -$.*,-$3 $3 │13$(*2*15$R = ne varesi te 1r>eministrit │*-2,RM$.**3,R (ECRE)E +E ()$) │Classi?ied *n?ormation (ecurit> │Government o? România -a@ional │+irectorate = Prime=minister ,??ice │Reistr> ,??ice ?or Classi?ied │*n?ormation 7───────────────────────────────────8─────────────────────────────────────────9
 67 Autorităţile competente de securitate se vor informa reciproc despre orice modificare relevantă survenită >n datele oficiale de contact AR'  Accesul la informaţii clasificate 617 Accesul la informaţiile clasificate 2%CR%'H)&+*9%&C*A$C)&+*9%&:*A$ şi de nivel superior se va limita numai la persoanele care, >n vederea >ndeplinirii >ndatoririlor oficiale şi a sarcinilor de serviciu, necesită acces la aceste informaţii şi cărora li s/au acordat certificate de securitate a personalului 67 Accesul la informaţiile clasificate 2%CR%' 9% 2%R;*C*(* H(+*<(ARR%2'R*C'%9 se va limita numai la persoanele care, >n vederea >ndeplinirii >ndatoririlor oficiale şi a sarcinilor de serviciu, necesită acces la aceste informaţii şi cu condiţia ca persoanele respective să >ndeplinească cerinţele pentru acces la aceste informaţii clasificate >n conformitate cu leislaţiile naţionale ale părţilor 6"7 #artea primitoare a7 nu va transmite informaţii clasificate unui terţ fără consimţământul prealabil scris al  părţii emitente b7 va asiura pentru toate informaţiile clasificate primite acelaşi nivel de protecţie ca şi  pentru informaţiile naţionale clasificate având nivel de clasificare de securitate ec@ivalent, >n conformitate cu art " c7 nu va folosi informaţiile clasificate >n alte scopuri decât cele pentru care au fost furni0ate d7 va respecta drepturile de proprietate intelectuală care implică informaţii clasificate e7 nu va declasifica şi nu va scădea nivelul de clasificare de securitate al informaţiilor clasificate primite fără consimţământul prealabil scris al părţii emitente sau la cererea acesteia AR' 5

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->