Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Pasqyrat re Miratuar Nga KKK 2008

Pasqyrat re Miratuar Nga KKK 2008

Ratings: (0)|Views: 1,281|Likes:
Published by shkurti88

More info:

Published by: shkurti88 on Nov 30, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/29/2012

pdf

text

original

 
1
Pasqyrat Financiare dhe mënyra e plotësimit të tyre
Në materialin vijues do të jepet një guidë e përgjithshme në lidhje me rregullat bazë, nëlidhje me formatin dhe me ndërtimin e PF të ndërtuara sipas SKK.Materiali është hartuar në formën e një guide të thjeshtë në lidhje me rregullat bazë tëparaqitjes dhe ndërtimit të PF si dhe me përcaktimin e lidhjes së tepricave të llogarivesipas listës së llogarive të miratuar nga KKK me zërat përkatës ku ato do të paraqiten nëBilanc apo në Pasqyrën e të Ardhurave dhe Shpenzimeve. Materiali ka si synim kryesortë tij të ndihmojë hartuesit dhe përdoruesit e tjerë të PF në ndërtimin e tyre sipas SKK.Udhëzimet e dhëna në këtë material për përmbledhjen e tepricave të llogarive në zëra tëcaktuara të bilancit kontabël, të pasqyrës së të Ardhurave dhe Shpenzimeve nuk janëpërfundimtare. Tërhiqet vëmendja e lexuesit këtu që lista e llogarive e publikuar ngaKKK është
 orientuese.
Përdoruesit, njësitë ekonomike mund të shtojnë apo pakësojnëllogari të caktuara të listës së llogarive, në përputhje me nevojat e tyre. Po ashtu, në rastete paraqitjes së transaksioneve për të cilat nuk gjendet përshtatshmëri në listën e llogarivetë paraqitur nga KKK, duhet të gjendet zgjidhja bazuar në rregullat e trajtimit kontabëldhe të paraqitjes në Pasqyrat Financiare të parashikuara në SKK.Ky material është përgatitur nga grupi i punës i përbërë nga z. Sotiraq DHAMO, znj.Lindita LATI dhe z. Bendis HUSI, dhe është diskutuar në Këshillin Kombëtar tëKontabilitetit. Në këtë material janë reflektuar vërejtjet dhe sugjerimet përkatëse dhe nëfund është bërë miratimi i tij. Këshilli Kombëtar i Kontabilitetit mirëpret çdo kritikë,vërejtje apo sugjerim.
 
2
Rregulla të përgjithshme
Pasqyrat financiare përgatiten mbi bazën e konceptit të materialitetit. Parimi imaterialitetit është përkufizuar dhe sqaruar në SKK 1, paragrafët 34 deri në 69.Pasqyrat financiare ndërtohen duke u bazuar në:- supozime bazë1. Njësia ekonomike;2. Parimi i vijimësisë;3. parimi i kompensismit;Për sigurimin e informacionit të PF, që të jetë i vlefshëm për përdoruesit e tij, duhet tëzbatohen disa Parime të cilat sigurojnë dhe karakteristikat e informacionit kontabël.- Kuptueshmëria;- Rëndësia në vendimarrje;-
 parimi i materialitetit 
- Besueshmëria;
-
Paraqitja me besnikëri-Përparësia e përmbajtjes ekonomike mbi formën ligjore-Paanshmëria-Maturia-Plotësia
 
- Krahasueshmëria;-
qëndrueshmëria e metodave
SIPAS SKK 2 Pasqyrat financiare përbëhen nga:- Bilanci- Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve- Pasqyra e lëvizjes së kapitalit- Pasqyra e flukseve monetare- Shënimet shpjeguese
Plotësimi i informacionit identifikues
Në faqen e parë të PF duhet të tregohet informacioni vijues i cili lejon përdoruesin tëidentifikojë qartë dhe shpejt informacionin që ato japin.- emri i njësisë ekonomike raportuese dhe të dhëna të tjera identifikuese;- nëse janë PF individuale apo të konsoliduara;- datën e bilancit ose periudhën kontabël për PF të tjera;- monedhën e paraqitjes së pasqyrave financiare (lekë);- shkallën e rrumbullakimit të shumave,nëse zbatohet;
 
3
Ndërtimi i Bilancit kontabël
- Bilanci Kontabël përbëhet nga tre pjesë:- aktivet;- detyrimet;- kapitali i pronarëve;- Klasifikimi i tre elementëve të mësipërm në nëngrupe dhe paraqitja e bilancit bëhetduke u bazuar:- në parimin e materialitetit;- për të siguruar pamjen e vërtetë dhe të sinqertë të situatës financiare;Në bilancin kontabël paraqitet situata financiare e krahasuar me atë të periudhësparaardhëse. Për këtë arsye, bilanci kontabël duhet të përmbajë dy kolona për shumat eelementëve të tij.Po ashtu, bilanci duhet të përmbajë edhe një kolonë që titullohet ”shënimi” në të cilën, nëkrah të elementit përkatës të bilancit, do të shënohet numri i paragrafit në shënimetshpjeguese të Pasqyrave Finanicare në të cilin gjendet informacioni shpjegues për këtëelement.Në pasqyrën e bilancit duhet të përfshihen të paktën shumat për zërat e mëposhtëm:
AKTIVET shenime
Vitiraportues
 VitiparaardhësI AKTIVET AFATSHKURTRA1. Aktive monetare2. Derivativë dhe aktive mbajtura për tregtimTotali 23. Aktive tjera financiare afatshkurtraTotali 34. InventariTotali 45. Aktivet biologjike afatshkurtra6. Aktivet afatshkurtra mbajtura për shitje7 Parapagimet dhe shpenzimet e shtyraTOTAL I AKTIVEVE AFATSHKURTRA (I)
 
II AKTIVET AFATGJATA1. Investimet financiare afatgjataTotali 1.2. Aktive afatgjata materialeTotali 23 Aktivet Biologjike afatgjata4 Aktivet afatgjata jomaterialeTotali 45 Kapital aksionar i papaguar6. Aktive tjera afatgjataTOTALI I AKTIVEVE AFATGJATA (II)TOTALI I AKTIVEVE (I + II)
 
DETYRIMET DHE KAPITALI

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Nikolin Kroi liked this
Abdyrrahman Uka liked this
Carla Visuri liked this
Marsel Hysi liked this
Ornela Visha liked this
gzmbasha liked this
Elton Tela liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->