Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
19.07.14 - Τῆς Ὁσίας Μακρίνης.Πολύτεκνη Οἰκογένεια

19.07.14 - Τῆς Ὁσίας Μακρίνης.Πολύτεκνη Οἰκογένεια

Ratings: (0)|Views: 12|Likes:
Published by orfeasfm
ΟΡΘΟΔΟΞΟ,ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ,ΕΝΤΥΠΟ,ΚΥΡΙΑΚΗ,ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ,ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ,ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ
ΟΡΘΟΔΟΞΟ,ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ,ΕΝΤΥΠΟ,ΚΥΡΙΑΚΗ,ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ,ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ,ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ

More info:

Published by: orfeasfm on Jul 14, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/22/2014

pdf

text

original

 
ἁγία Μακρίνα, ἀγαπητοί μου, ἔζησε τὸντέταρτο (Δ΄) αἰῶνα σὲ μία ἀπὸ τὶς ὡραι-ότερες πόλεις τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, τὴν Καισά-
ρεια τῆς Καππαδοκίας. Γεννήθηκε τὸ 327 μ.Χ..
Ἀνῆκε σὲ πολύτεκνη οἰκογένεια καὶ ἦταν τὸπρῶτο καὶ μεγαλύτερο παιδί. Ἡ μητέρα της,ἡ ἁγία Ἐμμέλεια, εἶχε σύζυγο τὸν Βασίλειο,καὶ ἀπὸ τὸ γάμο τους ἀπέκτησαν δέκα παι-διά, τέσσερα ἀγόρια - ἕξι κορίτσια. Ἡ οἰκογέ-νεια αὐτὴ εἶνε
ὑπόδειγμα οἰκογενείας
.Ἡ ἁγία Μακρίνα, ὡς μεγαλύτερη, ἀναδεί-χθηκε
δεύτερη μάνα τοῦ σπιτοῦ
. Φρόντιζε μὲστοργὴ γιὰ τ᾿ ἀδέρφια της καὶ συνέβαλε στὴνδιαπαιδαγώγησί τους. Τρεῖς ἔγιναν ἐπίσκο-ποι· ὁ ἕνας εἶνε ὁ Μέγας Βασίλειος, ὁ δεύτε-ρος εἶνε ὁ Γρηγόριος Νύσσης, ὁ τρίτος εἶνεὁ Πέτρος ἐπίσκοπος Σεβαστείας· τὸ τέταρτοἀγόρι, ὁ Ναυκράτιος, ἔγινε μοναχός. Εἶχε δὲκαὶ πέντε ἀδελφές. Ὁ πρῶτος ἀπὸ τὰ ἀγόρια,ὁ Μέγας Βασίλειος, εἶνε καύχημα τῆς Ἐκκλη-σίας· σοφὸς ἱεράρχης, ποὺ σπούδασε τὴν ἑλ -ληνικὴ σοφία στὴν Ἀθήνα, μετὰ ἐπέστρεψεστὴν πατρίδα του, καὶ τέλος ἔγινε ἐπίσκοποςΚαισαρείας. Ὁ Μέγας Βασίλειος στὴν ἀρχὴεἶχε κλίσι στὸ δικηγορικὸ ἐπάγγελμα καὶ διέ-πρεπε σ᾿ αὐτό. Ἀλλὰ ἡ ἁγία Μακρίνα ἐπέδρα -σε στὸν χαρακτῆρα του καὶ τὸν ἔστρεψε σὲπνευματικὰ ἐνδιαφέροντα καὶ μελέτες, κα -θὼς καὶ τὰ ἄλλα μικρότερα ἀδέρφια της. Ὑ -πάρχει μία ὡραία εἰκόνα, ποὺ παριστάνει τὴνἁγία Μακρίνα νὰ περιποιῆται τὸ μικρότεροἀδελφό της τὸν Πέτρο.Ἡ Μακρίνα διακρινόταν γιὰ τὸ κάλλος της,τὸ σωματικὸ καὶ τὸ ψυχικό. Ἀπὸ μικρὴ διδά-χθηκε τὶς ἀλήθειες τῆς πίστεως, τὶς ὁποῖεςἐφύλαττε μὲ ζῆλο. Ἦταν ἀρκετὰ μορφωμένη.Σὲ νεαρὰ ἡλικία μνηστεύθηκε ἕναν ἐκλεκτὸνέο τῆς Καισαρείας. Ἀλλὰ προτοῦ νὰ γίνῃ ὁγάμος ὁ μνηστήρας της ἀπεβίωσε ἐνῷ βρι-σκό ταν σὲ ταξίδι γιὰ τὴν συλλογὴ δημοσίωνφόρων. Ἐν συνεχείᾳ, μολονότι πολλοὶ τὴ ζη-τοῦσαν νὰ τὴν πάρουν σύζυγο, ἐκείνη
δὲνθέ λησε πλέον ἄλλο γάμο
. Ἔμεινε στὸ σπίτι.Προτίμησε τὴ χηρεία παρ᾿ ὅλες τὶς δυσκολίεςτης. Ἀπομακρύνθηκε ἀπὸ κάθε κοσμικὴ συν -αναστροφὴ καὶ ἀφωσιώθηκε στὴν καλλιέρ-γεια τῶν ἀρετῶν. Συγχρόνως βοηθοῦσε τὴμητέρα της στὴν ἀνατροφὴ τῶν μικροτέρωνἀδελφῶν της.Εὐγενὴς ψυχὴ ἡ Μακρίνα, βλέποντας τὴμα ταιότητα τῆς παρούσης ζωῆς, ἀπεφάσισε
ν᾿ ἀφοσιωθῇ πλέον ἐξ ὁλοκλήρου στὸ Θεό
.Ἀνεχώρησε καὶ ἀπεσύρθη μαζὶ μὲ τὴ μητέρα
της σ᾿ ἕνα ἐρημικὸ ἀγρόκτημά τους στὸν Πόν -
το, μέσα σ᾿ ἕνα θαυμάσιο τοπίο μὲ βλάστησικαὶ δάση, ὅπου ἀκούγονταν τὰ κελαϊδήματατῶν πουλιῶν καὶ ἔτρεχε ὁ Ἴρις ποταμός. Ἐκεῖ ἔχτισαν ἕνα γυναικεῖο μοναστήρι. Ἐκεῖ ἐμό-νασε καὶ ἀσκήτευε. Ἔζησε μὲ προσευχή, μὲμελέτη τῶν Γραφῶν καὶ μὲ ἀγαθοεργία. Ἡ ἁ -γία ζωή της εἵλκυσε καὶ ἄλλες γυναῖκες. Ἔτσισχηματίσθηκε ἕνα κοινόβιο, ψυχὴ τοῦ ὁποί-ου ἦταν ἡ ἁγία Μακρίνα, προεστῶσα τοῦ ἱε-ροῦ παρθενῶνος.Κοντὰ ἐκεῖ ἐμόναζε καὶ ὁ ἀδελφός της Βα-σίλειος. Ἀλλὰ μετὰ ἀπὸ λίγο, ἀρκετὰ νέος,
Μέγας Βασίλειος ἀπέθανε
. Ἡ κοίμησίς τουσκόρπισε θλῖψι καὶ πένθος στὶς ἐκκλησίες καὶμάλιστα στὸ οἰκογενειακό του περιβάλλον.δωσε δὲ ἀφορμὴ νὰ γίνουν τότε συζητή-σεις καὶ νὰ λεχθοῦν πολλὰ γύρω ἀπὸ τὸ θά-νατο καὶ τὴν ἀθανασία τῆς ψυχῆς.Ἀλλὰ καὶ ἡ ἁγία Μακρίνα δὲν ἔζησε πολύ.Ἔφθασε καὶ τὸ δικό της τέλος. Λίγο πρὸ τῆςκοιμήσεώς της ἔσπευσε κοντά της ὁ ἄλλος ἀ -δελφός,
ὁ ἅγιος Γρηγόριος ἐπίσκοπος Νύσ-σης
, ἀφοῦ διήνυσε μεγάλη ἀπόστασι. Ὅτανφτασε ἦταν ἡ τελευταία ἡμέρα τῆς ζωῆςτης. Συναντήθηκαν τὰ δύο ἀδέρφια καὶ δά-κρυσαν. Θυμήθηκαν τὰ παιδικά τους χρόνια,
Τῆς ὁσίας ΜακρίνηςΣάββατο 19 Ἰουλίου 2014 (2005)Περίοδος Δ΄ - Ἔτος ΚΒ΄Φλώρινα - ἀριθμ. φύλλου 1188
2
Συντάκτης (†) ἐπίσκοποςΑὐγουστῖνος Ν. Καντιώτης
Πολύτεκνη οἰκογένεια
«Ἐγενόμην ἐν Πνεύματι ἐν τῇ Κυριακῇ ἡμέρᾳ καὶ ἤκουσα φωνὴν ὀπίσω μου μεγάλην ὡς σάλπιγγος» (Ἀπ. 1,10)

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->