Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
15Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
mesa selimovic - ostrvo

mesa selimovic - ostrvo

Ratings: (0)|Views: 888|Likes:
Published by ika voli tango

More info:

Published by: ika voli tango on Dec 01, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/12/2013

pdf

text

original

ME\u0160A SELIMOVIC
OSTRVO
PROGONSTVO

Ku\u0107a je na kraju punte, u rijetkoj borovoj \u017eumi, na ostrvu. Sasvim blizu groblja, daleko od malog ribarskog naselja. Tu, nadomak mora, blje-\u0160tavog Ijeti, tmurnog i sivog zimi, \u017eive njih dvoje, godinama, suvi\u0161e dug niz godina, mogli su i da zaborave sve \u0161to je bilo, jer je bilo davno, ali nisu zaboravili, osu\u00f1eni na sje\u0107anje.

Njegovo je: mre\u017ea, \u010damac, ribe, govori, tuga i bijes, lutanje po ostrvu.
Njeno je: kuhanje, \u010di\u0161\u0107enje, cvije\u0107e, koko\u0161i, klavir o kojem sanja, trpljenje i sjetno sje\u0107anje.
On mrzi svoje ribe, i ka\u017ee: sutra \u0107emo koko\u0161 za ru\u010dak. Ona je razumnija, ka\u017ee: radije ribu.

On odlazi \u010damcem, daleko od ostrva, na pu-\u010dinu, osje\u0107a se usamljen i slobodan, ili u \u0161umu, u tamu, u
no\u0107, voli kad je nevrijeme, vjetar i talasi, i dr\u017ei neodr\u017eane govore, baca u vjetar poneku rije\u010d,
5uzvik, neku krnju re\u010denicu, i vi\u0161e osje\u0107a nego \u0161to
ka\u017ee.

Ona ve\u010deras dma \u0161pansku frizuru i okrugle min\u00f1u\u0161e, prije trideset i pet godina s tom frizu-rom i tim min\u00f1u\u0161ama svirala je \u0160openovu mazur-ku na jednoj dobrotvornoj zabavi, na\u010delnik je bio odu\u0161evljen, pogladio je po obrazu, svirala je tu mazurku \u010desto, na mnogim priredbama, o svim dr-\u017eavnim praznicima, pred svim uglednijim ljudima u gradu. Zato je voljela da o\u017eivljava ta lijepa sje-\u0107anja na vrijeme kad je sna\u017eno do\u017eivljavala \u017eivot. Zato jedva \u010deka da on ode na more ili u selo, sjed-ne na rub hoklice, i po ivici kuhinjskog stola pre-bire odrvenjelim prstima, zami\u0161ljaju\u0107i tastaturu i zvuk klavira, i ugledne goste \u0161to je slu\u0161aju, nji\u0161e se sablasno po ritmu muzike iz snova, sasvim la-gano, zatvorenih o\u010diju, o\u010dekuju\u0107i onaj daleki plje-sak kao smisao koji ne gubi zna\u010daj ni poslije toliko godina, i zami\u0161ljaju\u0107i mnoge poglede uprte u nju s divljenjem. Toliko je lijepo \u00a9a joj se pla\u010de.

O, \u0161ta je ona mogla da budel
0, \u0161ta je on mogao da bude!
TJsud im nije dao, sprije\u010dio ih je \u017eivot.

Daleko preko mora isvijetli grad hiljadama sijalica u no\u0107i.

Oni sjede odvojeni, gledaju\u0107i grad.
Cvr\u010dak cvr\u010di pod kamenom, glasi se \u0107uk u maslinjaku pod brdom.
On mrzi njenu \u0161pansku frizuru, zalizanu, s bi-jelim korijenom izrasle kose, lud je od bijesa kad

6
je vidi. Naro\u010dito neposredno nakon svojih govora, poslije se primiri.
Cesto su vodili isti razgovor, i dobro je \u0161to su mogli i\u0161ta da govore.
\u2014 U\u017easna ti je frizura \u2014 ka\u017ee on mirno, po-tiskuju\u0107i bijes, odla\u017eu\u0107i ga: \u0161teta da se razgovor odmah
prekine, bolje da se de\u0161ava i ne\u0161to nepri-jatno nego ni\u0161ta.
\u2014 Lijepo mi stoji \u2014 odgovara ona strpljivo. I misli tako. Nikad ne prasne, dra\u017ee joj je da bude

mu\u010denica.
\u2014 Izgleda\u0161 kao \u010dudo.
\u2014 O\u010di su ti ru\u017ene. I misli. Pa ne vidi\u0161 ni\u0161ta lijepo.
\u2014 Ostarila si. Farba\u0161 kosu da se ne vidi koliko si posijedila.
\u2014 Sve \u017eene farbaju kosu.
\u2014 Ne sve. Samo one koje \u017eele ne\u0161to da sakri-ju. Ti ho\u0107e\u0161 da sakrije\u0161 starost.
\u2014 Zbog tebe sam se ofarbala. Da budem ista kao onda.
\u2014 Ni\u0161ta ne mo\u017ee biti isto.
\u2014 Svirala sam \u0160opena, gledao si me, slu\u0161ao, kao i ostali. Bio si odu\u0161evljen. Svi su bili odu\u0161ev-Ijeni. I

sad vidim kako im o\u010di sjaje.
\u2014 Ne sjaje vi\u0161e.

\u2014 Jo\u0161 sjaje, ni\u0161ta se nije promijenilo.
\u2014 Pomrli su, gotovo svi.
\u2014 Sve je sa\u010duvano u mome sje\u0107anju.

\u2014 Voli\u0161 fantome?
7\u2014 Ne volim fantome. Volim ono 5to je bilo.
\u2014 Promijeni frizuru!

\u2014 Za\u0161ito, dragi?
\u2014 Ne zovi me dragi.
\u2014 Za\u0161to, dragi?

\u2014 Stavi obi\u010dnu frizuru!
\u2014 Ve\u010deras je ravno trideset pet godina od onog koncerta.
\u2014 Zar se ne mo\u017ee\u0161 podsjetiti ne\u010dim drugim?
\u2014 To mi je jedino ostalo.
\u2014 Ni\u0161ta ti nije ostalo.
\u2014 Ho\u0107e\u0161 li vina, dragi?

\u2014 Ne\u0107u vino.

\u2014 Malo \u0107e te razgaliti.
\u2014 Ne\u0107u da me i\u0161ta razgaljuje. Ho\u0107u da mi bu-
de te\u0161ko.
\u2014 Imamo pun demi\u017eon. Crnog. Dala sam jed\u00ab
nu staru haljinu.
\u2014 Stra\u0161no izgleda\u0161. Nikad nisi dobro svirala.
\u2014 Ne budi zao. Imala sam strasti.
\u2014 Prevario sam se u tebi.
\u2014 I ja sam u tebi, dragi.
\u2014 Sve sam napustio radi tebe.
\u2014 Ti si napustio ono \u0161to si \u017eelio, ja ono \u0161to sam imala.
\u2014 Htjela si ovu glupu ku\u0107u.
\u2014 Htjeli smo, dragi.
\u2014 Sad nemamo kud. Vezani smo kao za grob-
nicu.

8\u2014 Gledamo grad. Svako ve\u010de.

\u2014 Mogao sam da budem politi\u010dar u gradu, da
nije bilo tebe.
\u2014 Nisi mogao da bude\u0161 politi\u010dar, suvi\u0161e si im-
pulsivan.
\u2014 Dobar sam govornik.
\u2014 Samo si jednom govorio u vije\u0107u. Rekao si tri rije\u010di.
\u2014 Ni\u0161ta ne\u0107e\u0161 da mi prizna\u0161.
\u2014 A \u0161ta ti meni priznaje\u0161?
\u2014 Sku\u010dila si me, uni\u0161tila. Rastavi\u0107emo se.
\u2014 Kako ti odlu\u010di\u0161, dragi.
\u2014 Djecu ti ne dam.
\u2014 Djeca su moja.
\u2014 Neka sama odlu\u010de.
\u2014 Jesu li djeca dobro, dragi?
\u2014 Dobro su.
\u2014 Jesu li unuci dobro?
\u2014 Unuci su dobro. Narasli su. Idu u \u0161kolu.
Dobro u\u010de.

\u2014 Veselo je s djecom.
\u2014 Za\u0161to nisi htjela sa rnnom u grad, draga?
\u2014 Bila sam bolesna, dragi. Zna\u0161 kako me ste-zalo u grudima. A mu\u010dila me i \u017eu\u010d.

\u2014 Sje\u0107am se.
\u2014 Nije trebalo ni ti da ide\u0161.

\u2014 Mo\u017eda ima\u0161 pravo.
\u2014 Drugi put te ne\u0107u pustiti.
\u2014 Za\u0161to oni ne vole kad mi do\u00f1emo?
\u2014 Kad ja do\u00f1em, oni vole.
9\u2014 Pro\u0161le godine si se brzo vratila. Kao ja sad. Pobjegla si.

\u2014 Gledaju ravnodu\u0161no. Gledaju ljutito. Nema-ju injesta, ka\u017eu. Nemaju vremena, ka\u017eu.
\u2014 Dobro vam je tamo na ostrvu, ka\u017eu.
\u2014 Veseli su kad polazimo ovamo.
\u2014 Za\u0161to su takvi?
\u2014 Sva su djeca takva.
\u2014 Nisu sva. Oni li\u010de na tebe. Zato su takvi.
\u2014 Zar sam ja bezdu\u0161na?
\u2014 Kako mo\u017ee\u0161 re\u0107i da su djeca bezdu\u0161na? -\u2014 Ja to nisam rekla.
\u2014 Oni su sebi\u010dni. Kao i ti.
\u2014 Kao i ti.

\u2014 Kaoimi.
\u2014 Kao i svako.
\u2014 Ja nisam sebi\u010dan.
\u2014 Nisi, dragi.
\u2014 Nisi ni ti.
\u2014 Nisam, dragi.
\u2014 Stavi \u0161panske min\u00f1u\u0161e. Sviraj malo \u0160opena.
\u2014 Ne, dragi. Ho\u0107e\u0161 da se ljuti\u0161, da me jo\u0161 vi\u0161e mrzi\u0161.
\u2014 Ne\u0107u ve\u010deras.
\u2014 Za\u0161to ne\u0107e\u0161 ve\u010deras?
\u2014 Zbog djece.
\u2014 Potrebni smo jedno drugome. Nas dvoje. Nikoga nemamo.
\u2014 Ni sebe nemamo.
10
\u2014 Misli\u0107emo da imamo.

\u2014 Treba tako da mislimo.
\u2014 I jeste tako.
\u2014 Naravno da jest.
\u2014 I djeca su nam dobra.
\u2014 Mo\u017eda nisu dobra, ali nas vole.
\u2014 Vole nas, samo nemaju vremena.
\u2014 Ni mjesta. Usko je. Sve je u\u017ee.
\u2014 Sve je bli\u017ee.
\u2014 Boji\u0161 li se groblja? Suvi\u0161e je blizu nas. *\u2014 Bojim se. A ti?

\u2014 I ja se bojim.
\u2014 Cega?

\u2014 Groblja, smrti, starosti, \u017eivota.
\u2014 Ho\u0107e\u0161 li vina, dragi?
\u2014 Ne\u0107u. Neka me boli. Kad pijem, zabora-vim, pa me ne boli.
\u2014 I treba da zaboravi\u0161.

\u2014 Ne treba da zaboravim. Ne\u0107u da zabora-vim. Ako zaboravim, pomiri\u0107u se. A ja ne\u0107u da se mirim.
Ho\u0107u da bude ono \u0161to \u017eelim.
\u2014 \u017deli\u0161 da bude\u0161 sam, dragi.

Activity (15)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
prodaja47 liked this
Medina Mumic liked this
27031987 liked this
Nevena Menković liked this
zencirifox liked this
zencirifox liked this
podvornik liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->