Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Το Τριώδιο Της Ακροδεξιάς (Ιος Ελευθεροτυπια 26-02-2006)

Το Τριώδιο Της Ακροδεξιάς (Ιος Ελευθεροτυπια 26-02-2006)

Ratings:
(0)
|Views: 2|Likes:
Published by sunred5

More info:

Published by: sunred5 on Jul 15, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/15/2014

pdf

text

original

 
Το Τριώδιο της ακροδεξιάς 
Δεν μπορούσαν να διαλέξουν καλύτερη εποχή για τις νέες τους πολιτικές και ιδεολογικές αναζητήσεις οι μικροί και μεγάλοι ηγέτες της ακροδεξιάς. Η περίοδος της ποκριάς είναι η πιο κατάλληλη για να ντυ!εί κα!ένας με "ποιο κοστούμι !έλει. Δυστυχώς "μ#ς για τους μεταμ$ιεσμένους% ακολου!εί η &α!αρά Δευτέρα.
 
Την ώρα που τελείωνε το συνέδριο του ΛΑΟΣ, το προηγούμενο Σάββατο στη Θεσσαλονίκη, και λοι ρ!ιοι τραγουδούσαν τον ε!νικ ύμνο, η τηλεοπτικ" κάμερα συνέλαβε έναν σύνεδρο να υ#ώνει το δε$ί του %έρι στονγνωστ &ασιστικ %αιρετισμ' Αμέσω( &άνηκαν κάποια άλλα %έρια να τον εμποδί)ουν' Το %έρι κατέβηκε, για να $ανα*#ω!εί και πάλι, αυτ" τη &ορά μω( με σ&ιγμένη γρο!ιά' +τσι μονομιά( ο &ασίστα( μεταμ&ιέστηκε σε κομμουνιστ"Αυτ" η εικνα -που μεταδ!ηκε απ τον ./012 το ίδιο βράδυ3 εικονογρα&εί με τον καλύτερο τρπο την αγωνία του πολιτικού αυτού %ώρου να πείσει τι είναι κάτι άλλο απ αυτ που υποδηλώνει η ιστορία του, η συγκρτησ" του και η πολιτικ" δράση των στελε%ών του' Ο αρ%ηγ( του ΛΑΟΣ, 4ιώργο( 5αρατ)α&έρη(, μίλησε για προβοκάτσια και υπαινί%!ηκε τι το επεισδιο "ταν στημένο απ την κυβέρνηση για να συκο&αντη!εί η υπο#η&ιτητά του για τον 6"μο Θεσσαλονίκη(' Το σίγουρο είναι τι ο γν"σιο( " γιαλαντ)ί &ασίστα( ένιωσε σαν στο σπίτι του' 5ανεί( δεν τον μπαγλάρωσε, πω( !α συνέβαινε σε λα τα άλλα κοινοβουλευτικά κμματα' Απλώ(, με την παρτρυνση κάποιων διπλανών του μετέτρε#ε το &ασιστικ %αιρετισμ σε''' κομμουνιστικ'Αυτ" είναι η μέ!οδο( που ακολου!εί και ο ίδιο( ο κ' 5αρατ)α&έρη(' Οταν τον στριμώ%νουν για του( ακροδε$ιού( που στελε%ώνουν το κμμα του, εκείνο( επικαλείται την αγάπη του για τον Τσε " τον 5άστρο'+ίναι αλ"!εια τι εδώ και λίγου( μ"νε( σημειώνονται πολιτικέ( δια&οροποι"σει( στον %ώρο τη( ακροδε$ιά(, με κιν"σει( κυρίω( συμβολικού %αρακτ"ρα' 7ρωταγωνιστ"( στην προσπά!εια να εμ&ανιστεί αυτ( ο %ώρο( ω( κάτι άλλο, κάτι $ένο προ( την παραδοσιακ" ακροδε$ιά, είναι αναμ&ίβολα ο 4ιώργο( 5αρατ)α&έρη(' 8 έλλει#η 9ιδεολογικ"( συγκρτηση(: του αρ%ηγού του ΛΑΟΣ που επεσ"μαιναν ορισμένοι αρ!ρογρά&οι την επαύριο τη( επιτυ%ία( του στι( νομαρ%ιακέ( του ;<<; -Λυγερ(, ,5α!ημεριν":, =>?=<?<;3 και η αρ%ικ" πολιτικ" του στ"ρι$η απ τον 5ωνσταντίνο @ητσοτάκη αναδεικνύονται πολιτικά πλεονέκτηματά του' 4ιατί του δίνουν τη δυναττητα να ελίσσεται με πειστικτητα μετα$ύ εντελώ( αντι&ατικών πολιτικών προτάσεων, με μοναδικ στ%ο την προσέλκυση οπαδών που έλκονται απ το επικοινωνιακ %άρισμα του αρ%ηγού " τον !εωρούν απλώ( κατάλληλο υποδο%έα τη( #"&ου διαμαρτυρία( του('
Η μέ!οδος &αρατζα$έρη
Αυτ" τη δυναττητα ελιγμών δεν την έ%ει κανένα( απ του( αρ%ηγίσκου( του ιδεολογικοπολιτικού αυτού %ώρου' Ούτε ο Aορίδη( -που μπ"κε στην πολιτικ" ω( πουλέν των %ουντικών στη Bεολαία +7+B και ανακάλυ#εστον Λεπέν τον ευρωπαίο μέντορά του3, ούτε ο 7λεύρη( -με τα γνωστά τεταρταυγουστιανά και ε!νικοσοσιαλιστικά οράματα και τη %ουντικ" δράση3, ούτε ο να)ιστ"( %ρυσαυγίτη( @ι%αλολιάκο(' Οσο για τον &ιλοβασιλικ και παπαδοπουλικ 4ρηγρη @ι%αλπουλο, η ενασ%λησ" του με τα κοινά διακπηκε απτομα, μετην πρωτδικη βαριά καταδίκη του για την υπ!εση των εκβιασμών και τον προσωριν εγκλεισμ του στον 5ορυδαλλ' Ο κ' 5αρατ)α&έρη( επι%ειρεί σ"μερα να κάνει κάτι περισστερο' +ν!αρρυμένο( απ την ευμεν" υποδο%" των μέσων ενημέρωση(, που ανακάλυ#αν την ευ&ράδειά του και το ιδιτυπο %ιούμορ του, επιδιώκει κι αυτ( να υπερβεί το κατώ&λι τη( περι!ωριακ"( ελληνικ"( Ακροδε$ιά( και να διεκδικ"σει τα σημαντικά εκλογικά ποσοστάπου πετυ%αίνουν οι ευρωπαίοι ομοCδεάτε( του'8 αλ"!εια είναι τι στη μεταστρο&" του αυτ" έπαι$ε ρλο και το στραπάτσο στην +υρωβουλ", ταν αμέσω( μετά την εκλογ" του το ;<<D αναγκάστηκε να απο%ωρ"σει απ την ομάδα EFG -+νωση για την +υρώπη των +!νών3, στην οποία μετεί%ε ω( παρατηρητ"(' 7ληρο&ορ"!ηκε τι !α του )ητη!εί να απαντ"σει στι( κατηγορίε(
 
διε!νών οργανισμών αν!ρώπινων δικαιωμάτων τι διακηρύσσει ρατσιστικέ( και αντισημιτικέ( ιδέε( και, προκειμένου να απο&ύγει την ταπεινωτικ" διαδικασία, προτίμησε να εντα%!εί στην ομάδα HGI?IFJ -Ανε$άρτητοι 6ημοκράτε(3'Απ ττε ο κ' 5αρατ)α&έρη( αντιλ"&!ηκε τι έπρεπε να βάλει λίγο -δημοκρατικ3 νερ στο κρασί του, αν επι!υμούσε να διεκδικ"σει τη δ$α εν( Λεπέν, εν( Kάιντερ και εν( Lίνι' 5αι δεν έ%ασε τον καιρ του' @έσα σε λίγε( μέρε( απ πατενταρισμένο( αντισημίτη( μεταβλ"!ηκε στον καλύτερο προστάτη των εβραίων και υποστηρικτ" του Mσρα"λ -βλ' 9Οι νέοι N&ίλοιN του Mσρα"λ:, 9M(:, ;<?;?<O 3, απ διώκτη( των ομο&υλ&ιλωνμεταμορ&ώ!ηκε σε επίσημο συνομιλητ" των οργανώσεών του( και απ παραδοσιακ( αντικομμουνιστ"( σε !αυμαστ" του Τσε 4κεβάρα και του 55+'Αυτ το τρίπολο κά!ε καλού ακροδε$ιού -κατά των εβραίων, των ομο&υλ&ιλων και των κομμουνιστών3 που $ορκί)ει σ"μερα στα λγια ο κ' 5αρατ)α&έρη( το %ρησιμοποιούσε κατά κρον στι( δημσιε( εμ&ανίσει( του μέ%ρι την επιτυ%ία του στι( νομαρ%ιακέ(P 97ρώτονP 6εν είμαι εβραίο(' Α( το πει αυτ κι ο πρω!υπουργ(' 6εύτερονP 6εν είμαι κομμουνιστ"(' Α( το πει αυτ κι ο κ' 5αραμανλ"(' ΤρίτονP 6εν είμαι ομο&υλ&ιλο(' Αυτ δεν μπορεί να το πούνε πολλοί: -ομιλία στην 5ριν!ο, ;>?O?<;3' Ολα αυτά τώρα πρέπει να τα $ε%άσουμε'Ομω( τα πράγματα δεν είναι απλά' 6εν αρκεί να τα $ε%άσουμε εμεί(' 7ρέπει να τα $ε%άσουν και οι οπαδοί του ΛΑΟΣ' 6εν &τάνει να !έλει( εσύ, πρέπει και να μπορεί( να μετατρέ#ει( τον λεγμενο ακροδε$ι %ώρο σε ένα ασα&έ( μρ&ωμα που !α υπερίπταται των κομματικών δια%ωρισμών και !α διεμβολί)ει λου( του( πολιτικού( %ώρου(' 4ια να το κατορ!ώσει, ο κ' 5αρατ)α&έρη( %ρησιμοποιεί εύληπτου( συμβολισμού(' Σε πρσ&ατη συνέντευ$" του στην 9+: ο κ' 5αρατ)α&έρη( %αρακτ"ρισε με τα σκληρτερα λγια τον άν!ρωπο που !αύμα)ε μέ%ρι πριν απ λίγα %ρνιαP 9Ο Λεπέν εκ&ρά)ει μια ιδιά)ουσα &ασιστικ" νοοτροπία, την οποία εγώ !εωρώ ε%!ρ τη( κοινωνία( και τη( δημοκρατία(:' Ομω( μετά τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών στη 4αλλία άλλα μα( έλεγεP 95αι τι άσ%ημο είπε ο ΛεπένQ 5ι εμεί( τα ίδια δεν λέμε απ RδωQ Ο Λεπέν είναι το &ιλτιμο των 4άλλων και !έλω να ελπί)ω τι το &ιλτιμο των +λλ"νων δεν !α είναι υποδεέστερο απ το &ιλτιμο των 4άλλων: -;;?D?<;3' 5αι ετοιμα)ταν να πάει στο 7αρίσι για να στηρί$ει στον δεύτερο γύρο αυτν που !εωρεί σ"μερα &ασίστα'Απαντώντα( σε παρασκ"νιο του 9Mού:, που του υπεν!υμί)αμε τι έ%ει δε$ί του %έρι τον εκπρσωπο του Λεπένστην +λλάδα, τον κ' Aορίδη, και μάλιστα τον ετοιμά)ει για υπο#"&ιο υπερνομάρ%η, ο κ' 5αρατ)α&έρη( αναδιπλώ!ηκε με δύο επι%ειρ"ματαP τι ο Aορίδη( προσ"λ!ε στο κμμα ω( άτομο και τι δεν έ%ει απο&ασιστεί η υπο#η&ιτητά του' @ε δυο λγια, άδεια)ε τον υπο#"&ιο υπαρ%ηγ του πριν καλά καλά τον εντά$ει στο κμμα του'Αλλά το κακ για τον κ' 5αρατ)α&έρη είναι τι τα γεγοντα τον δια#εύδουν' Ο Aορίδη( δεν προσ%ώρησε μνο( του στον ΛΑΟΣ' Στην Sη 5εντρικ" +πιτροπ" του κμματο( -;;?=<?<O3 ο κ' 5αρατ)α&έρη( $εκίνησε την ομιλία του 9καλωσορί)οντα( τα =< νέα μέλη που προέρ%ονται απ το +λληνικ @έτωπο:' Αυτούσια δηλαδ" η ηγεσία των ελλ"νων λεπενικών συγ%ωνεύ!ηκε στον ΛΑΟΣ' Οσο για την άρνησ" του τι εί%ε προτείνει τον Aορίδη για υπερνομάρ%η Α!"να(, κι αυτ" δια#εύδεται απ δικ" του συνέντευ$η στην 9Αυριαν": -=D?>?<O3, αλλά και απ τι( δηλώσει( του στην ίδια συνεδρίαση τη( 5εντρικ"( του +πιτροπ"(, που ε$"γγειλε 9δυναμικ" πορεία προ( τι( δημοτικέ( εκλογέ( με υπο#"&ιο υπερνομάρ%η τον @άκη Aορίδη:'Αυτού( του( αν!ρώπου(, που τώρα του( καλοδέ%εται, του( στλι)ε με τα %ειρτερα λγια την επαύριο τη( επιτυ%ία( του στι( νομαρ%ιακέ(P 9Bα του( κ#ουν τα πδια -σ'σ'P στου( ακροδε$ιού(3, να του( αποκε&αλίσουν, να του( βγάλουν τα μάτια' 7οσώ( με ενδια&έρει' Α( τη γρατσουνίσουν, α( τη λασπώσουν, είναι κάτι που δεν μου αν"κει' Αν !έλουν να βρουν Ακροδε$ιά α( #ά$ουν στο <,>T του κ' Aορίδη' Αυτ( είναι στην ομάδα του κ' Λεπέν' +γώ αν"κω στην ευρωπαCκ" 6ε$ιά''': -9Τύπο( τη( 5υριακ"(:, ;<?=<?<;3'4ια να αποσείσει ο κ' 5αρατ)α&έρη( τον %αρακτηρισμ του ακροδε$ιού επαναλαμβάνει σε κά!ε ευκαιρία τι είναι πολιτικά &ιλελεύ!ερο( -" δε$ι(3 και κοινωνικά σοσιαλιστ"( -" και κομμουνιστ"(3' Αλλά αυτ είναι αυτούσιο σύν!ημα του Λεπέν 6εν αρκεί, λοιπν, το σύν!ημα' 7ρέπει να υπάρ$ει και κάποιο αντίβαρο' Στην ομιλία του το προηγούμενο Σάββατο και για να αποδεί$ει τι το κμμα του δεν εντάσσεται στην Ακροδε$ιά ο κ' 5αρατ)α&έρη( είπε τι έ%ει απ τη μια μεριά τον 7λεύρη και τον Aορίδη και ω( αντίβαρο απ την άλλη τον παπαUΤσάκαλο, ο οποίο( εκπροσωπεί την Αριστερά 5αλά, τον ρώτησε τον παπαUΤσάκαλο αν δια&ωνεί σε τίποτα με τον 7λεύρηQ
 
Η μέ!οδος 'ορίδη
4ια τον κ' Aορίδη τα πράγματα είναι πιο δύσκολα' @έ%ρι σ"μερα %ρησιμοποιούσε τη σ%έση του με τον Λεπέν για να συγκροτ"σει ένα πανομοιτυπο κμμα και να συσκοτίσει τη δικ" του προσωπικ" ιστορία, που $εκίνησε απ την ηγεσία τη( δυναμικ"( Bεολαία( +7+B' V( και τον τίτλο τη( οργάνωσ"( του εμπνεύστηκε απ τον γάλλο πρωτομάστορα του ευρωπαCκού $ενο&οβικού και ρατσιστικού ρεύματο(' 7ώ( είναι δυνατν να τί!εται τώρα υπ την αρ%ηγία κάποιου που δημσια δηλώνει τι ο Λεπέν είναι &ασίστα(Q Ο μνο( τρπο( είναι να κάνει πω( δεν καταλαβαίνει τι ο νέο( του αρ%ηγ(, ο 5αρατ)α&έρη(, αποκαλεί τον %τεσιν του ηγέτη &ασίστα και επικίνδυνο για τη δημοκρατία' 8 δημσια αυτ" ταπείνωση είναι για τον κ' Aορίδη η δικ" του κολυμβ"!ρα του Σιλωάμ, που !α $επλύνει το γνωστ ακροδε$ι του παρελ!ν'5αι μω( δεν έ%ουν περάσει ούτε τέσσερα %ρνια απ ττε που ο Aορίδη( απευ!υνταν στη συγκέντρωση του γαλλικού +!νικού @ετώπου για την επίσημη ανακ"ρυ$η τη( υπο#η&ιτητα( του Λεπέν για την προεδρία τη( 4αλλικ"( 6ημοκρατία(, με τα παρακάτω λγιαP9Ολα αυτά τα %ρνια, και έ%ουν περάσει "δη ;< %ρνια, οι +λληνε( πατριώτε( εί%αμε τη %αρά και την τιμ" να στα!ούμε πάντοτε στο πλευρ του Λεπέν και του W2XY0 GZ0[XYZ/' Απ το =\>D που η +7+B, το J']'H' του αείμνηστου Τ)ρτ)ιο Αλμιράντε και ο Λεπέν έ&τια$αν την ομάδα τη( +υρωπαCκ"( 6ε$ιά(' +τσι και τώρα, στηρί)ουμε τον Λεπέν στην υπο#η&ιτητά του για την προεδρία τη( 4αλλία(' 5αι είμαστε βέβαιοι τι μία νίκη του Λεπέν δεν !α είναι μνο μία νίκη για τη 4αλλία μα μία νίκη για ολκληρη την +υρώπη' +υ%μαστε λοιπν κά!ε επιτυ%ία στον πρεδρο Λεπέν και στο W2XY0 GZ0[XYZ/ για μία +υρώπη %ωρί( μετανάστευση, %ωρί( τρομοκρατία, κοντά στον πολιτισμ και στι( παραδσει( τη(, για την +υρώπη των Λαών και των +!νών: -=S?;?<;3'7έρυσι τέτοιε( μέρε( μα( έ&ερε μάλιστα τον Λεπέν και στην Α!"να ο κ' Aορίδη(' 7ρώτα πρώτα για να μα( δια&ωτίσει περί $ένων, Τούρκων κ'λπ', αλλά κυρίω( για να παραστεί επικε&αλ"( ολκληρη( αντιπροσωπεία( του W2XY0 GZ0[XYZ/, στον γάμο -ποιου άλλουQ3 του ίδιου του Aορίδη' 5ουμπάρο( δεν "ταν άλλο( παρά 9ο στεν( του &ίλο( -σ'σ'P του Aορίδη3 και αντιπρεδρο( του W2XY0 GZ0[XYZ/ 5αρλ Λανγκ: -απ επίσημη ανακοίνωση τη( οργάνωση( του κ' Aορίδη3'
Η μέ!οδος (ιχαλολιάκου
Α&ού αποκ"ρυ$ε τον Λεπέν ο περσιν( κουμπάρο( του W2XY0 GZ0[XYZ/, ο κ' Aορίδη(, και α&ού ο 5αρατ)α&έρη(τον !εωρεί &ασίστα, βρ"καν την ευκαιρία να καπαρώσουν τα πνευματικά δικαιώματά του για την +λλάδα οι ατ&ιοι ρατσιστέ(, οι αμετανητοι %ουντικοί και οι ε!νικοσοσιαλιστέ(' @νο που κι αυτοί βρίσκονται σε μια περίοδο αλλαγών και ανακατατά$εων' 5μματα ανοίγουν και κλείνουν, ε&ημερίδε( κλείνουν και ανοίγουν, ενώ και οι αρ%ηγοί εναλλάσσονται'@ετά το &ιάσκο με τη &ασιστικ" πανευρωπαCκ" κατασκ"νωση, που εί%ε ε$αγγελ!εί για το περασμένο &!ινπωρο και δεν έγινε ποτέ, και α&ού παραδ!ηκε στι( αρ%έ( ο κατα)ητούμενο( επί %ρνια υπαρ%ηγ( τη(, η Kρυσ" Αυγ" 9ανέστειλε τη δράση τη(:' Στην ουσία μετονομάστηκε απλώ( 97ατριωτικ" Συμμα%ία: και άλλα$ε αρ%ηγ' Ο @ι%αλολιάκο( παρέδωσε στον ^α&ειρπουλο' +ίναι κατα&αν"( η προσπά!εια και αυτ"( τη( ομάδα( του %ώρου τη( Ακροδε$ιά( να $επεράσει το περι!ώριο τη( δυναμικ"( να)ιστικ"( γκρούπα('Ο%ημα για τη μεταμρ&ωση δεν είναι άλλο παρά το %ρίσμα του Λεπέν' +πισκέ&!ηκαν λοιπν οι μεταμορ&ωμένοι Kρυσαυγίτε( τον γάλλο πολιτικ και σύμ&ωνα με τα λεγμενά του( τον έπεισαν να αναλάβουν την αντιπροσωπεία του για την +λλάδα' 6ιηγείται ο παπαδοπουλικ( Σπύρο( ^ουρνατ)"(P 9Στη συνάντησ" μα( πρώτο !έμα "ταν, κατR α$ίωσίν του, η αν!ρώπινη ντα, δηλαδ" πώ( τελείωσε ο 7απαδπουλο(, ποία είναι η τύ%η των συνεργατών του, πώ( είναι η υγεία του Kρύσαν!ου 6ημητριάδη' Αμέσω(μετά η ενημέρωση για το μένο( του 5αρατ)α&έρη να κιν"σει γη και ουραν με τον 4άλλο αντίπαλ του Aιλιέ, να εμποδίσουν τη συγκρτηση Ομάδο( στο ευρωκοινοβούλιο απ τον Λεπέν' 5αι γιατί ο μέ%ρι πέρυσι εκλεκτ( του 7ρεδρο( του +λληνικού @ετώπου Aορίδη(, για τη γαμ"λια τελετ" του οποίου "λ!ε ο ίδιο( απ το 7αρίσι, έσπευσε να διαλύσει το 5μμα και τη συνεργασία του( για να εντα%!εί στον ΛΑΟΣ' 5ατπιν και για δυμισι ώρε(, επακολού!ησε ανταλλαγ" απ#εων για τι( πολιτικέ( α$ίε( και προτεραιτητε( των αυ!εντικών

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->