Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
TU DIEN TOAN HOC ANH - VIET2

TU DIEN TOAN HOC ANH - VIET2

Ratings: (0)|Views: 96|Likes:
Published by api-3740530

More info:

Published by: api-3740530 on Dec 01, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

Tõ ®iÓn To¸n häc Anh - ViÖt

Kho¶ng 17 000 tõ
Nhμ xuÊt b¶n KH vμ KT
In lÇn thø 2 - 1976

TËp thÓ hiÖu ®Ýnh: Phan §øc ChÝnh, Lª Minh Khanh, NguyÔn TÊn LËp,
Lª §×nh ThÞnh, NguyÔn C«ng Thuý, NguyÔn B¸c V¨n
TiÓu ban duyÖt: Lª V¨n Thiªm, Phan §×nh DiÖu, TrÇn Vinh HiÓn, NguyÔn
C¶nh Toμ n, NguyÔn §×nh TrÝ, Hoμ ng Tuþ

Nh÷ng ký hiÖu viÕt t¾t
c¬. c¬ häc
tk. thèng kª
®s. ®¹i sè
top. t«p« häc
gt. gi¶i tÝch
trch. lý thuyÕt trß ch¬i
hh. h×nh häc
tr®. tr¾c ®Þa
kt. to¸n kinh tÕ
tv. thiªn v¨n
. kü thuËt

vl. vËt lý
log. to¸n logic
xib. xibecnetic; ®iÒu khiÓn häc
mt. m¸y tÝnh

xs. x¸c suÊt
2Aabac, abacus bμ n tÝnh, to¸n ®å, b¶n ®å tÝnh

abbreviate viÕt gän, viÕt t¾t
abbreviation sù viÕt gän, sù viÕt t¾t
aberrationv l. quang sai
ability kh¶ n¨ng

abnormal bÊt th êng;tk. kh«ng chuÈn
about ®é, chõng; xung quanh; nãi vÒ, ®èi víi
a.five per cent chõng tr¨m phÇn tr¨m
above ë trªn, cao h¬n
abridge rót gän, lμ m t¾t
abscissa, abscissae hoμ nh ®é

absolute tuyÖt ®èi // h×nh tuyÖt ®èi
absolutely mét c¸ch tuyÖt ®èi
absorb hÊp thu, hót thu

absorption sù hÊp thu, sù thu hót
abstraction sù trõu t îng ho¸, sù trõu t îng
absurd v« nghÜa, v« lý, phi lý
absurdity [sù; tÝnh] v« nghÜa, v« lý, phi lý
abundantthõ a

abut kÒ s¸t; chung biªn
accelerate t¨ng tèc, gia tèc, lμ m nhanh
acceleration sù t¨ng tèc, sù gia tèc, sù lμ m nhanh

a. by powering sù t¨ng nhanh ®é héi tô b»ng c¸ch n©ng lªn luü thõa
a. of convergence sù t¨ng nhanh ®é héi tô, gia tèc héi tô
a. of Corriolis sù t¨ng tèc Coriolit
a. of gravity gia tèc träng tr êng
a. of falliing body sù t¨ng tèc gia tèc vËt r¬i
a. of translation gia tèc tÞnh tiÕn

angular a. gia tèc gãc
average a. gia tèc trung b×nh
centripetal a. gia tèc h íng t©m

3acceleration
complementary a. sù t¨ng tèc Coriolit, gia tèc Coriolit
instantaneous a. gia tèc tøc thêi
local a. gia tèc ®Þa ph ¬ng
normal a. gia tèc ph¸p tuyÕn
relative a. gia tèc t ¬ng ®èi
Standar gravitationnal a. gia tèc träng tr êng tiªu chuÈn
supplemental a. gia tèc tiÕp tuyÕn
total a. gia tèc toμ n phÇn
uniform a.gia tèc ®Òu
accent dÊu phÈy
accept nhËn, chÊp nhËn; thõa nhËn; kh«ng b¸c bá

acceptable nhËn ® îc, chÊp nhËn ® îc, thõa nhËn ® îc
acceptance sù nhËn, sù thu nhËn
accepted ® îc c«ng nhËn, ® îc thõa nhËn
access sù cho vμ o;m t. lèi vμ o nhËn tin
random a. thø tù chän ngÉu nhiªn
accessible tíi ® îc, ®¹t ® îc
accesory phô thªm; phô tïng

accident sù ngÉu nhiªn, tr êng hîp kh«ng may
accidental ngÉu nhiªn
account kÓ ®Õn, tÝnh ®Õn
accumulate tÝch luü, tô
accumulation sù tÝch luü; sù tô, ®iÓm tô

accumulatorm t. bé tÝch luü, bé ®Õm; bé céng tÝch luü
adder a. bé céng tÝch luü

double precision a. bé céng kÐp
floating a. bé céng víi dÊy phÈy di ®éng
imaginary a. phÇn ¶o cña bé céng tÝch luü

real a. phÇn thùc cña bé céng tÝch luü
round - off a. bé tÝch luü ®é sai quy trßn
singleprecision a. bé céng ®¬N
sum a. bé tÝch luü tæng
4accuracy [sù; ®é] chÝnh x¸c
a. of a solution ®é chÝnh x¸c cña nghiÖm

adequate a. ®é chÝnh x¸c [cÇn thiÕt, ®ßi hái, thÝch hîp]
attainable a. ®é chÝnh x¸c trong, th«ng tin Fis¬
accurate chÝnh x¸c

a. to five decimalplaces chÝnh x¸c dÕn n¨m sè thËp ph©n
ace trch. ®iÓm mét, mÆt nhÊt (sóc s¾c), qu©n ¸t (bµi)
acentral kh«ng trung t©m
acnodehh. ®iÓm c« lËp (cña ® êng cong)

acoustical(th uéc ) ©m thanh
acousticsv l. ©m häc
across ngang, qua

act t¸c ®éng
action t¸c dông, t¸c ®éng

brake a. t¸c dông h·m
control a. t¸c ®éng ®iÒu chØnh, t¸c ®éng ®iÒu khiÓn
delayed a. t¸c dông lμ m chËm
edge a. t¸c dông biªn

instantaneous a. t¸c dông tøc thêi
integral a. t¸c dông tÝch ph©n
on-off a.m t t¸c dông lo¹i ®ãng - më
actual thùc, thùc t¹i

actuarial(thu éc ) tÝnh to¸n b¶o hiÓm
actuaryk t. chuyªn viªn tÝnh to¸n b¶o hiÓm
actuatekh ë i ® én g
acuten n
acyclic kh«ng tuÇn hoμ n
acyclicity tÝnh kh«ng tuÇn hoμ n, tÝnh xilic

ad absurdum ®Õn chç v« lý
reduction a. a. sù ® a ®Õn chç v« lý
adaptation sù thÝch nghi
add céng vμ o, thªm vμ o, bæ sung

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->