Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
100Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Modul Pangajaran Basa Sunda

Modul Pangajaran Basa Sunda

Ratings:
(0)
|Views: 15,390|Likes:
Published by Carita

More info:

Published by: Carita on Dec 01, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/29/2013

pdf

text

original

 
KOMPETENSI DASAR 
 Ngaregepkeun bahasa jeung eusi biantara
MATERI POKOK 
Conto BiantaraINDIKATOR 
 Ngaregepkeun biantara kalayan daria
 Nyatetkeun eusi jeung jejer biantara anu dianggap penting
Bisa nyieun conto eusi biantara
Bisa nyaritakeun deui eusi biantara
Bisa mairan eusi biantara
A.BAHAN AJAR 
BIANTARA BAPAK CAMATDINA ACARA PASANGGIRI IBING PENCA
 Assalamu’alaikum warohmatullohi wabarokatuh
Sugrining Puji Sinareng sukur mangga urang sanggakeun ka Gusti Alloh anu murbengAlam. Kalawan rahmat sareng kurnia Anjeuna, dina dinten ieu, pasanggiri ibing penca sa-KotaCimahi tiasa dikawitan, luyu sareng rarancang panitia.Sim kuring, wawakil ti pihak pribumi, langkung ti payun seja ngahaturkeun nuhun ka panitia, atuh langkung jembarna ka PPSI Kota Cimahi, anu parantos milih sareng nangtoskeunieu wewengkon kacamatan pikeun lumangsungna acara ibing penca. Rupina wae hal ieu tehdumasar kana hiji kapercantenan wireh sim kuring saparakanca, hususna ti lingkungan formal pamarentahan kacamatan, baris tiasa ngalaksanakeun amanat panitia, ku sim kuring katampi1
 
 pisan. Pamugi wae dina prungna, ti ngawitan dugi ka lekasanana, henteu seueur nguciwakeun.Salajengna, sim kuring ngahaturkeun wilujeng sumping ka sakumna rombongan patandang ; wilujeng tandang dina pasanggiri, pamugi sing aya dina kalancaran.Hadirin hormateun sim kuring,Minangka wawakil ti pihak pribumi, sim kuring neda sih hapunten, hususna karombongan patandng anu tebih-tebih sarumpng ka dieu, bilih wae panampian ti pihak pribumikirang nyugemakeun; boh dina tata-titina, boh dina leresan nyadiakeun sagala rupikaperyogian anu patali sareng kalumangsungan ieu acara. Sanes teu hoyong langkung sae,namung kumaha da buktosna ukur tiasa sakieu-kieuna. Pamugi wae ageing tawakupna. Hal-hal anu kirang nyugemakeun ti pihak pribumi, pamugi ulah ters teras dicandak mulih kadaerah masing-masing.Sim kuring kersa nampi janten pribumi teh teu aya maksad sanes, tapi estuning ngaraoskajurung pikeun ngiring ngadeudeul kagiatan anu raket patalina sareng miara budaya warisantitinggal karuhun urang, nyaeta penca. Urang tos pada terang yen penca teh sanes nganwungkul ngandung ajen seni, tapi deui katapisan bela diri. Anu mawi disebatna ge bagean tinaelmuning kasantikaan. Perkawis hal et amah teu kedah dipedar langkung tebih, margi anuayeuna araya di payuneun sim kuring teh tos kalebet ahlina, bilih wae engke dianggapmapatahan ngojay ka meri.Hadirin anu mulya,Sim kuring yakin, ku ayana alpukah ngayakeun pasanggiri penca reh sanes wae ukur  pikeun miara seni budaya, tapi deui aya udagan anu langkung tebih, nyaeta pikeun ngawangunkarakter manusa. Ari margina, dina penca teh ngandung rupi-rupi ajen kahirupan, ti ngawitan palasipahna tug dugi ka aplikasina. Ku seueurna anu ancrub kana kagiatan penca, utamina para nonoman, dipiharep tiasa nyangking pasipatan percaya diri, jujur, sareng ludeungnanjeurkeun bebeneran katut kaadilan di masarakat.Ku ayana ieu pasanggiri, mugi-mugi wae eta udagan teh tiuasa kahontal. Miara sarengngamumule seni budaya daerah teh masing napak aplikasina dina kahirupan kiwari sareng anu bade dongkap. Sareng deui, miara seni budaya daerah teh janten bagean tina miara seni budaya nasional Indonesia. Kapan kitu anu kaunggel dina GBHN oge. Jalaran kitu, urang teukedah ngaraos ringrang sareng rempan, da ieu tarekah urang teh sajalan sareng kawijaksanaan pamarentah.2
 
Pamungkas pisanggem, kuring ngahaturkeun nuhun ka sakumna pihak anu parantosngiring rumojong kana lumangsungna ieu acara. Mangga wilujwng tatndang, wilujengngetrukeun kaweruh sareng kamampuh, dumasar kana sipat sinatria.Padungdung totonden tarung Nya tarung di pangadeganAdeg-adeg Sunda luhungHung manggung di pakalangan
Wassalamu’alaikum warohmatullohi wabarokatuh
(Dicutat tina Buku Tatang Sumarsono) KANDAGA KECAP 
Sugrining, hartina ampir sarua jeung; sagala, sakabeh
 Pasanggiri, hartina Perlombaan
 Luyu, hartina sarua jeung anu dipikahayang atawa dipimaksud 
Saparakanca (dan kawan-kawan = Bhs. Indonesia)
Wireh, hartina ampir sarua jeung sabab
B. SOAL-SOAL LATIHAN
I. PILIHAN GANDAJawab pananya di handap ku cara milih jawaban A, B, C, D atawa E anu dianggapku hidep pangbenerna!
1. Kecap Patandang dina Eusi Biantara di luhur sarua hartina jeung…a. Panitia b. Pamilond. Nu Lalajoe. Anggotac. Tukang Silat2. Ngahaturkeun nuhun ka panitia, atuh langkung
 jembarna
ka PPSI Kabupaten Garut.Pihartieun jembarna dina kalimah kasebut…a. hususna b. ti payunc. ti dinyad. ti eta3

Activity (100)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Ceceng Lukman added this note
hatur nuhun etsu cocok pisan
Yosep Rustandi added this note
haturnuhun
Wawan Suwanda Suwanda added this note
terima kasih
Siska Pertiwi liked this
Rosmala Nurazizah Coco Lasy liked this
cymoonn liked this
Della Nadya liked this
Chenk Amanss liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->