Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
15min Klaipėda 2009-11-18

15min Klaipėda 2009-11-18

Ratings: (0)|Views: 121 |Likes:
Published by 15min PDF
15min - nemokamas dienraštis, 2009-11-18
15min - nemokamas dienraštis, 2009-11-18

More info:

Published by: 15min PDF on Dec 01, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/01/2013

pdf

text

original

\u012e E S LY D E R IU S
\u012e ES LYDERIUS
K O L K A S T A IK O S I
KOL KAS TAIKOSI
T IK V Y R A I
TIK VYRAI
7 psl.
Klaip\u0117doje pastaruoju metu gi-
m\u0117 planas \u012frengti dar vien\u0105 tur-
gaviet\u0119, ta\u010diau nepana\u0161u, kad nau-
ja prekybos vieta suviliot\u0173 nele-
galius prekeivius, kuri\u0173 mieste
netr\u016bksta.
Klaip\u0117dos savivaldyb\u0117 i\u0161
vienos\u012fmon\u0117s neseniai ga-
vo pra\u0161ym\u0105 steigti nauj\u0105 tur-
gaviet\u0119. Jos vieta numatoma
Laukinink\u0173 g. 15. Anot uos-
tamies\u010dio savivaldyb\u0117s admi-
nistracijos Investicij\u0173 ir verslo
pl\u0117tros skyriaus ved\u0117jos Elo-
nos Jurkevi\u010dien\u0117s, turgavie-
t\u0117s dydis b\u016bt\u0173 apie 600 kv. m.
Prekiauti norima ir patalpo-
se, ir lauke. \u0160is pra\u0161ymas \u0161io-
mis dienomis bus svarstomas
komitetuose, o v\u0117liau keliaus
\u012ft a r y b\u0105.
Ta\u010diau pana\u0161u, kad net ir
kelios naujos turgaviet\u0117s ne-
i\u0161guit\u0173 nelegali\u0173 prekeivi\u0173,
kuri\u0173 uostamiestyje netr\u016bks-
ta\u012fvairiausiose vietose. Da\u017e-
niausiai prekeiviai-nelegalai
\u012fsikuria ten, kur gali
tik\u0117tis nema\u017e\u0173 \u017emoni\u0173 sraut\u0173
\u2013 prie prekybos centr\u0173, aik\u0161te-
l\u0117se ant suoliuk\u0173.
Savo sode i\u0161augintus obuo-
lius prie vieno prekybos cent-
ro pardavin\u0117janti Ona \u201e15min\u201c
ai\u0161kino, kad ji nei\u0161gali i\u0161sipirk-
ti prekybos vietos, tod\u0117l pasi-
rinko \u0161\u012f prekybos b\u016bd\u0105.
Moteris guod\u0117si per die-
n\u0105 teu\u017edirbanti nuo keli\u0173 iki
poros de\u0161im\u010di\u0173 lit\u0173.
\u201eBent taip prisiduriu prie
pensijos, o prekiauti turguje
man tikrai neapsimok\u0117t\u0173\u201c, \u2013
teig\u0117 moteris.
Nors tokia prekyba nele-
gali, ta\u010diau kartais ir pa-
reig\u016bnai apsiriboja tik\u012fsp\u0117-
dami neleistinose vietose\u012fsi-
k\u016brusius prekeivius. Anot j\u0173,
\u017evelgiant ne i\u0161 formaliosios,
o i\u0161 \u017emogi\u0161kosios pus\u0117s, gaila
bausti vos gal\u0105 su galu sudu-
rian\u010dias obuoliais ar krapais
prekiaujan\u010dias senutes.
Nukelta \u012f 3 psl.
\u012e DARBO VIET\u0104
PRETENDUOJA
118 BEDARBI\u0172
2 psl.
PASAULIS

ANGL\u0172 JAUNIEJI
FUTBOLININKAI
NENUSTEBINO

9 psl.
AKTUALIJOS
ORAI
+8 \u00b0C
+6 \u00b0C
PREKEIVIAMS-NELEGALAMS
GR\u016aMOJA, BET NEBAUD\u017dIA
KLAIP\u0116DA
KONCERTAS
NETIK\u0116TUMAS
4 psl.
KLAIP\u0116DA
PRAMOGOS

NAUJAS TV SERIALAS \u2013 \u201eNAISI\u0172

VASARA"
11 psl.
SPORTAS
KLAIP\u0116DA
PRASID\u0116JO
ONKOLOGIJOS
CENTRO
STATYBOS
2 psl.
KLAIP\u0116DA
ISSN 1822\ue0005330.
Numeris 174 (731).2009 M . L A P K R I \u010c I O 18 D., T R E \u010c I A D I E N I S
\u0160iandien, 15.30 val., portalewww.15min.lt
Klausimus si\u0173skitek lausimai@15min.lt
KONFERENCIJA SUL A N VA PIRMININKU
V.SIMANAVI\u010cIUMI

Pareig\u016bnai n\u0117ra link\u0119 grie\u017etai
bausti be leidim\u0173 prekiaujan-
\u010di\u0173 \u017emoni\u0173, ta\u010diau pirkti i\u0161 j\u0173
nepataria. G.Kubili\u016bt\u0117s nuotr.,
\u201e15min\u201c monta\u017eas

V IE N E R I\u0172 S U L A U K U S IA M
VIENERI\u0172 SULAUKUSIAM
S E IM U I T R U K D O
SEIMUI TRUKDO
A R O G A N C IJA
AROGANCIJA
6 psl.
6 psl.
AURELIJA
KRIPAIT\u0116
a.kripaite
@15min.lt

Simboliniu \u017eem\u0117s perkasi-
mu prad\u0117tos b\u016bsimojo On-
kologijos centro statybos.
A.Kripait\u0117s nuotr.

Prie statyb\u0173 prisid\u0117jo ir visi klai-

p\u0117die\u010diai bei miesto sve\u010diai, pavasa-
r\u012f dalyvav\u0119 simboliniame \u201eVilties b\u0117gi-
me\u201c bei\u012fsigij\u0119 simbolines plytas. Skai-

\u010diuojama, kad paramos sulaukta u\u017e
ma\u017edaug 50 t\u016bkst. Lt.
orai
Lietuvoje\u0160IANDIEN
RYTOJ
dien\u0105
nakt\u012f
dien\u0105
Vilnius
+7 \u00b0C
+5 \u00b0C
+6 \u00b0C
Kaunas
+8 \u00b0C
+5 \u00b0C
+7 \u00b0C
Klaip\u0117da
+8 \u00b0C
+6 \u00b0C
+8 \u00b0C

Saul\u0117 teka 07:55
Saul\u0117 leid\u017eiasi 16:12
Dienos ilgumas 08:17
M\u0117nulio faz\u0117 \u2013 Jaunatis.

vardadieniai
Ginvydas, Ginvyd\u0117, Otas,
Romanas, Salom\u0117ja, Vesta.
Europoje
At\u0117nai
+20 \u00b0C
Berlynas
+9 \u00b0C
Londonas
+14 \u00b0C
Madridas
+17 \u00b0C
Maskva
0 \u00b0C
Pary\u017eius
+13 \u00b0C
Praha
+11 \u00b0C
Ryga
+6 \u00b0C
Roma
+19 \u00b0C
Talinas
+6 \u00b0C
Giedra
Ma\u017eai
debesuota
Debesuota Trumpalaikis
lietus
Lietus Lietus su
perk\u016bnija
\u0160lapdriba Sniegas
LAPKRI\u010cIO
Seniai laukt\u0173
statyb\u0173 startas
2
2009 LAPKRI\u010cIO 18 D.,T R E \u010c I A D I E N I S
www.15min.lt/klaipeda
/KLAIP\u0116DA
Simboli\u0161kai perkasus \u017eem\u0119 b\u016bsimo-
sios Pranci\u0161kaus Asy\u017eie\u010dio koply\u010dios
pamatams, pirmasis Lietuvos para-
mos centras onkologiniams ligo-
niams tapo jau ne tik svajone.
\u201eKai buvau jaunas, t\u0117vai sa-
kydavo, kad nuo Vakar\u0173 valsty-
bi\u0173 esame atsilik\u0119 penkiasde-
\u0161im\u010dia met\u0173. Dabar matau, kad
atsiliekame visu \u0161imtu met\u0173. Bet
\u010dia ne kieno nors kalt\u0117, o visos
m\u016bs\u0173 tautos nelaim\u0117\u201c, \u2013 sak\u0117
brolis pranci\u0161konas Benedik-
tas Jur\u010dys. Anot jo, laukti neb\u0117-
ra ko \u2013 onkologini\u0173 ligoni\u0173 vis
daug\u0117ja. Tod\u0117l viliamasi, kad \u0160v.
Pranci\u0161kaus onkologijos centras
i\u0161kils per dvejus metus.
Statinys, kuriame bus teikia-
ma dvasin\u0117 pagalba ligoniams
ir j\u0173 artimiesiems, kainuos apie
6 mln. Lt. Unikal\u0173 visoje Ryt\u0173
Europoje projekt\u0105 ketina pa-
remti ir Europos S\u0105jungos fon-
dai. Prie statyb\u0173 prisid\u0117jo ir visi
klaip\u0117die\u010diai bei miesto sve\u010diai,

pavasar\u012f dalyvav\u0119 simbolinia- me \u201eVilties b\u0117gime\u201c bei\u012fsigij\u0119 simbolines plytas. Skai\u010diuoja-

ma, kad paramos sulaukta u\u017e
ma\u017edaug 50 t\u016bkst. Lt. Vienuo-
liai ketina rengti ir daugiau pa-
na\u0161i\u0173 paramos akcij\u0173.
Neseniai pas \u0161alies prezi-
dent\u0119 Dali\u0105 Grybauskait\u0119 lan-
k\u0119sis brolis Astijus sulauk\u0117 pa-
laikymo. Prie kitais metais vyk-
sian\u010dio \u201eVilties b\u0117gimo\u201c keti-
na prisid\u0117ti ir \u0161alies vadov\u0117s
komanda.
Prie\u0161 por\u0105 met\u0173 Klaip\u0117dos
savivaldyb\u0117 skyr\u0117 2,3 ha skly-
p\u0105 \u0161alia Klaip\u0117dos ligonin\u0117s
Onkologijos departamento.
Naujajame centre veiks koply-
\u010dia, sveikatingumo komplek-
sas, biblioteka, galerija, poil-
sio kambariai.
Klaip\u0117doje per pirm\u0105sias dvi lap-
kri\u010dio savaites Darbo bir\u017eoje \u012fsi-
registravo dar daugiau kaip t\u016bks-
tantis bedarbi\u0173.
\u0160iuo metu Klaip\u0117dos regio-
ne i\u0161 viso u\u017eregistruota daugiau
kaip 17 t\u016bkst. bedarbi\u0173.
Per dvi lapkri\u010dio savaites
\u012fregistruotos tik 145 laisvos
darbo vietos. Daugiausia dar-
bo pasi\u016blym\u0173 esama techni-
niams darbuotojams, preky-
bininkams,\u012fvairi\u0173 pramon\u0117s
\u0161ak\u0173 darbuotojams.
Daugiausia bedarbi\u0173 \u2013 i\u0161
didmenin\u0117s ir ma\u017emenin\u0117s
prekybos, statybos, transpor-
to sektori\u0173. Ma\u017eiausiai darbo
pasi\u016blym\u0173 turima meninin-
kams, pramog\u0173 organizato-
riams, elektrikams, vandens
valymo\u012frengini\u0173 specialis-
tams, karjer\u0173 kas\u0117jams.
Spalio pabaigoje Klaip\u0117-
dos darbo bir\u017eos klientais bu-
vo 16 577 bedarbiai.
\u012e vien\u0105 darbo viet\u0105 taikosi
118 bedarbi\u0173 klaip\u0117die\u010di\u0173
TRE\u010cIADIENIS
\ue001\ue008\ue00d\ue003\ue00b\ue002\ue005\ue00d\ue010\ue00f\ue00e\ue00c\ue000 \ue00a\ue002\ue00c\ue002\ue00e\ue006\ue004\ue009\ue000 \ue009\ue00b\ue012\ue000 \ue013\ue003\ue007\ue011\ue006\ue002\ue00a\ue004\ue00c
\ue000\ue002\ue003\ue000\ue001\ue000
18
\ue009\ue00b\ue012\ue000 \ue013\ue003\ue007\ue011\ue006\ue002\ue00a\ue004\ue00c
\ue000

\u0160iandien oro temperat\u016bra
6-9 \u00b0C \u0161ilumos.
Ateinan\u010di\u0105 nakt\u012f
bus 4-7 \u00b0C, rytoj dien\u0105
5-9 \u00b0C \u0161ilumos. Sinoptikai
prognozuoja liet\u0173.

Per dvi savaites Klaip\u0117dos darbo bir\u017eoje \u012fregistruotos tik 145 lais- vos darbo vietos. \u201e15min\u201c nuotr.

Nelegaliems prekeiviams
gr\u016bmoja, bet nebaud\u017eia
3
2009 LAPKRI\u010cIO 18 D.,T R E \u010c I A D I E N I S
www.15min.lt/klaipeda
KLAIP\u0116DA/
Tarp gausyb\u0117s portaluose \u012fd\u0117t\u0173
skelbim\u0173 apie parduodamus \u017ee-
m\u0117s sklypus, namus ir butus mir-
ga ir uostamiestyje nekilnojam\u0105-
j\u012f turt\u0105 norin\u010di\u0173 parduoti \u017einom\u0173
\u017emoni\u0173 si\u016blymai.
Jau kuris laikas nauj\u0173 \u0161ei-
minink\u0173 namui ant j\u016b ros
kranto ie\u0161ko buvusi krep\u0161i-
ninko Gintaro Einikio \u017emo-

na, o sklyp\u0105 pa\u010diame miesto centre nori parduoti Saulius \u0160tombergas.

Namas atpigo
beveik 2 mln.
Po skyryb\u0173 teismui pada-
lijus turt\u0105 G.Einikis buvo\u012fsi-
pareigoj\u0119s sutuoktinei sumo-
k\u0117ti 2 mln. Lt ir i\u0161 prad\u017ei\u0173 pats
ketino parduoti Karkl\u0117je sto-
vint\u012f nam\u0105. U\u017e j\u012f prie\u0161 kelerius
metus pra\u0161yta 6,5 mln. Lt, ta-
\u010diau kainai kritus net ma\u017edaug
2 mln. Lt, pirk\u0117j\u0173 neatsirado.
D\u0117l G.Einikio kalt\u0117s \u017elugo ir

sandoris su verslininku Dei- vidu Jacka, kuris nam\u0105 keti- no pirkti u\u017e beveik 4 mln. Lt.

Kelet\u0105 kart\u0173 i\u0161 var\u017eytini\u0173 ne-
s\u0117kmingai bandyta parduoti
prabangi vila prie pat Baltijos
j\u016bros pernai atiteko buvusiai
G.Einikio \u017emonai. Pasak ants-
tol\u0117s Vidos Daugirdien\u0117s, taip
vyras padeng\u0117 skol\u0105 buvu-
siai \u017emonai ir ji per\u0117m\u0117 tur-
t\u0105. Ta\u010diau ir per metus namas
nauj\u0173 \u0161eiminink\u0173 nesulauk\u0117,
tad vil\u0105 su vaizdu\u012f j\u016br\u0105 ban-
do parduoti kelios nekilno-
jamojo turto agent\u016bros. Tie-
sa, kaina skirtinga \u2013 kai ku-
rios j\u0173 pra\u0161o 2,6 mln. Lt, ki-
tos \u2013 2,9 mln. Lt.
Vienos agent\u016bros atsto-
vas \u201e15min\u201c sak\u0117, kad kol kas
n\u0117 vienas \u017emogus nemok\u0117jo
avanso u\u017e pirkin\u012f, dom\u0117jima-

sis ir lieka dom\u0117jimusi. \u201eDa- bar toks metas, be to, u\u017e na- m\u0105 pra\u0161oma suma nema\u017ea \u2013

speci\ufb01 niam objektui turi b\u016bti
speci\ufb01 nis pirk\u0117jas\u201c, \u2013 sak\u0117 at-
stovas. Pasiteiravus, ar skel-
biama namo kaina jau galuti-
n\u0117, vyras teig\u0117, kad itin susi-
dom\u0117jusiam vila b\u016bt\u0173 sureng-
tas susitikimas su I.Einikiene
ir b\u016bt\u0173 galima der\u0117tis. \u201eDa-
bar visos kainos yra ne galu-
tin\u0117s\u201c, \u2013 prid\u016br\u0117 jis.
Parduoda aukcione
pirkt\u0105 sklyp\u0105
21 aro dyd\u017eio sklyp\u0105 pa-
\u010diame Klaip\u0117dos centre, ties
Sausio 15-osios ir Taikos pr.
sankry\u017ea, parduoda ir klaip\u0117-
dietis krep\u0161ininkas S.\u0160tomber-
gas. Prie\u0161 penkerius metus jis
\u0161\u012f turt\u0105\u012fsigijo Klaip\u0117dos savi-
valdyb\u0117s rengtame aukcione
u\u017e kiek daugiau kaip 0,5 mln.
Lt. Komerciniame sklype bu-
vo suprojektuotas 11-kos auk\u0161-
t\u0173 pastatas su 73 vietomis au-
tomobiliams, statybas ketin-
ta prad\u0117ti dar prie\u0161 ketverius
metus. Skelbime teigiama,
kad tai puiki vieta prekybos,
paslaug\u0173 ir pramog\u0173 objek-
t\u0173 statybai. U\u017e sklyp\u0105 pra\u0161o-
ma 6 mln. Lt.
Atkelta i\u0161 1 psl.
Pasak Klaip\u0117dos miesto
valstybin\u0117s maisto ir veteri-
narijos tarnybos Maisto sky-
riaus ved\u0117jos pavaduotojos
Redos Luko\u0161evi\u010di\u016bt\u0117s, \u0161ie-
met buvo gauti penki prane-
\u0161imai apie nelegalios preky-
bos atvejus. Da\u017eniausiai apie
tai prane\u0161a policija ar patys
gyventojai.
Kiemuose be leidim\u0173 bu-
vo pardavin\u0117jami ledai, kiau-
\u0161iniai, \u017euvis, dar\u017eov\u0117s, mais-
to papildai.
\u201eKartu su policija, Mokes-
\u010di\u0173 inspekcija mes vykdome
reidus. \u0160tai vienas nelegaliai
dar\u017eov\u0117mis prekiav\u0119s vyras
po patikrinimo i\u0161si\u0117m\u0117 leidi-
m\u0105\u201c, \u2013 sak\u0117 pa\u0161nekov\u0117.
\u0160iemet i\u0161 baud\u0173 u\u017e toki\u0105
prekyb\u0105 surinkta vos 120 Lt.
Anot Maisto skyriaus ved\u0117jos
pavaduotojos, nelegal\u016bs pre-
keiviai da\u017eniausiai persp\u0117ja-
mi, neskubama imtis grie\u017et\u0173
sankcij\u0173.
\u201eKiekvieno vartotojo rei-
kalas \u2013 pirkti ar nepirkti gat-
v\u0117je dar\u017eoves bei vaisius, ku-
riuos si\u016blo senut\u0117s. Jei ka\u017e-
kam patinka \u2013 tegul perka. Ta-
\u010diau pati nepatar\u010diau \u012fsigyti
produkt\u0173 ne i\u0161 prekybos vie-
t\u0173. Be to, yra\u016bkinink\u0173 turge-
liai, jiems ten leid\u017eiama par-
davin\u0117ti pieno ir kitus pro-
duktus, kad nereik\u0117t\u0173 rink-
tis pakamp\u0117se\u201c, \u2013 ai\u0161kino
R.Luko\u0161evi\u010di\u016bt\u0117.
Si\u016bl\u0117 bendradarbiauti
Pavieniais nelegaliais pre-
kiautojais n\u0117ra labai patenkin-
ti ir prekybos tinkl\u0173 atstovai,
ta\u010diau pernelyg aktyviai j\u0173
nevaiko. \u201eYra legali\u0173 prekei-
vi\u0173, kuriems leid\u017eiame pre-
kiauti prie prekybos centr\u0173,
j\u0173 viduje ar tiekti produkcij\u0105
tiesiai\u012f lentynas. Tokiu b\u016bdu
pirk\u0117jai turi galimyb\u0119 nusi-
pirkti maisto ir i\u0161 smulkaus
\u016bkininko, ir i\u0161 m\u016bs\u0173\u201c, \u2013 teig\u0117
\u201eMaxima LT\u201c atstov\u0117 ry\u0161iams
su visuomene Renata Saulyt\u0117.
Lauke prekiaujantiems \u017emo-
n\u0117ms nereikia mok\u0117ti u\u017e viet\u0105,
o i\u0161 prekiaujan\u010di\u0173 viduje pra-
\u0161oma simbolinio mokes\u010dio.\u012e
lentynas produkcij\u0105 tiekia tik

keli stambieji\u016bkininkai, ku- riems taikomi grie\u017etesni rei- kalavimai.

\u201eNorintieji parduoti pro-
duktus, turi suderinti su mu-
mis, prekiauti reguliariai. Ai\u0161-
ku, jei kas nors nor\u0117s parda-
vin\u0117ti kontrabandines ciga-
retes \u2013 i\u0161kart kreiptum\u0117m\u0117s\u012f
policij\u0105, \u2013 \u0161yptel\u0117jo moteris. \u2013
Esame kviet\u0119 bendradarbiau-
ti prie m\u016bs\u0173 centr\u0173 prekiau-
jan\u010dius \u017emones. I\u0161 prad\u017ei\u0173

j\u0173 noras buvo didelis, ta\u010diau v\u0117liau entuziazmas nuslopo \u2013 reikia stov\u0117ti, tur\u0117ti atitin-

kamos taros, o didelio u\u017edar-
bio n\u0117ra.\u201c
Policija \u017ei\u016bri atlaid\u017eiai
Kaip teig\u0117 Klaip\u0117dos ap-
skrities Vyriausiojo policijos
komisariato Prevencijos sky-
riaus vir\u0161ininkas Kazimieras
Sinkevi\u010dius, kol yra paklausa,
tol bus ir pasi\u016bla, o \u0161iuo metu
nema\u017eai \u017emoni\u0173 m\u0117gsta pirk-
ti i\u0161 pavieni\u0173 senu\u010di\u0173.
\u201eJei koks senukas prekiau-
ja dar\u017eov\u0117mis ar vaisiais i\u0161 sa-
vo sodo, mes tik persp\u0117jame,
nes prekybos vieta turgaviet\u0117-
je jam brangiai kainuoja. \u017di-
noma, jie yra pa\u017eeid\u0117jai, bet
\u017evelgiant i\u0161 \u017emogi\u0161kosios pu-
s\u0117s, akivaizdu, kad jiems n\u0117ra
sudaryta palanki\u0173 s\u0105lyg\u0173 pre-
kybai. N\u0117ra taip jau baisu, kai
kas nors pardavin\u0117ja obuolius
ar krapus, ta\u010diau, pavyzd\u017eiui,
nelegali\u0173 cigare\u010di\u0173 prekeivius
visada stengiam\u0117s nubausti\u201c, \u2013
pasakojo K.Sinkevi\u010dius.
Anot jo, u\u017e nelegali\u0105 prekyb\u0105
vie\u0161ose vietose gresia pinigin\u0117
bauda nuo 20 iki 100 Lt.
I.Einikien\u0117 parduoda nam\u0105, S.\u0160tombergas \u2013 sklyp\u0105
GINA
KUBILI\u016aT\u0116
g.kubiliute
@15min.lt
nekilnojamasis turtas
JURGITA
ANDRIEJAUSKAIT\u0116
j.andriejauskaite
@15min.lt
Vos kelis kilogramus vaisi\u0173 ar dar\u017eovi\u0173 i\u0161 savo sodo
pardavin\u0117jantys pagyven\u0119 \u017emon\u0117s nepaj\u0117g\u016bs sumok\u0117-
ti u\u017e prekybos viet\u0105 turgaviet\u0117je. G.Kubili\u016bt\u0117s nuotr.
Nauj\u0173 \u0161eiminink\u0173 buvusio krep\u0161ininko G.Einikio
namui ie\u0161koma jau kelerius metus. \u201e15min\u201c nuotr.
S.\u0160tombergas
parduoda aukcio-
ne \u012fsigyt\u0105 sklyp\u0105.
A.Ufarto/BFL nuotr.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->