Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ΛΕΝΙΝ Β.Ι - Η Μαρξιστικη Θεωρια Των Κρισεων (Leninreloaded.blogspot.gr)

ΛΕΝΙΝ Β.Ι - Η Μαρξιστικη Θεωρια Των Κρισεων (Leninreloaded.blogspot.gr)

Ratings: (0)|Views: 1|Likes:
Published by sunred5

More info:

Published by: sunred5 on Jul 17, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/17/2014

pdf

text

original

 
V.I. Lenin -Η Μαρξιστική θεωρία των κρίσεων και η κριτική της μικροαστικής πολιτικής οικονομίας *
Πηγή: Praxis
ισα!ω!ή της σ"ντακτικής επιτροπής.
«Η κρίση οφείλεται στον στραγγαλισμό της αγοράς και την πτση της κατανάλ!σης"# «η κρίση $αλ%$εί όταν κ%κλοφορήσει &εστό 'ρήμα στην αγορά και αν()ει η κατανάλ!ση"# «η κρίση οφείλεταιστην ά*ικη ανα*ιανομή το% εισο*ήματος"# «η κρίση 'ρειά&εται αναπτ%+ιακή πολιτική πο% τονσει τη &ήτηση", Πόσες φορ(ς οι εργα&όμενοι ('ο%ν ακο-σει.και πόσες $α ακο-σο%ν ακόμα.α%τά τα επι'ειρήματα η και άλλα παρόμοια από απολογητ(ς το% σ%στήματος σαν ερμηνείες και«λ-σεις" για την κρίση/, 0άλλον είναι *-σκολο να %πολογίσει κανείς αφο- παρόμοιες από1εις 2σ%'νά με «αντικαπιταλιστικό" και «μαρ+ιστικό" περιτ-λιγμα. προ)άλλονται κα$ημερινά σε (ντ%πακαι τα ιστολόγια ό'ι μόνο κατεστημ(ν!ν από1ε!ν και αντιλή1ε3πο% ισ'%ρί&ονται ότιαντιπολιτε-ονται τα μνημόνια4 αλλά και τ!ν *ιάφορ!ν εκ*ο'ν της αριστερής σοσιαλ*ημοκρατίας,5οινό τοσημείο είναι η αναφορά σε μια %ποκαταναλική προσ(γγιση της κρίσης και ηανα&ήτηση το% προ)λήματος ό'ι στην ί*ια την καπιταλιστική παραγ!γή αλλά στην κατανάλ!σηκαι την «*ίκαιη" ανα*ιανομή το% εισο*ήματος, 6ο ί*ιο το σ-στημα# από το +(σπασμα της κρίσης το7889# προ)άλει α%τήν την ανα)ί!ση το% «5ε%νσιανισμο-" σαν ι*εολογικό μο'λό ενσ!μάτ!σης3εκείνη τη σημα*ιακή 'ρονιά το νόμπελ οικονομικν *ό$ηκε στον Pa; <r=>a?# ο οποίος σ%'νάαναφ(ρεται σε εφημερί*ες σαν το «@ήμα" αλλά και σε αριστερά ιστόλογια4 πο% σάλπισε την«επιστροφή το% 5ε%νσιανισμο-", Η %ποκαταναλ!τική προσ(γγιση της κρίσης ('ει τις ρί&ες της στο (ργο το% Aλ)ετο- Bi>C?DE DEBis>C?Di 3FGGH.F9I74# ενός πρ!τοποριακο- για την επο'ή το% οικονομολόγο%# ο οποίοςαν(πτ%+ε μια κριτική το% καπιταλισμο- απορρίπτοντας την $ε!ρία τ!ν κλασικν οικονομολόγ!ν3και σ%γκεκριμ(να το νόμο το% BaJ4, Η $ε!ρία το% στηρι&όταν στο επι'είρημα ότι ο όγκος τηςπαραγ!γής περιορί&εται από την κλίμακα της κατανάλ!σης και η κλίμακα της κατανάλ!σης απότο εισό*ημα, 5ατά σ%ν(πεια πίστε%ε ότι οι κρίσεις εί'αν αιτία το μει!μ(νο εισό*ημα και την
 
μει!μ(νη αγοραστική *-ναμη το% πλη$μο- πο% σ%ρρίκν!νε την εσερική αγορά, Kκαπιταλισμός ήταν μια κοιν!νική μάστιγα πο% μ(σ! της %ποκατανάλ!σης τ!ν λαLκν μα&νο*ηγο-σε στην ε+α$λί!ση, 5α$ς η οπτική το% Bis>C?Di ήταν α%τή της μικροαστικής τά+ηςστρατε-τηκε στην %περάσπιση της μικρής επι'είρησης και στη )ελτί!ση το% καπιταλισμο- μ(σ!μεταρρ%$μίσε!ν# *ια'!ρί&οντας πλήρτη $(ση το% από το%ς ο%τοπικοσοσιαλιστ(ς τηςεπο'ής το%,$ε!ρίες το% Bis>C?Di τ($ηκαν στο περι$ριο με την ανάπτ%+η της ασικής πολιτικήςοικονομίας και κ%ρί!ς με την 0αρ+ιστική κριτική, Aπανεμφανίστηκαν στα τ(λη το% FMο% αινα στο(ργο το% «αιρετικο-" NCOsC? 3πο% εισήγαγε τον όρο «ιμπεριαλισμός"4 και# μ(σα και από α%τό το(ργο# π(ρασαν# σε *ιάφορες εκ*ο'(ς# και στο ρε-μα το% 5ε%νσιανισμο- εν *εν άφησαν ά$ικτηκαι τη 0αρ+ιστική σ%&ήτηση, μ!ς αποτ(λεσαν και το επίκεντρο της *ιαμά'ης γ-ρ! από τιςοικονομικ(ς $ε!ρίες τ!ν ναροντνικν# ενός ρε-ματος πο% %ποστήρι&ε ότι ο καπιταλισμός στηQ!σία είναι α*-νατο να αναπτ%'$εί λόγ! της α*-ναμης «εσ!τερικής αγοράς" πο% $α ο*ηγο-σεαναπόφε%κτα στην «%ποκατανάλ!ση", Rναπαράγοντας όλες τις )ασικ(ς $(σεις το% Bis>C?Di οι$ε!ρητικοί το% ναροντνικισμο- 3πο% ήταν# μ('ρι το FM88 το κ%ρίαρ'ο ρε-μα στην αριστερήρ!σική *ιανόηση και *ήλ!ναν σ'ε*όν όλοι «0αρ+ιστ(ς"4 προσπα$ο-σαν να απο*εί+οότικα$ς ο καπιταλισμός στην Q!σία *εν μπορο-σε να αναπτ%'$εί# η *ι(+ο*ος )ρισκόταν σε μιααγροτική οικονομία# με κ(ντρο τις αγροτικ(ς κοινότητες,K S(νιν# με το πρ!τοποριακό για την επο'ή το% (ργο 3γράφτηκε το F9MG στην Tι)ηρία όπο% εί'εε+οριστεί4 «Uαρακτηρισμός το% οικονομικο- ρομαντισμο-" πό το οποίο μοσιε-ο%μεπαρακάτ! εκτενή αποσπάσματα4 σ%γκρο-στηκε με α%τ(ς τις από1εις, Vια να αντιμετ!πίσει το%ςναροντνικο-ς $ε!ρητικο-ς της %ποκατανάλ!σης επικ(ντρ!σε στις $ε!ρίες το% Bis>C?Di με )άσητο «5εφάλαιο", K S(νιν *ιατ-π!σε# μ(σα από την κριτική το% τις ε+ής 3μετα+- άλλ!ν4 $(σεις: R4 ηκατανάλ!ση *εν μπορεί να *ια'!ριστεί από την παραγ!γή, Wεν μπορεί να μελετη$εί '!ριστά, @4K 0αρ+ισμός *εν *ιαφ(ρει από τις %ποκαταναλ!τικ(ς $ε!ρίες στο ότι επικεντρνεται μόνο στηνπαραγ!γή 3εν α%τ(ς οι $ε!ρίες στην %ποκατανάλ!ση4 αλλά στο ότι στην ενότητα παραγ!γής.κατανάλ!σης απο*ί*ει πρ!ταρ'ικό ρόλο στην πρτη εν οι %ποκαταναλ!τικ$ε!ρίες τηναγνοο-ν V4 %ποκαταναλ!τικ$ε!ρίες και η 0αρ+ιστική κριτική αποτελο*ιαφορετικπροσεγγίσεις πο% *εν μπορο-ν να σ%ν%πάρ+ο%ν σαν «σο-πα" οικονομικής ανάλ%σης, W4 Ηκατανάλ!ση ε+αρτάται απο τη σ%σσρε%ση και την παραγ!γή A4 Η ανισομετρία παραγ!γής.κατανάλ!σης ό'ι μόνο *εν είναι σ-μπτ!μα κρίσης αλλά $εμελι*ης «νόμος" και όρος -παρ+ηςτο% καπιταλισμο-# μ(σα στον οποίο ν μπορεί να αναιρεί# γιατί η ανισομετρία στηνκατανάλ!ση πηγά&ει από ανισομετρίες στην παραγ!γή και ό'ι από πρό)λημα ρε%στότητας ηανα*ιανομής T64 κρίσεις στον καπιταλισμό ν προ(ρ'ονται από την τ(ρηση τηςκατανάλ!σης αλλά από την αναρ'ία στην παραγ!γή# την αντί$εση ανάμεσα στον κοιν!νικό'αρακτήρα της παραγ!γής και στον ατομικό 'αρακτήρα της ι*ιοποίησης, Vια α%τό ε+άλλο% και οικρίσεις είναι *ομικό στοι'είο το% καπιταλισμο- και ό'ι αποτ(λεσμα «παραλογισμο-" όπ%ποστηρί&οοι 5ε%νσιανοί σαν τον <r=>a?# η «ά*ικης ανα*ιανομής" όπισ'%ρί&ονται*ιάφοροι «0αρ+ιστ(ς", R%τ(ς οι $(σεις 3πο% παρα$(το%με εν*εικτικά κα$ς το κείμενο το% S(νιν *εν μ(νει σε α%τ(ς4κάνο%ν ε+αιρετικά επίκαιρη την κριτική το% στις %ποκαταναλικ(ς $ε!ρίες και τις $ε!ρίεςστήρι+ης της &ήτησης '!ρίς αλλαγή στις *ομ(ς τις παραγ!γής# πο% σήμερα .με *ιαφορετικότρόπο. κ%ριαρ'ο-ν στον λόγο της αριστεράς 3'!ρίς )ε)αί!ς να ε+αντλο-ν τα &ητήματα4, 6ελε%ταίοπαρά*ειγμα είναι (να απί$ανο κείμενο πο% γράφτηκε στην εφημερί*α ΠQXY και *ιάφορα O;C=s καιπροτείνει (να «μοντ(λο" 3το οποίο )ασί&εται στο μοίρασμα το%ZZZ,,RAΠ[[[[4 με )άση το οποίο'!ρίς να αμφισ)ητη$ο-ν οι καπιταλιστικ(ς σ'(σεις παραγ!γής# '!ρίς να πειρά+ο%με το ε%ρ#
 
'!ρίς να γίνει κο%)(ντα για την A,A $α μπορο-σαμε να ('ο%με 3αν πι(&αμε την αστική τά+η4 7,\88ε%ρ μισ$ό στην Aλλά*α,,,,,,,,
V.I. Lenin# $αρακτήρας το" οικονομικο% ρομαντισμο%
 Άπαντα 
& τ'μος (& εκ)'σεις σ%!$ρονη επο$ή& σελ (+-(,
Aπε+εργασία για το *ια*ίκτ%ο: Praxis,,,,,,,,,,,,,K Tισμόντι από τη λα$εμη $ε!ρία το% ]νταμ ί$ )γά&ει το σ%μπ(ρασμα ότι ηπαραγ!γή πρ(πει να αντιστοι'εί στην κατανάλ!ση# ότι η παραγ!γή κα$ορί&εται από το εισό*ημα, λο το ^_ κεφάλαιο: «ο αλληλοκα$ορισμός της παραγ!γής από την κατανάλ!ση και τ!ν ε+ό*!ναπό το εισό*ημα" είναι αφιερ!μ(νο σε (να λεπτομερειακό αναμάσημα της «αλή$ειας" α%τής,3πο% *εί'νει ότι *εν καταλα)αίνει κα$όλο% το ρακτήρα της κεφαλαιοκρατικής παραγ!γής4,ZZZZZ,,Tτην αρ'ή.αρ'ή το% (ργο%# στο εισαγ!γικό μ(ρος 3)ι)λίο X# ιστορία της επιστήμης4#μιλντας για τον ]νταμ Tμί$# *ηλνει# ότι «σ%μπληρνει" τον Tμι$ με τη $(ση ότι «η κατανάλ!σηείναι ο μονα*ικός σκοπός της σ%σσρε%σης" 3X#\F4, «Η κατανάλη 2λ(ει.κα$ορί&ει τηναναπαραγ!γή"# 3X#FFM.F784# «οι ε$νικ*απάνες πρ(πει να ρ%$μί&οτο ε$νικό εισό*ημα"3X#FFH4# και άλλες παρόμοιες $(σεις *ιαν$ί&ο%ν όλο το (ργο, ,,,,,,,,οι κλασικοί # αν και *εν μπόρεσαννα ε+ηγήσο%ν το προτσ(ς της κοιν!νικής παραγ!γής το% κεφαλαίο%# αν και *εν μπόρεσαν νααπαλλαγο-ν από το λά$ος το% Tμί$# ότι η κοιν!νική παραγ!γή αποτελείται τά'α από *-ο μ(ρη#!στόσο *ιατ-π!σαν την απόλ%τα σ!στή $(ση η παραγ!γή *ημιο%ργεί μόνη της αγορά για τονεα%τό της# κα$ορί&ει μόνη της την κατανάλ!ση, ι +(ρο%με ότι την αντίλη1η α%τή για τησ%σσρε%ση την πήρε από το%ς κλασικο-ς και η $ε!ρία το% 0αρ+ZZ,,ZZ,,6(λος# από την ί*ια πάλι α%τή $ε!ρία της τα-τισης το% εισο*ήματος με την ε$νική παραγ!γήπήγασε η $ε!ρία το% Tισμόντι για τις κρίσεις, Rπό την $ε!ρία το% για την ανάγκη να αντιστοι'εί ηπαραγ!γή στο εισόμα ήκε μόνη της η άπο1η ότι και η κρίση είναι αποτεσμα τηςπαρα)ίασης α%τής ης αντιστοι'ίας# αποτ(λεσμα της %π(ρμετρης παραγ!γής# πο% ('ει +επεράσειτην κατανάλ!ση, Rπό την περικοπή# πο% αναφ(ραμε τρα.*α# φαίνεται κα$αρά ότι ο Tισμόντι$ε!ρο-σε )ασικά αιτία τ!ν κρίσε!ν α%τήν ακρι)ς τη *%σαναλογία της παραγ!γής προς τηνκατανάλ!ση και μάλιστα ()α&ε στην πρτη $(ση την %ποκατανάλ!ση τ!ν μα&ν το% λαο-# τ!νεργατν, Vια α%τό το λόγο και η $ε!ρία τ!ν κρίσε!ν το% Tισμόντι 3πο% την αντ(γρα1ε καιQοντμπ(ρτο%ς4 είναι γν!στή στην οικονομική επιστήμη σαν %πό*ειγμα τ!ν $ε!ριν# πο%απο*ί*ο%ν τις κρίσεις στην %ποκατανάλ!ση 3`?DErC?s>bciC?4,ZZ,,η (ννοια το% κεφαλαίο% και το% εισο*ήματος *εν μπορεί να μεταφερ$εί άμεσα από τοατομικό προLόν στο κοιν!νικόZZ,,*εν μπορο-με να μιλάμε για προLόντα γενικά '!ρίς ναπαίρνο%με %πότην ική τομορφή, ην πραγματικότητα# πρόκειται για το κοιν!νικόεισό*ημα# *ηλ για το προLόν πο% πάει στην κατανάλ!ση, 5ά$ε προLόν όμ!ς *εν μπορεί νακαταναλ!$εί με την (ννοια της ατομικής κατανάλ!σης: οι μη'αν(ς# το κάρ)ο%νο# το σί*ερο και ταάλλα προLόντα α%το- το% εί*ο%ς *εν καταναλνονται ατομικά# αλλά παραγ!γικά, Rπό την άπο1ητο% '!ριστο- επι'ειρηματία η άκριση α%τή ήταν περιττή: όταν λ(γαμε ότι η εργάτεςκαταναλνο%ν το μετα)λητό κεφάλαιο# παρα*ε'όμασταν ότι ανταλλάσο%ν στην αγορά με εί*ηκατανάλ!σης τα 'ρήματα# πο% πήραν οι κεφαλαιοκράτες για τις μη'αν(ς πο% παρήγαγαν οιεργάτες# και πλήρ!σαν με α%τά το%ς εργάτες, A* *εν μας εν*ιαφ(ρει η ανταλλαγή α%τν τ!νμη'ανν με σιτηρά,

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->