Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
320 De normen van stof normen van de geest @ - 115 kB

320 De normen van stof normen van de geest @ - 115 kB

Ratings: (0)|Views: 29|Likes:
Published by Robert

More info:

Published by: Robert on Mar 23, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/08/2012

pdf

text

original

 
© Orde der Verdraagzamen Brochures 320 – N
ORMEN VAN DE STOF
,
NORMEN VAN DE GEEST
1
NORMEN VAN DE STOF, NORMEN VAN DE GEEST
Normen zijn maatstaven die men hanteert. Absolute normen bestaan niet. Een wereld opaarde kent dan ook steeds wisselende normen. Om een paar voorbeelden te geven:De vrouw met haar mogelijkheden van deze tijd zal niet passen in de jaren vanaf 1940 terugtot 5 v. Chr. Waarom? Omdat de normen eenvoudig zijn veranderd en daarmee demogelijkheden. Veranderen dan de mogelijkheden en de normen veranderen verder. Er zijndingen die vroeger heel normaal waren en die tegenwoordig onbegrijpelijk zijn of die men nietaccepteert. Het denkbeeld alleen van een openbare executie waar men naar toe gaat alsof heteen vermakelijkheid is, zou ongetwijfeld velen van u onmiddellijk doen uitbarsten inprotestdemonstraties. Maar het is nog geen 300 jaar geleden dat de volksmassa uitermateverheugd hier op het Groene Zootje een ophanging aan een witte galg meemaakte van tweebekende staatslieden. Ik wil maar zeggen, normen zijn iets van de tijd op aarde en ze wordenvoor een groot gedeelte bepaald door de maatschappij waarin je leeft, het geloof dat je hebten de wijze waarop je in die maatschappij over mogelijkheden beschikt.In de geest is het eigenlijk precies hetzelfde. Een geestelijke wereld wordt gemaakt door debegrippen die je met anderen deelt of kunt delen. Ben je in een wereld die nog heel dicht bijde aarde staat, u weet wel het bekende ‘huisje-boompje-beestje’ type, dan zijn er heel veeldingen die je nog erg stoffelijk benadert en beoordeelt. Zodra echter die vormen een beetjeverdwijnen, ga je maar letten op innerlijkheden, op uitstraling. Het andere zegt je niets meer.Het is duidelijk, dat je dan vele dingen, die door de vorm misschien worden veroordeeld toteen lagere sfeer die dan toch nog lichtend is, schouderophalend afdoet met: ach, dat is onzinals … en dan kom je met je eigen normen aandragen.Nu ik dit heb gezegd, zult u wel begrijpen dat er grote normatieve verschillen bestaan nietalleen op aarde, maar wel degelijk ook in de geest, in de sferen.Mijn eigen wereld is er een waarin de vorm verdwenen is. Als ik mijn normen bekijk en ik meetdie af tegen die van uw wereld, dan zijn er heel veel zaken die mij onbegrijpelijk voorkomen.Om een voorbeeld te geven: hoeveel wordt er op aarde niet gediscussieerd over allerlei zakendie met seksualiteit samenhangen? Dat mag wel of dat mag niet. Dat is búiten de normen endat is nog bínnen je normen. In mijn wereld is dat allemaal onbelangrijk. Het gaat er toch nietom wat je doet. Het gaat er om wát je beweegt, áls je het doet. Die dingen tellen bij ons. Wijzeggen: als je goed bent voor een ander omdat je daardoor innerlijk blij wordt en de anderook innerlijk blij wordt, dan is dat goed ongeacht het hoe of wat. Dat kan zijn het samen aaneen ijsje likken of zoals kinderen vroeger deden, het samen aan een toverbal sabbelen.Het kan ook iets zijn dat volgens uw opvattingen ingrijpender is. Dan zeggen de mensen:waarom bekijkt die geest dat nu zo? Bijvoorbeeld: Begraven of crematie. Tegenwoordig is datniet zo'n groot probleem meer. Maar hoe lang heeft het geduurd voordat men cremeren ookaanvaardbaar vond vanuit het geloofsstandpunt. Want er was toch een opstanding. Als jeiemand verbrandde, kon hij niet meer opstaan. Er is zelfs een liedje over geweest: 'als je nietopstaat, dan blijf je maar liggen en moet je maar weten wat er gebeurt.'Als je bij ons komt, dan zeg je: wat is het verschil. Eigenlijk geen. Alleen voor de onbewuste isde crematie wat pijnlijker, omdat hij dan eerst denkt dat hij tenietgaat voordat hij zichrealiseert dat het hem niets doet. Het is maar een korte procedure: de bewustwording van denieuwe toestand is dus aanmerkelijk versneld. Wij vinden dat gewoon gunstig. Dan zeggen demensen: ja, maar ….Een ander voorbeeld: er moet een kindje komen dat niet gewenst is …. wegmaken. Is dat nuaanvaardbaar of niet? Volgens een hele hoop normen op aarde niet. Het leven is heiligwanneer het begint. De rest is moestal zo onheilig als maar kan. Wij bekijken het anders.Wanneer iemand incarneert, is die persoon pas na een bepaalde periode in zijn hele bewustzijnzozeer vergroeid met de wordende vrucht dat het dan voor de geest een pijnlijke operatiewordt. Vóór die tijd is dat eigenlijk een kwestie die de moeder dan maar moet uitmaken. Het is
 
Orde der Verdraagzamen320 – N
ORMEN VAN DE STOF
,
NORMEN VAN DE GEEST
 2een deel van haar lichaam waar het om gaat. Dan zeggen de mensen weer: ja, maar, dat isniet christelijk. Wat is wel christelijk? Wij gaan uit van het standpunt dat heel veel mensen zichbekennen tot Jezus’ leer, maar dat er maar heel weinig echte christenen op aarde zijn.Waarom? Omdat wij kijken naar wat eruit voortvloeit. Wij kijken niet naar de stelling.Er zijn onder de kapitalisten heel goede communisten, als je hen tenminste niet wilt vastklevenop het aanhangen van Marx en de formuleringen die in het communisme gebruikelijk zijn. Hetzijn mensen, die uitgaan van een onderlinge gelijkwaardigheid, die iedereen zijn kans geven.Dat vind ik iets dat juist in die socialistische samenleving thuishoort. Er zijn heel veel mensen,die zich op de borst slaan en zware verhandelingen publiceren, die zichzelf goede socialisten of communisten noemen en die in feite alleen bezig zijn voor zichzelf en niet voor anderen. Duszijn ze volgens ons eigenlijk theoretische kapitalisten. En daar komt een normverschil naarvoren.Bij u gaat het vooral om het woord. Niet om wat er feitelijk gebeurt, maar het moet gezegdworden. Bij ons gaat het om wat er feitelijk gebeurt, wat er innerlijk mee samenhangt. Deverklaringen die er dan bijkomen, kun je wat ons betreft aan de vogels voeren, want dewerkelijkheid van de geest is er een van bewustwording. Bewustwording impliceertervaringsnoodzaak. Wij hebben langzaam maar zeker allemaal wel door, zeker in de sfeerwaarin ik vertoef dat wat er op aarde gebeurt eigenlijk niet belangrijk is. Belangrijk is wat jeinnerlijk voelt, wat je werkelijk nastreeft of wilt doen. De verdere gebeurtenissen en degevolgen daarvan die vergeet je toch wel weer. Maar de dingen waaraan je emotioneelgebonden bent, die blijven bewaard. Die zijn deel geworden van je bewustzijn, ook als je doodbent. Je harmonieën in de sferen hangen af van juist die inhoud van het bewustzijn die na dedood bewaard blijft.Er zijn heel veel dingen waar wij anders over denken dan u. Bijvoorbeeld: oorlog. Wij zijntegen oorlog. Maar waarom? Wij zijn tegen oorlog, omdat hetgeen gebeurt niet verantwoordis. Omdat er een vervalsing van emoties en gevoelens plaatsvindt die dan later een aardige
 
terugslag kan betekenen.
 
Maar op zichzelf, of iemand nu 10 jaar, 20 jaar of 100 jaar leeft, alshij heeft geleefd en hij heeft daarin bewustzijn opgedaan, dan maakt de duur niet uit.Er zijn gevallen bekend van geesten die geïncarneerd zijn en die na 6 á 7 maanden al het voorgezien hielden. Maar in die periode hadden ze precies datgene opgedaan wat ze nodig haddenom verder te kunnen gaan in de geest. En dat telt voor ons. Wij zeggen niet: wat jammer, dat jonge leven en de vele verloren gegane mogelijkheden. Wij zeggen: kijk, hij heeft in een kortetijd precies datgene gekregen wat hij nodig heeft. Hij heeft het prima gedaan. Wat een gelukvoor hem dat hij niet langer heeft moeten blijven. Als je zo spreekt, dan geloof ik dat uduidelijk zult worden dat, als je praat over de normen van de geest en de normen van de stof  je het eigenlijk hebt over twee heel verschillende dingen.Hoe komt een stoffelijk normenstelsel tot stand? Laten wij eens kijken naar de moderne tijd ennaar uw eigen land. Iedereen heeft toch recht op een eigen inkomen. Iedereen heeft tochrecht op medische zorg. Het is toch dwaasheid dat iemand zal moeten verhongeren. Iedereenheeft recht om te studeren, als hij dat wil. Hoe komt u daaraan? Bestaan die dingen werkelijkterecht? Neen. Het is wat u zelf bent, wat u zelf doet, de betekenis, die u weet te vinden diebepalend zijn voor wat u in uw leven van de gemeenschap kunt eisen. Er kwam echter eenommekeer na de bevrijding en heel veel mensen gingen nadenken over wat zij noemden,solidariteit. Wij zijn tezamen voor het welzijn van anderen verantwoordelijk. Er waren en dieuitriepen: prima! Zo hoort een mens te leven en te denken. Dus moeten wij anderen een rechtgeven. Wij zeiden toen: nou nou ..... Toen hebben wij gezegd: dat is een recht van de mens.Zo mag een mens eisen stellen aan de gemeenschap. Het is tenslotte zover gekomen dat velenhet gevoel kregen dat alleen het feit, dat ze leven al betekent dat ze daardoor levenslang rechthebben op onderdak voeding, medische verzorging en ook nog een aardig zakgeld om zich tevermaken. Dat vinden wij onzin.In uw eigen wereld was Nederland een lange tijd een wat benepen landje. De dominees warenvertrouwd met hel en verdoemenis. De pastoors waren dan wel iets milder en maakten ergeen bezwaar tegen als jongens en meisjes achter de dijk lagen, maar ze stonden er wel opdat een dergelijke fout dan ook voor het leven bevestigd zou worden. Gemengd zwemmen datwas de mensen in verleiding brengen. De seksen moesten gescheiden worden gehouden.Gemengd onderwijs. Daarmee moet je kinderen niet op verkeerde ideeën brengen. Jongens ineen aparte klas, meisjes in een aparte klas. Trouwens meisjes hebben niet zoveel nodig: die
 
© Orde der Verdraagzamen Brochures 320 – N
ORMEN VAN DE STOF
,
NORMEN VAN DE GEEST
3komen toch in het huwelijk terecht. Natuurlijk heb je niets nodig, zo dachten de mannen vandie tijd. Achteraf kom je misschien tot de conclusie dat je daarvoor een zeer veelzijdigeberoepskennis nodig hebt. Vroeger was het zo: als je kunt koken en luiers verschonen, danheb je aan de eerste eisen voldaan. Vergelijk dat met de dag van vandaag.Wat zijn de normen nu? Er is nog een zekere voorkeur voor de man. Laten we elkaar wat datbetreft niet bedriegen. Wij leven in een maatschappij waarin een zekere voorkeur voor de mannog altijd bestaat. Maar de vrouw moet aanvaard worden. En als ze dan bankwerker wilworden, desnoods metselaar, dan moet ze worden geaccepteerd. De norm is nu, dat de vrouwhet recht moet hebben om, als zo het risico wil aanvaarden, op elk terrein met de man teconcurreren. Vroeger was dat anders. De vrouw had veel rechten, maar haar hoofdrecht wasmet de man te concubineren.Dan sta je nu in een wereld waarin de verhoudingen veranderen. Er is ook een tijd geweest datde vrouw het recht had tegen de man te zeggen: ga jij maar het huis uit. Je vermogen en alhet andere blijf ik behouden, want ik ben de baas in huis. Dat was zelfs in het oude Rome enook een lange tijd in de Griekse samenleving het geval. Zelfs in het vroege Perzië. Er wasvroeger dus een absolute indeling van velerlei zaken. Dat was ook een kwestie van normen.Een vrouw mag dit wel, dat niet. De man heeft dat gezag en dit niet. In het China van voor derevolutie, was de eerste vrouw (de tai tai) de baas in huis. De man mocht zijn wensen kenbaarmaken, hij moest gediend worden, zijn wensen moesten allemaal bevredigd worden op elkgebied, maar de zeggenschap, de heerschappij in huis had de eerste dame. Als ik dat nubekijk, dan is dat onvoorstelbaar. Tegenwoordig bekijken ze een man naar gelang van desekse. Hoe kun je als vrouw zo stom zijn als een man zegt: ik doe nooit de afwas. Anderenormen. Denkt u dan, zijn dat nu de normen waar het op aankomt? Eigenlijk wel.De normen worden bepaald door de maatschappij. Het zijn deze betrekkelijk onbelangrijkenormen van het onderlinge verkeer die bepalend worden voor alles wat er in de wereld, in demaatschappij gebeurt. Als men zegt: Wij willen in ieder geval toch een keer naar de CostaBrava, dan moeten we dat geld daarvoor maar op de een of andere manier verdienen. Dan isde Costa Brava belangrijk. Met anders woorden: Het is een bestedingspatroon dat misschienook met aanzien samenhangt. In de termen van een bedrijf wordt dat: nu ja, wij moeten winstmaken. Of wij daarvoor nu een stukje milieu vergiftigen dat is niet zo erg. Winst moet er zijn.Voor een staat is het: Misschien komt daar een oorlog van: dat zou zeer betreurenswaard zijn,miljoenen doden, maar wij kunnen niet toegeven want wij moeten laten zien dat wij betekenishebben. Dat komt allemaal uit die zelfde normen voort. Als je de menselijke normen in dehuidige tijd kort probeert te schetsen, dan is het hebben, het verkrijgen een en hetzelfde. Allesmag zolang het niet teveel protesten bij anderen uitlokt. Alles is geoorloofd, als het maar nietbetaald wordt. Als ik daar nu de geestelijke normen tegenover zet, dan klinkt het misschieneen beetje schijnheilig. Wij zeggen: als je iets doet, mag je daarmee nooit een ander schaden.Wat je voor jezelf wilt zijn en doen, komt er niet zo op aan, maar dat je daardoor voor andereneen positieve betekenis krijgt, wel. Het gaat niet om een werkelijke bereiking in de ogen vanmensen. Het gaat om een pogen waarmee je iets hebt gedaan voor de mensheid en voor jezelf. Als wij zeggen: het gaat eigenlijk om jezelf, dan hoor ik al een heel koor oprijzen uitallerlei godsdiensten dat roept: dit is een leugen. Wij zijn er voor anderen. Maar de hele wereldwordt bepaald door jezelf. In mijn wereld en in de sferen is dat zo. Is het dan niet begrijpelijk,dat ik zeg: ik ben het centrum. Het gaat om mij, niet om de anderen. Het gaat er niet watanderen doen. Het gaat erom wat ik doe. Het gaat er niet om wat anderen zijn. Het gaat eromwat ik ben. De wisselwerking, die daardoor ontstaat, verschaft mij bewustwording. Maar ik bener niet om anderen te bepalen. Anderen zijn er niet om mij te bepalen. Ik ben er eenvoudig.Hoe meer ik mijzelf ben en hoe meer ontspannen ik mijzelf ben, des te beter het mij zal gaanen hoe beter ik zal passen in de werelden om mij heen.Mensen denken heel vaak in termen van 'voor wat, hoort wat'. Die horen we dan ook klagen:ik ben altijd zo braaf geweest en zo goed voor mijn medemensen en kijk nu eens wat er mij isoverkomen. Ons antwoord is: Maar dat hangt toch niet samen. Wat je bent, ben je voor jezelf,dat ben je niet voor de wereld. Door hetgeen je bent kun je geen recht op de wereld latengelden. Je kunt alleen maar het recht hebben om jezelf te zijn. En als je dat op de goedemanier bent, dan zal de wereld je ook op de juiste manier antwoord geven. Ga je vanmisvattingen uit, dan zal de wereld je een antwoord geven dat je niet prettig vindt.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->