Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Gürültü Kontrol Yönetmeliği HüseyinGören

Gürültü Kontrol Yönetmeliği HüseyinGören

Ratings:

4.0

(1)
|Views: 1,835 |Likes:
Published by H.Goren
Gürültü Kontrol Yönetmeliği HüseyinGören
Gürültü Kontrol Yönetmeliği HüseyinGören

More info:

Published by: H.Goren on Mar 23, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/08/2014

pdf

text

original

 
Yönetmelik
Çevre ve Orman Bakanlı
ğ
ından:
Çevresel Gürültünün De
ğ
erlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeli
ğ
i(2002/49/EC)
B
R
NC
BÖLÜMAmaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel
lkeler
AmaçMadde 1 —
Bu Yönetmelik; ki
ş
ilerin beden ve ruh sa
ğ
ğ
ını, huzur ve sükununu gürültü ile bozmayacak birçevrenin geli
ş
tirilmesi için, çevresel gürültüye maruz kalmanın etkileriyle mücadele etmeye yönelik esas ve kriterleribelirlemek ve bu kriterlerin gürültü kaynakları bazında uygulanması için;a) De
ğ
erlendirme yöntemleri kullanılarak hazırlanan gürültü haritaları ve akustik raporlar ile çevresel gürültüyemaruz kalma düzeylerinin belirlenmesi,b) Çevresel gürültü ve etkileri hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesi,c) Gürültü haritaları ve akustik rapor sonuçları esas alınarak; özellikle çevresel gürültüye maruz kalmadüzeylerinin insan sa
ğ
ğ
ı üzerinde zararlı etkilere yol açmasının mümkün oldu
ğ
u ve çevresel gürültü kalitesini korumanıngerekli oldu
ğ
u yerlerde, gürültüyü önleme ve azaltmaya yönelik eylem planlarının hazırlanması ve bu planlarınuygulanması,d) Gürültü haritası ve akustik rapor hazırlanması zorunlu olmayan di
ğ
er gürültü kaynaklarından yayılan çevreselgürültüyü azaltmaya yönelik kontrol tedbirlerinin alınması,amacıyla hazırlanmı
ş
tır.
KapsamMadde 2 —
Bu Yönetmelik; in
ş
a edilmi
ş
ve edilecek alanlarda, parklarda veya yerle
ş
im alanları içindeki di
ğ
ersakin olması gereken gürültüye duyarlı alanlarda (hastane, okul ve benzeri) ve di
ğ
er gürültülü yo
ğ
un bina ve alanlardainsanların maruz kaldıkları çevresel gürültüler ile titre
ş
imin yapılarda olu
ş
turdu
ğ
u hasarlara ili
ş
kin esas ve kriterlerikapsar.Ula
ş
ım araçlarının, sanayi tesislerinde, açık alanlarda ve ev i
ş
lerinde kullanılan alet, ekipman ve makinelerin sesgücü düzeyi, buna ili
ş
kin di
ğ
er belirlemeler ve de
ğ
erlendirmeler ile 10/6/2003 tarihli ve 4857 sayılı
ş
Kanunukapsamındaki i
ş
yerlerinde çalı
ş
an i
ş
çilerin maruz kaldı
ğ
ı gürültü ve titre
ş
im düzeyleri için getirilen esasları kapsamaz.Türk Silahlı Kuvvetlerine ait ta
ş
ınır ve ta
ş
ınmaz mallar için, savunma ve güvenlik gerekçeleri ile milletlerarasıyükümlülüklerin yerine getirilmesinin söz konusu oldu
ğ
u durumlarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.
DayanakMadde 3 —
Bu Yönetmelik; 1/5/2003 tarihli ve 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlı
ğ
ı Te
ş
kilat ve GörevleriHakkındaki Kanun’un 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun14 üncü maddesine dayanılarak,25/6/2002 tarihli 2002/49/EC Çevresel Gürültünün Yönetimi ve De
ğ
erlendirilmesi Direktifine paralel olarakhazırlanmı
ş
tır.
TanımlarMadde 4 —
Bu Yönetmelikte geçen;Bakanlık: Çevre ve Orman Bakanlı
ğ
ını,Açık arazideki sakin alan: Yerle
ş
im alanlarının dı
ş
ında, ula
ş
ım, endüstri veya rekreasyon faaliyetlerindenkaynaklanan her türlü gürültü rahatsızlı
ğ
ına maruz kalmayacak
ş
ekilde ayrılmı
ş
bir alanı,A
ğ
ırlıklama:
nsan i
ş
itme sisteminin özelli
ğ
ini dikkate alarak, ses basıncının frekanslara göre farklı
ş
ekildede
ğ
i
ş
tirilmesini,A
ğ
ırlıklı ses azaltım indeksi (Rw): Ses azaltım performansının laboratuvar
ş
artlarında tek de
ğ
er cinsindenölçülmesini,Ana kara yolu: Yılda üç milyondan fazla aracın geçti
ğ
i bölgesel, ulusal veya ulus-lararası bir kara yolunu,Ana hava limanı: Hafif uçaklarla tamamen e
ğ
itim amaçlı olarak yapılanlar hariç olmak üzere, yılda elli bindenfazla hareketin (her bir kalkı
ş
veya ini
ş
bir harekettir) gerçekle
ş
ti
ğ
i sivil hava alanını,Ana demir yolu: Yılda otuz binden fazla trenin geçti
ğ
i bir demir yolunu,Arka plan gürültüsü: Bir çevrede incelenen gürültü kayna
ğ
ının dı
ş
ında, di
ğ
er kaynakların aynı anda olu
ş
turduklarıortam (fon) gürültüsünü,Akustik planlama: Gelecekte var olabilecek gürültülerin arazi kullanım planlaması, trafik ve trafik planlama içinsistem mühendisli
ğ
i ile ses yalıtımı önlemleri ve gürültü kaynaklarının kontrolü gibi planlanmı
ş
eylemler kullanılarakkontrol edilmesini,Akustik rapor: Bu Yönetmelik Ek-VII Liste A ve B de yer alan i
ş
letmelerin gürültü kaynaklarına ba
ğ
lı olarakçevresel gürültü düzeyleri ile ilgili de
ğ
erlendirmelerin (ölçüm ve hesaplama) yapıldı
ğ
ı ve belirli standartlara göre yapılacakhesaplamalara dayalı olarak alınacak teknik önlemleri içeren ve Bakanlıkça Yeterlilik Belgesi verilmi
ş
kurum, kurulu
ş
lartarafından hazırlanmı
ş
raporu,Akustik gölge bölgesi: Ses dalgalarının bir çevrede yayılmaları sırasında engeller, rüzgar etkisi ve günlük sıcaklıkde
ğ
i
ş
imleri gibi dı
ş
etkilerle kırılma ve kıvrılmalara u
ğ
ramaları sonucu ortaya çıkan ve içerisinde ses düzeylerinin 10 dBkadar azalma gösterdi
ğ
i alanları,Çevresel gürültü: Ula
ş
ım araçları, kara yolu trafi
ğ
i, demir yolu trafi
ğ
i, hava yolu trafi
ğ
i, deniz yolu trafi
ğ
i, açıkalanda kullanılan teçhizat,
ş
antiye alanları, sanayi tesisleri, atölye, imalathane, i
ş
yerleri ve benzeri ile rekreasyon vee
ğ
lence yerlerinden çevreye (dı
ş
arıya) yayılan, istenmeyen veya zararlı açık hava seslerinin bütünü ile yapı içindekimekanik sistemler ve di
ğ
er kaynaklardan do
ğ
an ve di
ğ
er bir mekan içinde bulunan insanları olumsuz etkileyen yapı içigürültüleri,
 
Çevresel titre
ş
im: Maden ve ta
ş
ocakları, ula
ş
ım araçları (a
ğ
ır ta
ş
ıtlar, lokomotifler ve di
ğ
erleri), sanayi ve in
ş
aatmakine ve benzeri i
ş
lemlerinden do
ğ
an ve yapılarda kullanım alanı dı
ş
ında ba
ş
ka amaçlarla kullanılan hacimlerdekifaaliyetler sırasında olu
ş
an genellikle katı, sıvı ve gaz ortamlarda yayılan ve insan vücudunca hissedilen mekanik salınımhareketlerini,Çınlama süresi: Bir hacmin akustik özelli
ğ
ini frekansa ba
ğ
lı olarak belirleyen bir parametredir. Hacim içindefaaliyette olan bir ses kayna
ğ
ının susmasından itibaren ses basınç düzeyinin 60 dB azalması için geçen süreyi (birimisaniyedir),Çok duyarlı kullanımlar: Konutlar, e
ğ
itim, kültür alan ve yapıları, sa
ğ
lık tesisleri, otel ve dinlenme tesisleri, parklarve mezarlıklar gibi kullanımları,Darbe gürültüsü:
ki kütlenin birbirine çarpması ve/veya sürtünmesi ile ortaya çıkan ve havaya iletilen gürültüyü,dB: Birbirinden mertebe farklılıkları gösteren, nicelikleri anlamlı olarak ifade etmede kullanılan logaritmik birölçe
ğ
i,dBA:
nsan i
ş
itme sisteminin en çok duyarlı oldu
ğ
u orta ve yüksek frekanslara daha fazla a
ğ
ırlık veren bir sesdüzeyi ölçütünü (A a
ğ
ırlıklı ses düzeyi olarak tabir edilen dBA, gürültünün etkilenim de
ğ
erlendirilmesi ve kontrolündeyaygın olarak kullanılır),De
ğ
erlendirme: Bir gürültü göstergesi veya ilgili tehlikeli etkilerin de
ğ
erini hesaplamak, tayin etmek, ön görmek,tahmin etmek veya ölçmek için kullanılan her türlü yöntemi,Doz-etki ili
ş
kisi: Zararlı etkiler ile gürültü dozu arasındaki ili
ş
kiyi,Duyarlı olmayan kullanımlar: Otoparklar, garajlar, e
ğ
lence yerleri, sanayi i
ş
lemleri ve yapı dı
ş
ı donatımları, sanayitesisleri gibi kendisi gürültü kayna
ğ
ı olabilen alan ve kullanımları,E
ş
de
ğ
er gürültü düzeyi (L
eq
): Belli bir süre içinde düzeyleri de
ğ
i
ş
im gösteren gürültünün enerji açısından e
ş
de
ğ
eriolan sabit düzeyi (Genellikle A a
ğ
ırlıklanmı
ş
ses düzeyi olarak ölçülür.)Eylem planı: Gerekti
ğ
inde gürültü düzeyinin dü
ş
ürülmesi de dahil olmak üzere, gürültü ile ilgili sorunlar veetkileriyle ba
ş
etmek için tasarımlanan teknik önlemler, planlar, etkinlikler ve yaptırımların bir bütününü,Fiziksel çevre faktörleri: Sesin kaynaktan kullanıcıya, yapı veya etkilenen ki
ş
ilere iletilmesi sırasında geçti
ğ
ifiziksel çevrede bulunan ve ses yayılımını etkileyen gürültüyü artırıcı veya azaltıcı her türlü faktörü,Gürültü göstergesi: Çevresel gürültünün tanımlanmasında kullanılan fiziksel bir ölçe
ğ
i,Gürültüden Etkilenme: Gürültünün, insan sa
ğ
ğ
ı ve konforu üzerinde; fiziksel, fizyolojik, psikolojik veperformans etkileri olmak üzere dört farklı olumsuz etkiyi,Gürültü haritalama: Yürürlükte bulunan her türlü sınır de
ğ
erin a
ş
ılıp a
ş
ılmadı
ğ
ını göstermek amacıyla, belirli biralanda etkilenen ki
ş
i ve konut sayısı da dahil olmak üzere, mevcut veya gelecekte ortaya çıkabilecek bir gürültü durumuhakkındaki verilerin; gürültü göstergesi kullanılarak söz konusu alanın fiziksel haritası üzerinde standartlara uygun olarakbelirtilmesini,Gürültüye duyarlı alanlar ve mekanlar: Kamu ve özel mülkiyetli arazilerde kurulmu
ş
ve içinde yer alan faaliyetler(eylemler, aktiviteler, fonksiyonlar) gere
ğ
i, gürültüden etkilenmenin yüksek düzeylerde oldu
ğ
u, bu nedenle dı
ş
ve içgürültülerden yeterince korunması gereken ve istenen seslerin en iyi biçimde duyulabilmesi için gerekli iç akustikko
ş
ulların sa
ğ
lanması gereken bina ve mekanları (Örne
ğ
in; konut, hastane, yataklı tedavi kurumları, okul, motel, pansiyon,dinlenme tesisleri, kültür merkezleri içinde konferans ve konser salonları, tatil ve dinlenme parkları, mezarlıklar vedi
ğ
erleri olup, bu alanlar; kendi içinde çok ve orta derecede duyarlı olarak ayrılabilirler.),Gürültü kontrol izin belgesi: Bu Yönetmeli
ğ
in Ek-VII Liste A ve B sinde yer alan i
ş
letmelerin bu Yönetmelikte yeralan esaslara uygun olarak çalı
ş
ğ
ını gösteren bir belgeyi,Gürültü kontrolü: Herhangi bir ses kayna
ğ
ından yayılan gürültü niteli
ğ
ine sahip sesleri, kabul edilebilir düzeyeindirmek, akustik özelli
ğ
ini de
ğ
i
ş
tirmek, etki süresini azaltmak, ho
ş
a giden veya daha az rahatsız eden bir ba
ş
ka ses ilemaskelemek gibi yöntemlerle zararlı etkilerini tamamen veya kısmen yok etmek için yapılan i
ş
lemleri (Gürültü kontrolü;gürültü kayna
ğ
ında, gürültünün yayıldı
ğ
ı çevrede ve gürültüden etkilenen ki
ş
ilerde olmak üzere üç elemanda yapılabilir.Getirilecek önlemlerin, istenilen sınır de
ğ
erleri sa
ğ
laması, di
ğ
er standartlar açısından da kabul edilebilir ve uygulanabilirolması ve ekonomik olması gerekir.),Kaynakta önlemler: Gürültü üreten ses kayna
ğ
ının yapısı, i
ş
letme tekni
ğ
i, oturdu
ğ
u zemin, tespit biçimi ve bunabenzer do
ğ
rudan kaynak ile ilgili olarak alınabilecek önlemleri,Alıcıda önlemler: Gürültünün azaltılamadı
ğ
ı ortamlarda özellikle yüksek düzeyli gürültüden korunmak içinki
ş
ilerin i
ş
itme organlarının korunmasına yönelik alınabilecek tedbirleri,Çevresel önlemler: Yapıların dı
ş
ında veya içinde yer alan gürültü kaynaklarından do
ğ
an seslerin, yapı içindekiki
ş
ilere ula
ş
ıncaya kadar yayıldı
ğ
ı ortamda yapılabilecek her türlü gürültü kontrolü çalı
ş
masını,
ç ortam gürültüsü: Yapı içindeki mekanik sistemler ve di
ğ
er gürültü kaynaklarından do
ğ
an ve mekan içindebulunan insanları olumsuz etkileyen istenmeyen ve zararlı seslerin bütününü,Kamuoyu: Bir veya daha fazla gerçek veya tüzel ki
ş
i ile bunların ulusal mevzuat veya uygulamaya uygun olarakolu
ş
turdu
ğ
u dernek, örgüt veya grupları,L
gag
( Gündüz, ak
ş
am, gece gürültü göstergesi): A a
ğ
ırlıklı uzun dönem ses düzeyi ortalaması olup, günlükrahatsızlık düzeyini,L
gündüz
(Gündüz gürültü göstergesi): A a
ğ
ırlıklı uzun dönem ses düzeyi ortalaması olup, yılın gündüz sürelerinintamamına göre belirlenir ve gündüz süresince rahatsızlık düzeyini,L
ak
ş
am
(Ak
ş
am gürültü göstergesi): A a
ğ
ırlıklı uzun dönem ses düzeyi ortalaması olup, yılın ak
ş
am sürelerinintamamına göre belirlenir ve ak
ş
am süresince rahatsızlık düzeyini,L
gece
(Gece gürültü göstergesi): A a
ğ
ırlıklı uzun dönem ses düzeyi ortalaması olup, yılın gece sürelerinin tamamınagöre belirlenir ve gece süresince uyku kaçırıcı rahatsızlık düzeyini,L
A
 
max
: Ölçüm süresi içerisinde A a
ğ
ırlıklı ses düzeyinin en büyük de
ğ
erini (dBA olarak ölçülür.),Oktav bant: Gürültü enerjisinin frekansa göre de
ğ
i
ş
imini ortaya çıkarmakta yararlanılan ve alt ve üst frekans
 
sınırlarının birbirinin iki katı olan frekans bandı ve bant geni
ş
li
ğ
inin merkez frekansının % 70’ ine e
ş
it oldu
ğ
u bandı,Orta derecede duyarlı kullanımlar:
dari ve ticaret binaları, çocuk bahçeleri, oyun alanları ve spor tesisleri gibikullanımları,Rahatsızlık: Alan ara
ş
tırmaları vasıtasıyla belirlenen toplumsal gürültü veya titre
ş
im rahatsızlı
ğ
ının derecesini,Rekreasyon alanı: Ki
ş
inin fiziksel ve psikolojik olarak kendisini tekrar kazanabilmesini sa
ğ
layan dinlenme,e
ğ
lenme, gezi, serbest zamanları de
ğ
erlendirme gibi çe
ş
itli aktiviteleri kapsayan geni
ş
eylem alanlarını,Ses gücü düzeyi (Lw): Bir ses kayna
ğ
ının yaydı
ğ
ı ses gücünün uluslararası standartlarda tanımlanan referans (10
-12
Watt) ses gücüne oranının 10 tabanına göre logaritmasının 10 ile çarpımı ile elde edilen de
ğ
eri (dB cinsinden eldeedilir),Ses basıncı düzeyi (Lp): Ortamda belli bir noktada ölçülen ses basıncının referans (20x 10
-6
Pa veya 20 µPa) sesbasıncına oranının 10 tabanına göre logaritmasının 20 ile çarpılmasıyla bulunan de
ğ
eri (dBA cinsinden ifade edilir),Sınır de
ğ
er: A
ş
ılması halinde yetkililerce dikkate alınan veya azaltıcı önlemlerin uygulamaya sokulmasına yol açanL
gag
ve L
gece,
ve
 
uygun olan hallerde
 
L
gündüz
ve L
ak
ş
am
ve L
eq
de
ğ
erlerini (Farklı gürültü türleri (kara yolu, demir yolu, havayolu trafi
ğ
i gürültüleri, endüstriyel gürültüler ve benzeri), farklı fiziksel, sosyal, kültürel ve ekonomik çevreler ilenüfusların farklı gürültü duyarlılıkları için, bu Yönetmelikte verilen sınır de
ğ
erlerin a
ş
ılmaması kaydıyla, yeni durumlar(gürültü kayna
ğ
ı veya muhitin kullanım amacı açısından bir de
ğ
i
ş
iklik olması halinde), tasarım veya planlama amacıylafarklı sınır de
ğ
erler kullanılabilir.),Stratejik gürültü haritası: Belirli bir alan dahilinde farklı kaynaklardan yayılan gürültü etkilerini bir bütün olarakde
ğ
erlendirmek veya bu tür bir alanın tüm kaynaklar ve fiziksel çevre faktörleri hesaba katılarak de
ğ
erlendirilmesi içinhazırlanan/tasarımlanan bir haritayı,Tepe de
ğ
er: Verilen bir zaman aralı
ğ
ındaki en yüksek titre
ş
im de
ğ
erini,Titre
ş
imin (yer de
ğ
i
ş
tirme, hız, ivme cinsinden) rms De
ğ
eri: Belirli bir zaman aralı
ğ
ında ölçülen titre
ş
imde
ğ
erlerinin karelerinin ortalamasının kare kökünü,Titre
ş
imden etkilenme sınırı: Titre
ş
imin; insan sa
ğ
ğ
ı, performansı ve konforu üzerinde olu
ş
turdu
ğ
u harekethastalı
ğ
ı gibi fizyolojik ve psikolojik etkilerle yapılarda, köprülerde ve di
ğ
erlerinde olu
ş
turdu
ğ
u hasarların ba
ş
lamasınırlarındaki, titre
ş
im ivmesi, hızı, genli
ğ
i, frekansları ve etkilenme süresi gibi parametrelerle ortaya konulmu
ş
kriterleri,Yerle
ş
im alanı: Nüfusu yüz bin ve daha fazla olan,
ş
ehirle
ş
mi
ş
alan olarak kabul edilen, yüksek nüfus yo
ğ
unlu
ğ
unasahip toprak parçasını,Yerle
ş
im alanı içindeki sakin alan: Bakanlıkça belirlenen belirli bir de
ğ
erden daha büyük bir gürültü göstergede
ğ
erine maruz kalmayacak
ş
ekilde planlanmı
ş
 /planlanması gerekli, her türlü gürültü kayna
ğ
ından korunmu
ş
e
ğ
itim,sa
ğ
lık, dinlenme tesisleri, konutlar, do
ğ
al parklar gibi gürültüye duyarlı bir arazi kullanım alanını,Zararlı etkiler:
nsan sa
ğ
ğ
ı üzerindeki olumsuz etkileri,ifade eder.
Genel ilkelerMadde 5 —
Çevresel gürültünün kontrolüne ili
ş
kin genel ilkeler a
ş
a
ğ
ıda belirtilmi
ş
tir:a) Hiç kimse susturucu veya ses giderici di
ğ
er parçaları olmadan bir motorlu kara ta
ş
ıtını çalı
ş
tıramaz veyaçalı
ş
masına sebep olamaz, bakım onarım veya di
ğ
er de
ğ
i
ş
tirme amacı dı
ş
ında bir motorlu araç veya motosiklet üzerindekisusturucu veya ses giderici parça çıkarılmaz, çalı
ş
amaz hale getirilmez.b) Bir motorlu araç üzerinde veya içinde; korna veya ses çıkaran ba
ş
ka bir cihazın zorunlu haller dı
ş
ında gürültürahatsızlı
ğ
ına neden olacak
ş
ekilde çalınması yasaktır.c) Radyo, televizyon, müzik seti
 
ve her türlü müzik aletlerini, kamuya açık alanlar ile kamunun geçit hakkı olankara ve denizde toplu ta
ş
ıma araçlarında rahatsızlık verecek
ş
ekilde çalmak yasaktır.d) Bu Yönetmeli
ğ
in 31 inci maddesine ekli Tablo-12’de yer alan gürültüye duyarlı yapıların bulundu
ğ
u alanlarda;yüksek sesle konu
ş
mak, ba
ğ
ırmak, ses yükselticisi gibi (anons sistemleri) araçlar kullanılarak ve darbeli düzenli veyadüzensiz sesler çıkararak propaganda, reklam, duyuru, tanıtım ve satı
ş
yapmak yasaktır.e) Oturma alanları ve yakın çevresi ile gürültüye duyarlı alanlarda deniz motoru, motosiklet veya herhangi birmotorlu araçta deneme çalı
ş
maları yapmak yasaktır.f)
 
Model deniz motorları, model uçaklar gibi model araçları; oturma alanları ve yakın çevresi ile gürültüye duyarlıve kamuya açık alanlarda 20.00-06.00 saatleri arasında çalı
ş
tırmak ve çalı
ş
tırılmasına izin vermek yasaktır.g) Bina içi ve dı
ş
ı dahil olmak üzere konut alanlarında ve di
ğ
er gürültüye duyarlı alanlarda mekanik veya motorludiki
ş
makinesi, matkap, testere, ö
ğ
ütücü, çim biçme makinesi, ko
ş
u bandı veya benzeri araçların 19.00-07.00 saatleriarasında çalı
ş
tırılması veya çalı
ş
tırılmasına izin verilmesi yasaktır.h) Patlayıcı, maytap ve benzeri
ş
eyleri kullanmak, ate
ş
lemek gibi benzeri faaliyetlerin kamuya açık alanlarda,yollarda ve oturma alanlarında yapılması yasaktır.ı) Yangın, hava saldırısı, soygun gibi ola
ğ
anüstü durumlar ve mecburi denemeler dı
ş
ında, herhangi bir yangınalarmı, soygun alarmı veya sivil savunma alarmı, siren, düdük veya benzeri ola
ğ
anüstü durum sinyal aletlerinin kastençalı
ş
tırılmaları veya çalı
ş
tırılmasına izin verilmesi yasaktır. Ola
ğ
anüstü durum sinyallerinin denenmesi saat 10.00’dan önce20.00’den sonra olmamak
ş
artıyla her zaman günün aynı saatinde uygulanır. Bu deneme günde bir defadan fazlayapılamaz. Bu alarm denemesi lojmanı olan tesislerde aynı zamanda yapılabilir, ancak otuz saniyelik süreyi geçemez. Acildurum tatbikatlarının günün herhangi bir zamanında yapılması durumunda, yetkili makamlara bildirimde bulunularakilgili alarm/sinyalleri çalı
ş
tırılır. Bina dı
ş
ında kullanılan soygun veya yangın alarmı ile motorlu araç soygun alarmları birdakika için otomatik olarak ayarlanmadı
ğ
ı takdirde bunlara izin verilmez. j) Yerle
ş
im alanı içerisinde, bu Yönetmeli
ğ
in 31 inci maddesine ekli Tablo-12 de verilen gürültüye duyarlı faaliyetalanlarının yakınında, biti
ş
i
ğ
inde alt ve üstündeki alanlarda açık hava aktivitelerinin (konser, gösteri, miting, tören festival,
ğ
ün ve benzeri) gerçekle
ş
tirilmesi yasaktır.k) 26/9/1995 tarihli ve 22416 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeli
ğ
inde yeralmayan ve gürültü rahatsızlı
ğ
ına neden olan poligonlar ve benzeri yerlerin, bu Yönetmeli
ğ
in yürürlü
ğ
e girdi
ğ
i tarihten

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Recep Kural liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->