Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Gradiste i Trgoviste Trašani

Gradiste i Trgoviste Trašani

Ratings:
(0)
|Views: 5|Likes:
Published by sarcel

More info:

Published by: sarcel on Jul 19, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/19/2014

pdf

text

original

 
UDC 903.4(398.2)
 Aleksandar Jovanoviã
 ARHEOLOŠKI TRAGOVI IMPERIJALNOGTRIJUMFA NAD DAÅANIMA SA PROSTORA GORWE MEZIJE
 APSTRAKT: Prilog se sastoji od nekoliko crtica o materijalu razno-rodnog karaktera i znaåewa otkrivenog na prostoru Gorwe Mezije. Objediwujega tema trijumfa nad Daåanima. Kod nekih objekata ona je naglašenija i prepo-znatqiva, kod drugih skrivenija i tek nasluãena. Meðutim, åini se da su svinastali u bliskom hronološkom i idejnom kontekstu.KQUÅNE REÅI: Gorwa Mezija, Daåani, Veliko Gradište, Trgovište,Nikola Vuliã.
*U inventaru groba sa incineracijom iz Velikog Gradišta (
Pin-cum
)
1
posebnu paÿwu privlaåi minijaturni bronzani, sa tragovimaposrebrewa, kvalitetno uraðeni objekt u vidu zakrivqenog bodeÿa(sl. 1). To su, zapravo, dva komplementarna dela koja se spajaju pomo- ãu dva zakivka i slivaju u jednu minuciozno uraðenu celinu, åijiizgled dopušta identifikaciju objekta: to je
 sica
, poznato oruÿje iztrke i, posebno, daåke panoplije. Nameãe se pitawe znewa ifunkcije ovakvog objekta u grobu. Dilemu i nedoreåenost, koji ãeostati i posle ovog priloga, uveãava åiwenica da su ovakvi objektiretki u sepulkralnim, kao i u drugim arheološkim konstitucijama.Neposredna analogija iz Drobete potiåe iz starijih istraÿivawa G.Toåileskua i okvalifikovana je, åini se pogrešno, kao hiruškiinstrument, dok je jedan primerak sa nekropole u Viminacijumu 79
1
M. Cuwak,
 Zaštitna arheološka iskopavawa nekropola Pinkuma
, Glasnik Društva konzervatora Srbije, 10, Beograd 1986, 57—58; kolegijalno se zahvaqujem M.Cuwaku na ustupqenom materijalu i fotografijama.
 
opredeqen kao brijaå, mada wegove ivice, kao i kod pomenutog paraiz Pinkuma, nisu oštre.
2
U nedostatku analogija ili uporišta drugog karaktera, pratiãu nekoliko moguãnosti od kojih mi se ideja o izvesnom trijumfalnomkarakteru ovog predmeta åini najprihvatqivijom. Ova minijaturna
sica
 mogla bi biti privesak, jer se na višestruko profilisanoj dr-šci moÿe uglaviti lanac ogrlice ili se provi kroz neki odotvora za zakivke. Na ovu moguãnost ukazuje i podatak da se prive-sci u vidu oruÿja ili oruða sreãu u ovom delu Podunavqa i obele-ÿavaju lokalni, epihorski afinitet prema ovakvom profilaktiåkomkiãewu.
3
Meðutim, ova
 sica
 mogla bi se tumaåiti i kao instrumenta- lizovani ÿivotiwski zub koji je nošen na sliåan naåin ili kaovojniåka varijanta
 falax arboraria
, Saturnovog zuba, åije bi prisustvo u funerarnom kontekstu imalo punog smisla.
4
Moÿda treba pomi-šqati i na moguãnost da je izmeðu dva dela ovog objekta umetnut ne-ki tekst ili kakva druga zaštita od uroka, te bi se ovaj privesakmogao smatrati svojevrsnom
 tabella defixionis
, koje se u razlitimvidovima pojavquju na ogrlicama. U ovom kontekstu zanimqivi su iprimeri iz naše folklorne ostavštine i prakse, gde se noÿiã, ko- ji treba da štiti i odagna zlo, prišiva na odeãu deteta sa leve ili desne strane u zavisnosti od pola.
5
Takoðe, potpuno ravnopravnomogu se razmotriti još neke moguãnosti koje mi se åine åak izve-snijim. Tako, na primer,
 sica
 se moÿe posmatrati kao sakralni ele-menat etniåkog entiteta i, poput gladijatora Traåana, åiji je to deoopreme, izrazom traåke etniåke suštine.
6
U tom sluåaju treba pomi-šqati na vojnika trkog porekla koji bi se mogao povezati, naprimer, sa kohortom ¡
 Thracum c. R
, posvedoåenom na našem del80
2
D. Tudor,
 Obiecte de metal din Drobeta descoperite in sapaturile lui D. C. Butcule-scu (1883) si Gr. G. Tocilescu (1896—1899)
, Drobeta 1976, 120, Pl. III/10
.
3
Ð. Mano-Zisi,
 Nalaz iz Tekije 
, Beograd 1957, br. 8—11; I. Popoviã,
 Ostavaiz Bara
, Beograd 1994, 19;
 L. Ruseva-Slokoska,
 Roman Jewellery — A Collection of the Na-tional Archaeological Museum
, Sofia 1991, 131
.
4
Verg., Georg. 12, 406 /…curvo Saturni dente…/;
 o vezi kosira i
 sicae I. T. Lipo-van, Acta MN, 31/I, Cluj — Napoca 1994, 203
.
5
N. Blagojeviã,
 Bolesti i narodno leåewe u selima prijepoqskog kraja
, Milešev-ski zapisi, 1, Prijepoqe 1995, 166 i daqe.
6
L. Robert,
 Les Gladiateurs dans l'Orient Grec
, 1971, 151; S. von Schnurbein,
 Einhölzerne Sica aus dem Römerlager Oberaden
, Gernania, 57, 1979, 117 ff 
.Sl. 1. Privesak brijaå, Veliko Gradište
 
 limesa.
7
Pratio bih još jedan trag, åini se najuverqiviji, po komebi ovaj objekt bio materijalizovani izraz trijumfa nad Daåanima ineka vrsta zasluÿenog trofeja, odnosno svojevrsna
 dona militaria
 po-stavqena u grob pobednika.
8
U ovom kontekstu to bi bila daåka
 sica
,a nosilac ovog largicija uåesnik u nekom pohodu protiv Daåana.
9
Sica
 se kao obeleÿje daåkog vojniåkog principa nalazi u ambijenti-ma koji prikazuju trijumf nad Daåanima. Nalazi se na gomili oruÿ- ja ispod zarobqenog Daåanina na Trajanovom novcu s oznakom
 DA-CIA CAPTA
,
10
na bronzanom disku iz Niderbibera, gde je prikazanrimski vojnik nad neprijateqskim oruÿjem,
11
a posebno je zanimqiv— doduše fragmentovani — prikaz na jednom kamenom bloku iz sta-re daåke prestonice Sarmisegetuze, gde je iznad glave Daåaninaprikazano wegovo naoruÿawe, izmeðu ostalog i dve
 sicae
.
12
Na bloku se nalazi oznaka
 LEG IIII FF
 koja se istakla u daåkim ratovima.
13
Ka-ko mi se ova potowa pretpostavka åini najrealnijom, pokušaãu daizvedem što precizniju hronologiju ovog objekta iz Pinkuma. Gene-ralno u prvi plan se nameãu periodi vladavine careva sa titulom
Dacicus
, koja oznaåava trijumf nad Daåanima. Prvenstveno se moÿepomišqati na Trajanove daåke ratove, znameniti i blistavi doga- ðaj, ali i na neke druge trijumfe i ovenåawa. Stoga ãu pokušati dakroz analizu ostalog inventara iz ove grobne celine dosegnem štobliÿi hronološki okvir za nastanak i pohrawivawe ovog objekta.Kråag sa cilindriånim telom, prema mnogobrojnim panonskim ana- logijama, moÿe se datirati od posledwih decenija ¡ veka do periodamarkomanskih ratova.
14
Naš primerak se, ipak, unekoliko razlikujeod kråaga s izvesnim proširewem recipijenta prema stopi, koji su karakteristiåni za flavijevsku epohu,
15
a takoðe se, po triniprelaza prema vratu, razlikuje od primeraka koji pripadaju vremenu neposredno pred markomanske ratove Marka Aurelija.
16
Åini se da81
7
M. Mirkoviã,
 Rimski gradovi na Dunavu u Gornjoj Meziji
, Beograd 1968, 33—34
.
8
Po ideji najsliånija donacija jeste
 hasta pura
 kojom su darivani
 primipilus
-i; up.
 V. Maxfield,
 The Military Decorations of the Roman Army
, London 1981
; za naše obla-sti
 P. Petroviã,
 Dona Militaria
, Starinar XLII
, 1991, 63—69.
9
Za nalaze daåkih 
 sicae
 u Rumuniji v.
 C. S. Nicolaescu-Plopsor,
 Dacia 11—12(1945—1947)
, T. 1—5
; za nalaze ove vrste u našem Podunavqu v. P. Popoviã,
 Mlaðe gvozdeno doba Ðerdapa
, Starinar H£—H£¡, Beograd 1991, 173.
10
RIC II, no.
 96, 98, 99, a zanimqiv je i primerak
 no.
 507 sa prikazom Rah-a gdebi zaplewena
 sica
 oznaåavala pacifikaciju.
11
S. Reinach,
 Répertoire de relief 
 II, Paris 1912
, 83/2.
12
IDR III/3
, 269 sa komentarom starije literature.
13
D. Benea,
 Din istoria militara a Moesiei Superior si a Daciei
, Cluj — Napoca1983, 151 ff 
.
14
E.
 Bónis,
 Die kaiserzeitliche Keramik von Pannonien
, Diss. Pann. II/20, Budapest1942, 53—54, 215; I. Mikl-Curk, Rimska lonåena posuda na Slovenskem, Ljubljana 1987,116, T. 34
.
15
Up. ovakve primerke sa nekropola u Dolewskoj datiranih u flavijevsku epo-hu:
 P. Petru,
 Poskus åasovne razporeditiv lonåenine iz rimskih grobov Dolenjskem in Posavju
,Razprave SAZU, 6, 1969, 204 ff 
.
16
I. Mikl-Curk,
 op. cit 
., 124—125, T. 48/8
.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->