Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
KCGC Bullettin - Volume 1, Issue 1

KCGC Bullettin - Volume 1, Issue 1

Ratings:
(0)
|Views: 25|Likes:
Published by kayalontheweb
Kayalpattinam - Chennai Guidance Centre (KCGC) Bullettin - Volume 1, Issue 1 - April 2014 - June 2014
Kayalpattinam - Chennai Guidance Centre (KCGC) Bullettin - Volume 1, Issue 1 - April 2014 - June 2014

More info:

Published by: kayalontheweb on Jul 19, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/01/2015

pdf

text

original

 
 
Volume: 1
 
Pages-12
 
April – June 2014
 
Issue: 1
தன ம
 
பமலஹரமனரஹ
 
அஸல
 
அல வர
.......
 
QUARTERLY EDUCATIONAL NEWSLETTER
க
யபடண
 -
சன
 
வழக
 
மய
(
KCGC)
 
எற அம சனய தலமயகமக க
 
தடகப ம இரட கல நறவட வல அலவ கபய ற ஆ தன பணகள சவன ச வகற
 –
அஹலல
!
அல
 
கற
:
 
இறநபக கடவகள
!
நக ஃ
,
ஸஜ சக
.
உக இறவ அபணக
.
ம
,
நபண ஆக
. (
இத லம
)
நக வற அடய
”. (
அ
-
ஆ
:22 : 77)
 
அல
 
மனத
 
வழகய
 
ஆ
,
அற
,
நர
,
உட
 
நல
,
சவ
,
உண
,
வக
 
அனம
 
அமனத
 
த
.
அவற
 
றயக
 
சல
 
சபவ
 
அவன
 
அமனதத
 
பண
 
பகதவரக
,
மற
 
சயபபவ
 
தடனயவகளக
 
ஆவ
 
எப
 
மக
 
நம
 
தள
 
பதன
.
இசதனகள
 
அபடயக
 
க
,
கயபடணத
 
இ
 
சன
 
கய
 
தவபடன
 
கவ
,
வலவ
 
ம
 
மவ
 
தவககக
 
வ
 
நபக
 
பதய
 
வழகட
 
இலம
 
சரமபவ
 
அற
 
ஒ
 
சல
 
தல
 
உவகபட
 
நகநல
 
அம
 
த
 
 “
கயபடண
 
சன
 
வழக
 
மய
” 
 (
KAYALPATNAM
 
CHENNAI
 
GUIDANCE
 
CENTRE
 -
KCGC
).
இவர
 
நம சயபக
:
1.
பள
 
மணவக
 
பயப
 
வகய
 
கயபடணத
 
KCGC
 
ல
 
நடதய
 
மப
 
வழகட
 
நகசக
. 2.
பள
,
க
 
பப
 
சற
 
வளவ
 
ல
 
வலவப
 
எப
 
வற
 
ப
 
பல
 
சதனகள
 
படக
 

 
எபதன
 
மணவக
 
அவகள
 
பறக
 
அற
 
க
 
வகய
 
நமர
 
சத
 
சதனயளகள
 
வ
 
நடதபட
 “
இவர
 
த
 
கக
நகச
.
3.
வல
 
த
 
வபவக
 
அவக
 
தவயன
 
உதவகள
 
வழவட
,
அவக
 
பதமன
 
பவ
 
நவனகள
 
வல
 
வக
 
தத
. 4.
வலதவ
 
தகள
 
வவரகள
 
எகளட
 
பத
 
சதவக
 
மனச
,
தகவக
 
லமக
 
தட
 
அவக
 
வழகத
.
5.
மவ
 
உதவககக
 
சன
 
வ
 
கயலக
 
மக
 
றத
 
சலவ
,
நல
 
தரமன
 
சகச
 
பற
 
பவ
 
கலகடகள
 
உதவள
. 6. 2013
ஆ
 
ஆ
 
னத
 
ரமல
 
மதத
 
KCGC
 
அமப
 
சய
 
உபனக
 
தகள
 
சத
 
பணத
 
ஜக
 
வககக
 
வலகபட
 
ப
 
ஒ
 
லசத
 
பத
 
ஆறயர
 
வர
 
நக
 
கவ
,
மவ
,
ம
 
இறபணகக
 
சயப
 
வ
 
அமக
 
உதவய
. 7.
ஏத
 
சகசகக
 
இரத
 
உதவ
 
தவப
 
ப
 
இரத
 
தன
 
சத
. 8.
சன
 
வ
 
கயலககன
 
மவ
 
ககள
 
அவப
 
நடத
 
வகற
..
ம
,
எப
 
வல
,
வயபர
 
எற
 
ஒர
 
நலய
 
இ
 
க
 
இ
 
கயலகள
 
ஒவர
 
ஒவ
 
சதக
 
வபத
 
ல
 
அவக
 
ஒ
 
ப
 
ப
,
பரபர
 
தடப
 
ஏபத
 
வ
 
எற
 
எணத
6
மதக
 
ஒற
 
சன
 
மக
 
அக
 
உள
 
ஏத
 
ஒ
 
இடத
 
கயலக
 
அனவர
 
ஒர
 
பத
 
அழ
 
 
சலப
 
அ
 
சவ
,
பக
,
ஆக
 
ஆகய
 
தனதனயக
 
வளய
 
பக
,
ஈலகத உபயகமன
 
சபழக
 
ம
 
மவ
 
க
 
பறவட
 
நம
 
களற
 
சப
 
ஏப
 
சத
.
இர
 
பநகள
 
மல
 
நரத கயலகள
 
ஒறன
 
கடகரய
 
ஒட
 
நகச
 
நடத
.
பறவ நம சயபக ஆ
.
ம
,
எகள பணய வவக இணயதள ம பதக
 (
சத மட
)
வயலக மயக சயபத யசக ச வகற
.
இணயதள ம பதக சதக லமக சனய வச கயலக மமலம நம வச மக பயபற வ எபத நம
 
நகம
.
அத ஒ அகமக எகள பதகய த பதப வளயகற
.
இத
கல கவ சத மட
இதழ வயலக பத
 
வ
 
ம
 +2
பத
 
பற
 
என
 
பகல
?
எ
 
பகல
?
 
எற
 
ழபத
 
இ
 
மணவக
 
தகலத
 
தவப
 
உள
 
கவக
 
எவ
,
அத
 
கவய
 
வழ
 
கவ
 
நவனக
 
எவ
 
ம அத றய வல வக
 
என
?
எப
 
பற தகவக
 
ல வழகட உள
.
எகள இபணய மம ன சல உகள ஈடற மக ஆ ப உதவயக இ
 –
இஷஅல
........
KCGC
நடதய
 
கவ
 
வழக
 
க
 
1
 
 .
 
 
ம மணவக பறயய பக என த சத கட மனவய
 
(
Electronic Engineering)
,
மனவய ம கவயய
 
(
Electronic and Instrumentation),
 
மனனயய ஊ உயச
 
(
Electrical Sandwich Engineering)
,
மனவய தகவ தட
 
(
Electronics and Communication)
 
என இவறய த
 
ச மன பதகளக மறப
 
வடக
.
இவ
 
தவர இ பல பறயய பக அவறகன எதகல வக நறயவ
 
உளன
.
அவற பறய ச அறக
:-
 
. Metallurgical Engineering
-
 
உலகவய பறயய
 :
இத
 
ப பறய அறவய எ றல
.
இத பப உலககள இயபய
 –
வதயய பகள ஆரகறன
.
 
உலககள ப எ ற
,
பல தய பகள உவத என இத றய பயபக அதகமகவ உளன
.
பமளவ பயப உலககளன அமனய
,
ரமய
,
ச
,
இ
,
மனஷய
,
நக
,
டடனய
,
தநக பற மணவக அற ககறன
.
 
ம
,
 
Heat treatment, Plating, Thermal Spraying, Casting, Forging, Flow Forming, Rolling Laser Cladding, Extrusion, Sintering, Machining, Fabrication
 
பற வவக கபகபகறன
.
 
இத ப
,
 
Indian
 
Institute
 
of 
 
Technology
 
Madras
,
Government College of Engineering – Salem, P.S.G. college of Technology
 
எ இடகள கபகபகற
.
 
மலதக வவரக
 
http://www.mme.iitm.ac.in
 
எற இணயதள கவயக
 
கண
.
 
.
Textile Technology
 
-
 
நச தழ ப
 :
 
பலகள பவ பணக ய ஆவ உளவக டட டனலஜ பப ததகல
.
பல பறய அன வதமன வஷயக தகளல
.
 
கவக வவம
,
இயவ
,
 தய
,
ஆட உவக
,
சய பத
,
ப பலயட
,
நல பற சயக இழ தயத உதக என
Textile Industries
சத தழ பகள க களல
.
வணக நகள நடயக
,
மறகமக தழ வகள தரய பப
.
 
சற பக
 :
Textile Science & Garment Engineering, Home Textiles & Clothing care, Textiles & Costumes of India, Computer Application in Textiles, Surface Enrichment Textile Art & Design
.
சன
,
க வளகத அமள அழகப தழப க ம
9
அர ககள இத ப உள
.
 
மலதக வவரக
 
http://www.sasmira.org
 
எற
 
இணயதள கவய கண
.
 
.
Polymer Technology
 
 –
ரசயன தழப
 :
 
பலம தழ ப
,
பலமகள வவமக
,
மற
 
சய பயபகற
.
பலமகள இ ப பக
Thermoplastic and Thermo sets
 
ஆ
.
பலமக பலமரசஷ எ றய உவகபகறன
.
பலமக பற
Biophysics, Macro Molecular Science, Polymer Science, Polymer Chemistry
பற படகள அதகமக வதகபகற
.
 
 
இயகய கடகய பலமக
Shellac, Wool, Silk,
 
ரப பறவ
.
சல எ இயகயன பலமல ககத உவகபகற
.
சயக பலம வசய ரப
,
பல
,
நயப
,
நல
,
பலவன ளர
,
பல
,
பல எதல
,
பலரப பறவ அட
.
இத ப
,
Kamaraj College of Engineering Technology, University of Madras, Anna University, B.S.Abdur Rahman College of Eng. Hidustan Institute of Technology & Science
சனய உள
 
மலதக வவரக
 
http://www.iupac.org
 
எற இணயதள கவ கண
.
.
Plastic Technology
 –
நகழ தழப
 :
 
இத
 
ற
Plastic Engineering
 
என அழகபகற
.
பள ஒ பலம ப
.
இ அர  நலய இ
.
இத பவ றகள தய ச வவக க பகளக உபத
 
சவ
Plastic Technology
 
அல
Plastic Engineering
.
 
ஆ
.
நகழ தழபத பல பளக தயகபகறன
.
 
Consumer Plastics, Medical Plastics, Automotive Plastics, Recycled or Recyclable Plastics, Bio-degradable Plastics, Elastomers
 
என பல வகக உளன
.
இத ப
Central Institute of Plastics Engineering & Technology
,
Madras Institute of Technology, Anna University
 
 –
சனய
 
உள
.
மலதக வவரக
 
http://www.4spe.org
 
எற இணயதள கவயக
 
கண
.
 
.
Industrial Engineering
 
 –
தழசல பறயய
 :
இ பறயய றய ஒ ப
 
ஆ
.
தழசல மப
,
னற
,
சயலக
,
மதபபற அன கரணகள ஒகண ற
.
றபட ற ம சயபகள
 
ல வகற சதக
,
பதககள அலகற ப
,
இத அறவய ம சக அறவய சத றயக கதல
.’
 
தழசல பறயய பப
Management Science, Operation Research, System Engineering, Manufacturing Engineering, Economics, Safety Engineering
பற உபக அமளன
.
இவகள மலம பறயளக எ றபகறன
.
 
சன அண பகலகழகத க வளகத
Industrial Engineering
ப உள ம
 
S.R.M Engineering College
 –
 உள
.
மலதக வவரக
 
http://www.iaeng.org
 
எற இணயதள கவய கண
.
 
.
Bio-Medical Engineering
 -
 
உய
-
மவ பறயய
 :
 
பறயய பயபகள மவ றய
 
பயபகற ப
உய
 –
மவ பறயய
கமக
BME”
என அழகபகற
.
பறயய கபக
,
வவம
,
ஆகயவற உயய றய ணய மவ
 
றய இணப இத தமயன பண
.
மவ ம பறயய றக இடயயன இடவளய றக பயபகற
.
உய மவ பறயயல உபகளக
Tissue Engineering, Genetic Engineering, Neural Engineering, Pharmaceutical Engineering, Medical Devices, Medical Imaging, Implants, Bionics, Clinical Engineering
 
பற பல றக உளன
.
ம
14
அர அககர பற தனய பறயய
 
கக இத படத கபகறன
.
 
மலதக வவரக
 
http://www.biochemistry.org
 
எற இணயதள கவய கண
.
 
அதக வள அதக அறயத பறயய பக
 
2
 
இலமய கவ
 
Islamic Studies
இலமய
 
வகயய
 
ஆ வச றக ம ஆன அ வழக
,
ஹதகளல அபடய அறவ
,
இலமய வரல
,
அர மழ பறய அறக
,
இல பறய அறக
,
இல பறய வளக
,
இலமய சடக
,
நத
 
றக
,
இலமய கபட மப றக
,
மகத நகத னறக
,
இலமய தவ
,
இலமய பளய
,
மக நலன இல
,
இதய ழல இலமய பப
,
மதய கல இதய வரல
,
இலத
 
ஆக பக
,
ப நலபரப இலமய அரசய
,
இலமய இயகக
,
இல மல
,
இலமய உலகன பககன சடக
,
ஃபயச பறய ஒ பவ எபன
 
பற படறக ந வகயக ப கபகறன
.
 
இபப தவக
 
ஒ மயன இலமய கபட  க தற
 
ஏப
.
ம
,
இத எ
.
இலம படத
,
அஃச உலம தவக ம ப
.
.
அரப பயறவக தரளமக சரல
.
 
ம
,
அஃச உலமகன பயசய
,
கபதல பல நவனக மகளன
.
அவற ச றயக மக தளவ பறல
.
இ பற கவ பறவக வழகறஞரகவ
,
கவ பணயல
,
இதர அர பணயல ஈபப மறவகள
 
வட சக சதனளவகளக வளக
 

.
 
சன பகலகழக அத உ கயன
S.I.E.T-
ய அமள ஜ பஷ அம சய சட ஃப இலம ட தலயவற எ
.
ஏ இலம ட எ நல படகவய வழகறன
.
 
இத இளகல பத எவ ச பகல
.
இரட ந சமடகளக இ இலமய கவ வழகபகற
.
 
சன பரட
 
இடநஷன கய ப
.
ஏ இலம ட கபகபகற
.
ம வவன வவரக
www.prestonchennai.ac.in
 
எற இணயதள கவய கண
.
 
லக
 
தப நடறய உள வ சத வகயய நடற மறமக உலக வ வறகரமக சயப வ வயல வக எ அழகப இலமய வகயய பதவக அத ஐதகள பதயர ப தவ எ வணகவய ஆவளக கறன
.
ப
.
க
.,
எ
.
க
.,
பதவக இலம ஃபன எகற பப படய பபகவ பட ம பட மபபகவ பகல
.
இதயவ
,
வளட நகள
 
அர ம பல தனய நவனக இத பப கதகறன
.
 
இதயவ க த பகலகழக
:
அலக ல பகலகழக
 
ஆ
.
 
இணயதள கவ
:
www.amu.com.
வள நகள பக சஜ
:
www.eibfs.ac
,
மலசய
:
international Islamic University,
www.iium.my
 
எற இணயதள கவய
 
கண
.
Institute of Islamic Banking Finance & Insurance
 (IIBFI)
எகற பயலரக சனய இயக வகற
.
இ
6
மதகல சறத ப ஆ
-
ல
(
Online)
ல
 
கபகபகற
.
ம வவன வவரக
www.iibfi.com
 
எகற
 
இணயதள கவய கண
.
 
3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->