Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Transportna_ekonomika_i_politika

Transportna_ekonomika_i_politika

Ratings: (0)|Views: 158 |Likes:
Published by api-3845537

More info:

Published by: api-3845537 on Dec 02, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

Transportna ekonomika i politika
Pripremna pitanja za ispit
Napomena: pitanja \u0107e biti isklju\u010divo sa ove liste i u istoj formi
1.Prema na\u010dinu obavljanja prevoza javni saobra\u0107aj se deli na___ redovan i
saobra\u0107aj od slu\u010daja do slu\u010daja.
2. Prema veli\u010dini teritorije koju opslu\u017euje,
saobra\u0107aj se deli na Medjumesni i lokalni
3.Najve\u0107u transportnu sposobnost imaju sredstva pomorskog saobra\u0107aja.
4.Tehni\u010dka brzina predstavlja: _ maksimalno mogu\u0107u brzinu koju jedno
saobra\u0107ajno sredstvo prema svojim tehni\u010dkim karakteristikama mo\u017ee da dostigne
5.Komercijalna brzina predstavlja _brzinu putovanja, tj. brzinu sa kojom se jedan
putnik odnosno tona robe prevezu od polaznog do uputnog mesta.
6.Odnos izme\u0111u komercijalne i brzine vo\u017enje najnepovoljniji je u
_ \u017eelezni\u010dkom _ saobra\u0107aju.
7.Saobra\u0107ajno sredstvo koje se najbolje prilago\u0111ava zahtevima korisnika u
putni\u010dkom saobra\u0107aju jeste _automobil.
8.Najelasti\u010dniji vid prevoza u teretnom saobra\u0107aju je_drumski saobra\u0107aj_.
9.Najni\u017ei stepen bezbednosti ima drumski saobra\u0107aj_saobra\u0107aj.
10. Navesti osnovne ekonomske funkcije saobra\u0107aja.
a)
obavljanje procesa reprodukcije za najve\u0107i broj proizvoda
b)
saobra\u0107aj uti\u010de na razvijanje teritorijalne podele rada
c)

deluje kao zna\u010dajan faktor na ubrzanje razvoja dru\u0161tvene podele
rada
d)

predstavlja zna\u010dajan op\u0161ti uslov privrednog razvitka svake zemlje
kao i pojedinih regiona
e)

bitan inicijalni faktor privrednog razvitka nedovoljno razvijenih
zemalja i podru\u010dja

11. Navesti metode utvr\u0111ivanja veli\u010dine gravitacionog podru\u010dja saobra\u0107ajnica:
- GEOGRAFSKI ILI GEOMETRIJSKI METOD
- TARIFSKI METOD
- METOD STVARNIH TRO\u0160KOVA PREVOZA

12.Transportne aktivnosti koje se obavljaju unutar jednog preduze\u0107a
predstavljaju INTERNI TRANSPORT.
13.Na koji na\u010din se proizvodnja u teretnom saobra\u0107aju mo\u017ee kvantitativno
izraziti?
______________________________________
14.Na koji na\u010din se proizvodnja u putni\u010dkom saobra\u0107aju mo\u017ee kvantitativno
izraziti?
________________________________________
15.Model za predvi\u0111anje transportne tra\u017enje koji daje odgovor na pitanje koji
obim prevoza poti\u010de odnosno priti\u010de na posmatrano podru\u010dje naziva se:
____model generiranja i privla \u010denja obima prevoza ______
16.Model za predvi\u0111anje transportne tra\u017enje koji ima za cilj da opredeli obim
prevoza na pojedinim relacijama (izme\u0111u parova zona) naziva se MODEL
DISTRIBUCIJE
17.Model za predvi\u0111anje transportne tra\u017enje koji ima za cilj da opredeli obim
prevoza po pojedinim vidovima transporta naziva se MODAL \u2013 SPLIT
MODEL
18.Modeli u kojima se preko jedne funkcije obja\u0161njava generiranje, raspodela
i izbor vida transporta nazivaju se SIMULTANI MODEL PREDVI\u0110ANJA
OBIMA PREVOZA
19.Po\u010detno-zavr\u0161ni transportni tro\u0161kovi nazivaju se jo\u0161 i i STANI\u010cNI
tro\u0161kovi a tro\u0161kovi \u010distog prevoza______________________
20.Procentualno u\u010de\u0161\u0107e tro\u0161kova koji su nezavisni od obima saobra\u0107aja je
najmanje u DRUMSKOM saobra\u0107aju.
21.Procentualno u\u010de\u0161\u0107e tro\u0161kova koji su zavisni od obima saobra\u0107aja je
najve\u0107e u DRUMSKOM saobra\u0107aju.
22.Kada tro\u0161kovi i tr\u017ei\u0161ne cene ne odra\u017eavaju ta\u010dno tro\u0161kove koji su
uklju\u010deni u proizvodnju ili potro\u0161nju nekog dobra nastaju tzv.EKSTERNI

efekti.
23. Usled degradiranja \u017eivotne sredine nastaju_eksterni __ tro\u0161kovi.
24. Navedite tri na\u010dina kontrolisanja eksternih efekata:

1.)
SUBVENCIJAMA
2.)
OPOREZIVANJEM
3.)
REGULACIJOM

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->