Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Regulament Concursuri Servicii Voluntare Si Private

Regulament Concursuri Servicii Voluntare Si Private

Ratings: (0)|Views: 59 |Likes:
Regulament
Regulament

More info:

Categories:Types, Legal forms
Published by: Dan HomefireNews Homefire on Jul 22, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/22/2014

pdf

text

original

 
REGULAMENTUL privind organizarea
i desf 
#
urarea concursurilor profesionale ale serviciilor voluntare
i private pentru situa
&
ii de urgen
&#
 
CAPITOLUL I DISPOZI
'
II GENERALE
 
Art. 1
 Concursurile profesionale ale serviciilor voluntare
i serviciilor private pentru situa
#
ii de urgen
#$
 din România se organizeaz
$
 anual, pe etape, de c
$
tre inspectoratele jude
#
ene/al municipiului Bucure
ti  pentru situa
#
ii de urgen
#$
, sub coordonarea Inspectoratului General pentru Situa
#
ii de Urgen
#$
.
Art. 2
(1) În organizarea
i desf 
$
urarea concursurilor profesionale, inspectoratul general
i inspectoratele  jude
#
ene/al municipiului Bucure
ti sunt sprijinite material
i financiar, potrivit legii, de c
$
tre autorit
$#
ile administra
#
iei publice centrale
i locale, operatori economici, institu
#
ii publice
i asocia
#
ii profesionale. (2) Desf 
$
urarea etapei na
#
ionale a concursurilor profesionale poate fi sprijinit
$
 material
i financiar de maxim trei sponsori principali. (3) Sponsorii principali ai competi
#
iei vor fi stabili
#
i de c
$
tre Inspectoratul General pentru Situa
#
ii de Urgen
#$
 în urma solicit
$
rii scrise adresat
$
 de c
$
tre ace
tia, în func
#
ie de valoarea total
$
 a materialelor
i  premiilor ce urmeaz
$
 a fi acordate. (4) Calitatea de sponsor principal confer 
$
 celui în cauz
$
 dreptul de a participa cu un lot reprezentativ direct la etapa na
#
ional
$
 a concursurilor profesionale.
Art. 3
 Concursurile profesionale ale serviciilor voluntare
i serviciilor private pentru situa
#
ii de urgen
#$
 din România au ca obiective: a) dezvoltarea
i perfec
#
ionarea aptitudinilor
i a deprinderilor specifice, necesare îndeplinirii ac
#
iunilor de interven
#
ie în situa
#
ii de urgen
#$
;  b) evaluarea nivelului de preg
$
tire a capacit
$#
ii de interven
#
ie a serviciilor voluntare
i private pentru situa
#
ii de urgen
#$
; c) popularizarea, în rândul cet
$#
enilor, a unor aspecte din activit
$#
ile desf 
$
urate de serviciile voluntare
i  private pentru situa
#
ii de urgen
#$
; d) dezvoltarea
i îmbun
$
t
$#
irea rela
#
iilor de colaborare între serviciile voluntare
i private pentru situa
#
ii de urgen
#$
.
Art. 4
 (1) La concursurile profesionale pot participa serviciile voluntare
i private pentru situa
#
ii de urgen
#$
, indiferent de categoria de clasificare
i care au asigurate mijloace materiale
i financiare necesare  particip
$
rii la astfel de manifest
$
ri. (2) La etapa na
#
ional
$
 a concursurile profesionale pot participa
i servicii voluntare
i private pentru situa
#
ii de urgen
#$
 din str 
$
in
$
tate.
Art. 5
 Concursurile profesionale, indiferent de etap
$
, se desf 
$
oar 
$
 pe stadioane sau terenuri sportive  prev
$
zute cu pist
$
, precum
i în poligoane special amenajate.
CAPITOLUL II ORGANIZAREA CONCURSURILOR 
 
Art. 6
 Concursurile profesionale ale serviciilor voluntare
i private pentru situa
#
ii de urgen
#$
 constau în urm
$
toarele probe: a)
tafeta 4×100 m;  b) pista de îndemânare
i vitez
$
; c) dispozitivul de interven
#
ie.
Art. 7
(1) Concursurile se organizeaz
$
 separat pentru serviciile voluntare
i pentru serviciile private, în urm
$
toarele etape
i perioade calendaristice: ETAPA I - JUDE
'
EAN
(
/MUN. BUCURE
*
TI - în perioada 01.06 - 15.06; ETAPA a II-a - INTERJUDE
'
EAN
(
 - în perioada 01.07 - 15.07; ETAPA a III-a - NA
'
IONAL
(
 - în perioada 01.08 - 15.08.
 
(2) La etapa jude
#
ean
$
/municipiul Bucure
ti particip
$
 serviciile voluntare
i private din zona de competen
#$
 a inspectoratului, concursurile putându-se desf 
$
ura în acelea
i zile sau separat. Programul
i locul de desf 
$
urare se stabilesc de c
$
tre inspectoratele jude
#
ene/al municipiului Bucure
ti
i se comunic
$
 serviciilor participante. (3) Premerg
$
tor etapei jude
#
ene, se pot desf 
$
ura etape de zon
$
 (raion de interven
#
ie), în situa
#
ia în care num
$
rul serviciilor voluntare
i private este mare sau zona de competen
#$
 a inspectoratului jude
#
ean  permite desf 
$
urarea pe raioane de interven
#
ie a structurilor profesioniste, la etapa jude
#
ean
$
 participând
tig
$
toarele acestor etape. Organizarea acestor etape se stabile
te de c
$
tre inspectorul
ef
i se comunic
$
 serviciilor participante. (4) Etapa interjude
#
ean
$
 se desf 
$
oar 
$
 pe
apte grup
$
ri de jude
#
e, conform anexei nr.1. Din fiecare grupare particip
$
, obligatoriu, serviciile voluntare
i private clasate pe primul loc din jude
#
ele respective,  jude
#
ul organizator stabilindu-se prin rota
#
ie, în ordinea înscrierii în anex
$
. Programul
i locul de desf 
$
urare se stabilesc de c
$
tre inspectoratul organizator
i se comunic
$
 inspectoratelor jude
#
ene/al municipiului Bucure
ti din gruparea respectiv
$
. (5) Etapa na
#
ional
$
 se organizeaz
$
, de regul
$
, într-unul din jude
#
ele care a avut serviciu voluntar sau  privat câ
tig
$
tor în edi
#
ia precedent
$
 sau într-un jude
#
 (municipiul Bucure
ti) care solicit
$
 acest lucru Inspectoratului General pentru Situa
#
ii de Urgen
#$
 pân
$
 la data de 30 noiembrie. La etapa na
#
ional
$
  particip
$
 serviciile clasate pe primul loc în etapa interjude
#
ean
$
, serviciile câ
tig
$
toare ale etapei na
#
ionale din anul precedent, serviciile câ
tig
$
toare ale etapei jude
#
ene din jude
#
ul organizator
i serviciul sponsorului principal. (6) Etapa na
#
ional
$
 se organizeaz
$
, de regul
$
, într-unul din jude
#
ele care a avut serviciu voluntar sau  privat
tig
$
tor în edi
#
ia precedent
$
 sau într-un alt jude
#
 (municipiul Bucure
ti) stabilit, pân
$
 la data de 30.11, de Inspectoratul General pentru Situa
#
ii de Urgen
#$
, de comun acord cu inspectoratul jude
#
ean respectiv (sau al mun. Bucure
ti). (7) La etapa na
#
ional
$
 particip
$
 serviciile clasate pe primul loc în etapa interjude
#
ean
$
, serviciile
tig
$
toare ale etapei na
#
ionale din anul precedent, serviciile câ
tig
$
toare ale etapei jude
#
ene din jude
#
ul organizator
i serviciul/serviciile sponsorului/sponsorilor principal/principali.
Art. 8
 (1) Pentru participarea la concurs, loturile serviciilor voluntare
i private vor avea în componen
#$
: un antrenor (
eful serviciului), opt concuren
#
i
i dou
$
 rezerve. Concuren
#
ii trebuie s
$
 aib
$
 calitatea de angajat sau voluntar în serviciul pentru care concureaz
$
. (2) Un concurent poate participa ca reprezentant al unui singur serviciu pentru situa
#
ii de urgen
#$
, voluntar sau privat
.
Art. 9
 Documentele necesare pentru validarea loturilor participante la concurs sunt urm
$
toarele: a) tabel nominal cu componen
#
a lotului, conform modelului din anexa nr.2;  b) copie dup
$
 dispozi
#
ia, decizia sau hot
$
rârea de constituire a serviciului; c) buletinul de identitate (cartea de identitate) pentru concuren
#
ii de la serviciile voluntare, iar pentru cei încadra
#
i în serviciile private legitima
#
iile de serviciu.
Art. 10
 (1) La etapele interjude
#
ean
$
 
i na
#
ional
$
, în ziua premerg
$
toare desf 
$
ur 
$
rii probelor de concurs,  juriul organizeaz
$
 
edin
#
a tehnic
$
, pe timpul c
$
reia se desf 
$
oar 
$
 urm
$
toarele activit
$#
i: a) prezentarea nominal
$
 a componen
#
ei juriului;  b) validarea loturilor; c) constituirea brig
$
zii de arbitri; d) tragerea la sor 
#
i privind ordinea de intrare în competi
#
ie a loturilor, valabil
$
 pentru toate probele de concurs; e) preciz
$
ri privind programul concursurilor; f) verificarea
i omologarea, prin marcare, de c
$
tre brigada de arbitri, a accesoriilor
i materialelor folosite de participan
#
i la probe. (2) La etapa jude
#
ean
$
,
edin
#
a tehnic
$
 poate fi organizat
$
 în prima zi a desf 
$
ur 
$
rii concursului, pe timpul acesteia desf 
$
urându-se activit
$#
ile prev
$
zute la aliniatul (1).
Art. 11
 În desf 
$
urarea probelor de concurs, loturile utilizeaz
$
 numai echipament, materiale
i accesorii omologate, astfel: a) role de furtun cauciucate cu lungimea minim
$
 de 18 m, cu racorduri complete;
 
 b) costume de protec
#
ie, tip pompier; c) centuri de siguran
#$
, c
$
ti de protec
#
ie
i m
$
nu
i tip pompier; d)
#
evi de refulare, din aluminiu, tip “C”; e) distribuitor B - CBC, f 
$
$
 modific
$
ri; f) tuburi de cauciuc pentru aspira
#
ie tip “A” (lungime 2 m)
i sorb tip “A”; g) sting
$
toare cu pulbere
i CO2, tip P6; h) platform
$
 din lemn cu dimensiunile de 50 x 50 x 2,5 cm; i) pantofi sport f 
$
$
 crampoane sau cuie;  j) numere de concurs de la 1-8 amplasate pe piept
i spatele concurentului, realizate pe material textil de culoare ro
ie, cu dimensiunile de 20 x 20 cm, num
$
rul de culoare alb
$
 cu dimensiunea de 15 cm.
CAPITOLUL III JURIZAREA CONCURSURILOR 
 
Art. 12
 Pentru buna organizare
i desf 
$
urare a fiec
$
rei etape a concursurilor, se stabilesc jurii de concurs din care fac parte: a) pentru etapa jude
#
ean
$
/mun. Bucure
ti - 3 membri, 2 stabili
#
i de c
$
tre inspectorii
efi ai inspectoratelor  jude
#
ene/mun. Bucure
ti din rândul cadrelor unit
$#
ii, din care unul având calitatea de pre
edinte
i un reprezentant al autorit
$#
ilor administra
#
iei publice locale;  b) pentru etapa interjude
#
ean
$
 - 5 membri, 3 stabili
#
i de c
$
tre inspectorii
efi ai inspectoratelor  jude
#
ene/mun. Bucure
ti organizatoare, din rândul cadrelor unit
$#
ii, unul având calitatea de pre
edinte
i doi reprezentan
#
i ai administra
#
iei publice locale; c) pentru etapa na
#
ional
$
 - 5 membri, din care 3 de la Inspectoratul General pentru Situa
#
ii de Urgen
#$
, unul având calitatea de pre
edinte
i doi reprezentan
#
i ai administra
#
iei publice locale.
Art. 13
 Juriul de concurs are urm
$
toarele atribu
#
ii
i competen
#
e: a) organizeaz
$
 
i desf 
$
oar 
$
 
edin
#
a tehnic
$
;  b) stabile
te componen
#
a brig
$
zii de arbitri care se subordoneaz
$
 juriului de concurs; c) analizeaz
$
 
i solu
#
ioneaz
$
 eventualele contesta
#
ii f 
$
cute de
efii de loturi, comunicând deciziile luate, care sunt definitive; d) verific
$
 corectitudinea timpilor înregistra
#
i de arbitrii cronometrori; e) completeaz
$
 foile de arbitraj pe probe, stabile
te clasamentul fiec
$
rei probe
i clasamentul general, conform modelului din anexa nr. 3; f) valideaz
$
 rezultatele concursului; g) aprob
$
 eliminarea din concurs a loturilor care comit acte de indisciplin
$
 sau care nu respect
$
  prevederile prezentului regulament.
Art. 14
 (1) La fiecare etap
$
, juriul de concurs nume
te o brigad
$
 de arbitri, format
$
 din minim 5 membri, astfel: a) un arbitru principal;  b) 2 arbitri cronometrori pentru fiecare pist
$
 de concurs; c) 2 - 4 arbitri penalizatori pentru fiecare pist
$
 de concurs. (2) Din brig
$
zile de arbitri fac parte reprezentan
#
i ai inspectoratelor jude
#
ene/mun. Bucure
ti buni cunosc
$
tori ai regulamentului
i probelor de concurs. Pentru etapele interjude
#
ean
$
 
i na
#
ional
$
 arbitrii vor fi numi
#
i de c
$
tre Inspectoratul General pentru Situa
#
ii de Urgen
#$
 din inspectoratele jude
#
ene/mun. Bucure
ti, altele decât cele care au loturi participante în concurs.
Art. 15
 (1) Atribu
#
iile
i competen
#
ele arbitrilor sunt urm
$
toarele: a) arbitrul principal: - instruie
te arbitrii cronometrori
i penalizatori; - urm
$
re
te ca probele s
$
 se desf 
$
oare conform regulamentului; - controleaz
$
 terenul de concurs, aparatele, obstacolele
i utilajele cu care se concureaz
$
 
i dispune m
$
suri de remediere a deficien
#
elor; - verific
$
 documentele de identitate ale concuren
#
ilor afla
#
i pe linia de start , care vor fi prezentate de
eful de lot; - nu admite prezen
#
a altor persoane pe terenul de concurs, cu excep
#
ia arbitrilor, a concuren
#
ilor angrena
#
i

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->