Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
REGULAMENT Concursuri Servicii Voluntare Si Private (1)

REGULAMENT Concursuri Servicii Voluntare Si Private (1)

Ratings: (0)|Views: 81|Likes:
REGULAMENT
REGULAMENT

More info:

Categories:Types, Legal forms
Published by: Dan HomefireNews Homefire on Jul 22, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/22/2014

pdf

text

original

 
 ORDIN Nr. 236 din 2 octombrie 2012  pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea
i desf 
#
urarea concursurilor  profesionale ale serviciilor voluntare
i private pentru situa
&
ii de urgen
&#
 EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRA
'
IEI
(
I INTERNELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 695 din 10 octombrie 2012 Având în vedere prevederile art. 55 alin. (2) din Legea nr. 307/2006 privind ap
#
rarea împotriva incendiilor, cu modific
#
rile ulterioare, în temeiul art. 7 alin. (5)
i (7) din Ordonan
&
a de urgen
&#
 a Guvernului nr. 30/2007  privind organizarea
i func
&
ionarea Ministerului Administra
&
iei
i Internelor, aprobat
#
 cu modific
#
ri prin Legea nr. 15/2008, cu modific
#
rile
i complet
#
rile ulterioare, ministrul administra
&
iei
i internelor emite urm
#
torul ordin: ART. 1 Se aprob
#
 Regulamentul privind organizarea
i desf 
#
urarea concursurilor profesionale ale serviciilor voluntare
i private pentru situa
&
ii de urgen
&#
, prev
#
zut în anexa care face  parte integrant
#
 din prezentul ordin. ART. 2 Prezentul ordin se public
#
 în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul administra
&
iei
i internelor, Mircea Du
a Contrasemneaz
#
: Ministrul delegat pentru administra
&
ie, Radu Stroe Bucure
ti, 2 octombrie 2012.  Nr. 236.
 
 ANEXA 1 REGULAMENT  privind organizarea
i desf 
#
urarea concursurilor profesionale ale serviciilor voluntare
i  private pentru situa
&
ii de urgen
&#
 CAPITOLUL I Dispozi
&
ii generale ART. 1 Concursurile profesionale ale serviciilor voluntare
i private pentru situa
&
ii de urgen
&#
 din România se organizeaz
#
 anual, pe etape, de c
#
tre inspectoratele jude
&
ene/al municipiului Bucure
ti pentru situa
&
ii de urgen
&#
, sub coordonarea Inspectoratului General  pentru Situa
&
ii de Urgen
&#
. ART. 2 În organizarea
i desf 
#
urarea concursurilor profesionale, Inspectoratul General pentru Situa
&
ii de Urgen
&#
 
i inspectoratele jude
&
ene/al municipiului Bucure
ti pentru situa
&
ii de urgen
&#
 sunt sprijinite material
i financiar, potrivit legii, de c
#
tre autorit
#&
ile administra
&
iei  publice centrale
i locale, operatori economici, institu
&
ii publice
i asocia
&
ii profesionale, organiza
&
ii neguvernamentale. ART. 3 Concursurile profesionale ale serviciilor voluntare
i private pentru situa
&
ii de urgen
&#
 din România au ca obiective: a) dezvoltarea
i perfec
&
ionarea aptitudinilor
i a deprinderilor specifice, necesare îndeplinirii ac
&
iunilor de interven
&
ie în situa
&
ii de urgen
&#
;  b) evaluarea nivelului de preg
#
tire a capacit
#&
ii de interven
&
ie a serviciilor voluntare
i  private pentru situa
&
ii de urgen
&#
; c) popularizarea, în rândul cet
#&
enilor, a unor aspecte din activit
#&
ile desf 
#
urate de serviciile voluntare
i private pentru situa
&
ii de urgen
&#
; d) dezvoltarea
i îmbun
#
t
#&
irea rela
&
iilor de colaborare între serviciile voluntare
i  private pentru situa
&
ii de urgen
&#
. ART. 4 Indiferent de etap
#
, concursurile profesionale se desf 
#
oar 
#
 pe stadioane sau terenuri sportive, precum
i în poligoane special amenajate. CAPITOLUL II Costumul
i echipamentul de protec
&
ie ART. 5 (1) Concuren
&
ii particip
#
 la probe echipa
&
i în costumul de interven
&
ie (cu mâneci lungi,  piept/spate acoperite în întregime), cu casc
#
 de pompieri, centur 
#
 sau curea
i înc
#
l
&
at cu cizme, ghete ori pantofi sport. (2) Costumul de protec
&
ie în cadrul unei echipe trebuie s
#
 fie uniform, cu excep
&
ia ultimului concurent de la proba "
(
tafeta 4 x 100 m". ART. 6 (1) Concurentul men
&
ionat la art. 5 alin. (2) poart
#
 suplimentar fa
&#
 de ceilal
&
i coechipieri un echipament special de protec
&
ie împotriva arderii, pentru fa
&#
 
i mâini.
 
 (2) Utilizarea unor ochelari de protec
&
ie în loc de vizorul c
#
tii de protec
&
ie nu este  permis
#
. ART. 7 (1) Nu se permite înc
#
l
&#
minte prev
#
zut
#
 cu
&
inte pe talp
#
. (2) Profilele de pe talpa înc
#
l
&#
mintei pot avea o adâncime de maximum 5 mm
i nu pot con
&
ine inser 
&
ii metalice. ART. 8 La proba "Pista cu obstacole pe 100 m" concuren
&
ii poart
#
 numerele prinse pe piept
i spate. CAPITOLUL III Probele de concurs ART. 9 Echipele participante se vor întrece în urm
#
toarele probe: a) Pista cu obstacole pe 100 m;  b)
(
tafeta 4 x 100 m; c) Dispozitivul de interven
&
ie. CAPITOLUL IV Aparate de concurs, obstacole
i materiale ART. 10 Aparatele, obstacolele
i motopompa remorcabil
#
 model NOVUS, necesare pentru concursurile profesionale ale serviciilor voluntare
i private pentru situa
&
ii de urgen
&#
, sunt asigurate de c
#
tre organizator. ART. 11 (1) Materialele folosite în concursuri, respectiv scara,
&
eava, furtunurile de refulare tip C
i B, precum
i distribuitorul, sunt asigurate de fiecare echip
#
 participant
#
. (2) Materialele enumerate la alin. (1) trebuie s
#
 corespund
#
 regulamentului de concurs în ceea ce prive
te greutatea
i dimensiunile. (3) Materialele enumerate la alin. (1) sunt verificate
i marcate de c
#
tre brigada de arbitri. ART. 12 Aparatele de concurs, obstacolele
i materialele pentru proba "Pista cu obstacole pe 100 m" sunt: a) o
&
eav
#
 cu lungime minim
#
 25 cm
i greutate minim
#
 0,5 kg;  b) 2 furtunuri de refulare tip C cu diametrul furtunului de minimum 42 mm
i l
#&
imea furtunului înf 
#
urat de minimum 70 mm, lungime furtun de 20 m +/- 1 m
i greutatea de minimum 2,5 kg; c) un distribuitor CBC, unde partea inferioar 
#
 a racordului ce urmeaz
#
 a fi folosit s
#
 nu fie la o în
#
l
&
ime mai mare de 6 cm fa
&#
 de sol. Distribuitoarele cu suporturi lungi,  prelungiri la ie
iri sau postament metalic nu sunt acceptate; d) un gard de 2 m, conform modelului prev
#
zut în anexa nr. 1; e) o bârn
#
 de echilibru cu lungimea de 8 m, conform modelului prev
#
zut în anexa nr. 2. ART. 13

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->