Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
137Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Akaun Dan Audit

Akaun Dan Audit

Ratings:
(0)
|Views: 20,391|Likes:
Published by aben36

More info:

Published by: aben36 on Dec 02, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/11/2015

pdf

text

original

 
BAB 7Akaun, Laporan dan Audit5.7.1 Menerangkan tatacara perlantikan juruaudit, hak, dan tanggungjawabseorang juruaudit.Pengenalan
Menurut Neil D. Stein, penguaditan adalah sesuatu pemeriksaan secara bebas olehseseorang juruaudit yang diiktiraf ke atas penyata kewangan sesebuah organisasi bagimemastikan penyediaan penyata kewangan tersebut adalah mematuhi setiap obligasiundang-undang yang berkaitan supaya akhirnya mengeluarkan satu pendapat yang benardan saksama.Secara amnya, pengauditan boleh didefinisikan sebagai sesuatu pemeriksaansecara bebas dan kritis ke atas penyata kewangan untuk mengetahui keterangan kerja-kerja akaun yang disediakan oleh pihak syarikat atau perbadanan yang diaudit.
TUJUAN PENGAUDITAN
Pengauditan bertujuan:-i)tujuan utama pengauditan adalah membolehkan juruaudit untuk melaporkantentang kebenaran dan kesaksamaan kedudukan kewangan tentangkeuntungan atau kerugian dalam penyata kewangan. Ini adalah untukmemastikan sesebuah syarikat itu mengikuti undang-undang yang telahdisediakan iaitu tertakluk kepada undang undang syarikat 1965. Seksyen 169menyatakan bahawa pengarah-pengarah setiap syarikat hendaklah pada suatutarikh tidak lewat daripada 18 bulan selepas penggabungan syarikat itu danberikutnya sekali sekurang-kurang dalam setiap tahun kalender sewaktu masa jeda tidak lebih dari 15 bulan membentangkan kepada syarikat di mesyuaratagong tahunannya satu akaun keuntungan dan kerugian bagi tempohsemenjak akaun yang terlebih dahulu, seperti yang dikehendaki untukmeguruskan perkara yang diliputi dalam rekod perakaunan dan rekod-rekodlain yang diperiksa oleh mereka, memberi gambaran yang benar dan saksamatentang perkara yang berkenanaan.ii)Pengauditan yang lengkap dan terperinci bagi setiap urusniaga dalamperniagaan yang lebih besar tidak boleh dicapai secara keseluruhan dansemua kesilapan dan fraud tidak pasti boleh ditemui. Perbelanjaan bagimelaksanakan pengauditan yang terperinci dan lengkap mungkin tinggi. Juruaudit hendaklah sentiasa berwaspada terhadap kemungkanan berlakunya
 
kesilapan dan fraud besar yang dirancangkan dengan baik oleh para pengarahatau oleh paihak pengurusan, berbending dengan kemungkinanpenyalahgunaan harta oleh pekerja.iii)Laporan akhir pangauditan dapat membantu banyak pihak untuk membuatkeputusan. Ia dapat membantu pihak dalaman iaitu pengurus syarikat ataupekerja-pekerja syarikat untuk mengetahui sejauh mana perjalanan perniagaanmereka. Ini dapat membantu mereka dalam perancangan untuk syarikatmereka pada masa yang akan datang kepada pihak luaran pula seperti bankdalam hal pemberian kredit bakal-bakal pelabur sama ada dalam untukmelabur atau tidak, pemegang saham untuk mengetahui sejauh manakahfaedah yang mereka akan diterima dan lain-lain lagi.iv)Pemgauditan juga dapat menyediakan perkhidmatan nasihat kepada pihakpengurusan bagi memperbaiki kecekapan perniagaan. Ini termasuk memberibantuan kepada pelanggan untuk membaiki kawalan-kawalan perakaunandalam sesuatu perniagaan bagi mengelakkan daripada berlaku penipuan danralat pada masa hadapan.
PERLANTIKAN JURUAUDIT
Menurut Akta Syarikat seksyen 172
menjelaskan juruaudit pertama syarikat
 Juruandit syarikat pertama boleh dilantik oleh Lembaga Pengarah bila-bila masa sebelummesyaurat Agung Tahunannya yang pertama. Mana-mana juruaudit yang dilantiksedemikian akan memegang jawatan tersebut sehingga tamat Mesyaurat Agung pertama. Jika lembaga pengarah gagal membuat sebarang perlantikan, syarikat boleh membuatperlantikan demikian di Mesyuarat Agung.
Perlantikan juruaudit yang berikutnya
 juruaudit syarikat dilantik setiap Mesyuarat Agung Tahunan Syarikat dan mereka akanmemegang jawatan tersebut sehingga tamat mesyuarat agung tahunan berikutnya. Setiap juruaudit yang dilantik sedemikian mestilah memberi notis pengesahan perlantikan kepadapendaftar syarikat dalam masa 30 hari penerimaan perlantikan tersebut. Penyata rasmirakan kongsi firma juruaudit mestilah difailkan.Mengikut undang-undang syarikat 1965 Seksyen 9 (1) seseorang tidak boleh, ataspengetahuannya, mengizinkan supaya dilantik, dan tidak boleh, atas pengetahuannya,bertindak, sebagai juruaudit bagi mana-mana syarikat dan tidak boleh menyediakan, bagiatau bagi pihak sebuah syarikat, mana-mana catitan yang diwajibkan oleh akta ini, supayadisediakan oleh seorang juruaudit syarikat yang diluluakan:a)jika beliau bukan juruaudit syarikat yang diluluskan.
 
b)Jika beliau terhutang kapada syarikat atau perbadanan yang disifatkanberkaitan dengan syarikat berkenaan mengikut seksyen 6 pada jumlah yangtidak melebihi daripada RM2500.c)Jika beliau:i)pengawai syarikat berkenaanii)seorang rakan, majikan atau pekerja bagi seorang pengawai syarikattersebutiii)seorang rakan kongsi atau pekerja kepada pengawai syarikatberkenaan.iv)Pemegang saham atau suami/ isterinya merupakan rakan kongsipemegang saham perbadanan yang pekerjanya merupakan pegawaisyarikatd)jika beliau bertanggungjawab atau jika beliau rakan kongsi majikan ataupekerja kepada seseorang yang bertanggungjawab untuk menyimpan daftaahli atau pemilik debenture syarikat.e)Megikut seklsyen 172 AS, pada setiap kali Mesyuarat Agung Tahunan syarikatberkenaan dijalankan, ia hendaklah melantik seorang juruaudit dan beliaudikehendaki memegang jawatan tersebut sehingga Mesyuarat Agung Tahuanan pada tahun berikutnya.f)Pengarh diberi kuasa untuk melantik juruaudit yang pertama jika sesebuahsyarikat itu baru saja ditubuhkan.
KELAYAKAN JURUAUDIT YANG DITETAPKAN
Dalam Malaysia, juruaudit syarikat mestilah mempunyai kelayakan yang diperlukansebagaimanan yang dinyatakan di dalan seksyen 15, Akta Akauntan 1967 (semakan 1967) jadual 1, bahgian I dan II.a)MACPA- Malaysia Association Of Certified Public Accountantsb)MIA - Malaysia Institute Of Accountants.c)CIMA - Chartered Institute Of Management Accountants.d)ASA - The Australia Society Of Certified Practicing Accountants.e)NZSA - The Newzealand Society Of Accountants and Other.Selain itu, kelayakan-kelayakan lain adalah seperti berikut:i)Beliau mestilah terlebih dahulu menjadi juruaudit syarikat yang telahdiluluskanii)Mendapat kelulusan akademik dalam bidang perakaunan yang diiktirafkandaripada Universiti tempatan atau luar Negara dan mempunyai pengalamandalam firma pengauditan sekurang-kurangnya 3 tahun.iii)Beliau mesti mempunyai kebolehan dalam menjalankan tugas-tugas audit dibawah Akta, berperibadi baik dan setelah menjelaskan bayaran tertentu sertatelah membuat permohonan kepada menteri kewangan.

Activity (137)

You've already reviewed this. Edit your review.
leini_mansor liked this
Lenaka Vadivalu liked this
qwertyuiop_the liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
nzswani liked this
Suba Kunaselan liked this
gurL23 liked this
qusyairi_pendrive liked this
Cahaya Hati liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->