Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
รธน.ชั่วคราว 57ออกแล้ว

รธน.ชั่วคราว 57ออกแล้ว

Ratings: (0)|Views: 1,366 |Likes:
Published by Jutta Pflueg
22/7/2557 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ รวม ๔๘ มาตรา รธน.ชั่วคราว 57ออกแล้ว
22/7/2557 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ รวม ๔๘ มาตรา รธน.ชั่วคราว 57ออกแล้ว

More info:

Published by: Jutta Pflueg on Jul 22, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/14/2014

pdf

text

original

 
หน
 
 
เล
 
๑๓๑
 
ตอนท 
 
๕๕ 
 
 
ราชกจจานเบกษา
 
๒๒
 
กรกฎาคม
 
๒๕๕๗
 
รั ฐธรรมนญแหงราชอาณาจักรไทย
 (
ฉบับชั วคราว
)
พทธศักราช
 
๒๕๕๗
 
สมเดจพระปรมนทรมหาภมพลอดลยเดช
 
สยามนทราธราช
 
บรมนาถบพตร
 
 ให ไว
 
 
วันท 
 
๒๒
 
กรกฎาคม
 
พทธศักราช
 
๒๕๕๗
 
เปนปท 
 
๖๙
 
 ในรัชกาลปจจบั
 
พระบาทสมเดจพระปรมนทรมหาภมพลอดลยเดช
 
มหตลาธเบศรรามาธบด
 
จักรนฤบดนทร
 
สยามนทราธราช
 
บรมนาถบพตร
 
มพระบรมราชโองการโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหประกาศว
 
 โดยท คณะรักษาความสงบแหงชาตซ งประกอบดวยคณะทหารและตารวจไดนาความกราบบังคมทลวา
 
ตามท ไดเกดสถานการณความขัดแยงทางการเมองข นในกรงเทพมหานครและพ นท ใกลเคยงตอเน องมา
 
เปนเวลานาน
 
จนลกลามไปส แทบทกภมภาคของประเทศ
 
ประชาชนแตกแยกเปนฝายตาง
 
 
ขาดความสามัคคและมทัศนคตไมเปนมตรตอกัน
 
บางครั งเกดความรแร
 
 ใชกาลังละาวสงรามเขาทาราประหัตประหารกัน
 
สวัสดภาพและการดารงชวตของประชาชนไมเปนปกตส
 
การพัฒนาเศรษฐกจและการเมองการปกครองชะงักงั
 
กระทบตอการใชอานาจในทางนตบัญญัต
 
 ในทางบรหาร
 
และในทางตลาการ
 
การบังคับใชกฎหมายไมไดผล
 
นับเปนวกฤตการณรายแรงท ไมเคยปรากฏมากอน
 
แมรัฐจะแกไขปญหาดวยกลไกและมาตรการทางกฎหมาย
 
เชน
 
นากฎหมายเก ยวกับการรักษาความสงบเรยบรอยในภาวะตาง
 
 
มาบังคับใช
 
ยบสภาผ  แทนราษฎรและจัดใหมการเลอกตั งทั วไป
 
และฝายท  ไมไดเปนค กรณ
 
เช
 
องคกรธรกภาคเอกชน
 
องคกรตามรั ฐธรรมนญ
 
พรรคการเมอง
 
กองทั
 
และวฒสภา
 
 ไดพยายามประสานใหมการเจรจาปรองดองกัน
 
แตกไมเปนผลสาเรจ
 
กลับจะเกดขอขัดแยงใหมในทางกฎหมายและการเมอง
 
เปนวังวน
 
หน
 
 
เล
 
๑๓๑
 
ตอนท 
 
๕๕ 
 
 
ราชกจจานเบกษา
 
๒๒
 
กรกฎาคม
 
๒๕๕๗
 
แหงปญหาไมร  จักจบส น
 
 ในขณะท ความขัดแยงไดขยายตัวกวางขวางออกไปและมแนวโนมจะรนแรงมากข น จนถงขั นจลาจลไดทกขณะซ งอาจเปนอันตรายตอชวต
 
ทรัพยสน
 
ความสะดวกสบายของประชาชนผ  สจรต
 
กระทบตอการทามาหากนและภาวะหน สนของเกษตรก
 
 โดยเฉพาะชาวนา
 
การพัฒนาเศรษฐกจของประเทศ
 
การปองกันปญหาจากภัยธรรมชาต
 
ความเช อถอในอานาจรัฐ
 
และความเช อมั นของนักลงทนตางชาต
 
ทั งยังเปดชองใหมการกออาชญากรรมและความไมสงบอ นเพ มข น
 
อันจะเปนการทาลายความมั นคงของชาต
 
และความศรัทธาของประชาชนท มตอการปกครองระบอบประชาธปไตยอันมพระมหากษัตรยทรงเปนประมข ในท สด
 
คณะรักษาความสงบแหงชาตจงจาเปนตองเขายดและควบคมอานาจการปกครองประเทศ
 
เม อวันท 
 
๒๒
 
พฤษภาคม
 
๒๕๕๗
 
และประกาศใหรัฐธรรมนญแหงราชอาณาจักรไท
 
พทธศักราช
 
๒๕๕๐
 
ส นสดลง
 
ยกเวนความในหมวด
 
 
พระมหากษัตรย
 
 โดยไดกาหนดแนวทางการแกปญหาไวสามระยะค
 
ระยะเฉพาะหน
 
เปนการใชอานาจสกัดการใชกาลังและการนาอาวธมาใชคกคามประชาชน
 
ยตความหวาดระแวง
 
และแกปญหาเศรษฐกจ
 
สังคม
 
และการเมองการปกครอง
 
ท สะสมมากวาหกเดอนใหคล คลายล
 
เพ อเตรยมเขาส ระยะท สองซ งจะจัดใหมรั ฐธรรมนญฉบับชั วคราว
 
จัดตั งสภาข นทาหนาท  ในทางนตบัญญัต และใหมคณะรัฐบาลบรหารราชการแผนดนแกไขสถานการณอันวกฤตใหกลับคนส สภาวะปกต
 
ฟ  นฟ
 
ความสงบเรยบรอย
 
ความร  รักสามัคค
 
และความเปนธรรม
 
แกปญหาเศรษฐกจ
 
สังคม
 
การเมอง
 
การปกครอง
 
จัดใหมกฎหมายท จาเปนเรงดวน
 
จัดตั งสภาปฏรปแหงชาตและองคกรตา
 
 
เพ อใหม
 
การปฏรปในดานการเมองและดานอ น
 
 
และใหมการยกรางรัฐธรรมนญฉบับใหมท วางกตกาการเมอง
 
 ใหรัดก
 
เหมาะสม
 
ปองกันและปราบปรามการทจร
 
สามารถตรวจสอบการใชอานาจรั ฐไดอยางมประสทธภา
 
รวดเร
 
และเปนธรรม
 
กอนจะสงมอบภารกจเหลาน แกผ  แทนปวงชนชาวไทยและคณะรั ฐบาลท จะเขามา บรหารราชการแผนดนในระยะตอไป
 
 ในการดาเนนการดังกลาวน จะใหความสาคัญแกหลักการพ นฐาน
 
ย งกวาวธการในระบอบประชาธปไตยเพยงประการเดยว
 
จงจาเปนตองใชเวลาสรางบรรยากาศแหง
 
ความสงบเรยบรอยและปรองดอง
 
เพ อนาความสขท สญหายไปนานกลับคนส ประชาชน
 
และปฏรปกฎเกณฑบางเร องท เคยเปนชนวนความขัดแย
 
 ไมชัดเจน
 
 ไรทางออกในยามวกฤต
 
ขาดประสทธภาพหรอไมเปนธรรม
 
 ใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของชนในชาต
 
ซ งควรใชเวลาไมยาวนาน
 
หากเทยบกับเวลา
 
ท จะตองสญเสยไปโดยเปลาประโยชนถาปลอยใหสถานการณผันแปรไปตามยถากรรม
 
จงมพระบรม
 
ราชโองการโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหใชบทบัญญัตตอไปน เปนรัฐธรรมนญแหงราชอาณาจักรไทย
 (
ฉบับชั วคราว
)
จนกวาจะไดประกาศใชรัฐธรรมนญฉบับใหมท จะจัดทาข นตามบทบัญญัตแหงรัฐธรรมนญ
 
น ตอไป
 
มาตรา
 
 
ประเทศไทยเปนราชอาณาจักรอันหน งอันเดยวจะแบงแยกม ได
 
มาตรา
 
 
ประเทศไทยมการปกครองระบอบประชาธปไตยอันมพระมหากษัตรยทรงเปนประม
 
 
หน
 
 
เล
 
๑๓๑
 
ตอนท 
 
๕๕ 
 
 
ราชกจจานเบกษา
 
๒๒
 
กรกฎาคม
 
๒๕๕๗
 
 ใหบัญญัต
 
 
พระมหากษัตรย
 
ของรัฐธรรมนญแหงราชอาณาจักรไทย
 
พทธศักราช
 
๒๕๕๐
 
ซ งยังคงมผลใชบังคับอย ตามประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาต
 
ฉบับท 
 
๑๑
 / 
๒๕๕๗
 
ลงวันท 
 
๒๒
 
พฤษภาคม
 
พทธศักราช
 
๒๕๕๗
 
ยังคงใชบังคับตอไปเปนสวนหน งของรัฐธรรมนญน 
 
และภายใตบังคับมาตรา
 
๔๓
 
วรรคหน ง
 
ท ใดในบทบัญญัตดังกลาวอางถงรัฐสภาหรอประธานรัฐสภา
 
 ใหหมายถงสภานตบัญญัตแหงชาตหรอประธานสภานตบัญญัตแหงชาตตามรั ฐธรรมนญน 
 
แลวแตกรณ
 
มาตรา
 
 
อานาจอธปไตยเปนของปวงชนชาวไทย
 
พระมหากษัตรยผ  ทรงปนระมข
 
ทรงใชอานาจนั นทางสภานตบัญญัตแหงชาต
 
คณะรั ฐมนตร
 
และศาล
 
ตามบทบัญญัตแหงรั ฐธรรมนญน 
 
มาตรา
 
๔ 
 
ภายใตบังคับบทบัญญัตแหงรัฐธรรมนญน 
 
ศักด ศรความเปนมนษย
 
สทธ
 
เสรภาพ
 
และความเสมอภาค
 
บรรดาท ชนชาวไทยเคยไดรับการค  มครองตามประเพณการปกครองประเทศไทย
 
 ในระบอบประชาธปไตยอันมพระมหากษัตรยทรงเปนประมขและตามพันธกรณระหวางประเทศท ประเทศไทย มอย แล
 
ยอมไดรับการค  มครองตามรั ฐธรรมนญน 
 
มาตรา
 
๕ 
 
เม อไมมบทบัญญัตแหงรั ฐธรรมนญน บังคับแกกรณใด
 
 ใหกระทาการนั นหรอวนจฉัย กรณนั นไปตามประเพณการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธปไตยอันมพระมหากษัตรยทรงเปนประมข
 
แตประเพณการปกครองดังกลาวตองไมขัดหรอแยงตอรั ฐธรรมนญน 
 
 ในกรณท มปญหาเก ยวกับการวนจฉัยกรณใดตามความในวรรคหน งเกดข นในวงงานของสภานตบัญญัต แหงชาต
 
 ใหสภานตบัญญัตหงชาตเปนผ  วนจฉัยช ขาด
 
หรอเม อมกรณท เกดข นอกงาขอ
 
สภานตบัญญัตแหงชาต
 
คณะรักษาความสงบแหงชาต
 
คณะรัฐมนตร
 
ศาลฎกา
 
หรอศาลปกครองสงสด
 
จะขอใหศาลรั ฐธรรมนญวนจฉัยช ขาดกได
 
แตสาหรับศาลฎกาและศาลปกครองสงสดใหกระทาไดเฉพาะ
 
เม อมมตของท ประชมใหญศาลฎกาหรอท ประชมใหญตลาการในศาลปกครองสงสด
 
และเฉพาะในสวน
 
ท เก ยวกับการพจารณาพพากษาคด
 
มาตรา
 
 
 ใหมสภานตบัญญัตแหงชาตประกอบดวยสมาชกจานวนไมเกนสองรอยย สบคน
 
ซ งพระมหากษัตรยทรงแตงตั งจากผ  มสัญชาตไทยโดยการเกดและมอายไมต ากวาส สบป
 
ตามท คณะรักษาความสงบแหงชาตถวายคาแนะน
 
 ใหสภานตบัญญัตแหงชาตทาหนาท สภาผ  แทนราษฎร
 
วฒสภา
 
และรั ฐสภา
 
มาตรา
 
 
การถวายคาแนะนาเพ อทรงแตงตั งสมาชกสภานตบัญญัตแหงชาต
 
 ใหคานงถงความร  ความสามารถ
 
ความหลากหลายของบคคลจากกล มตาง
 
 
 ในภาครัฐ
 
ภาคเอกชน
 
ภาคสังคม
 
ภาควชาการ
 
ภาควชาช
 
และภาคอ นท จะเปนประโยชนตอการปฏบัตหนาท ของสภานตบัญญัตแหงชาต
 
มาตรา
 
 
สมาชกสภานตบัญญัตแหงชาตตองไมมลักษณะตองหาม
 
ดังตอไปน 
 (
)
ดารงตาแหนงหรอเคยดารงตาแหนงใดในพรรคการเมองภายในระยะเวลาสามปกอนวันท ไดรับ การแตงตั งเปนสมาชกสภานตบัญญัตแหงชาต
 (
)
เปนภกษ
 
สามเณร
 
นักพรต
 
หรอนักบวช
 (
)
เปนบคคลลมละลายหรอเคยเปนบคคลลมละลายทจร
 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->