Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Srpsko Pleme Arbanaškog Jezika

Srpsko Pleme Arbanaškog Jezika

Ratings: (0)|Views: 6 |Likes:
Published by sarcel
Ilija Petrović o "Arbanasima"
Ilija Petrović o "Arbanasima"

More info:

Published by: sarcel on Jul 23, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/23/2014

pdf

text

original

 
Не само Кастриоти, и Арбанаси су Срби
Мада се разложном уму може учинити да је сувишно некога убеђивати у српско порекло Ђурђа Кастриота Скендербега (14!"14#$%& текст 'ушана Миловановиа)*ладимира +оровиа)Срби на окуп& објав,ен #- .ебруара под насловом /Скендербег Србин и православа0& повод је да се о 2рбанасима проговори понешто и из једног необичнијег угла-3з подсеае на ве излизану изреку да је
потурица гори од Турчина
& одма5 се& без икаквог двоум,еа& може реи да су 2рбанаси& данас& српско племе коме је говорни језик арбанашки-2 потом& зарад лакшег праеа 0еле приче ва,а додати још покоју напомену6" 3 византијским (ромејским% изворима Срби и 7рачани су исто8 9о,ак Казимир :ул0 изједначује ;лире и 7рачане8 ма<арски историчар Миклош ;штван.и (1!=$"1#1!% Србе назива 7рачанима& те је за ега и деспот Ђурађ >ранкови (око 1=?!"14!#% 7рачанин8 румунски историчари признају да су на територији данаше @умуније живели Aети и 'ачани& да је то становништво говорило /истим језиком& имало исто трачанско порекло и исту културу& те да су се они од 7рачана  разликовали једино по месту на коме су живели8" @авенски 2нонимус (?- век% пише о три Србије6 једна од и5 је ота<бина 'ачана& друга ота<бина Сармата& а треа она до Aрчке& која се иначе назива ;лирска Србија8више десетина страни5 аутора& које је .илолог и историчар 9авел Bозе. :а.арик (1?C!"1$#1% навео почев од 11- века па до еговог времена& сведочило је о дубокој словенској старини& везујуи је и за ;лире& а 9анонију одређујуи као и5ову домовину8 Страбон помие Србе као народ ;лирије од Bадранског мора до 9аноније8 2пијан из 2лександрије каже да је 1=!- године& у долини Dеретве&  римски војсковођа Eлавиус Eлакус ратовао против Срба& које називају ;лирима или 'алматима& а најславнија су племена Срби (Скордис0и% и 7рибали8 византијскиисторичар Fаоник Gалкокондило каже да је 0ар 'ушан средином 14- века 5тео да успостави /европску империју народа илирског8" 9рема ономе што су написали антички пис0и& 'ардани су насе,авали данашу северну Маедонију& Косово& Мето5ију& јужну и среду Србију западно од Мораве& све до ;ваи0е& а источно до гори5 токова 7имока и 9ека8 Hнглез Iон Камбел  реч
 Дардани
 чита као
Сарбани
& што е реи6
Срби
-
Коме се то Арбанаси привиђају
Константин 9ор.ирогенит (C!"C11"C4!"C!C%& византијски 0ар& онај који нордијским (високо%школар0има по Jем,и Србији служи као једини извор за најразноврсније скаске о наводном доласку Словена на Gелмско (познатије као >алканско% полуострво у #- и ?- веку& из чега се потом извлаче зак,уч0и и о српској старини& уопште не помие 2рбанасе на подручју данаше 2рбаније- Dе може
 
бити да није био извештаван о том крају& будуи да& пишуи о жите,ству суседне 'ук,е& каже да су то српска племена (Ђоко Слијепчеви&
Српско-арбанашки односи кроз векове са посебним освртом на новије време
& Gимелстир)Dемачка 1C$=&1=%-2ко 2рбанаса нема код 9ор.ирогенита& има и5 код Стојана Dоваковиа (1$4K"1C1!%& историчара& .илолога и политичара& у речени0и која открива да су на /западним странама 9олуострва (сем приморски5 места% једно према другом стајали
новодосељено словенско и староседелачко арбанашко становништво
 (курзив LM%& које последе на томе крају ве беше претурило прву& од ега културоми државном организа0ијом јачу& романску& навалу (Стојан Dовакови&
 Први основи словенске књижевности меу !алканским Словенима " #егенда о $ладимиру и  %осари
& >еоград 1$C=& 1!K%- Nн тако отклаа 9ор.ирогенитов /пропуст и 2рбанасе проглашава староседео0има у односу на оне Словене које је и иначе познавао као дош,аке
ниоткуд
& истовремено исправ,ајуи византијске историчарекоји исте те 2рбанасе& назване
 &'()*+,
& први пут помиу средином 11- века (Ђ- Слијепчеви&
 сто
& 1=%-Можда и не знајуи за овај Dоваковиев запис& исте те 2рбанасе из 11- века& али као
 &рваните
 (зване тако и у византијским изворима%& помиу Dема0 Aеорг :татмилери 5рватски историчар Милан :у.лај (1$?C"1C=1%- 9рви и5 налази у византијској војс0и 14K (код Aеоргија Манијакиса& највероватније& уз једну годину мае% и 1?$& а други 1$1- године (Ђ- Слијепчеви&
 сто
& 1=%-9итау ко су 2рбанаси највише паже посветили су /југословенски научни0и нордијске школе- :ирем читалачком кругу& али и научном и стручном& својевремено је Станоје Станојеви (1$?4"1C=?%& историчар и ен0иклопедиста& објаснио да /док смо ми били мали и слаби и политички и културно& радили су други& веи и културнији народи& и наше ствари8 не каже који су то /веи и културнији& али је несумиво да мисли на оне из нордијско"германски5 страна- 'одао је потом да /временом смо ми успели да своје науке узмемо сами у своје  руке& нордијско"несрпске& такореи& те да је дошло време да /ми помогнемо другима& у овом случају6 2рбанасима (
 Политика
 >еоград& број !?K од $- марта 1CK4& #8 OPQRST UVRSW&
. /0)1)2*,2 +3*+4,2) 5)'6)*46,7 180,6)
& 2р5ив за арбанаску старину& језик и етнологију& >еоград 1C=?& =?%-/Bугословенски зачетник те нове школе за помо другима (а против Срба% био је Gенрик >ари (1$$$"1C!?%& лингвист& 'убровчанин& по рођеу Србин католичке вере (неку годину касније& с осталим 'убровчанима /унапређен у Gрвата%& студентиз Aра0а и >еча& више од тридесет година про.есор упоредне лингвистике на >еоградском универзитету& нарочито усмерен /према проблемима албанског језика и албанологије уопеX Међу еговим лексичким и .онетско"5историјским  радовима истичу се топономастичке студије којима настоји одредити  распростирае 2лбана0а (сматрајуи и5 7рачанима насе,еним на илирском територију% на >алкану у прошлости (HQYSTZ[\P]S^V _`a[bZVcS^P& TQ^SaV 1 2"USd& eR`a[ Sd]VQ^P& fVaRPg 1C$& !1K%-
 
Jаступајуи /трачку логику арбанашког порекла& >ари на једном месту тврди да се о 2рбанасима /утиX све до 11- века& када и5 први пут помиу византиски пис0и- ;ако ни у историским изворима& ни у тради0ији& о илирском пореклу и5ову нигде помена нема& и у историогра.ији и у етнологији још се и данас одржава учее6 да су 2рбанаси потом0и стари5 ;лира- 3ствари то је само историско домиш,ае (не баш историјско8 нордијскоh i LM%& засновано наX околности што се 2рбанаси у историско доба на5оде на једном делу некадаше простране илирске областиX ;денти.иковае 2рбанаса и ;лира нема дово,но доказне снаге ве због саме природе доказни5 средстава- 2ко 2рбанаси у историскодоба пребивају на једном делу некадаше илирске на0ионалне територије& та околност
не мора
 бити од пресудног значеа за илирско порекло и5ово& јер су они& као досе,ени0и могли преплавити и асимиловати у тој области затечене илирске старин0е& а да о томе није очуван у историји никакав помен као ни о многим другим мигра0ијама на >алкану& и старим и новијим (O- UVRSW&
 9,*:(,4;,<68  4;/3,18
& jVRV^Pc[ 1C!4& ?"$%-;ако свестан да се арбанашка прошлост заснива на најобичнијем домиш,ау& >ари се том домиш,ау придружује сопственим нагађаем да је област у којој се збила /рана праарбанаско"романска симбиоза& а из које се индивидуализовао  румунски језик& морала лежати северно од грчке језичке области& одакле суX у праарбанаски језик допрле најстарије егове грчке позајм,ени0еX 3 потпуном одсуству сваки5 историски5 вести& једини начин да се та област& односно извесне тачке те области одреде& пружају нам антички топоними уколико под словенском копреном одају арбанаски .онетски тип-'а би оправдао своју домиш,ену конструк0ију& >ари се позива на топониме Dиш и Скоп,е6 у првом случају тврди да је латински Dаиссус прешао у српски
 =иш
 такошто су 2рбанаси уместо групе
 44
 уба0или своје
 > 
& док се у другом примеру /арбанаско
 > 
 од
 4
 на5оди у античкој 'арданији у арбанаском именуX kT`\S& преко латинског назива
?@/A,
- Dа сличан начин прошао је и
 Bтип
& тако што се неак0ентовано 2 у топониму
 &4;,5+4
 одма5 изгубило& после чега су му 2рбанаси ново почетно слово j заменили словом k& а краје
б 
 лако је прешло у
п
 (
 C4;+
& K#%- ;зови5 примера произилази да /ранија балканска постојбина трачки5 предака потои5 2рбанаса треба да је 'арданија& да је та област била илирска а не трачка& те да /локализовае трачкоарбанаског елемента у том простору представ,а померае трачки5 маса на илирско тлоX према долинама Мораве и *ардара и то у  релативно позно доба од K- до =- века н- е-& X када су 7рачани& силазеи са OVPl`bVи @одопа& прекрили ранији илирски слој (
 C4;+
& K?%-; да,е& /док је 5ипотеза о илирском пореклу 2рбанаса и и5овом континуитету у 2рбанији важила i бар код велике веине историка& i као неоспорна& сматрало се као сигурно да су Словени& спуштајуи се на море& обу5ватили арбанаску језгру преко Скадра уз 'рим и >ојану& а са југа преко >елграда (>ерата% и mерника- Nд како је пак преовладало миш,ее да се ранија арбанаска постојбина мора тражити негде у унутрашости >алкана& само по себи наметнуло се питае6 да ли су 2рбанаси своју нову постојбину населили пре или после продираа Словена-

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->