Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
4Activity
P. 1
Đặt thù kế toán dệt may

Đặt thù kế toán dệt may

Ratings: (0)|Views: 696 |Likes:
Published by Tài

More info:

Categories:Business/Law, Finance
Published by: Tài on Dec 02, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC or read online from Scribd
See more
See less

12/07/2010

 
WBMYNOWB GỌW MOP
DỘ@ GRDE
@$
M÷ wẪ ğẵj whð deh`ễy |Ợ qrẪd ný j÷de dỪ. qrẪd ný wỚd chf@$?$ ęẵj ğ`Ịm wỒ jhỠj aïd héde |é qrẪd ný j÷de dỪ ZƯ ğỚ wỒ jhỠj aïd héde whbf ğắ` ný&jửo héde ;
 
Chf j÷de wpJo hédeChïjh hédeXrẢw ğ`ỏr jhrpỊd (?)XrẢw aïd (?)Whodh wfïd jửo héde (?)CẶ wfïd j÷dewp DỐyw`ỏd(?)\`Ặw Hę EWEW (?)XrẢw aïd (1)\`Ặw HęEWEWğ`ỏrjhỀdhhéde wqẪnắ` hfẵjğỒ` (1.:)ęỒ` héde&WqẪ nắ` (:)XrẢwwqẪnắ`j÷dewp(:)
Eh` jhû;
-Eh` héde deép;-ęở` jh`Ặr. c`Ịm wqo;
+ _rp wîdh ?;-
Héde deép. dhád |`ëd chf xrẢw héde jhf jïj jửo héde ch` jú për jấr$ CẶ wfïdj÷de wp hắjh wfïd DỪ Wc ?25&Jú Wc ?22$ ęỚde whờ` eh` dhậd j÷de dỪ dỐ` aỐ jhf jửohéde aếde wỒde e`ï wqể héde aïd$Jửo héde xrẢw aïd |é whr w`ỏd chïjh héde$ Jrở` deép dhád |`ëd aïd héde dỐy w`ỏd|ỏ jhf j÷de wp$ CẶ wfïd j÷de wp ném yh`Ặr whr |é eh` e`Ẫm j÷de dỪ jụo jửo héde$Chïjh héde mro héde wắ` jửo héde jú dhr jấr |`Ặw húo ğƯd EWEW whî dhád |`ëd aïd héde zẽ ném aẪde cë héde aïd eử` |ỏ yhñde cẶ wfïd |`Ặw húo ğƯd EWEW$ Jrở` whïde.
 
 yhñde cẶ wfïd ném mỐw húo ğƯd EWEW jhf jửo héde dhỦde mẵw héde ğê aïd jhƹo |`Ặwhúo ğƯd$
+ _rp wîdh 1;
Aïd héde wqỿj w`Ặy+
_rp wîdh :
; Chïjh héde ğỒ` héde hfẵj wqẪ nắ` hédeChïjh héde mode ğỒ` héde. dhád |`ëd aïd héde dhậd héde |é aïf nắ` jhf aỐ yhậdcẶ wfïd dẶr mẵw héde chïjh héde wqẪ nắ` jú n`ëd rod ğẶd húo ğƯd EWEW ğê |`Ặw hfẵjhéde ch÷de ğẪm aẪf jhẢw nƹỪde yhẪ` wï` dhậy nắ` chf j÷de wp$ Wqƹờde hỪy héde ch÷değẪm aẪf jhẢw nƹỪde. dhád |`ëd aïd héde mode héde |ỏ chf wío dhậy nắ`$ CẶ wfïd j÷de wpném yh`Ặr xrẢw ğ`ỏr jhrpỊd hắjh wfïd DỪ Wc ?22&Jú Wc ?25$ ęỚde whờ` eh` e`Ẫm j÷de dỪ jụo jửo héde aếde e`ï wqể héde dhậy nắ`$
 + WỒde hỪy dhậy xrẢw wỚd wắ` ğắ` ný+ Aïf jïf gfodh whr wắ` ğắ` ný

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
tranbinh200780 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->