Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
OSNOVE IT

OSNOVE IT

Ratings: (0)|Views: 23 |Likes:
Published by api-19870572

More info:

Published by: api-19870572 on Dec 02, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

OSNOVE INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA
1.1 Osnovni pojmovi

1.1.1 Hardver, Softver,
1.1.1.1 Razumevanje pojmova: hardver, softver i
1.1.2 Vrste i tipovi ra\u010dunara
1.1.2.1 Razumevanje i razlikovanje serverskih, mre\u017enih, personalnih i prenosnih ra\u010dunara, kao i li\u010dnih digitalnih pomo\u0107nika (PDA-personal
digital assistant) u smislu kapaciteta, brzine, cene i tipi\u010dnih korisnika.
1.1.3 Glavni delovi ra\u010dunara
1.1.3.1 Upoznati glavne delove ra\u010dunara: centralni procesor (CPU),\u010dvrsti (hard) disk, zajedni\u010dki ulazni i izlazni ure\ue000aji, tipovi memorije.
Razumevanje pojma periferni ure\ue000aj.
1.1.4 Rad ra\u010dunara
1.1.4.1 Poznavanje faktora koji uti\u010du na rad ra\u010dunara kao \u0161to su: brzina centralnog procesora (CPU), koli\u010dina radne memorije, kao i broj
pokrenutih aplikacija.

1.2 Hardver

1.2.1 CPU - Centralna procesorska jedinica
1.2.1.1 Razumevanje funkcija centralne procesorske jedinice (CPU) kao \u0161to su: ra\u010dunanje, logi\u010dka kontrola, brzi pristup memoriji, itd. Znanje da
se brzina procesora meri u megahercima (MHz) ili gigahercima (GHz).
1.2.2 Memorija
1.2.2.1 Poznavanje razli\u010ditih tipova ra\u010dunarske memorije: RAM (random-access memory), ROM (read-only memory), kao i njihove razlike.
1.2.2.2 Nau\u010diti kako se meri ra\u010dunarska memorija: (bit, byte, KB, MB, GB, TB). Dovesti u vezu ra\u010dunarsku memoriju sa znakovima, datotekama
i direktorijima/folderima.
1.2.3 Ulazni ure\ue000aji
1.2.3.1 Prepoznavanje glavnih ure\ue000aja za unos podataka u ra\u010dunar kao \u0161to su: mi\u0161, tastatura, trackball, skener, touchpad, svetlosna olovka,
d\u017eojstik (joystick), digitalna kamera/fotoaparat, mikrofon.
1.2.4 Izlazni ure\ue000aji
1.2.4.1 Upoznati ve\u0107inu uobi\u010dajenih izlaznih ure\ue000aja za prikaz rezultata obrade podataka kao \u0161to su: monitor, \u0161tampa\u010d, ploter,
zvu\u010dnici. Nau\u010diti gde se ure\ue000aji koriste.
1.2.5 Ulazno/Izlazni ure\ue000aji
1.2.5.1 Razumevanje ure\ue000aja koji su ujedno ulazni i izlazni kao \u0161to su: touchscreen monitor, modem, ...
1.2.6 Ure\ue000aji za\u010duvanje
1.2.6.1 Pore\ue000enje glavnih tipova memorijskih ure\ue000aja za\u010duvanje u odnosu na brzinu, cenu i kapacitet: diskete, zip disk, trake, CDROM, interni i
eksterni\u010dvrsti (hard) disk.
1.2.6.2 Razumevanje svrhe formatiranja diska

1.3 Softver

1.3.1 Tipovi softvera
1.3.1.1 Razlikovati softver operativnog sistema i aplikacioni softver. Razumeti razloge za softverske verzije.
1.3.2 Sistemski softver \u2013 Operativni sistem
1.3.2.1 Razumeti glavne funkcije operativnog sistema i navesti primere uobi\u010dajenih operativnih sistema.
1.3.3 Aplikacioni softver
1.3.3.1 Navesti neke od uobi\u010dajenih softverskih aplikacija kao \u0161to su: aplikacije za obradu teksta, tabli\u010dni kalkulatori, baze podataka, programi za
pregled Internet stranica, priprema za \u0161tampu, kao i ra\u010dunovodstvene aplikacije, zajedno sa njihovim potrebama.
1.3.4 Grafi\u010dki korisni\u010dki interfejs (GUI)
1.3.4.1 Razumevanje pojma Grafi\u010dki korisni\u010dki interfejs (GUI)
1.3.5 Razvoj sistema
1.3.5.1 Razumeti kako su razvijeni ra\u010dunarski sistemi. Upoznavanje procesa analize, dizajna, programiranja i testiranja koji se\u010desto koriste u
razvoju ra\u010dunarskih sistema.

1.4 Informacione mre\u017ee

1.4.1 LAN i WAN
1.4.1.1 Razumevanje pojma lokalne mre\u017ee (LAN-local area network) i prostorne mre\u017ee (WAN - wide area network). Razumeti pojmove
klijent/server.
1.4.1.2 Navesti neke od prednosti grupnog rada kao \u0161to su: deljenje printera, aplikacija i dokumenata preko mre\u017ee.
1.4.2 Internet, Extranet
1.4.2.1 Razumeti \u0161ta je Intranet, i razumeti razlike izme\ue000u Interneta i Intraneta.
1.4.2.2 Razumeti \u0161ta je Extranet, i razumeti razlike izme\ue000u Extraneta i Intraneta.
1.4.3 Internet
1.4.3.1 Razumeti \u0161ta je Internet i neke primere kori\u0161\u0107enja
1.4.3.2 Razumeti zna\u010denje World Wide Web-a (WWW) i razlikovati ga od Interneta.
1.4.4 Telefonska mre\u017ea u ra\u010dunarstvu
1.4.4.1 Razumeti kori\u0161\u0107enje telefonske mre\u017ee u ra\u010dunarstvu. Razumeti pojmove javna telefonska mre\u017ea (PSTN), integrisani servisi digitalne
mre\u017ee (ISDN), asimetri\u010dne digitalne korisni\u010dke linije (ADSL).
1.4.4.2 Razumeti pojmove analogni, digitalni, modem, brzina prenosa (izra\u017een u bps-bitova u sekundi).

1.5 Kori\u0161\u0107enje Informacionih tehnologija u svakodnevnom \u017eivotu

1.5.1 Ra\u010dunari na poslu
1.5.1.1 Upoznavanje sa situacijama gde ra\u010dunar mo\u017ee biti prikladniji od osobe za izvo\ue000enje poslova, a gde ne.
1.5.1.2 Upoznati neke od na\u010dina kori\u0161\u0107enja aplikacija na \u0161irokoj osnovi u poslovanju kao \u0161to su: poslovni administracijski sistemi, sistemi za
rezervaciju avionskih karata, obrada zahteva za osiguranje, on-line bankarstvo.
1.5.1.3 Upoznati neke od na\u010dina kori\u0161\u0107enja aplikacija na \u0161irokoj osnovi za potrebe Vlade kao: sistem za javne evidencije (popis stanovni\u0161tva,
registrovanje vozila), sistem prikupljanja dr\u017eavnih prihoda i elektronsko glasanje.
1.5.1.4 Upoznati neke od na\u010dina kori\u0161\u0107enja aplikacija na \u0161irokoj osnovi u bolnicama i zdravstvenim ustanovama kao \u0161to su: sistem za evidenciju
pacijenata, kontrolni sistemi vozila hitne pomo\u0107i, instrumenti i alati za dijagnozu, specijalizovana hirur\u0161ka oprema.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->