Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
14Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Materija za prvi kolokvijum

Materija za prvi kolokvijum

Ratings: (0)|Views: 624|Likes:
Published by api-19870572

More info:

Published by: api-19870572 on Dec 02, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

VISOKA \u0160KOLA STRUKOVNIH STUDIJA ZA INFORMACIONE I
KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE BEOGRAD
Predmet: STATISTIKA
Materijal za studente -1
Predava\u010d : mr Zorica Malovi\u0107
1
1. UVOD
Gradivo predmeta Statistika je podeljeno u dve celine, VEROVATNO\u0106A i STATISTIKA.
Verovatno\u0107a predstavlja teorijsku osnovu za statistiku.

Verovatno\u0107a i statistika su u me\ue000usobno jakoj interakciji. Statistika je nametnula potrebu za verovatno\u0107om. Statisti\u010dka homogenost, relativna frekvencija...su osnov za izra\u010dunavanje nekih verovatno\u0107a. Verovatno\u0107a, tako\ue000e, procenjuje verodostojnost statisti\u010dkih prora\u010duna.

S druge strane, verovatno\u0107a operi\u0161e i sa nekom polaznim veli\u010dinama do kojih se dolazi statisti\u010dki, merenjem.Na primer, strelac poga\ue000a cilj sa verovatno\u0107om 0,85...Najjednostavnije re\u010deno, verovatno\u0107a i statistika ne mogu jedna bez druge.

U verovatno\u0107i se\u010desto koriste kona\u010dni skupovi i neki posebni podskupovi. Od interesa je da se zna
ta\u010dan broj svih rasporeda elemenata ovih specifi\u010dnih podskupova a to je predmet prou\u010davanja jedne
posebne matemati\u010dke oblasti,kombinato rike.

KOMBINATORIKA
U kombinatorici se polazi od kombinatornog skupa
{
}
1 2
,, ,n
S
s s
s
=
L
.Priroda elemenata nije
bitna jer je , radi lak\u0161e manipulacije mogu\u0107e izvr\u0161iti kodiranje. Na primer, umesto skupa
,
, ,
n
S
Milan Petar
Ana
\ue000
\ue001
\ue002
\ue002
=\ue003
\ue004
\ue002
\ue002
\ue005
\ue006
L
144424443mo\u017ee se posmatrati skup
{
}
1,2, ,
S
n
\u2032=
K
gde je svako ime predstavljeno rednim brojem iz odgovaraju\u0107eg spiska.
1.1. Permutacije, varijacije, kombinacije
DEFPermutacija bez ponavljanja skupaS, (koji iman elemenata) je svaki niz du\u017einen u kome se
ta\u010dno jedanput pojavljuju svi elementi skupaS . Ima ih ukupno:
() !
Pn n
=
Permutacije bez ponavljanja se mogu definisati i kaoure\ue000 en en-torke brojeva sastavljene odn
elemenata kombinatornog skupa (koji su me\ue000u sobom razli\u010diti).
Primer 1.1.1:
\u2207
Koliko se petocifrenih brojeva mo\u017ee formirati preme\u0161tanjem cifara broja 12345?
5
1, 2, 3, 4, 5
n
S
=
\ue000
\ue001
\ue002
\ue002
=\ue003
\ue004
\ue002
\ue002
\ue005
\ue006
142 43
Svi pomenuti brojevi predstavljaju permutacije bez ponavljanja peto\u010dlanog skupaS . Mogu se ispisati i
pore\ue000ati po veli\u010dini:
2
( )
12345 21345 31245 41235 51234
12354 21354 31254 41253 51243
5 :
15423 25413 35412 45312 54312
15432 25431 35421 45321 54321
P
M
M
M
M
M
Ima ih ukupno:(5) 5! 5 4 3 2 1 120
P
= =\u22c5 \u22c5 \u22c5 \u22c5 =
-U svakoj od navedenih permutacija u\u010destvuju istovremeno svi elementi kombinatornog skupa , samo
su im promenjene pozicije.
-Bitan je poredak elemenata (npr.1 2 34 5
12354
\u2260
)
\u2206
DEFPermutacija sa ponavljanjem skupaS, ( koji iman elemenata od kojih se njihm ponavlja
1 2
, , ,m
k k
k
K
puta, ) je svaki niz du\u017einen u kome elementiS mogu samo da promene mesta. Ima ih
ukupno:
1 2
, ,,
1 2
!
( )
! !
!
m
k k
k
m
n
P
n
k k
k
=
K
L
Primer 1.1.2:
\u2207
Koliko ima \u0161estocifrenih telefonskih brojeva koji sadr\u017ee tri cifre 2, dve cifre 5 i jednu cifru 7 ?

Neki od telefonskih brojeva su: 222557, 222575, 222755, ... , 755222.
-U svakom od navedenih telefonskih brojeva u\u010destvuju istovremeno svi elementi kombinatornog skupa
, samo su im promenjene pozicije.

-Bitan je poredak elemenata (npr.2225 5 7
222575
\u2260
)
Kombinatorni skup je:
{
{
3
2
6
2,2,2,5,5,7
n
S
=
\ue000
\ue001
\ue002
\ue002
\ue002
\ue002
=\ue003
\ue004
\ue002
\ue002
\ue002
\ue002
\ue005
\ue006
14243
. Unutar samog skupa, koji ima 6 elemenata, neki elementi
se ponavljaju, 2- tri puta a 5-2puta.(
1
2
6;
3;
2
n
k
k
=
=
=)
3,2
6! 6 5 4 3 2
(6)
60
3!2!
3 2 2
P
\u22c5 \u22c5 \u22c5 \u22c5
=
=
=
\u22c5 \u22c5
\u2206

DEFVarijacije bez ponavljanja suure\ue000en ek - t orke brojeva iz kombinatornog skupaS odn
elemenata, unutar kojih nije dozvoljeno ponavljanje elemenata. Elementi skupaS su me\ue000u sobom
razli\u010diti. (Brojk se nazivakl asom.)

Njihov ukupan broj je:
( 1) (
1)
n
k
V
n n
n k
=
\u2212
\u2212 +
L

Activity (14)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Ruzica Berak liked this
Danijela Stanic liked this
Danijela Babic liked this
Danijela Babic liked this
Danijela Babic liked this
mismil70 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->