Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Metropola tjednik - broj 194

Metropola tjednik - broj 194

Ratings:
(0)
|Views: 3,237|Likes:
Published by Metropola

More info:

Published by: Metropola on Dec 02, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/17/2013

pdf

text

original

metropola
HALO, HALO!
ZAGREB\u010cETVRTAK, 26. 11. 2009. GOD. 4. BR. 194
besplatni tjednik
POSLOVI
NEKRETNINE
AUTO MOTO
USLUGE
SVE ZA DOM
Besplatno samo
za bruco\u0161eStr. 2.

Na cijepljenje
od sutra u
zavode

Bo\u017ei\u0107ni objed
i darovi na
sni\u017eenju

Donosimo pregled najve\u0107ih
pojeftinjenja u trgova\u010dkim
lancima

Str. 2.
Str. 7.
SVINJSKA GRIPA
STUDIRANJE
NOGOMET

Kusto\u0161ija i
Dinamo brane
naslove

4. dvoransko prvenstvo
za mla\u0111e i starije pionire
ZNS-a
Str. 14.
OVISNOST
Kocka je
postala ja\u010da
od mene
Str. 6.
BLAGDANSKI \u0160OPING
ANTOMAGZAN/
PIXSELL
Str. 3.

Renato Rado\u0161evi\u0107 iz Trako-
\u0161\u0107ana prodaje med, propo-
lis, cvjetni prah i mati\u010dnu
mlije\u010d na Dolcu. Kupaca ne
manjka jer bauk viroza
i gripa kru\u017ei Zagrebom.

Medom po gripi
Telekom \u2013
udruga za
jeftine tarife

Na cijepljenje protiv
svinjske gripe ve\u0107
od sutra u zavode

2
\u010detvrtak, 26. studenoga 2009.
Cijepljenje za za\u0161titu od
svinjske gripe u zavodima
za javno zdravstvo po\u010di-
nje sutra, a od ponedjeljka
kod obiteljskih lije\u010dnika.

Me\u0111utim, kako je u prvom kontingentu u Hrvatsku sti- glo samo 140.000 doza, ci- jepljenje \u0107e, prema odluci

Sto\u017eera, biti restriktivnije. Prednost \u0107e imati najosjet- ljivije i najugro\u017eenije sku- pine. To su kroni\u010dni plu\u0107ni bolesnici s dijagnozom as- tme i kroni\u010dnom opstruk- tivnom bolesti, odnosno s kroni\u010dnim bronhitisom, zatim trudnice u drugom i tre\u0107em trimestru trudno\u0107e, ekstremno pretili, djeca od \u0161est mjeseci do tri godine

koji pate od nekih kroni\u010d- nih bolesti te zdravstveni djelatnici.

Agencija za lijekove No- vartisovo cjepivo focetria odobrila je 23. studenoga. Kakvo\u0107a cjepiva je potvr\u0111e- na tijekom postupka regi- stracije, dodatno se provje- rava i potvr\u0111uje neposredno prije samog dolaska na tr- \u017ei\u0161te. Kakvo\u0107a cjepiva pro-

vjerena je i u ovla\u0161tenom laboratoriju EU. Milinovi\u0107 o\u010dekuje da \u0107e nova koli\u010dina cjepiva za pandemijsku gri- pu sti\u0107i tijekom prosinca.

A one koji se \u017eele cijepi- ti od sezonske gripe mogu to u\u010diniti tako\u0111er od pone- djeljka jer ovog petka po- \u010dinje distribucija dodatnih 120.000 doza cjepiva za se- zonsku gripu.

Diana Glavina
diana.glavina@vewcernji.net
gradske teme
\u0160kolski \u0161portski savez Za-
greba, Bo\u0161kovi\u0107eva 4, tele-

foni 48 16 340 i 48 11
472, faks 48 16 264, za
u\u010denike zagreba\u010dkih osnov-
nih i srednjih \u0161kola organi-
zira besplatno klizanje i pli-
vanje u programu Odmorko
tijekom \u0161kolske godine na
klizali\u0161tu \u0160alata i zimskom
plivali\u0161tu Mladost. U\u010denici
tiskanice za iskaznice Od-
morka mogu skinuti s inte-
renetske stranice www.
skolski-sport-zg.hr. Osnov-
no\u0161kolci i srednjo\u0161kolci be-
splatno mogu klizati na kli-
zali\u0161tu SRC-a \u0160alata,
Schlosserove stube 2, do
23. prosinca ponedjeljkom,
srijedom i petkom od
13.30 do 15.45 sati te pli-
vati na zimskom plivali\u0161tu
Mladost, Trg Kre\u0161imira \u0106o-
si\u0107a 11, do 19. prosinca
svake subote osim blagda-
na \u0111aci osnovnih \u0161kola od
14 do 16 sati, a srednjih
\u0161kola od 16 do 17 sati. Kli-
za\u010di i pliva\u010di nisu osigurani
i programe poha\u0111aju na
vlastitu odgovornost uz pri-

stanak roditelja, poru\u010duju
iz saveza. (ir/VLM)
S Odmorkom
na rekreaciju
impresum
iZdaVa\u010c: Ve\u010dernji list d.d.
Slavonska av. 4
10000 Zagreb
upraVa:

Marjan Jurleka
Mario Vrgo\u010d
uprava@vecernji.net

uredNi\u0160tVO:01/6500-988
metropola@vecernji.net
urednica: Branka Osmec
OgLa\u0160aVaNJe
komercijalni oglasi: Prodaja
i ogla\u0161avanje Ve\u010dernjeg lista,

01/6300-588, display oglasi: 01/6300-680, 01/6300-618, 01/6300-479

mali oglasi gra\u0111ana: pozivni cen-
tar, 060/600 800 (6,88 kn/min za
fiksne telefone, a za mobilne telefone
8,28 kn/min; PDV je uklju\u010den u cijenu)
tisak: Tiskara Zagreb d.o.o.
Radni\u010dka cesta 210, Zagreb
issN:1845-9978
bespLatNO

Skupine koje \u0107e
imati prednost za
cijepljenje protiv
gripe A H1N1

kroni\u010dni plu\u0107ni
bolesnici i
ekstremno
pretili

trudnice u
drugom i tre\u0107em
tromjese\u010dju
trudno\u0107e

djeca od \u0161est
mjeseci do
3 godine s
kroni\u010dnim
bolestima

zdravstveni
djelatnici

\u201cTro\u0161ak redovitog i izvan- rednog studija u cijelosti, odnosno na preddiplom- skoj, diplomskoj i postdi- plomskoj razini financira se iz dr\u017eavnog prora\u010duna\u201d, re\u010denica je koju studenti Filozofskog fakulteta u Za- grebu \u017eele vidjeti u novom Zakonu o visokom obra- zovanju \u010diji su prijedlog izmjena i sami izradili. I to za jednu ve\u010der, pohvalili su se. Jo\u0161 manje im je trebalo da odbace najnoviji model besplatnog obrazovanja

Ministarstva znanosti po kojem bi od idu\u0107e akadem- ske godine svi bruco\u0161i bili oslobo\u0111eni pla\u0107anja \u0161ko- larina, a bi li taj privilegij zadr\u017eali i poslije, ovisilo bi isklju\u010divo o njima, odnosno o broju ECTS bodova koje bi prikupili, nikako o prosje- ku ocjena.

Studij zavr\u0161i samo 12 posto studenata. A porezni obve- znici te\u0161ko da \u017eele izdvajati novac za obrazovanje onih koje nakon diplome \u010deka burza rada. (pm\u017e/VLM)

Bruco\u0161i ne\u0107e
pla\u0107ati \u0161kolarinu
\u0160\ue005olov\ue000nj\ue003 vj\ue003\u010d\ue004\ue009\ue004h \ue008\ue009\ue00a\ue002\ue003n\ue000\ue009\ue000 \ue006o\ue007\ue003zn\ue004 o\ue001v\ue003zn\ue004c\ue004 n\ue003 \u017e\ue003l\ue003 \ue006l\ue000\u0107\ue000\ue009\ue004
AntoMAgzAn/
PIXSELL
3
\u010detvrtak, 26. studenoga 2009.

Tarifni modeli, kojih je prava \u0161uma, bilo mobil- nih ili fiksnih operatora, tako su prezentirani da su te\u0161ko usporedivip ro s j e \u010d-

nom korisniku. Upravo sto- ga udruga Telekom planira pokrenuti projekt \u2013 Odabir najpovoljnijeg operatora i tarifnog modela.

Reklame zbunjuju

\u2013 Pojedini operatori u po- sljednje vrijeme reklamnim kampanjama sugeriraju da su upravo oni najjeftiniji.

Sve to kod ve\u0107ine prosje\u010dnih korisnika elektroni\u010dkih ko- munikacijskih usluga stva- ra prili\u010dnu zbunjenost i ne- dostatak pouzdanih, jasnih i nepristranih informacija o

uslugama pojedinog opera-
tora.
Projekt bi trebao upravo
razotkriti i pojednostavni-
ti sve dileme oko najjeftini-

jeg tarifnog modela \u2013 kazao nam je \u0110uro Lubura, jedan od osniva\u010da i predsjednik udruge Telekom, stalni sud- ski vje\u0161tak za telekomunika- cije, tehniku i metodologiju

prislu\u0161kivanja.
\u2013 Poku\u0161ao sam sinu savje-
tovati na koju mobilnu tari-

fu da prije\u0111e. No, nakon dva sata ra\u010dunanja i \u0161vrljanja po raznim tarifama operato-

ra nisam uspio odgonetnu-

ti \u0161to bih mu preporu\u010dio. S obzirom na to da se bavim telekomunikacijama, o\u010de- kivao sam da \u0107u to znati... Upravo zato pokrenuo sam

projekt Odabir najpovolj-
nijeg operatora i tarifnog

modela. \u017delim \u010diniti ne\u0161to korisno \u2013 objasnio je \u0110uro Lubura.

Tarifni kalkulator
\u2013 Sredi\u0161nji dio projekta
bit \u0107e tarifni kalkulator na
internetskoj stranici www.
tarife.hr, a javnost \u0107emo
objavama i sna\u017enijim ogla-
\u0161avanjem u medijima oba-
vje\u0161\u0107ivati o mogu\u0107nostima
koje nudi projekt Odabir
najpovoljnijeg operato-
ra i tarifnog modela, ali i
o ukupnim cijenama po-
jedinih operatora i pre-
ma unaprijed odre\u0111enim
obrascima kori\u0161tenja elek-
troni\u010dkih komunikacijskih
usluga. Obuhvatit \u0107emo i
mobilne i fiksne operatore
\u2013 dodaje Lubura.
\u2013 Udruga Telekom je, u
sklopu javne rasprave o
planu rada i financijskom

planu Hrvatske agencije za po\u0161tu i elektroni\u010dke komu- nikacije za 2010. godinu, tra\u017eila od tog regulatora da

u svoje planove uvrsti finan-
ciranje dijela tro\u0161kova na-

\u0161eg projekta. Na\u017ealost, HA- KOM je odbio na\u0161 zahtjev zbog navodne nemogu\u0107no-

sti financiranja projekata \u2013
ispri\u010dao je Lubura.

Interes za financiranje projekta, vjeruje \u0110uro Lu- bura, imat \u0107e sami opera- tori, posebice oni koji imaju

doista jeftinu ponudu.
Kalkulator na internet-

skoj stranici www.tarife.hr trebao bi proraditi po\u010det- kom sljede\u0107e godine.

Tanja Ivan\u010di\u0107 Belo\u0161evi\u0107
Telekom \u2013 udruga
za jeftine tarife
\u0110u\ue006o Lubu\ue006\ue000, p\ue006\ue002\ue001\ue007j\ue002\ue001ni\ue004 u\ue001\ue006u\ue003\ue002 T\ue002l\ue002\ue004o\ue005 i \ue007t\ue000lni \ue007u\ue001\ue007\ue004i vj\ue002\u0161t\ue000\ue004
z\ue000 t\ue002l\ue002\ue004o\ue005uni\ue004\ue000cij\ue002, t\ue002hni\ue004u i \ue005\ue002to\ue001olo\ue003iju p\ue006i\ue007lu\u0161\ue004iv\ue000nj\ue000
gradske Teme
\u010cetvrti Me\u0111unarodni fe-
stival vina i kulinarstva odr-

\u017eat \u0107e se 27. i 28. studenoga u hotelu The Regent Espla- nade, Mihanovi\u0107eva 1, od 11

do 20 sati. U dva festivalska

dana u hotelu The Regent Esplanade Zagreb posjeti- telji \u0107e iz prve ruke mo\u0107i po- pri\u010dati s najpoznatijim hr-

vatskim vinarima i uz \u010da\u0161u vrhunskoga vina saznati sve \u0161to ih zanima o toj pleme- nitoj kapljici. Predstavit \u0107e

se i vinari koji su na nedav-

no zavr\u0161enoj Decanterovoj izlo\u017ebi osvojili osam zlatnih medalja, a Hrvatska je pro- gla\u0161ena najve\u0107im otkri\u0107em

natjecanja. Festival je po-

sve\u0107en kulturi stola, vinu i hrani, kao nezaobilaznu di- jelu gospodarstva i hrvatske turisti\u010dke ponude. Posjeti- telji \u0107e mo\u0107i sljubljivati vino i hranu na suvremeno kon-

cipiranim vinskim i kulinar-

skim radionicama. Ulaznica stoji 100 kuna, a kaucija za \u010da\u0161u je 50 kuna. (m)

Festival vina i kulinarstva
\ue000 GRADske vijesti
Za to da korisnici mobitela ili fksnih linija doista znaju \u0161to je
najje\ue000tinije, od po\u010detka 2010. brinut \u0107e se udruga Telekom
Slavonske
poslastice
Predavanja
o svemiru
Izlo\u017eba etiketa
bo\u017ei\u0107nog piva

U jo\u0161 nedovoljno otkrive-
nom gastronomskom bise-
ru hotela Antunovi\u0107, Zagre-
ba\u010dka avenija 101, u
samoposlu\u017eivanju Lucija,
po\u010deli su Dani slavonske
kuhinje i traju do sv. Niko-
le, 6. prosinca. Iz menija
izdvajaju po\u017ee\u0161ki \u010dobanac,
odrezak slavonskih lola,

\u0161oka\u010dke ra\u017enji\u0107e, be\u0107arski
paprika\u0161, srne\u0107e medaljo-
ne na kutjeva\u010dki, \u0161arana
na ro\u0161tilju, buhtle s doma-
\u0107im pekmezom, salenja-

ke... (va)

U kinodvorani Tehni\u010dkog
muzeja, Savska cesta 18,
danas i sutra odr\u017eat \u0107e se
besplatna predavanja pod
nazivom Dani svemira.
Dans u 17.30 sati Damir
Lozovina govorit \u0107e o temi
\u201cNa\u0161e mjesto u galaksiji, u
19 sati akademik Vladimir
Paar odr\u017eat \u0107e predavanje
\u201cIzazov kompjutorske geno-
mike Darwinovoj teoriji\u201d, a
u 20.30 sati Slobodan
Danko Bosanac \u201cJesmo li
sami?\u201d. Sutra \u0107e u 17.30
sati Ante Radoni\u0107 odr\u017eat \u0107e
predavanje \u201cSvemirski tele-
skop Hubble\u201d, a u 19 sati
Mladen Martinis govorit \u0107e
o temi \u201cBo\u017eja \u010destica ili
bo\u017eja kazna?\u201d. U 20.30
sati Vladis Vujnovi\u0107 odr\u017eat
\u0107e predavanje \u201cSkrivene
ljepote neba\u201d. Ulaznice na
blagajni muzeja od 12 sati.

Ovogodi\u0161nju etiketu bo\u017ei\u0107-
nog piva Zagreba\u010dke pivo-
vare, dvadesetu po redu,
potpisuje diplomirani slikar

Zlatan Veharovi\u0107.
Njegov je rad predstavljen
u Muzeju grada Zagreba,
Opati\u010dka 20, uz retrospek-
tivnu izlo\u017ebu svih dosada\u0161-
njih etiketa bo\u017ei\u0107nog piva
\u010diji su dizajn tijekom dva
desetlje\u0107a realizirala po-
znata imena doma\u0107e likov-
ne umjetnosti. Izlo\u017eba osta-
je otvorena do 30.
studenoga. (irl/vlm)

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
koicha liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->