Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Εὐλογία • Μάιος - Ἰούνιος 2014, τ. 59

Εὐλογία • Μάιος - Ἰούνιος 2014, τ. 59

Ratings: (0)|Views: 2 |Likes:
-
-

More info:

Published by: Ἀρχονταρίκιον on Jul 24, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/05/2014

pdf

text

original

 
IEPA™ MHTPO¶O§Eø™ £E™™A§ONIKH™
EéÏÔÁ›·
¢IMHNIAIO ¢E§TIO ENHMEPø™Eø™KAI ¶NEYMATIKH™ OIKO¢OMH™£E™™A§ONIKH
^√ ^πÂÚfi˜ ÚÔÛ΢ÓËÌ·ÙÈÎfi˜ ¡·fi˜ ÙáÓ êÁ›ˆÓ âÓ‰fiÍˆÓ åÛ·ÔÛÙfiψÓ∫Àƒπ§§√À η› ª∂£√¢π√À ÙáÓ £ÂÛÛ·ÏÔÓÈΤˆÓ, ʈÙÈÛÙáÓ ÙáÓ ™Ï·‡ˆÓ,ÛÙ‹Ó ·Ú·Ïȷ΋ ψÊfiÚÔ Ùɘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. \∂ÙÈÌ‹ıËÛ·Ó ÚÂfiÓÙˆ˜ Ù‹Ó 11-5-2014
TÂܯԘ 59ÔÓ ª∞´√™ - π√À¡π√2014
 
^√ ¶·Ó·ÁÈÒÙ·ÙÔ˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Î. ò∞ÓıÈÌÔ˜ ̤ ÙÔ‡˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù·˜ ÙÔ˘ ÎÏËÚÈÎÔ‡˜ η› Ï·˚ÎÔ‡˜ ñ·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Âå˜ ÙfiÓ ¯áÚÔÓ ñԉԯɘ ÊÈÏÔÍÂÓÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÙÔÜ \∂ÈÛÎÔ›Ԣ Ù‹Ó 18Ë \πÔ˘Ó›Ô˘ 2014.^∏ àÎÔÏÔ˘ı›· Ùɘ 9˘œÚ·˜, ïfiÙ·Ó ÎÏ›ÂÈÙ·È ì ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÙÔÜ ¶¿Û¯· Î·› „¿ÏÏÂÙ·È ÁÈ¿ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÔÚ¿ Ùfi «ÃÚÈÛÙfi˜ \∞Ó¤ÛÙË».
 
∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞∆π∞
π∂ƒ∞ ª∏∆ƒ√¶√§π™ £∂™™∞§√¡π∫∏™
£ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, 21.6.2014
ª∂ ª∂°∞§∏ ∂¶π∆ÀÃπ∞ ¶ƒ∞°ª∞∆√¶√π∏£∏∫∂ ™∆∏ £∂™™∞§√¡π∫∏∏ ¶∞ƒ√À™π∞™∏ ∆√À ∆√ª√À ∆ø¡ ¶ƒ∞∫∆π∫ø¡∆√À ¶∞¡∂§§∏¡π√À ∂¶π™∆∏ª√¡π∫√À ™À¡∂¢ƒπ√À ∆ø¡ £∂√§√°ø¡
^√
∆fiÌÔ˜
Ô‡ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ù¿
¶Ú·ÎÙÈο
 ÙÔÜ
¢È‹ÌÂÚÔ˘ ¶·ÓÂÏÏËÓ›Ô˘ \∂È-ÛÙËÌÔÓÈÎÔÜ ™˘Ó‰ڛԢ
̤ ı¤Ì·: «
∆fi Ì¿ıËÌ· ÙáÓ £ÚËÛ΢ÙÈÎáÓ: ¶ÚÔ‚ÏËÌ·-ÙÈÛÌÔ›-\∂ÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ-¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ
», Ô‡ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙ›˜
11 η› 12ª·ÚÙ›Ô˘ 2013
àfi Ùfi
\∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎɘ-ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈÎɘ ¶·È‰·Áˆ-ÁÈÎɘ ÙÔÜ ∆Ì‹Ì·ÙÔ˜ ¶ÔÈÌ·ÓÙÈÎɘ
η›
∫ÔÈÓˆÓÈÎɘ £ÂÔÏÔÁ›·˜
 ÙÔÜ
\∞ÚÈÛÙÔÙÂ-Ï›Ԣ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢
, ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛıËΠ̤ ÌÂÁ¿ÏË âÈÙ˘¯›·¯ı¤˜
¶·Ú·Û΢‹ 20 \πÔ˘Ó›Ô˘ 2014
ÛÙ›˜
6.30 Ùfi àfiÁÂ˘Ì·
ÛÙ‹Ó
 ∞úıÔ˘Û· Â-ÏÂÙáÓ
 Ùɘ
^πÂÚĘ ªËÙÚÔfiψ˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢
, â› Ùɘ ï‰ÔÜ
µÔÁ·ÙÛÈÎÔÜ 7
.∫ÂÓÙÚÈÎfi˜ ïÌÈÏËÙ‹˜ qÙ·Ó ï
Ù. ∫ÔÛÌ‹ÙˆÚ
 Ùɘ
¡ÔÌÈÎɘ ™¯ÔÏɘ
 ÙÔÜ
 ∞.¶.£.
ηıËÁËÙ‹˜
Î. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ \πÓÙ˙ÂÛ›ÏÔÁÏÔ˘
, âÓá Û˘ÌÌÂÙÂÖ¯·Ó ̤ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜, Ôî Ù. ñÔ˘ÚÁÔ›
Î. ™Ù˘ÏÈ·Ófi˜ ¶··ıÂÌÂÏɘ
η›
∫ˆÓÛÙ·ÓÙÖÓÔ˜ °ÎÈÔ˘Ï¤-η˜
, ïÌfiÙÈÌÔÈ Î·› ÏÔÈÔ› ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÔ› ηıËÁËÙ¤˜
¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘
η› Âå‰È-ÎÔ› âÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ÙÔÜ
 ∞.¶.£
.∆‹Ó ·Ú·¿Óˆ
\∂Ή‹ÏˆÛË
âÙ›ÌËÛ ̤ Ù‹Ó ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ï
¶·Ó·ÁÈÒÙ·ÙÔ˜ªËÙÚÔÔÏ›Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Î.Î. ò∞ÓıÈÌÔ˜
, ï ïÔÖÔ˜ óÌ›ÏËÛ η› ÂéÏfiÁËÛÂ Ù‹Ó ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·éÙ‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ·, ̤۷ Û¤ Ì›· ·úıÔ˘Û· ηٿÌÂÛÙË àfi ÙÚÈ·ÎÔ-Û›Ô˘˜ (300) η› ϤÔÓ ÎÏËÚÈÎÔ‡˜, ηıËÁËÙ¤˜, âÈÛÙ‹ÌÔÓ˜, ÊÔÈÙËÙ¤˜ η› ÊÔÈÙ‹- ÙÚȘ.^∏ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔÜ
∆fiÌÔ˘,
Ô‡ â͉fiıË Ì¤ Ù‹Ó Û˘Ì‚ÔÏ‹ Ùɘ
㦜
, öÁÈÓ àfi ÙfiÓ Î·ıËÁËÙ‹ Î.
^∏Ú·ÎÏÉ ^ƒÂÚ¿ÎË, ¢È¢ı˘ÓÙ‹
 ÙÔÜ
\∂ÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘
 Ùɘ
¶·È‰·Áˆ-ÁÈÎɘ η› ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈÎɘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎɘ
 Ùɘ
£ÂÔÏÔÁÈÎɘ ™¯ÔÏɘ
 ÙÔÜ
 ∞.¶.£.
,η› àfi ÙÔ‡˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ Î.
™ˆÙ‹ÚÈÔ ªÈ¯ÂÏÔ˘‰¿ÎË
‰ÈÎËÁfiÚÔ Î·› ‰È‰¿ÎÙÔ-

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->