Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Φωνὴ Κυρίου • Ἐλθέ, Χριστέ, τὸ φῶς τὸ ἀληθινό, φ. 3191

Φωνὴ Κυρίου • Ἐλθέ, Χριστέ, τὸ φῶς τὸ ἀληθινό, φ. 3191

Ratings: (0)|Views: 2|Likes:
-
-

More info:

Published by: Ἀρχονταρίκιον on Jul 24, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/04/2014

pdf

text

original

 
A¶O™TO§IKH ¢IAKONIA TH™ EKK§H™IA™ TH™ E§§A¢O™
§£,Ãπ,ºø§£π¡
Ù‹ ÛËÌÂÚÈÓ‹ Âé·ÁÁÂÏÈ΋ ÂÚÈÎÔ‹, àÁ·ËÙÔ› âÓ ÃÚÈÛÙˇ  á à‰ÂÏÊÔ›, Á›ÓÂÙ·È ÏfiÁÔ˜ÁÈ¿ Ù‹Ó ú·ÛË ‰‡Ô Ù˘ÊÏáÓ Î·› ëÓfi˜ ΈÊÔÜ ‰·ÈÌÔÓÈṲ̂ÓÔ˘ àfi ÙfiÓ ∫‡ÚÈfi Ì·˜.
∫Ú·˘Á‹îÎÂÛ›·˜
«\∂ϤËÛÔÓ ìÌĘ...», ÎÚ·˘Á¿˙Ô˘Ó ‰‡Ô Ù˘ÊÏÔ› ôÓıÚˆÔÈ ÎÔÓÙ¿ ÛÙfi Û›ÙÈ Ô‡‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ï \πËÛÔܘ η› Ì¿ÏÈÛÙ· ÚÔÛı¤ÙÔ˘Ó ÛÙ‹Ó îÎÂÛ›· ÙÔ˘˜ Ù‹Ó àÓ·ÊÔÚ¿ÛÙfi ÁÂÓ·ÏÔÁÈÎfi ÙÔ˘ ‰¤Ó‰ÚÔ: «˘î¤ ¢·˘›‰», Ô‡ ÛËÌ·›ÓÂÈ ¬ÙÈ qÙ·Ó âÓ‹ÌÂÚÔÈ ÁÈ¿Ùfi ÚfiÛˆÔ ÛÙfi ïÔÖÔ à¢ı‡ÓÔÓÙ·Ó.¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ¿ ÌÈ¿ ÎÚ·˘Á‹ ôÂÈÚÔ˘ Ì‹ÎÔ˘˜, ≈„Ô˘˜, Ï¿ÙÔ˘˜, ‚¿ıÔ˘˜ØÌÈ¿ÎÚ·˘Á‹ Ô‡ ‰È·ÚÚ¤ÂÈ ñfiÚÚËÙ· η› ÙfiÓ ÎfiÛÌÔ Î·› Ù›˜ âÔ¯¤˜ Ùɘ ¶·Ï·ÈĘ ¢È·-ı‹Î˘: qÚıÂ ï £Âfi˜ Ô‡ àӤηıÂÓ âÓ·ÁˆÓ›ˆ˜ ÂÚ›ÌÂÓ ï ôÓıÚˆÔ˜. ªÈ¿ àÁˆ-Ó›· Ô‡ «àÓ··Ìfi ‰¤Ó Âr¯Â» ηٿ Ùfi ÏfiÁÔ ÙÔÜ ÔÈËÙÉ, ÌÈ¿ àÁˆÓ›· Ô‡ àÓıÚˆ-Ô·ıᘠÌÈÏÒÓÙ·˜, Âr¯Â η› ï £Âfi˜: Û¿ Ó¿ «‚È·˙fiÙ·Ó» Ó¿ ¿ÚÂÈ Û¿Úη, Ó¿ ÊÔ-Ú¤ÛÂÈ Ù‹ ıÓËÙ‹ àÓıÚÒÈÓË Ê‡ÛË, ηٷÎÚ›ÓÔÓÙ·˜ Ù‹ ‰È΋ Ì·˜ êÌ·ÚÙ›· ÛÙ‹ ‰È΋ÙÔ˘ àÓ·Ì¿ÚÙËÙË Û¿Úη η› Ó¿ öÚıÂÈ Ó¿ ÌĘ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ.∂rÓ·È ì ÎÚ·˘Á‹ ·éÙ‹ Ô‡ ö‰ˆÛ Ùfi Êᘠη› Û¤ ôÏÏÔ˘˜, ö‚Á·Ï ‰·ÈÌfiÓÈ·àfi ‚·Û·ÓÈṲ̂Ó˜ àÓıÚÒÈÓ˜ ñ¿ÚÍÂȘ, àÓ¤ÛÙËÛ ÓÂÎÚÔ‡˜, å¿ÙÚ„ àÓ·‹-ÚÔ˘˜, ¯¿ÚÈÛÂ Ù‹Ó ñÁ›· Û¤ àÛıÂÓÂÖ˜ η› Ù‹ ۈ̷ÙÈ΋ ÚÒÌË Û¤ ·Ú·Ï‡ÙÔ˘˜.™Ù‹Ó âÚÒÙËÛË ÙÔÜ ÃÚÈÛÙÔÜ ôÓ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó ¬ÙÈ ÌÔÚÂÖ Ó¿ οÓÂÈ Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ,âÎÂÖÓÔÈ à·ÓÙÔÜÓ ¯ˆÚ›˜ ‰ÈÛÙ·ÁÌfi «Ó·› ∫‡ÚÈ». ∆fiÙ η› \∂ÎÂÖÓÔ˜ ÙÔ‡˜ ıÂÚ·‡-ÂÈ Ï¤ÁÔÓÙ·˜: «ô˜ Á›ÓÂÈ Û¤ âÛĘ Û‡Ìʈӷ ̤ Ù‹Ó ›ÛÙË Û·˜». \∂ÓÓÔÂÖ Û‡Ìʈӷ Ì¤Ù‹Ó ›ÛÙË Û·˜ ÛÙfi ¶ÚfiÛˆfi ÌÔ˘. ∆fi ΢ÚÈÒÙÂÚÔ ¬Ìˆ˜ ÂrÓ·È ¬ÙÈ Ì·˙› ̤ Ùfi ·åÛıË-Ùfi Êᘠ‚ÚÉÎ·Ó Î·› Ùfi ºá˜ Ùɘ \∞Ï‹ıÂÈ·˜, Ùfi ÓÔËÙfi ºá˜ ÙÔÜ ÃÚÈÛÙÔÜ, àÊÔÜôÏψÛÙ à¢ı‡ÓıËÎ·Ó Úfi˜ ∞éÙfi Âéı‡˜ âͷگɘ. ™Ù‹Ó ·éÛÙËÚ‹ Ì¿ÏÈÛÙ·âÓÙÔÏ‹ ÙÔÜ ÃÚÈÛÙÔÜ Ó¿ Ì‹ ‰È·‰ÒÛÔ˘Ó Ùfi ı·ÜÌ·, ÚÔÊ·ÓᘠÁÈ¿ Ó¿ Ì‹ Á›ÓÂÙ·ÈÁÓˆÛÙfi˜ ÚfiˆÚ· ï ∫‡ÚÈÔ˜ (ÚÂÌ¤Ï·˜), âÎÂÖÓÔÈ ‰¤Ó öÎ·Ó·Ó ñ·ÎÔ‹ η› ‰È·Ê‹-ÌÈÛ·Ó ∞éÙfiÓ ‰È¿ ÙÔÜ ı·‡Ì·Ùfi˜ ÙÔ˘ Û¤ ¬ÏË âΛÓË Ù‹Ó ÂÚÈÔ¯‹.
ETO62ÔÓ27 \IÔ˘ÏÔ˘ 2014API£. ºY§. 30(3191
 
\∞Ó·ÏÔÁÈο ‰¤Ó ÌÔÚÂÖ ï ôÓıÚˆÔ˜ Ô‡ ˙ÂÖ ÙfiÓ ÃÚÈÛÙfi, Ô‡ ˙ÂÖ Ì¤Û· ÛÙfiàÓ·ÛÙË̤ÓÔ ™áÌ· ÙÔ˘, Ù‹Ó \∂ÎÎÏËÛ›·, Ó¿ Ì‹Ó Ùfi ïÌÔÏÔÁÂÖ, Ó¿ Ì‹ ϤÂÈ Ì¤ ÙfiÛÙfiÌ· η› Ó¿ Ì‹Ó Ú¿ÙÙÂÈ Ì¤ Ùfi ÛáÌ· ·éÙfi Ô‡ ˙ÂÖ ì ηډȿ. ¢¤Ó ÌÔÚÔÜÌÂ Ó¿Ì‹Ó ïÌÔÏÔÁ‹ÛÔ˘Ì ̤۷ ÛÙ‹ ı›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· η› âÊfiÛÔÓ ö¯Ô˘Ì ÎÔÈÓˆÓ‹ÛÂÈ,¬ÙÈ ‰¤Ó «Âú‰ÔÌÂÓ Ùfi ºá˜ Ùfi àÏËıÈÓfiÓ». ^∏ ¯·Ú¿ η› Ùfi ÊᘠÙÔÜ ÃÚÈÛÙÔÜ ‰¤ÓÌÔÚÔÜÓ Ó¿ ÎÚ˘ÊÙÔÜÓ ÁÈ·Ù› ÂrÓ·È ‰Èο ÙÔ˘.
∫ˆÊfi˜ ‰·ÈÌÔÓÈ˙fiÌÂÓÔ˜
∫ˆÊfi˜ ‰·ÈÌÔÓÈ˙fiÌÂÓÔ˜ qÙ·Ó ï ÙÚ›ÙÔ˜ å·ı›˜ ÙÔÜ ÛËÌÂÚÈÓÔÜ ∂é·ÁÁÂÏ›Ô˘.^À¿Ú¯ÂÈ ÎÒʈÛË ÏfiÁˆ Ê˘ÛÈÎáÓ ·åÙ›ˆÓ. ^À¿Ú¯ÂÈ â›Û˘ ÎÒʈÛË ñÛÙÂÚÈ΋,ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓË ‰ËÏ·‰‹ àfi Ó¢ÚÔ„˘¯È΋ ‰È·Ù·Ú·¯‹. ^À¿Ú¯ÂÈ Î·› ÎÒʈÛËÓÂ˘Ì·ÙÈ΋.fi ∂é·ÁÁ¤ÏÈÔ â‰á ÌĘ ÌÈÏ¿ÂÈ ÁÈ¿ οÔÈÔÓ Ô‡ Âr¯Â ¯¿ÛÂÈ Ù‹Ó àÎÔ‹ ÙÔ˘ ÏfiÁˆ‰·ÈÌÔÓ›Ô˘. ^√ ‰·›ÌÔÓ·˜ ÙÔÜ Âr¯Â ÛÙÂÚ‹ÛÂÈ Ù‹Ó àÎÔ‹. ^√ ∫‡ÚÈÔ˜ â΂¿ÏÏÂÈ Ùfi ‰·È-ÌfiÓÈÔ Î·› ï ̤¯ÚÈ ÙfiÙ ΈÊfi˜ àÚ¯›˙ÂÈ Î·› àÎÔ‡ÂÈ Î·› ÌÈÏ¿ÂÈ. £·‡Ì·Û·Ó Ôî ·-Ú¢ÚÈÛÎfiÌÂÓÔÈ, ïÌÔÏÔÁÒÓÙ·˜ Ù¿ ÚˆÙfiÁÓˆÚ· ÁÂÁÔÓfiÙ·, Ù¿ ı·˘Ì·ÛÙ¿ Ô‡ ÁÈ¿ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ö‚ÏÂ·Ó.\∂Í·›ÚÂÛË àÔÙÂÏÔÜÓ Ôî º·ÚÈÛ·ÖÔÈ, Ôî ïÔÖÔÈ ÎÈÓÔ‡ÌÂÓÔÈ àfi ÊıfiÓÔ, ÚÔ-Ê·Óᘠη› ÁÈ¿ Ù‹Ó àÓÂÚ¯fiÌÂÓË ‰ËÌÔÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔÜ ÃÚÈÛÙÔÜ, ù¯È ÌfiÓÔ à›ÛÙËÛ·Ó,àÏÏ¿ à¤‰ˆÛ·Ó Ùfi ı·ÜÌ· ÛÙfiÓ ™·Ù·ÓÄ. \∂‰á ö¯Ô˘Ì ӿ οÓÔ˘Ì ̤ ÓÂ˘Ì·ÙÈ-΋ ÎÒʈÛË ì ïÔ›· ÙÔ‡˜ Êı¿ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ Ó¿ ‚Ï·ÛÊËÌ‹ÛÔ˘Ó Î·› Ùfi ≠∞ÁÈÔ ¶ÓÂÜÌ·.°È·Ù› ·éÙfi ÂrÓ·È ‚Ï·ÛÊËÌ›· ηٿ ÙÔÜ ^∞Á›Ô˘ ¶Ó‡̷ÙÔ˜: Ùfi ıÂ˚Îfi Ó¿ Ùfi ϤÓ ۷-Ù·ÓÈÎfi. ∂rÓ·È ì êÌ·ÚÙ›· Ô‡ ‰¤Ó ı¿ Û˘Á¯ˆÚÂıÂÖ ÛÙfiÓ ·åÒÓ· Û‡Ìʈӷ ̤ Ù¿ Ïfi-ÁÈ· ÙÔÜ ú‰ÈÔ˘ ÙÔÜ ÃÚÈÛÙÔÜ (§Ô˘Î. 12,10). ^∏ êÌ·ÚÙ›· ·éÙ‹ àÊÔÚÄ Û¤ ¬ÏÔ˘˜ âΛ-ÓÔ˘˜ Ô‡ âıÂÏÔ‡ÛÈ· Û˘ÎÔÊ·ÓÙÔÜÓ Ù›˜ Ê·ÓÂÚ¤˜ âÓ¤ÚÁÂȘ ÙÔÜ ^∞Á›Ô˘ ¶Ó‡̷-
118
TO EYA°°E§IO TH™ KYPIAKH™ (M·Ùı. ıã 27-35)
^√ XÚÈÛÙfi˜ ıÂÚ·‡ÂÈ Î¿ı àÛı¤ÓÂÈ·
á ηÈÚˇá âΛӡˆ, ·Ú¿ÁÔÓÙÈ Ùˇá \IËÛÔÜ, äÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ·éÙˇá ‰‡Ô Ù˘ÊÏÔ›, ÎÚ¿˙Ô-  ÓÙ˜, ηd ϤÁÔÓÙÂ˜Ø \EϤËÛÔÓ ìÌĘ, Yîb ¢·˘˝‰. \EÏıfiÓÙÈ ‰b Âå˜ ÙcÓ ÔåΛ·Ó,ÚÔÛÉÏıÔÓ ·éÙˇá Ôî Ù˘ÊÏÔ›, ηd ϤÁÂÈ ·éÙÔÖ˜ ï \IËÛÔÜ˜Ø ¶ÈÛÙ‡ÂÙÂ, ¬ÙÈ ‰‡Ó·Ì·È ÙÔÜÙÔ ÔÈÉÛ·È; §¤ÁÔ˘ÛÈÓ ·éÙˇáØ N·›, K‡ÚÈÂ. TfiÙ ≥„·ÙÔ ÙáÓ çÊı·ÏÌáÓ ·éÙáÓ, ϤÁˆÓØ K·Ùa ÙcÓ ›ÛÙÈÓ ñÌáÓ, ÁÂÓËı‹Ùˆ ñÌÖÓ. K·d àÓÂˇÒ¯ıËÛ·Ó ·éÙáÓ Ôî çÊı·ÏÌÔ›Ø Î·d âÓ‚ÚÈÌ‹Û·ÙÔ ·éÙÔÖ˜ ï \IËÛÔܘ ϤÁˆÓØ ^OÚÄÙ ÌˉÂd˜ ÁÈÓˆÛΤو. Oî ‰¤, âÍÂÏıfiÓÙ˜, ‰ÈÂÊ‹ÌÈÛ·Ó ·éÙeÓ âÓ ¬ÏFË ÙFÉ ÁFÉ âΛÓFË. AéÙáÓ ‰b âÍÂÚ¯Ô̤ӈÓ, å‰Ô‡, ÚÔÛ‹ÓÂÁÎ·Ó ·éÙˇá ôÓıÚˆÔÓ ÎˆÊfiÓ, ‰·È-  ÌÔÓÈ˙fiÌÂÓÔÓ. K·d â΂ÏËı¤ÓÙÔ˜ ÙÔÜ ‰·ÈÌÔÓ›Ô˘, âÏ¿ÏËÛÂÓ ï ΈÊfi˜Ø ηd âı·‡Ì·Û·Ó Ôî ù¯ÏÔÈ,ϤÁÔÓÙÂ˜Ø ≠OÙÈ Ô鉤ÔÙ âÊ¿ÓË Ô≈Ùˆ˜ âÓ Ùˇá \IÛÚ·‹Ï. Oî ‰b º·ÚÈÛ·ÖÔÈ öÏÂÁÔÓØ \EÓ Ùˇá ôÚ¯Ô- ÓÙÈ ÙáÓ ‰·ÈÌÔÓ›ˆÓ â΂¿ÏÏÂÈ Ùa ‰·ÈÌfiÓÈ·. K·d ÂÚÈÉÁÂÓ ï \IËÛÔܘ Ùa˜ fiÏÂȘ ¿Û·˜ ηd Ùa˜ ÎÒÌ·˜, ‰È‰¿ÛÎˆÓ âÓ Ù·Ö˜ Û˘Ó·ÁˆÁ·Ö˜ ·éÙáÓ, ηd ÎËÚ‡ÛÛˆÓ Ùe Eé·ÁÁ¤ÏÈÔÓ Ùɘ ‚·ÛÈÏ›·˜,ηd ıÂÚ·‡ˆÓ ÄÛ·Ó ÓfiÛÔÓ Î·d ÄÛ·Ó Ì·Ï·Î›·Ó âÓ Ùˇá Ï·ˇá.
 
119
MÂÙ¿ÊÚ·ÛË Ùɘ Eé·ÁÁÂÏÈÎɘ ÂÚÈÎÔɘ
\EÎÂÖÓÔÓÙfiÓ Î·ÈÚfiÓ, âÚÔ¯ÒÚËÛ ï \IËÛÔܘ η› ÙfiÓ àÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ‰‡Ô Ù˘ÊÏÔ›, ÔîïÔÖÔÈ âÊÒÓ·˙·Ó, «\EϤËÛ¤ Ì·˜, ˘î¤ ÙÔÜ ¢·˘˝‰». MfiÏȘ ‰¤ öÊı·Û Âå˜ Ùfi Û›ÙÈ, qÏı·ÓÂå˜ ·éÙfiÓ Ôî Ù˘ÊÏÔ› η› ï \IËÛÔܘ ÙÔ‡˜ ϤÁÂÈ, «¶ÈÛÙ‡ÂÙ ¬ÙÈ ö¯ˆ Ù‹Ó ‰‡Ó·ÌÈÓ Ó¿ οӈ·éÙfi Ô‡ ˙ËÙÄÙÂ;». §¤ÁÔ˘Ó Âå˜ ·éÙfiÓ, «N·›, K‡ÚÈ». TfiÙ ôÁÁÈÍ ٿ Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘˜ η› ÂrÂ,«™‡Ìʈӷ ̤ Ù‹Ó ›ÛÙÈÓ Û·˜, ô˜ Á›ÓF  Ë». K·› ôÓÔÈÍ·Ó Ù¿ Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘˜ η› Âå˜ ·éÛÙËÚfiÓ Ùfi-ÓÔÓ ÙÔ‡˜ ·Ú‹ÁÁÂÈÏ ï \IËÛÔܘ η› ÙÔ‡˜ ÂrÂ, «¶ÚÔÛ¤¯ÂÙÂ, ηÓ›˜ Ó¿ Ì‹ Ùfi Ì¿ıF  Ë».AéÙÔ› ¬Ìˆ˜ ÌfiÏȘ â‚ÁÉηÓ, ÙfiÓ ‰ÈÂÊ‹ÌÈÛ·Ó Âå˜ ¬ÏËÓ Ù‹Ó ¯ÒÚ·Ó âΛÓËÓ. \EÓˇ  á ·éÙÔ›ö‚Á·ÈÓ·Ó, ÙÔÜ öÊÂÚ·Ó ≤Ó·Ó ôÓıÚˆÔÓ ‚ˆ‚fiÓ ‰·ÈÌÔÓÈṲ̂ÓÔÓ. K·› àÊÔÜ Ùfi ‰·ÈÌfiÓÈÔÓâΉÈÒ¯ÙËÎÂ, âÌ›ÏËÛÂ ï ‚ˆ‚fi˜. K·› âı·‡Ì·Û ï ÎfiÛÌÔ˜ η› öÏÂÁÂÓ, «T¤ÙÔÈ· Ú¿ÁÌ·Ù·‰¤Ó âÊ¿ÓËÛ·Ó ÔÙ¤ Âå˜ Ùfi \IÛÚ·‹Ï». Oî ‰¤ º·ÚÈÛ·ÖÔÈ öÏÂÁ·Ó, «Eå˜ Ùfi ùÓÔÌ· ÙÔÜ ôÚ¯Ô-ÓÙÔ˜ ÙáÓ ‰·ÈÌÔÓ›ˆÓ ‚Á¿˙ÂÈ Ù¿ ‰·ÈÌfiÓÈ·». K·› ÂÚÈ‹Ú¯ÂÙÔ ï \IËÛÔܘ ¬Ï·˜ Ù¿˜ fiÏÂȘ η›Ù¿ ¯ˆÚÈ¿ η› ≛‰·ÛΠÂå˜ Ù¿˜ Û˘Ó·ÁˆÁ¿˜ ÙˆÓ Î·› â΋ڢÙÙ Ùfi Âé·ÁÁ¤ÏÈÔÓ ÂÚ› Ùɘ ‚·-ÛÈÏ›·˜ η› âıÂÚ¿Â˘Â Î¿ı àÛı¤ÓÂÈ·Ó Î·› οıÂ à‰˘Ó·Ì›·Ó ÙÔÜ Ï·ÔÜ.
(\EÎ Ùɘ ÌÂÙ·ÊÚ¿Ûˆ˜ Ùɘ K·ÈÓɘ ¢È·ı‹Î˘ ÙáÓ àÂÈÌÓ‹ÛÙˆÓ Î·ıËÁ. B. B¤ÏÏ·,\AÚ¯ÈÌ. Eé. \AÓÙˆÓÈ¿‰Ô˘, ^AÌ. \AÏÈ‚È˙¿ÙÔ˘, °ÂÚ. KÔÓȉ¿ÚË, òEΉ. A¶O™TO§IKH™ ¢IAKONIA™).
ÙÔ˜. \∂ΛÓÔ˘˜ Ô‡ ö¯Ô˘Ó ˆÚˆıÂÖ Î·› ‰¤Ó ñ¿Ú¯ÂÈ ϤÔÓ âÏ›‰· Ó¿ ÌÂÙ·ÓÔ‹-ÛÔ˘Ó. £˘Ì›˙ÂÈ ì ηٿÛÙ·Û‹ ÙÔ˘˜, ô˜ ÔÜÌÂ, οÙÈ àfi Ùfi ôÙÚÂÙÔ ÙáÓ ‰·ÈÌfiÓˆÓ.
¶ÓÂ˘Ì·ÙÈΤ˜ àÛı¤ÓÂȘ η› ıÂÚ·›· ÙÔ˘˜
^∏ Ù˘ÊÏfiÙËÙ· η› ì ÎÒʈÛË, Û˘ÓÂá˜, ‰¤Ó àÔÙÂÏÔÜÓ ÌfiÓÔ Ê˘ÛÈΤ˜ àÛı¤-ÓÂȘ, àÏÏ¿ η› ÓÂ˘Ì·ÙÈΤ˜, Ô‡ ÛËÌ·›ÓÂÈ Î¿ÙÈ à›ڈ˜ ‚·Ú‡ÙÂÚÔ. √î ¶·Ù¤Ú˜Ùɘ \∂ÎÎÏËÛ›·˜ η› Û‡ÛÛˆÌË ì âÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈ΋ ¶·Ú¿‰ÔÛË, ÌĘ ϤÓ Ùfi ÁÓˆÛÙfi«ÓÔܘ ïÚÄ Î·› ÓÔܘ àÎÔ‡ÂÈ». ≠√Ù·Ó ï ôÓıÚˆÔ˜ ëÎÔ˘Û›ˆ˜ Û˘ÁηٷٛıÂÙ·È ÛÙ›˜ñÔ‚ÔϤ˜ ÙáÓ ·ıáÓ Î·› ÙáÓ ‰·ÈÌfiÓˆÓ «¯·Ï¿ÂÈ ì àÎÔ‹ ÙÔÜ ÓÔfi˜ ÙÔ˘» (Á¤ÚÔ-ÓÙ·˜ \πˆÛ‹Ê ï ÛËÏ·ÈÒÙ˘ η› ìÛ˘¯·ÛÙ‹˜) η› ÙfiÙ Ï·ÓȤٷÈ. ¶ÔÚ‡ÂÙ·È ÛÙfiÛÎÔÙ¿‰È η› Ù¿ àÏËı‹ âÎÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ó˜ „Â˘‰‹ η› Ù¿ „¢‰‹ ó˜ àÏËı‹.ª¤ Ù‹Ó âÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈ΋ ˙ˆ‹, ‰ËÏ·‰‹ ̤ Ù‹ ÓËÛÙ›·, Ù‹Ó ÚÔÛ¢¯‹, Ù‹Ó âÍÔ-ÌÔÏfiÁËÛË Î·› Ù‹Ó Ù·ÎÙÈ΋ η› àÎÒÏ˘ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÛÙfi ÔÙ‹ÚÈÔ Ùɘ ∑ˆÉ˜,ì âÛˆÙÂÚÈ΋ ·éÙ‹ àÎÔ‹ «Û‡Ó Ùˇá ¯ÚfiÓˇ  ˆ» ıÂÚ·‡ÂÙ·È Î·› ï ôÓıÚˆÔ˜ Á‡ÂÙ·ÈÙfiÛÔ Ù›˜ âÈÓ‡ÛÂȘ η› ÙÔ‡˜ ÁÏ˘Î·ÛÌÔ‡˜ Ùɘ ı›·˜ ÿÚÈÙÔ˜, ¬ÛÔ Î·› Ù¿ ‰ËÏË-ÙËÚÈÒ‰Ë ‰‹ÁÌ·Ù· ùÊÂˆÓ Î·› ÛÎÔÚ›ˆÓ, ‰ËÏ·‰‹ ÙfiÓ fiÏÂÌÔ ÙáÓ ·ıáÓ Î·›ÙáÓ ‰·ÈÌfiÓˆÓ. ª¤ Ù‹ Û˘Ó¯‹âÓ·ÏÏ·Á‹ ÙáÓ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎáÓ ·éÙáÓ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂ-ˆÓ, ʈÙfi˜-ÛÎfiÙÔ˘˜, η‡ÛˆÓÔ˜-‰ÚfiÛÔ˘ η› „‡¯Ô˘˜-ı¤ÚÌ˘, âÓËÏÈÎÈÒÓÂÙ·È,‚Á·›ÓÂÈ àfi Ù‹Ó Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ùɘ àÌ¿ıÂÈ·˜, Ùɘ Ù‡ÊψÛ˘ η› Ùɘ ÎÒʈÛ˘, ëÓÒ-ÓÂÙ·È Ì¤ ÙfiÓ ÃÚÈÛÙfi, Ï·ÌÚ‡ÓÂÙ·È, ηÏχÓÂÙ·È, ʈٛ˙ÂÙ·È Î·› ı¤ÏÂÈ ¬ÏÔÈ Ôî ÏË-Û›ÔÓ ÙÔ˘ ôÓıÚˆÔÈ Ó¿ ‰ÔÜÓ Î·› Ó¿ ‚ÚÔÜÓ Î·› ·éÙÔ› Ùfi àÏËıÈÓfi ºá˜, Ô‡ ·éÙfi˜ïÌÔÏÔÁÂÖ Î·› Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÌÂÙ·‰›‰ÂÈ.\∞Ú¯ÈÌ. ∂. ∆.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->