Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
42Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
trgovinsko-pravo-skripta

trgovinsko-pravo-skripta

Ratings:
(0)
|Views: 4,598|Likes:
Published by sandraozone

More info:

Published by: sandraozone on Dec 02, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/28/2013

pdf

text

original

 
http://www.ratko.biz/ 1
 
Privredno pravo
Ekonomski fakultet u Beogradu
 
skripta
 
http://www.ratko.biz/ 2
 
1. POJAM PRAVNE NORME, NJENA STRUKTURA I VRSTE PRAVNIH NORMI
- Kao najmanji deo prava javlja se pravna norma, ona predstavlja pravilo ponasanja koja organizuje svest ljudi u skladusa drustvenim uredjenjem datog drustva.- Pravna norma (pravilo) predstavlja preobrazaj odredjenog moralnog shvatanja u pravnu normu koja je zasticenaorganizovanom sankcijom drustva.- Pravnu normu treba razlikovati od clana, pravnog akta ili zakona. Retko je moguce naci pravnu normu u jednom clanuzakona. Obicno se njeni delovi nalaze na vise mesta i u vise razlicitih clanova.- Za pravnu normu cesto se kaze da predstavlja pravilo ponasanja ljudi u drustvu za cije se krsenje predvidja sankcija.Pravna norma se razlikuje od ostalih pravila ponasanja (obicajna, moralna…) upravo po priridi sankcije kojom jezasticena.- Sankcija pravne norme je drustveno organizovana, unapred predvidjena, propisana i obezbedjena silom drzave.Pravna norma je objektivna, bezlicna i uopstena posto na apstraktan nacin regulise pravni odnos.- Pravna norma ima tri elementa.
Ø
 
Hipoteza (pretpostavka) – sadrzi jedan ili vise uslova koji treba da budu ispunjeni da bi doslo do primenepravnog pravila.
Ø
 
Dispozicija (pravilo ponasanja) – je onaj deo pravne norme koji sadrzi pravilo ponasanja koji kazuje sta jedozvoljeno a sta nije, st aje pravo a sta krivo. Dispozicija zabranjuje neko ponasanje, ovlascuje na nekoponasanje ili naredjuje neko ponasanje.
Ø
 
Sankcija (kazna ili pravna mera) – je kazna koja je unapred propisana, predvidjena, poznata za slucaj da dodjedo povrede dispozicije ili hipoteze. Ovakva povreda naziva se prekrsaj ili delikt.- U pravnoj teoriji postoji podela pravnih normi na: uslovne (apstraktne) su one koje su namenjene situacijama kojetek treba da nastupe i bezuslovne (konkretne) su one koje se donose da bi se regulisale situacije koje su vec nastale.
Vrste pravnih normi
:a)
 
Materijalnopravne i procesnopravne –
 Materijalnopravne
su one koje regulisu stvarne (realne i materijalne)odnose subjekata u pravu.
Procesnopravne
regulisu postupak (proceduru) primene normi materijalnog prava.Materijalnim pravnim pravilom apstraktno se formulise odredjena situacija koka se inace stvarno moze desiti uzivotu. Pravna pravila koja regulisu postupak primene materijalnog prava nazivaju se pravnim pravilimaprocesnog prava.b)
 
Imperativne i dispozitivne pravne norme – Prema stepenu obaveznosti dispozicije pravne norme se dele na:
imperativne
koje su prinudne, one izricito obavezuju, I voljom subjekata njena se primena ne moze iskljuciti.Iza ovih normi stoji vlast, naredjenje drzave stoga je njihovo postovanje obavezno i voljom subjekata njihovase sadrzina ne moze menjati.
 Dispozitivne
norme se mogu zameniti slobodnom voljom subjekata dogovorenimpravilom. To je norma koja ce se primeniti ako je subjekti nisu isljucili svojom voljom. One su zamenljive jernjihovu sadrzinu subjekti prava mogu menjati.c)
 
Opste, posebne i pojedinacne pravne norme – Prema obimu primene imamo podelu na
Opste pravne norne
 odnose se na sve subjekte, proizvode dejstvo na sva lica I odnose se na neodredjeni broj slucajeva, imajukarakter opste norme (npr. ko drugome pricini stetu mora de je nadoknadi).
Posebne pravne norme
ticu seposebnih kategorija sujekata i proizvode dejstvo samo na tu kategoriju lica. Regilisu posebne odnose naposeban nacin ili vaze na odradjenoj teritoriji (npr. posebne norne su one koje vaze samo za javna preduzeca).
Pojedinacne pravne norme
nastaju na osnovi opstih pravnih normi tj. izvode se iz njih i odnose se samo napojedinacan slucaj (poziv vojnog odseka, ili sudska odluka odnosno presuda kojom se kaznjava konkretnolice).d)
 
Naredjujuce, zabranjujuce i ovlascujuce pravne norme – U zavisnosti od karaktera dispozicije pravne norme sedele na:
naredjujuce
sadrze izricito naredjenje, dispoziciju koja zapoveda odredjeno ponasanje.
 Zabranjujuce
 pravne norme sadrze dispoziciju kojom se zabranjuje odredjeno ponasanje.
Ovlascujuce
norme daju ovlascenjesubjektima prava na odredjeno ponasanje.e)
 
Potpune i nepotpune pravne norme – u zavisnosti od toga da li pravna norma sadrzi sve elemente ili ne normese dele na
 potpune
(sadrze sve elemente) i
nepotpune
(one kojima nedostaje hipoteza i sankcija ili samosankcija).
 
http://www.ratko.biz/ 3
f)
 
Drzavne i nedrzavne pravne norme – prema tome ko je donosilac pravnih norni imamo podelu na drzavne(pravne norme koje donosi drzava preko svojih ovlascenih organa) i nedrzavne (one koje stvaraju autonomnisubjekti npr. sindikati).g)
 
Pravne norme odredjenih pravnih grana – u zavisnosti od toga kojoj grani prava pripada odredjena normapoprima karakter te grane. Npr. u sferu materijalnog prava spadaju grane: krivicno, gradjansko, porodicno,nasledno… a u sferu procesnog prava spadaju: krivicno procesno, gradjansko procesno i upravno procesno.
2. TUMACENJE PRAVA I SISTEM PRAVAPojam tumacenja
 – Kad nastane konkretan slucaj koji je regulisan opstom pravnom normom njega treba podvesti pod odgovarajucu opstupravnu normu. U takvoj situaciji javlja se poptreba za tumacenjem pravne norme.- Tumacenje predstavlja delatnost kojom se utvrdjuje znacenje jedne materijalne pojave, u ovom sliucaju norme, kaomaterijalnog znaka, koja je doneta zato da bi se odredjena porika saopstila.- Tumacenje prava predstavlja utvrdjivanje tacnog zancenja odnosno smisla pravnih normi. Tumacenju se pristupaprilikom primene pravne norme. To cini sud ili organ uprave u cilju donosenja valjane pravne odluke.- Prilikom tumacenja jedne pravne norme da bi se valjano otkrila poruka koju ona sadrzi treba je povezati sa normamasa kojima je u strukturalnoj i funkcionalnoj vezi. Ako je sadrzina pravne norme nejasna njeno tumacenej moze dati jedino zakonodavac i ovo tumacenje se naziva autenticno tumacenje.
Vrste tumacenja-
Postupak tumacenja zapocinje utvrdjivanjem tacnog teksta pravne norme, zatim se prelazi na glavni postupak tumacenja tj. na utvrdjivanje pravnog znacaja pravne norme.a)
 
Jezicko tumacenje – podrazumeva primenu pravila gramatike i sintakse na tekst pravne norme radi utvrdjivanja jezickog znacenja pravne norme. Cesto jezicko znacenje nije jasno i odredjeno pa se koriste i druga tumacenjab)
 
Logicko tumacenje – Ovo tumacenje se ogleda u utvrdjivanju znacenja pravne norme uz pomoc logike. Njimese proverava znacenje pravne norme koje je ostvareno jezickim tumacenjem.c)
 
Sistemsko tumacenje – Vrsi se na taj nacin sto se njeno znacenje utvrdjuje prema mestu gde se nalazi upravnom sistemu i prema smisaonom povezivanju prema drugim normama.d)
 
Istorijsko tumacenje – ovde se uzimaju u obzir sve drustvene okolnosti kopje su bile od znacaja u trenutkudonosenja normi. Ovako se utvrdjuje istorijsko poreklo normi kao i uslovi u kojima je doneta.e)
 
Ciljno (teleolosko) tumacenje – predstavlja utvrdjivanje sveukupnosti delopvanja norme, posledice kojeizaziva, njen drustveni i objektivni znacaj i svrhu.Pravna praznina, analogija i razlog suprotnosti (pravno znacenje normi)- Tumacenje pravnih normi ima poseban znacaj kada se ustanovi pravna praznina jer zakonodavac ne moze normamada urede sve odnose koji su od interesa za drustvo. Ako nastupi slucaj koji nije regulisan normom a dodje do spora sudse ne moze pozvati na pravnu prazninu vec mora doneti sudsku odluku. U takvom slucaju sud ima kreatvnu ulogu, once traziti pravnu normu za slican slucaj, oslonice se na obicaje, pozvace se na opsta nacela…Sud nije ovlascen dapopunjava pravnu prazninu u krivicnon pravu (ovde vazi nacelo nema dela, nema kazne ako zakonom delo nijepropisano).- Pravni prazninu sud popunjava analigijom ili razlogom suprotnosti.
 Analogija
 
 je nacin tumacenja kojim se pravnapraznina regilose tako sto se primenjuje norma za drugi slucaj koji je u svojim bitnim elementima istovetan. Analogijamoze biti zakonska i pravna.
 Razlog suprotnosti
(argumentum a contrario) – sustina je da za sve slucajeve kojeodrtedjena norma en obuhvata a koji su slicni slucaju koji ona obuhvata da se primeni suprotna norma (npr. zabranaparkiranja).SISTEM PRAVA- Sistem prava je skup pravnih normi sredjenih po odredjenim kriterijumima pravne doktrine ciju osnovu cine opstepravne norme grupisane prema njihovoj srodnosti u pravne institute i grane prava.- Osnovu sistema prava cine opste pravne norme a osnovni elemeni sistema sprava su pravni instituti (pravne ustanove)i grane prava.- Pravni institut se moze definisati kao skup pravnih mormi kojima se regulise jedan odredjeni drustveni odnos.- Vise pravnih instituta koji uredjuju srodne drustvene odnose cine granu prava a sve grane prava u jednoj drzavi cinesistem prava. Najznacajnije grane su: ustavno pravo, upravno, krivicno, sudsko, radno, ekolosko…

Activity (42)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Jelena Marinkovic liked this
Tatjana Ivkovic liked this
urbanlegende liked this
pfc141 liked this
Мина Стојаковић liked this
Natasa Popovic liked this
Zoran Stankovic liked this
Aleksandar Spasojevic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->