Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Mach1_ch5_3

Mach1_ch5_3

Ratings: (0)|Views: 0|Likes:
Published by thanhtuanvnvtbc
Mach Dien 1
Mach Dien 1

More info:

Published by: thanhtuanvnvtbc on Dec 02, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/02/2009

pdf

text

original

 
Ch5-31
5.3Xaùc ñònh caùc ma traän traïng thaùi :
5.3.1Phöông phaùp vieát heä ñuû .5.3.2Phöông phaùp suy ra töø ma traän khaùc .5.3.3Phöông phaùp thöïc nghieäm .
Ch5-32
5.3.1Phöông phaùp vieát heä ñuû :
Söû duïng PP doøng nhaùnh, theá nuùt, maéc löôùi .a)Thay theá 2 bieán traïng thaùi baèng 2 nguoàn ñoäc laäp.i.Doøng nhaùnh : tuøy yù.ii.Theá nuùt : hai nguoàn doøng hai cöûa .iii.Doøng maéc löôùi : hai nguoàn aùp hai cöûa .
Z
2
Z
1
Z
3
Maéc löôùi
Z
2
Z
1
Z
3
1
U
2
U
Ch5-33
5.3.1Phöông phaùp vieát heä ñuû (tt) :
b)Vieát heä ñuû cho maïch .c)Ruùt goïn heä ñuû, chæ ñeå laïi 4 bieán traïng thaùi (2 phöông trình) .d)Chuyeån heätreân veàdaïng ptrình traïng thaùi caàn xaùc ñònh .e)Töøñoùsuy ra ma traän traïng thaùi .
Z
2
Z
1
Z
3
1
U
2
U
1
I
2
I
1 1 22 1 2
( )( )
= + += + +
1 3 33 2 3
U Z Z I Z IU Z I Z Z I
 
Ch5-34
Caùc caáu truùc caàn löu yù cuûa PP naøy :
Z
2
Z
1
Z
3
i.Maïng hình T :
Ñaët 2 nguoàn aùp ôû 2 cöûa.
Duøng PP doøng maéc löôùi .
(Caùc maéc löôùi choïn sao cho bieán traïng thaùi phaûi laø doøng mlöôùi )
Z
2
Z
1
Z
3
ii.Maïng hình
Π
:
Ñaët 2 nguoàn doøng ôû 2 cöûa.
Duøng PP theá nuùt .
(Caùc nuùt choïn sao cho bieán traïng thaùi phaûi laø theá caùc nuùt )
 
Ch5-35
Caùc caáu truùc caàn löu yù cuûa PP naøy (tt):
iii.Maïng hình
Γ
thuaän-ngöôïc:
Duøng caû 2 caùch treân .
Z
2
Z
1
iv.Maïng baát kyø :
Thöïc hieän ñaày ñuû caùc böôùc cuûa PP , hoaëc choïn löïa PP khaùc .
Z
2
Z
1
 
Ch5-36
Ví duï:Phöông phaùp vieát heä ñuû
VD1:Tìm ma traän Z cuûa MHC ?
 
Ch5-37
5.3.2PP suy ra töø ma traän khaùc
a)Thöïc hieän xaùc ñònh ma traän deã tìm cho MHC.b)Suy ra ma traän caàn xaùc ñònh cho MHC.
1
=
Z Y
1
=
Y Z
1
=
H G
1
=
G H
 Hoaëc duøng caùc quan heä ma traän traïng thaùi :
Tìm ma traän Y .
Suy ra ma traän A .
Z
2
Z
1
Z
3
Ví duï:
Tìm ma traän A cuûa MHC hình pi.Giaûi
 
Ch5-38
Quan heä giöõa 6 ma traän traïng thaùi :
Z
22
= 0: maát H.
Z
11
= 0: maát G.
Z
21
= 0: maát A.
Z
12
= 0: maát B.
Z = 0: maát Y.Coù theå nhaänbieát moät matraän traïng thaùicoù toàn taïi haykhoâng.
 
Ch5-39
Quan heä giöõa 4 ma traän thoâng duïng:
(Trích slides cuûa GS. Jame D. Irwin)
Ch5-310
5.3.3Phöông phaùp thöïc nghieäm
a)Ñaëc ñieåm :
Coù theå bieát hay khoâng bieát caáu truùc MHC.
Thöôøng duøng vôùi soá lieäu ño.
Duøng toát cho caùc maïngladder vaø hình X.
Thínghieäm lngaén hay hôûmaïch .
Duøng 2 thínghieäm , tuøyma traän caàn tìm.
 
Ch5-311
b)Qui trình phöông phaùp thöïc nghieäm:
Xaùc ñònh hai TN caàn thöïc hieän .1.TN 1:Xaùc ñònh nguoàn aùp hay nguoàn doøng ñaët vaøo moät cöûa .
Xaùc ñònh hai thoâng soá cuûa ma traän traïng thaùi .2.TN 2:Xaùc ñònh nguoàn aùp hay nguoàn doøng ñaët vaøo cöûa coøn laïi .
Xaùc ñònh hai thoâng soá coøn laïi cuûa ma traän traïng thaùi .
 
Ch5-312
Ví duï1:PP thöïc nghieäm
Tìm A cuûa MHC ?Giaûi
Nguoàn cöûa 1, ngaén vaø hôû cöûa 2.
TN1:
Khi
1 2
1 0 ; 0.
= =
o
U I
2
11 01 2 1 1
= =+ +
o
j jU j j j
1
1 11 1 1
= + =+ +
 jI j j j
 
122
0
1
=
= =
IUI
C
(  )
122
0
1
=
= = +
UUI
A j

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->