Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
2Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bài giảng Thanh toán quốc tế Ths. Trịnh Thị Xuân Vân-CN. Nguyễn Hoàng Ngân

Bài giảng Thanh toán quốc tế Ths. Trịnh Thị Xuân Vân-CN. Nguyễn Hoàng Ngân

Ratings: (0)|Views: 117|Likes:
Chương 1: Những vấn đề cơ bản trong thanh toán quốc tế
Chương 2: Các phương tiện thanh toán trong thanh toán quốc tế
Chương 3: Các phương thức thanh toán quốc tế
Chương 4: Bộ chứng từ trong thanh toán quốc tế
Chia sẽ bởi: CN.Nguyễn Thanh Tú, Phụ trách bộ môn Hóa cấp 2+3 số nhà 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn, Website: www.daykemquynhon.ucoz.com, Facebook: www.facebook.com/daykem.quynhon
Chương 1: Những vấn đề cơ bản trong thanh toán quốc tế
Chương 2: Các phương tiện thanh toán trong thanh toán quốc tế
Chương 3: Các phương thức thanh toán quốc tế
Chương 4: Bộ chứng từ trong thanh toán quốc tế
Chia sẽ bởi: CN.Nguyễn Thanh Tú, Phụ trách bộ môn Hóa cấp 2+3 số nhà 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn, Website: www.daykemquynhon.ucoz.com, Facebook: www.facebook.com/daykem.quynhon

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Dạy Kèm Quy Nhơn on Jul 25, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

05/09/2015

 
 
TR 
ƯỜ 
NG
ĐẠ
I H
C PH
M V
Ă
N
ĐỒ
NG KHOA KINH T
 
Bài gi
ng môn:
THANH TOÁN QU
C T
 
(L
ư 
u hành n
i b
)
 
Gi
ng viên: Ths. Tr 
nh Th
 Xuân Vân CN. Nguy
n Hoàng Ngân
Qu
ng Ngãi, tháng 8/2012
WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COMWWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON
 
 Bài gi
ng môn Thanh Toán Qu
ố 
c T 
ế 
 
 Khoa Kinh t 
ế 
 - Tr 
ườ 
ng
 Đ
 H Ph
m V 
ă
n
 Đồ
ng
http://www.ebook.edu.vn
 
1
Ch
ươ 
ng 1: NH
Ữ 
NG V
N
ĐỀ
 C
Ơ 
 B
N TRONG THANH TOÁN QU
C T
 
1.1. Khái ni
m và vai trò c
a thanh toán qu
c t
ế
 1.1.1. Khái ni
m
Thanh toán qu
c t
ế
 là quá trình th
c hi
n các kho
n thu chi ti
n t
 qu
c t
ế
 thông qua h
 th
ng ngân hàng trên th
ế
 gi
ớ 
i nh
m ph
c v
 cho các m
i quan h
 trao
đổ
i qu
c t
ế
  phát sinh gi
a các n
ướ 
c v
ớ 
i nhau.
1.1.2.
 
Vai trò c
a thanh toán qu
c t
ế
 
 Đố 
i v
ớ 
i n
ề 
n kinh t 
ế 
: Thanh toán qu
c t
ế
 góp ph
n m
ở 
 
ng và thúc
đẩ
y quan h
 kinh t
ế
 
đố
i ngo
i, t
ă
ng c
ườ 
ng v
 th
ế
 kinh t
ế
 c
a m
i qu
c gia trên th
 tr 
ườ 
ng qu
c t
ế
, t
o c
u n
i gi
a các qu
c gia trong quan h
 thanh toán.
 Đố 
i v
ớ 
i các doanh nghi
 p kinh doanh XNK 
: Thanh toán qu
c t
ế
 ph
c v
 nhu c
u thanh toán cho hàng hóa và d
ch v
 XNK c
a doanh nghi
 p.
 Đố 
i v
ớ 
i các ngân hàng th
ươ 
ng m
i
: thanh toán qu
c t
ế
 t
o doanh thu d
ch v
, thúc
đẩ
y các ho
t
độ
ng khác c
a ngân hàng phát tri
n.
1.2. C
ơ 
 s
ở 
 c
a thanh toán qu
c t
ế
 
C
ơ 
 s
ở 
 hình thành ho
t
độ
ng thanh toán qu
c t
ế
 là ho
t
độ
ng ngo
i th
ươ 
ng. Ngày nay, nói
đế
n ho
t
độ
ng ngo
i th
ươ 
ng là nói
đế
n thanh toán qu
c t
ế
, và ng
ượ 
c l
i, nói
đế
n thanh toán qu
c t
ế
 thì ch
 y
ế
u nói
đế
n ngo
i th
ươ 
ng, nh
ư
ng ho
t
độ
ng ngo
i th
ươ 
ng là ho
t
độ
ng c
ơ 
 s
ở 
, còn ho
t
độ
ng thanh toán qu
c t
ế
 là ho
t
độ
ng phái sinh.
1.3. Nh
ữ 
ng
đ
i
u ki
n quy
đị
nh trong thanh toán qu
c t
ế
 1.3.1.
Đ
i
u ki
n ti
n t
 
Đ
i
u ki
n v
 ti
n t
 có ngh
 ĩ 
a là vi
c qui
đị
nh s
 d
ng
đơ 
n v
 ti
n t
 c
a n
ướ 
c nào
để
 tính toán và thanh toán trong h
ợ 
 p
đồ
ng thanh toán qu
c t
ế
,
đồ
ng th
ờ 
i qui
đị
nh các x
 khi có s
 bi
ế
n
độ
ng v
 giá tr 
 c
a
đồ
ng ti
n
đ
ó trong quá trình th
c hi
n h
ợ 
 p
đồ
ng xu
t- nh
 p kh
u hàng hóa và thanh toán.
WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COMWWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON
 
 Bài gi
ng môn Thanh Toán Qu
ố 
c T 
ế 
 
 Khoa Kinh t 
ế 
 - Tr 
ườ 
ng
 Đ
 H Ph
m V 
ă
n
 Đồ
ng
http://www.ebook.edu.vn
 
2
a. L
ự 
a ch
n ti
n t
:
Đồ
ng ti
n nào
đượ 
c l
a ch
n s
 d
ng trong thanh toán qu
c t
ế
 ph
i
đượ 
c th
a thu
n gi
a 2 bên mua và bán.  Nhìn chung,
đồ
ng ti
n
đượ 
c ch
n ph
i là nh
ng
đồ
ng ti
n t
 do chuy
n
đổ
i (Free convertible currency), có
độ
 uy tín và có
độ
 
n
đị
nh cao, vì ch
 nh
ng
đồ
ng ti
n này m
ớ 
i có giá tr 
 s
 d
ng r 
ng rãi trên ph
m vi toàn th
ế
 gi
ớ 
i, và ng
ườ 
i s
ở 
 h
u lo
i ti
n
đ
ó
đượ 
c t
 do chuy
n
đổ
i sang nh
ng
đồ
ng ti
n khác, ho
c
đượ 
c chuy
n
đổ
i sang
đồ
ng ti
n khác v
ớ 
i
đ
i
u ki
n d
 dàng h
ơ 
n.
Đồ
ng ti
n
đượ 
c s
 d
ng ph
 bi
ế
n trong thanh toán qu
c t
ế
 là USD, EURO, GBP, JPY, HKD, AUD và m
t s
 ngo
i t
 t
 do khác.
b. L
ự 
a ch
n ph
ươ 
ng pháp
đả
m b
o h
i
đ
oái cho ti
n t
 b1/
Đ
i
u ki
n
đả
m b
o ngo
i h
i
Hai bên mua bán s
 th
a thu
n l
a ch
n m
t
đồ
ng ti
n t
ươ 
ng
đố
i
n
đị
nh, xác
đị
nh t
 giá v
ớ 
i
đồ
ng ti
n
đượ 
c l
a ch
n trong thanh toán
để
 
đả
m b
o giá tr 
 c
a
đồ
ng ti
n thanh toán là
đ
i
u ki
n
đả
m b
o ngo
i h
i.
 
Tr 
ướ 
c 1 ngày thanh toán l
y l
i t
 giá gi
a 2
đồ
ng ti
n này
để
 
đố
i chi
ế
u v
ớ 
i t
 giá
đ
ã xác
đị
nh, n
ế
u có s
 thay
đổ
i s
 
đ
i
u ch
nh t
ng giá tr 
 h
ợ 
 p
đồ
ng theo s
 bi
ế
n
độ
ng
đ
ó.
b2/
Đ
i
u ki
n
đả
m b
o theo “r
” ti
n t
 Khi l
a ch
n
đả
m b
o h
i
đ
oái theo “r 
” ti
n t
, sau khi các bên
đ
ã th
a thu
n th
ng nh
t s
 ngo
i t
 ch
n
đư
a vào r 
 ti
n t
 thì s
 xác
đị
nh t
 giá trung bình c
a c
 “r 
” ti
n t
 này v
ớ 
i
đồ
ng ti
n
đ
ã l
a ch
n trong thanh toán t
i th
ờ 
i
đ
i
m ký h
ợ 
 p
đồ
ng. Tr 
ướ 
c m
t ngày
ế
t thúc h
ợ 
 p
đồ
ng thanh toán thì l
y l
i t
 giá này.
Đố
i chi
ế
u s
 bi
ế
n
độ
ng và
đ
i
u ch
nh giá tr 
 h
ợ 
 p
đồ
ng thanh toán theo s
 bi
ế
n
độ
ng cho t
ươ 
ng thích.
1.3.2.
Đ
i
u ki
n
đị
a
đ
i
m thanh toán
Đị
a
đ
i
m thanh toán là n
ơ 
i ng
ườ 
i bán nh
n
đượ 
c ti
n còn ng
ườ 
i mua tr 
 ti
n. Trong thanh toán ngo
i th
ươ 
ng,
đị
a
đ
i
m thanh toán có th
 
ở 
 n
ướ 
c ng
ườ 
i nh
 p kh
u ho
c
ở 
 n
ướ 
c ng
ườ 
i xu
t kh
u ho
c
ở 
 n
ướ 
c th
 ba.
WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COMWWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->