Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Nghiên cứu ảnh hưởng của các phụ gia không truyền thống đến chất lượng xăng không chì (Tóm tắt)

Nghiên cứu ảnh hưởng của các phụ gia không truyền thống đến chất lượng xăng không chì (Tóm tắt)

Ratings: (0)|Views: 7|Likes:
Sưu tầm bởi CN.Nguyễn Thanh Tú, Phụ trách bộ môn Hóa học cấp 2+3 số nhà 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn, Website: www.daykemquynhon.ucoz.com, Facebook: www.facebook.com/daykem.quynhon
Sưu tầm bởi CN.Nguyễn Thanh Tú, Phụ trách bộ môn Hóa học cấp 2+3 số nhà 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn, Website: www.daykemquynhon.ucoz.com, Facebook: www.facebook.com/daykem.quynhon

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Dạy Kèm Quy Nhơn on Jul 27, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

11/18/2014

 
B
 GIÁO D
#
C VÀ
%
ÀO T
&
O
!
I H
$
C
À N
&
NG TR 
(
N V
)
N H
+
I
NGHIÊN C
U
+
NH H
.0 
NG C
2
A CÁC PH
4
 GIA KHÔNG TRUY
5
N TH
7
NG
9
N CH
:
T L
.; 
NG X
)
NG KHÔNG CHÌ
 
Chuyên ngành : Công ngh
<
 Hóa h
?
c Mã s
A
: 60.52.75 TÓM T
C
T LU
D
N V
)
N TH
!
C S
E
 K 
H
 THU
D
T
à N
J
ng – N
M
m 2013
 
WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COMWWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON
 
Công trình
()* 
c hoàn thành t
,
i
%&
I H
.
C
%
À N
/
 NG
Ng
NO 
i h
NR 
ng d
S
n khoa h
?
c: TS. Nguy
T
n Th
U
 Thanh Xuân
Ph
1
n bi
3
n 1: PGS. TS. Nguy
6
n
%
ình Lâm Ph
1
n bi
3
n 2: TS.
%8
ng Quang Vinh Lu
:
n v
;
n
(
ã
()* 
c b
1
o v
3
 tr 
)< 
c H
>
i
(@
ng ch
A
m Lu
:
n v
;
n t
C
t nghi
3
 p Th
,
c s
 D 
 K 
G
 thu
:
t h
I
 p t
,
i
%,
i h
I
c
%
à N
J
ng vào ngày 06 tháng
 
4 n
;
m 2013
 
Có th
K
 tìm hi
K
u lu
:
n v
;
n t
,
i:
 Trung tâm Thông tin-H
I
c li
3
u,
%,
i h
I
c
%
à N
J
ng
 
 Trung tâm h
I
c li
3
u,
%,
i h
I
c
%
à N
J
ng.
WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COMWWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON
 
1
M
 
(
U 1. Tính c
W
p thi
X
t c
Y
a
\]
 tài
Trong các s
1
n ph
M
m d
N
u m
O
 thì x
;
ng là m
>
t m
8
t hàng thi
P
t y
P
u
1
nh h
)Q 
ng
A
t l
n
(P
n cu
>
c s
C
ng c
R
a ng
)T 
i dân. Vi
3
c c
1
i thi
3
n, nâng cao ch
A
t l
)* 
ng x
;
ng trong
(
ó ch
R
 y
P
u là nâng cao tr 
V
 s
C
 octane nh
X
m gia t
;
ng giá tr 
V
 s
Y
 d
Z
ng và kinh t
P
 c
R
a x
;
ng
(
ã và
(
ang
()* 
c ti
P
n hành t
[
 lâu nay.
%K
 c
1
i thi
3
n, nâng cao ch
A
t l
)* 
ng x
;
ng
()* 
c th
\
c hi
3
n thông qua vi
3
c áp d
Z
ng và c
1
i ti
P
n công ngh
3
 trong nhà máy l
I
c d
N
u ho
8
c thông qua vi
3
c s
Y
 d
Z
ng các ph
Z
 gia
(K
 nâng cao ch
]
 s
C
 octane cho x
;
ng.  Ngoài các lo
,
i ph
Z
 gia truy
^
n th
C
ng
()* 
c s
Y
 d
Z
ng r 
>
ng rãi nh
)
 MTBE, ETBE, ethanol, ferocene, MMT …
(
ã
()* 
c nghiên c
_
u
G
 
(
ã áp d
Z
ng vào th
\
c t
P
 
(K
 nâng cao ch
A
t l
)* 
ng x
;
ng thì các lo
,
i  ph
Z
 gia còn l
,
i c
N
n thêm nhi
^
u nghiên c
_
u trong
(
i
^
u ki
3
n Vi
3
t Nam tr 
)< 
c khi áp d
Z
ng r 
>
ng rãi. Vì v
:
y th
\
c t
P
 
(@
i h
O
i c
N
n ph
1
i có s
\
 nghiên c
_
u v
^
 
1
nh h
)Q 
ng c
R
a các ph
Z
 gia không truy
^
n th
C
ng
(P
n ch
A
t l
)* 
ng x
;
ng d
N
u mà
 
(
ây t
:
 p trung vào các lo
,
i ph
Z
 gia là methanol, acetone và toluene,  ph
Z
 gia ch
_
a N-methylaniline.
3.
A
i t
N^ 
ng nghiên c
u
3.1. Ngun l
u
X
;
ng A92, A83 mua trên
(V
a bàn
%
à N
J
ng; methanol; acetone; toluene; ph
Z
 gia ch
_
a N-methylaniline v
i tên th
)+ 
ng m
,
i là Antiknock 819 do công ty TNHH Minh Kha (thành ph
C
 H
@
 Chí Minh) cung c
A
 p.
3.2. Th
t
 & 
,
(
ng
(
 thí ngh
m 3.3.
 *& 
a
m th 
c h
n
WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COMWWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->