Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
KISEBBSÉGI SAJTÓFÓKUSZ - 140731

KISEBBSÉGI SAJTÓFÓKUSZ - 140731

Ratings: (0)|Views: 0 |Likes:
Napi tallózó a Kárpát-medence sajtójából
Napi tallózó a Kárpát-medence sajtójából

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: Civitas Europica Centralis on Jul 31, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/31/2014

pdf

text

original

 
Egym
á
s fel
é
 fordul
ó
 r
é
gi
ó
k Kelet-K
ö
z
é
p Eur
ó
p
á
ban
 Approaching regions in East-Central Europe
ISEBBSÉGIISEBBSÉGI
 SS
AJTÓFÓKUSZAJTÓFÓKUSZ
2014.
JÚLIUS
 31.,
CSÜTÖRTÖK
B
OÉR
 K
RISZTINA
 
MagyarországMagyarország
 
 
 
 Akülgazdasági és külügyminiszter egyik írásbeli válasza alapján valóban
Mile Lajos
, az LMPkorábbi frakióvezet!"#elyettese le#et Magyarország kolozsvári f!konz$lja szeptembert!l,a#ogy azt j%li$s k&zepén a
'rónika ím( erdélyi lap megírta)
Navracsics
 
Tiborhoz
 aszoialista
Kiss László
 ford$lt " az ezzel kapsolatos #írekre #ivatkozva " azt kérdezve* miindokolja az LMP korábbi országgy(lési képvisel!jének kinevezését a kétoldal% kapsolatok,valamint a magyar"magyar kapsolatok szempontjából is rendkívül fontos állomás#elyre,
MileLajos
 mennyire tan$lt meg román$l, illetve milyen elképzelésekkel gy!zte meg a minisztéri$mvezetését, #ogy alkalmas a f!konz$li feladatok ellátására +M-.
 /
 Azukrán hadseregben tíz-húsz éve szolgált, jelenleg tartalékos állományban lévő katona nemalkalmas arra, hogy a modern hadviselés körében ellássa feladatát elet-!krajnában
0 " jelentette ki
Brenzovics László
, a 'árpátaljai Magyar '$lt$rális 1z&vetség +'M'12. eln&keszerdán, 3yíregy#ázán) A 'M'12 eln&ke a sajtótájékoztatón " amelyet
Bocskor
 
Andrea
fideszes 4P"képvisel!vel k&z&sen tartott " az $krán #atóságok által a napokban elrendeltrészleges mozgósításra $talva #angs%lyozta* a be#ívásban érintett tartalékosok ninsenek megfelel!en kiképezve és felszerelve a##oz, #ogy bevessék !ket a kelet"$krajnai szakadárok ellen) /
 Az ukrán államnak ezt az egész kérdést máské"" kellene megoldania, vagyis elsősorbanazokat a hivatásos, s"e#iálisan kiké"zett katonákat vagy akár rendvédelmi s"e#iális egységeket kellene odak$ldenie a háborús z%nába, akiket kiké"eztek erre a har#modorra
0 " fogalmazott
Brenzovics László
 +M-.
 
 A 5obbik azt várja a magyar kormánytól, #ogy világosan álljon ki a kárpátaljai magyarok besorozása és a magyarlaktatelepüléseket is érint! betelepítések ellen +M-.
 
 A fiatal feln!ttek t&bbségének belpolitikával szembeniellenérzéseit bizonyít#atja, #ogy #árom aktív politik$s is bekerült a 6
legkártékonyabb
6 magyar t&rténelmi személyiségek k&zé egy k&zvélemény"k$tatás alapján, bár a soportos adatfelvétel
1
  A szeml$ben szerel/ cikkek nag r$sze a c0mre kattint"a meg+elenik 1 az &TI',0rek,ez tartoz2 linkek eges esetekben csak a 333.mti.,*  oldalon el"$gzett egszer4 $s ingenes regisztr#ci2 *t#n %ognak m4k(dni
K
ISEBBSÉ5I
 S
 A-T676K8SZ
9i"itas E*roica 9entralis :9E9;
 <'===> B*daest? Szent$teri. *. =..
 
 C D C=C?,tt)FF333.cecid.netF admin@cecid.net 
G=.
-HI8S
 =.
 
megkérd!jelezi az eredmények s%lyát) 7gy t(nik, az átlagos fiatalok szeretik a t&rténelmet, dekissé al$ltájékozottak +3szv.
 
 8eteljesült a forgatók&nyv, amelyet
Orbán Viktor
 a 9::;"esk&tsei besdében megfogalmazott, a kormányf! e #étvégi, t$sdi szavai pedig r ak&vetkez! epizódot szít#etik el! a folytasos telenovellában) A lványosi1zabadegyetemen el#angzott el!adás $tán felbolyd$lt a k&zvélemény, ám a szakért!k szerintnem
Orbán
 szavainak %jdonsága, inkább vészjósoló !szintesége miatt jelent!s ez a beszéd) Az biztos, amit
Orbán
 annak idején '&tsén javasolt, ra jószerivel megvalós$lt, a mostmeg#irdetett program épp ezért sokak számára le#et félelmetes +3szv.
 
 A lgazdagi éskülügyminiszter ezt szerdán <itter"oldalán jelentette be +3szv.
 
 A 1zabadság téren tartott szokásosdemonstráió $tán megint tojással dobálták meg a megszállási emlékm(vet) A rend!r&k k&zbeléptek +3sz.
 
 A jegyz!#&z ford$l
Pásztor Tibor
M12P"s &nkormányzati képvisel! a vitatott megszállási emlékm( miatt) &rvénysért! módonállították fel a sasos"arkangyalos megszállási emlékm(vet a 1zabadság téren = nyilatkoztalap$nknak
Pásztor Tibor
 szoialista &nkormányzati képvisel!) Az M12P"s politik$s az >)kerületi jegyz!#&z ford$l* a kormánnyal szemben szabálysértési eljárás lefolytatását, valamint a jogsért! állapot megszüntetését kezdeményezi) A legtisztább szerinte az lenne, #a a szobrotelvinnék a 1zabadság térr!l +3sz.
 
 4ny#e mozgolódás tapasztal#ató a baloldalonés a széls!jobboldalon, de a ?idesz f&lényét senki sem fenyegeti) A árki j%li$si k$tatása nemm$tat változást a pártprefereniákban* j%li$sban " j%ni$s#oz képest " egyik párt sem er!s&d&ttvagy gyengült számottev! mértékben, s$pán a baloldalon belül t&rtént némi átrendez!dés+3sz.
 
 'ész megfontolni az M12P, #ogy beálljon a@emokratik$s 'oalíió f!polgármester"jel&ltje,
Balázsovits Lajos
 m&gé, akit az 4gyütt=PM istámogat)
G!rcsán "erenc#k 
 a k&z&s felel!sségvállalás jegyében nyilvános felkérést várnak az M12P"t!l = értesült lap$nk) A szoialisták napokon belül d&ntenek +M3.
 
 A árki j%li$si k$tatása nem m$tatváltozást a pártprefereniákban* j%li$sban = j%ni$s#oz képest = egyik párt sem er!s&d&tt vagygyengült számottev! mértékben, s$pán a baloldalon belül t&rtént némi átrendez!dés +M3.
 
 A 3éz!pont -ntézet j%li$sik&zvélemény"k$tatásából kiderül, még mindig jelent!s a kormánypártok el!nye, a baloldali pártok megosztottsága pedig a 5obbik malmára #ajt#atja a vizet) A 3éz!pont anyaga arra isrávilágít, #ogy a megkérdezettek nagy része nins /
 "olgármestervált%
0 #ang$latban +M3.
 
 &bb mint száz, t&bbségében roma fiatal ind$lt %tnak szerda reggel 8$dapestr!l Lengyelországba a roma #oloka$szt B:) évford$lója alkalmábóltartandó, ivilek által szervezett nemzetk&zi ifj%sági megemlékezésre +M3.
 
 
'&zleményben válaszolt tegnap
G!lás Ger$el Neelie Kroesnak 
, az 4$rópai 8izottságdigitális területért felel!s aleln&kének blogbejegyzésére) A ?idesz frakióvezet!"#elyettese#angs%lyozta, #ogy pártja nem partner abban, #ogy ott keressen problémát, a#ol nins +MC.
K
ISEBBSÉ5I
 S
 A-T676K8SZ
9i"itas E*roica 9entralis :9E9;
 <'===> B*daest? Szent$teri. *. =..
 
 C D C=C?,tt)FF333.cecid.netF admin@cecid.net 
G=.
-HI8S
 =.
2
 
 
 '&zel #armin nagyk&vetet serél#et le az
Orbán
"kormány !szig) 4nnyi külképviselet"vezet! leváltása, illetve át#elyezése nagyságrendilegakkora változtatás, mint amit 9:D:"ben #ajtottak végre, ám most nem a k$rz$sváltás indokolja atisztogatást) Lesznek tapasztalt karrierdiplomaták, akiket azért rendelnek vissza, mert nem, vagynem az elvárt #atározottsággal k&vették a kormány elvárásait) &bb seréb!l is arra le#etk&vetkeztetni, #ogy személyi rdésekben meggyengült
N#%eth &solt
 ?idesz"alapító befolyása, no#a ! a külügyi bizottság eln&ke +rigo.
 
 /
&zegregált iskolák várják gyermekeinket 
0 = állítja a C>E"nek adott interj%jában
'aczi ($nes
 aFigányságk$tató -ntézet igazgatója +C>E.
 
 Az -psos j%li$si felmérése alapján a pártok sorábantovábbra is a ?idesz áll az els! #elyen, bár s&kkent a kormánypárt támogatottsága) Az M12Pelmozd$lt m%lt #avi t&rténelmi mélypontjáról, de így sem t$dta $tolérni a 5obbikot, amelynek szintén b!vült a tábora +C>E.
 
 /
 Az egész uni%s gazdaságra is negatív hatással lesznek az 'roszországgal szembeni szank#i%k 
0 " véli az M'-' magyar"orosz tagozatának tiszteletbeli eln&ke)
Tóth )%re
 a k&zrádióban azt mondta* ne#ézmegbesülni a tervezett intézkedések #atásait) 1zerinte Magyarországon els!sorban azenergiaipar, a gyógyszeripar és az a$tóipar szenved veszteséget) /
 (aivitás azt gondolni, hogy az'roszország ellen tervezett uni%s szank#i%k #sak az orosz gazdaságot érintik) &ziklaszilárd meggyőződés$nk, hogy az egész uni%s gazdaságra is negatív hatással lesznek 
0 = jelentette ki
Tóth )%re
, a Magyar 'ereskedelmi és -parkamara magyar"orosz tagozatának tiszteletbelieln&ke a
'oss$t# Gádió DH: per ím( m(sorában +isza3e<s.
 
 /
 A tehetség #sak kiindul%"ont, amely lehet egy szé" ésalkot% élet kezdete, de rossz esetben lehet egy elvesztegetett életé is
0 " mondta
MilovánOrsola
, a Minisztereln&kség 3emzetpolitikai Illamtitkárságának ?!osztályvezet!je a/
*ehetség a ár"át-meden#ében+ 
 konferenia megnyitóján, a Magyarság Cázában, szerdán) /
 A (emzet"olitikai llamtitkárság két évvel ezelőtt azt a #élt tzte ki, hogy megerősítse a k$lhonimagyar oktatás k$lönböző szintjeit 
0 = idézte fel
Milován Orsola
, majd #ozzátette* el!sz&r azóvodások, majd a kisiskolások kerültek sorra, idén pedig a fels!s korosztállyal foglalkoznak) A program k&zéppontjába a te#etséggondozást, a személyiségfejlesztést, a pályaorientáiót, at$dományok megszerettetését és a k&z&sségépítést állítják) A menetrend &sszeállításábanegyeztettek a kül#oni magyar pedagóg$sszervezetekkel is +rientPress.
RomániaRománia
 
 
 
 A román komm$nizm$sidején m(k&d&tt 1e$ritate szellemi &r&k&sének és módszerei folytatójának nevezte a GománCírszerz! 1zolgálatot +1G-.
)zsák Balázs
, a 1zékely 3emzeti anás +123. eln&ke, akiszerint a titkosszolgálat vezet!jének minapi, a$tonómiával kapsolatos nyilatkozata azt m$tatja,a román titkosszolgálat ma is politikai rend!rségként m(k&dik +M-.
 
 /
 .agyarország a második legellenszenvesebb ország a románok számára 'roszország után
0 " derült ki egyszerdán k&z&lt k&zvélemény"k$tatásból, amelyet az
Agerpres #írügyn&kség ismertetett) Az-31FP k&zvélemény"k$tató intézet által j%li$s els! #etében készített felmérés szerint a
K
ISEBBSÉ5I
 S
 A-T676K8SZ
9i"itas E*roica 9entralis :9E9;
 <'===> B*daest? Szent$teri. *. =..
 
 C D C=C?,tt)FF333.cecid.netF admin@cecid.net 
G=.
-HI8S
 =.
3

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->