Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Programajánló - 2014.08.04-10

Programajánló - 2014.08.04-10

Ratings: (0)|Views: 9 |Likes:
Published by Magyar Turizmus Zrt
VIII. Ajaki Nemzetközi Lakodalmas és Hagyományőrző Fesztivál
XI. Tolcsvai Borfesztivál
XVI. Bakonyi Betyárnapok
XVII. Sambosi - Törley Jazzfesztivál 2014
Kurultaj
Palóc Világtalálkozó
Kiszombori Kukorica-útvesztő Fesztivál
Hungarikum Fesztivál Nyíregyházán
III. Paloznaki Jazz és Bor Piknik
Balatonalmádi Borfesztivál
VIII. Ajaki Nemzetközi Lakodalmas és Hagyományőrző Fesztivál
XI. Tolcsvai Borfesztivál
XVI. Bakonyi Betyárnapok
XVII. Sambosi - Törley Jazzfesztivál 2014
Kurultaj
Palóc Világtalálkozó
Kiszombori Kukorica-útvesztő Fesztivál
Hungarikum Fesztivál Nyíregyházán
III. Paloznaki Jazz és Bor Piknik
Balatonalmádi Borfesztivál

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: Magyar Turizmus Zrt on Aug 01, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/01/2014

pdf

text

original

 
 P r o g r a m a j á n l ó
 2 0 1 3.  a u g u s z t u s.  4. - 
 1 0.
Szívedhez legközelebb
Nemzeti Turisztikai Információs Szolgálat0-24h INFO vonal: 1/438-80-80info@itthon.huwww.itthon.hu
 
 V I I I. A j a k  i  N e m z e t k  ö z i  L a k  o d a l m a s  é s  H a g y o m á n y ő r z ő 
 F e s z t i v á l 
 
 X I.  T o l c s v a i  B o r f e s z t i v á l 
 
 X V I.  B a k  o n y i  B e t y á r n a p o k  
 
 X V I I.  S a m b o s i -  T ö r l e y  J a z z f e s z t i v á l  2 0 1 4 
 
 K u r u l t a j 
 
 P a l ó c  V i l á g t a l á l k  o z ó 
 
 K i s z o m b o r i  K u k  o r i c a- ú t v e s z t ő  F e s z t i v á l
 
 
 H u n g a r i k  u m  F e s z t i v á l  N y í r e g y h á z á n 
 
 I I I.  P a l o z n a k  i  J a z z  é s  B o r  P i k  n i k  
 
 B a l a t o n a l m á d i  B o r f e s z t i v á l 
 
 P r o g r a m a j á n l ó
 2 0 1 3.  a u g u s z t u s.  4. - 
 1 0.
 P r o g r a m a j á n l ó
 2 0 1 3.  a u g u s z t u s.  4. - 
 1 0.
Szívedhez legközelebb
Nemzeti Turisztikai Információs Szolgálat0-24h INFO vonal: 1/438-80-80info@itthon.huwww.itthon.hu
 Szívedhez legközelebb
Nemzeti Turisztikai Információs Szolgálat0-24h INFO vonal: 1/438-80-80info@itthon.huwww.itthon.hu
VIII. Ajaki Nemzetközi Lakodalmas és
Hagyományőrző Fesztivál
Ajak, augusztus 8-10.
Rendezvény típusa: folklór, hagyományőrző, fesztivál, szórakoztató rendez
-vény
Idén nyolcadik alkalommal kerül megrendezésre ez a négy napos fesztivál, amely napok a kezdetektől fogva piros betűvel vésődtek be az ajakiak kalen
-
dáriumába. A rendezvény létrejöttét a hagyományok őrzése és ápolása mo
-
tiválta. Fontos szerep jut a gasztronómiának is, ezen belül a már-már országos hírne
-
vet szerzett “ ajaki lakodalmas töltött káposzta”, a menyasszonypogácsa, me
-
lyet meg is kóstolhatnak a résztvevők. Célunk a településen és a megyében élők kulturális élményeinek gazdagítása, a turizmus fellendítése, és a hagyományőrzés nem csak országos, hanem nemzetközi vonatkozásban is. Az elmúlt évben mintegy 40-45 ezer fős látogatottsággal büszkélkedhettünk, mely évről- évre látványosan növekszik. Testvér települési kapcsolatokkal rendelkezünk Bulgáriából, Ukrajnából, Lengyelországból, Romániából és Szlovákiából. Látogasson el hozzánk Ön is, ha egy maradandó élményre vágyik! Helyszín: Ajak, Péteri-tóTel: +36 (30) 945 6130E-mail: ajakhiv@gmail.com Honlap: http://www.ajakifesztival.huBelépődíj: felnőtt 999 Ft/nap; kedvezményes 599 Ft/nap
XI. Tolcsvai Borfesztivál
Tolcsva, augusztus 8-10.Rendezvény típusa: Egészségnap, fesztivál, gasztronómiai (étel, ital), isme
-
retterjesztő, túra, természetjárás, folklór, hagyományőrző, gyermekprog
-
ram, Komolyzenei program, összművészeti fesztivál, kiállítás, emlékkiállítás, könnyűzene koncertOrszágszerte számos helyen rendeznek borfesztiválokat, de hol lehet a bo
-
rokat születésük helyén a szőlős dombok között, vagy nevelkedésük helyén a több 100 éves pincék mélyén kóstolni, miközben egy az őskorig visszanyúló történettel rendelkező település szépségét fedezhetjük fel? A válasz: Tolcsván!Idén XI. alkalommal kerül megrendezésre a Tolcsvai borfesztivál. A háromnapos rendezvény alatt három színpadon sztárfellépők sokasága és színvonalas auten
-
tikus műsorok között válogathatnak az érdeklődők.Helyszín: Tolcsva, Kastélypark Tel: +36 (47) 384 232E-mail: tolcsvaborfeszt@gmail.comHonlap: http://tolcsva.hu/borfesztivalBelépődíj: bizonyos szolgáltatásokért vagy programokra való bejutásért zetni kell
XVI. Bakonyi Betyárnapok 
Zirc, augusztus 8-9.Rendezvény típusa: folklór, hagyományőrző, gasztronómiai (étel, ital), gyermekprogram, lovas program, összművészeti fesztivál, sportesemény, szórakoztató rendezvény, történelmi- és várjáték, vásár, expo, zene, kon
-
cert, fesztivál, kiállítás, emlékkiállításA régió turisztikai kínálatának sajátos színfoltja az országosan is egyedülálló Bakonyi Betyárnapok, amely a mindennapi gondolkodásban folklorisztikus fo
-
galomként használt betyársághoz kapcsolódik. Ez a rendezvény a történelmi múlt megőrzését, hagyományápolást, a ló- és a természet szeretetét és a kultu
-
rális értékek bemutatását közvetíti a nagyközönség felé. Programjai között sze
-
repel Vadétel főző fesztivál és verseny, Ló szépségverseny, Népzene és táncház, Országos Betyártalálkozó, Betyárjó Buli, Kézműves liget, Lovas programok, Lovas betyárszíndarab, Betyár-lagzi, Bakonyi Betyárkupa, Mesterségek Utcája, Bakonyi ízek Utcája.Helyszín: Zirc, Alkotmány utcai SporttelepTel: +36 (88) 416 816E-mail: kultur@vkmh-zirc.koznet.huHonlap: http://www.betyarnapok.huBelépődíj: ingyenes
XVII. Sambosi - Törley Jazzfesztivál 2014
Budapest, augusztus 5-7.Rendezvény típusa: fesztivál, zene, koncertA Sambosi - Törley Jazzfesztivál 2014-ben 17. alkalommal hozza össze a ma
-
gyar jazzélet kiemelkedő szereplőit és a zene rajongóit. 2014. augusztus 5. és augusztus 7. között a Törley Pezsgőpincészet kellemes atmoszférájú Árkádos udvarában nyílik lehetőségünk megszerezni eme különleges zenei élménye
-ket.
Helyszín: Törley PezsgőpincészetTel: +36 (20) 539 1119E-mail: bosnyak.ilona@upcmail.hu Honlap: http://www.sambosi.huBelépődíj: Felnőtt: 3000Ft/nap; kedvezményes: 1000Ft/nap
 
 P r o g r a m a j á n l ó
 2 0 1 3.  a u g u s z t u s.  4. - 
 1 0.
 P r o g r a m a j á n l ó
 2 0 1 3.  a u g u s z t u s.  4. - 
 1 0.
Szívedhez legközelebb
Nemzeti Turisztikai Információs Szolgálat0-24h INFO vonal: 1/438-80-80info@itthon.huwww.itthon.hu
 Szívedhez legközelebb
Nemzeti Turisztikai Információs Szolgálat0-24h INFO vonal: 1/438-80-80info@itthon.huwww.itthon.hu
Kurultaj
Bugac, augusztus 8-10.Rendezvény típusa: folklór, hagyományőrző, gasztronómiai (étel, ital), is
-
meretterjesztő, lovas program, szórakoztató rendezvény, ünnepség, ünnepi megemlékezés, vásár, expo, zene, koncertA Kurultaj Európa legnagyobb lovas hagyományőrző ünnepe több száz lo
-
vassal, lovas íjásszal, íjásszal, több ezer viseletbe öltözött hagyományőrzővel, több tucat jurtával.Helyszín: BugacpusztaTel: +36 (76) 575 100E-mail: info@kurultaj.hu
Honlap: http://kurultaj.hu
Belépődíj: bizonyos szolgáltatásokért vagy programokra való bejutásért zetni kell
Palóc Világtalálkozó
Gyöngyös, augusztus 8-10.Rendezvény típusa: folklór, hagyományőrző, kulturális, szórakoztató ren
-dezvény
Tradicionális népi fesztivál palóc települések bemutatásával, bor és gaszt
-
ronómiai kóstolóval.Helyszín: Gyöngyök MMK, Barátok tere, Vak Bottyán János Iskola udvara,
Ferences Rendház udvara
Tel: +36 (37) 312 281E-mail: info@gyongyok.com
Honlap: http://www.gyongyok.com/
Belépődíj: Augusztus 8.: 1600 Ft,2000 Ft Augusztus 9.: 800 Ft,1000 Ft
Kiszombori Kukorica-útvesztő Fesztivál
Kiszombor, július 12 – augusztus 10.Rendezvény típusa: folklór, hagyományőrző, fesztivál, gyermekprogram,
szórakoztató rendezvény
A kukorica-útvesztő 4. alkalommal kerül megrendezésre az idén. 4,5 hektáros kukoricatáblába vágjuk bele a minden évben változó gurát, kb. 4-5 km-es hosszban. Volt már bölény, griffmadár, T-modell, és most a kiszombori, euró
-
pai hírű Rotunda. A 2 méter magas kukoricában igen izgalmas és gondolko
-
dást igénylő feladat a helyes út meglelése. 4 hétig, 5 hétvége programjaival várjuk vendégeinket, akik igen sokan visszajárók. Tavaly 3 ezer látogatónk volt. Hétvégi programjaink: honismereti nap - Rotunda napja, tanyás nap, a kukorica napja, kézműves nap, ősmagyar nap.Helyszín: Kiszombor külterület, Óbébai út – Kübekháza felé vezető útTel: +36 (30) 499 8686Email: kzhonismeretikor@gmail.com
Honlap: http://utveszto.com/
Belépődíj: Felnőttek 600 Ft; 14 év alatt 300 Ft
Hungarikum Fesztivál Nyíregyházán
Nyíregyháza, augusztus 8-9.Rendezvény típusa: szórakoztató rendezvény, gasztronómiai (étel, ital), vásár, expo, kiállítás, emlékkiállítás, fesztivál, folklór, hagyományőrző, gyer 
-mekprogram
A Hungarikum Fesztivál rendezvényt először 2012-ben rendeztük meg. Az azon megjelenő árusok száma, már az első alkalommal meghaladta a félszá
-
zat és mivel több országból is érkeztek, így ez a rendezvény is már ekkor nem
-
zetközivé vált. A két napos rendezvény alatt, Nyíregyháza belvárosában igazi fesztiváli hangulatot idéztünk elő a vásári forgataggal és a folyamatos színpadi műsorokkal.Helyszín: Nyíregyháza, BelvárosE-mail: hungarikumfesztival@citromail.huHonlap: http://www.vasarokfesztivalok.eoldal.hu/

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->