Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2.7KActivity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
đề cương đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam

đề cương đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam

Ratings:

4.6

(10)
|Views: 285,045 |Likes:
Published by Michael Vu
tài liệu đầy đủ , gọn nhẹ và dễ tra cứu , cung cấp cho các bạn sinh viên, nhà nghiên cứu những kiến thức mới nhất về môn học đường lối , hay còn gọi là lịch sử đảng
tài liệu đầy đủ , gọn nhẹ và dễ tra cứu , cung cấp cho các bạn sinh viên, nhà nghiên cứu những kiến thức mới nhất về môn học đường lối , hay còn gọi là lịch sử đảng

More info:

Categories:Types, Research, History
Published by: Michael Vu on Dec 03, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/27/2014

pdf

text

original

 
Đề cương Đường lối cách mạng Đảng cộng sản Việt Nam
CHƯƠNG I: SỰ RA ĐỜI CỦA ĐẢNG CSVN VÀ CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ ĐẦU TIÊN CỦAĐẢNG..............................................................................................................................3I - Sự biến đổi về kinh tế xã hội Việt Nam dưới sự thống trị của thực dân Pháp (trongcuối những năm của thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX).............................................................31.Nguyễn Ái Quốc chuẩn bị các điều kiện về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho việcthành lập Đảng cộng sản Việt Nam ........................................................................52.Sự phát triển phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản.............................73.Sự ra đời của các tổ chức cộng sản ở Việt Nam.....................................................7III - Hội nghị thành lập Đảng, cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng ý nghĩa sự rađời của Đảng CSVN......................................................................................................81.Hội nghị thành lập Đảng........................................................................................82.Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng.................................................................83.ý nghĩa lịch sử sự ra đời Đảng cộng sản Việt Nam và cương lĩnh chính trị đầu tiêncủa Đảng..................................................................................................................9CHƯƠNG II: ĐƯỜNG LỐI ĐẤU TRANH GIÀNH CHÍNH QUYỀN (1930-1945)..9I.Hoàn cảnh ra đời, nội dung, ý nghĩa “Luận cương chính trị tháng 10 – 1930”...........91.Hoàn cảnh ra đời...................................................................................................92. Nội dung luận cương............................................................................................93.Ý nghĩa của luận cương: .....................................................................................10II. Chủ trương & nhận thức mới của Đảng về vấn đè dân tộc & dân chủ giai đoạn1936 - 1939...............................................................................................................111.Khái quát hoàn cảnh lịch sử................................................................................112.Chủ trương nhận thức mới của Đảng ..................................................................12III.Hoàn cảnh lịch sử, nội dung, ý nghĩa sự chuyển hướng chiến lược cách mạng củaĐảng giai đoạn 1939-1945........................................................................................121.Hoàn cảnh lịch sử................................................................................................122.Nội dung chủ trương chuyển hướng chỉ đạo chiến lược.......................................133.Ý nghĩa của sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược................................................13IV. Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa và kinh nghiệm lịch sử của Cách mạng tháng 81945..........................................................................................................................141.Nguyên nhân thắng lợi........................................................................................142.Ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng 8 .............................................................143.Bài học kinh nghiệm............................................................................................14CHƯƠNG III: ĐƯỜNG LỐI KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP – MỸ (1945-1975)...................15I - Đường lối xây dựng, bảo vệ chính quyền và kháng chiến chống thực dân Pháp...151.Chủ trương xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng (1945-1946)...............152.Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và chế độ dân chủ nhândân (1946-1954)....................................................................................................17II - Đường lối kháng chiến chống Mỹ cứu nước – thống nhất Tổ quốc (1954-1975)...201.Đường lối 1954-1964.....................................................................................20
CQ46/11.08VŨ NGC TÙNG
 
Đề cương Đường lối cách mạng Đảng cộng sản Việt Nam
2.Kết quả, ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi, bài học kinh nghiệm................22Chương IV: ĐƯỜNG LỐI CÔNG NGHIỆP, HÓA HIỆN ĐẠI HÓA........................................23I - Chủ trương, kết quả, hạn chế, nguyên nhân của CNH trước thời kì đổi mới........231.Chủ trương của Đảng về công nghiệp hoá..........................................................232.Kết quả của CNH trước thời kì đổi mới.................................................................243.Hạn chế của CNH trước thời kì đổi mới................................................................244.Nguyên nhân của những hạn chế .......................................................................25II - Quá trình đổi mới tư duy về CNH -HĐH của Đảng từ ĐH VIII đến ĐH X................251.Đại hội VIII (6/1996) ...........................................................................................252.Đại hội IX (4/2001) và Đại hội X (4/2006) ...........................................................25III - Mục tiêu, quan điểm CNH - HDH của Đại hội Đảng X...........................................251.Mục tiêu..............................................................................................................252.Quan điểm...........................................................................................................26IV- Nội dung, định hướng CNH-HDH gắn với phát triển k. tế tri thức........................271.Nội dung..............................................................................................................272.Định hướng phát triển các ngành và lĩnh vực kinh tế trong quá trình CNH - HDHgắn với kinh tế tri thức...........................................................................................28V - Kết quả, ý nghĩa, hạn chế, ng.nhân của CNH-HDH thời kì đổi mới......................301.Kết quả................................................................................................................302.Ý nghĩa................................................................................................................303.Hạn chế...............................................................................................................304.Nguyên nhân.......................................................................................................31Câu hỏi: Phân biệt công nghiệp hóa và hiện đại hóa:................................................31 Tại sao phải tiến hành công nghiệp hóa gắn với hiện đại hóa:..................................32CHƯƠNG V: ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN32I - Quá trình đổi mới nhận thức của Đảng về nền kinh tế thị trường qua các Đại hộiĐảng VI, VII, VIII, IX ,X...............................................................................................321.Tư duy của Đảng về kinh tế thị trường từ Đại hội VI đến Đại hội VIII...................322. Tư duy của Đảng về kinh tế thị trường từ Đại hội IX đến Đại hội X.....................33II -Quá trình hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta........341.Mục tiêu và điểm cơ bản.....................................................................................342.Một số chủ trương tiếp tục hoàn thiện thể chế KTTT định hướng XHCN..............353.Kết quả, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân........................................................37CHƯƠNG VI: ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ........................................37I - Đường lối xây dựng hệ thống chính trị trước thời kì đổi mới (1945-1989).............371.Hoàn cảnh lịch sử và chủ trương xây dựng hệ thống chính trị ...........................372.Đánh giá thực hiện đường lối..............................................................................39II - Đường lối xây dựng hệ thống chính trị trong thời kì đổi mới.................................39
CQ46/11.08VŨ NGC TÙNG
 
Đề cương Đường lối cách mạng Đảng cộng sản Việt Nam
1.Quá trình hình thành đường lối đổi mới hệ thống chính trị của đảng..................392.Mục tiêu, quan điểm và chủ trương xây dựng hệ thống chính trị thời kỳ đổi mới40CHƯƠNG 7: ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN NỀN VĂN HOÁ, GIẢI QUYẾT CÁC VẤNĐỀ HỘI.....................................................................................................................42I - Quá trình đổi mới tư duy của Đảng về xây dựng, phát triển nền văn hoá thời kì đổimới đất nước.............................................................................................................421.Khái niệm văn hoá Việt Nam...............................................................................422.Quá trình đổi mới tư duy về xây dựng và phát triển nền văn hoá.......................423.Quan điểm chỉ đạo và chủ trương về phát triển KT-XH.......................................43II - Quá trình đổi mới nhận thức và chủ trương giải quyết các vấn đề XH thời kì đổimới đất nước ............................................................................................................451.Quá trình đổi mới nhận thức về các vấn đề XH ..................................................452.Quan điểm về giải quyết các vấn đề XH..............................................................463.Chủ trương giải quyết các vấn đề XH..................................................................46CHƯƠNG VIII: ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI........................................................................47I – Quá trình hình thành, phát triển đường lối đối ngoại thời kỳ đổi mới của Đảng....471.Hoàn cảnh lịch sử ...............................................................................................472.Các giai đoạn hình thành và phát triển đường lối. .............................................48II - Nội dung đường lối đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế thời kỳ đổi mới...............501.Mục tiêu, nhiệm vụ và tư tưởng chỉ đạo..............................................................502.Một số chủ trương, chính sách lớn về mở rộng quan hệ đối ngoại, hội nhập kinhtế quốc tế...............................................................................................................51III - Thành tựu, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân.....................................................511.Thành tựu và ý nghĩa..........................................................................................512.Hạn chế và nguyên nhân....................................................................................52
CHƯƠNG I: SỰ RA ĐỜI CỦA ĐẢNG CSVN VÀ CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRỊĐẦU TIÊN CỦA ĐẢNG
 I - Sự biến đổi về kinh tế xã hội Việt Nam dưới sự thống trị của thực dân Pháp(trong cuối những năm của thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX)
Sau khi dập tắt phong trào đấu tranh của nhân dân, Pháp từng bước thiết lập bộmáy thống trị ở VN
Chính sách cai trị của thực dân Pháp:-Vchính tr:+Pháp áp đặt chính sách cai trị thực dân, tước bỏ quyền lực đối nội và đối ngoại củachính quyền phong kiến nhà Nguyễn.+ Chia Việt Nam thành 3 xứ: Bắc kỳ, trung kỳ và Nam Kỳ và thiết lập chế độ cai trịriêng.Đứng đầu xứ Nam kỳ là quan thống đốc, đứng đầu xứ Trung Kỳ là quanKhâm sứ, đứng đầu Bắc Kỳ là quan thống sứ.
CQ46/11.08VŨ NGC TÙNG

Activity (2,650)

You've already reviewed this. Edit your review.
Pham Nguyen liked this
Chi Nguyen Nguyen added this note
đường lối cách mạng
noboder88 liked this
Linh Hài Cốt liked this
Đức Lee liked this
Doan Ta Van liked this
Cá Mắm Mập liked this
Đức Minh liked this
Vũ Hùng liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->