Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Slobodna Bosna [broj 925-926, 31.7.2014]

Slobodna Bosna [broj 925-926, 31.7.2014]

Ratings: (0)|Views: 396 |Likes:
Published by Tiskarnica
Slobodna Bosna [broj 925-926, 31.7.2014]
Slobodna Bosna [broj 925-926, 31.7.2014]

More info:

Published by: Tiskarnica on Aug 02, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/04/2014

pdf

text

original

 
SVE D@ABA: JAPANSKI AMBASADOR I BH. SAMURAJI
www.slobodna-bosna.ba
 ALEKSANDAR VU^I], ISKRENO O BiH
 
DOBRI KOM[IJA VU^I]
IZME\U REPUBLIKE SRPSKE IMUSLIMANSKO-HRVATSKE FEDERACIJE
Samo dvadesetak dana nakon {to sesastao s njema~kom kancelarkomANGELOM MERKEL, srbijanski premijerALEKSANDAR VU^I] ponovno je koncem juna boravio u Berlinu, gdje je otvorioKonferenciju o srpsko-njema~kompartnerstvu; iako je po povratku u Beogradizjavio da je njegova posjeta bila uspje{na ida su potencijalnim njema~kim investitorimapredstavljeni programi reformi u Srbiji,Aleksandar Vu~i}je na panel diskusiji omogu}nostima ekonomskih ulaganja najvi{e govorio o BiH, ovoga puta iskreno
NIK[I]EVA STRATEGIJARAZVOJA
DESANT NA FONDACIJU ODRAZ IRAZVOJNU BANKU
U proteklih je sedam dana federalna Vladanaprasno smijenila direktora Fondacije zaodr`ivi razvoj VINKA JAKI]A idugogodi{njeg predsjednika UpraveRazvojne banke FBiH RAMIZAD@AFEROVI]A; Jaki}i D`aferovi}tvrdeda su posljednje kadrovske ~istkeprovedene kako bi ministri iz SDP-a, SDA-a i Narodne stranke Radom zaboljitak preuzeli punu kontrolu nadmilijunskim sredstvima i najavljujupodizanje sudskih tu`bi, navode}i da sunjihove smjene izvr{ene protuzakonito
^UDO BOSANSKOG OTPORA
GRBAVICA, RANA LJUTA
Slovena~ki biznismen Branko Pa`on uprojekat „Grbavica“ulo`io je preko 600hiljada eura, a u projekat „Panles B22“oko400 hiljada eura. Pare su potro{ene,projekti nisu realizovani a Pa`on je zaplja~ku i prevaru optu`io svoje sarajevskepartnere,bra}u Almira i Mirzu Serdarevi}a,Saudina Porovi}a, Fahrudina Ali}a injegovog sina Amira Ali}a
DIPLOMATSKA OFANZIVA
VRIJEME JE ZA PROMJENE
Od kraja rata do danas Nizozemska je Bosni iHercegovini donirala vi{e od 500 miliona eura.Samo za Srebrenicu dali su 122 miliona eura.Bosna i Hercegovina ostaje vrlo va`na za ovuzemlju, te zbog toga ambasador JurriaanKraak upozorava dane{to mora biti ura|enopodhitno kako bismo krenuli naprijed
NEPOTIZAM BEZ GRANICA
UIO BiH TVORNICA AFERA
U posljednjih godinu dana menad`mentUprave za indirektno oporezivanje BiH (UIO)zaposlio je 445 dr`avna slu`benika i touglavnom preko veze i bez odgovaraju}estru~ne spreme; na{list otkrivakoji poznatibh. funkcioneri suna nezakonit na~inzaposlili svoju djecu u ovu dr`avnu instituciju
DIPLOMATIJA
[TA JE NAMA JAPAN
Od kraja rata naovamo, Vlada Japananesebi~no je pomagala Bosni i Hercegoviniula`u}i u brojne projekte.Ipak, nadali su seda }e do~ekati dan kada }e Bosna stati nanoge i prestati zavisiti od donacija, {to jo{~ekaju. Razo~aran, japanski ambasadornedavno je odlu~io da po~ne javno kritiko-vati one koje smatra krivim za takvo stanje
ERDOGANOVA ODSUDNABITKA
TURSKA PRVI PUT DEMOKRATSKIBIRA PREDSJEDNIKA
Turski gra|ani }e 10. augusta prvi put upovijesti neposredno birati predsjednikadr`ave, a kako dva najizglednija kandidata,Recep Tayyip Erdogan i EkmeleddinIhsanoglu, u`ivaju pribli`no jednakupodr{ku, ishod predsjedni~kih izbora moglibi odlu~iti glasovi brojnih Bo{njakanastanjenih u Turskoj
31.7.2014.
I
SLOBODN BOSN
3
SLOBODNA BOSNA
nezavisna informativna revijaIZDAVA^
Pres-Sing d.o.o. Sarajevo
Glavni i odgovorni urednik:
Senad AVDI]
Predsjednik Upravnog odbora:
Asim METILJEVI]
Direktor:
Erbein RE[IDBEGOVI]
Ure|uje redakcijski kolegijNovinari
Suzana MIJATOVI]
,
Mirha DEDI]
,
Nidžara AHMETA[EVI]
,
Mirsad FAZLI]
,
Dino BAJRAMOVI]
,
Maja RADEVI]
Grafi~ki urednik:
Edin SPAHI]
DTP:
Atif D@IDI] Elvira HAJDAREVI]
Lektor:
Sedina LON^ARI]
Sekretar redakcije:
Edina MU[OVI]
Marketing i prodaja:
Amela [KALJI]e-mail: marketing
@
slobodna-bosna.ba
Fotografija:
Milutin STOJ^EVI], Mario ILI^I]
Revija izlazi sedmi~noTelefoni:
444-041
,
262-630
, telefaks:
444-895
Adresa:
^ekalu{a ~ikma 6
, SarajevoTransakcijski ra~uni
1610000015710034 - Raiffeisen BANKHYPO ALPE-ADRIA-BANK 3060510000025213BOR BANKA d.d. 1820000000147912MOJA BANKA d.d. 137-042-60011444-55
List "Slobodna Bosna" upisan je u evidenciju javnih glasila uMinistarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta pod rednimbrojem 522, Mi{ljenjem Federalnog ministarstva obrazovanja,nauke, kulture i sporta od 12.6.2001.[tampa:
UNIONINVESTPLASTIKA
, Semizovac. Fotografije, rukopisi i prenosivi mediji se ne vra}aju.
PDV broj 200333040003e-mail: sl.bos
@
bih.net.ba
SADR@AJ
www.slobodna-bosna.ba
10141822263034
Vije}e za {tampu u Bosni i HercegoviniSlobodna Bosna je punopravni ~lan Vije}a za {tampu u BiH
OBAVJE[TENJE
Slijede}i brojSlobodne Bosne uSarajevu je u prodaji14.8.2014., a u ostal-im dijelovima BiH15.8.2014. godine

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->