Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
12Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Haripath

Haripath

Ratings: (0)|Views: 3,824|Likes:
Published by api-19980436

More info:

Published by: api-19980436 on Dec 03, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/16/2014

pdf

text

original

 
 
hirpazEaI saMt &anaoSvar maharajaÌt
P`astavanaa
“jaoMvha jaovha maanavata Qamaa-caa áhasa hao[-la tovha tovha maI pRqvaItlaavar Avatar Gao[-na va Qamaa-caI  ibaGaDlaolaI GaDI naIT krIna” hI svatÁ Bagavaana EaIkRRYNaaMcaI gvaahI Aaho.maaoDtaoDÊ badlaÊ áhasaÊ samataola  ibaGaDNao ha sava- inasagaa-caa svaBaava Aaho. GaDNaoÊ vaaZNaoÊ ibaGaDNaova naYT haoNao ha Pa`Ìitcaa Qama- Aaho.ÌpaLu prmaa%myaanao svaocConao Aaplyaa Ad\ BaU t maayaoWaro ho iva 
ñ
inamaa-Na kolao. %yaamaQao inaija-va va sajaIva saRYTI inamaa-Na kolaI. %yaamaQyaoomaanava ih %yaacaI savaao -%ÌYT rcanaa Aaho.Aa%mat<va ho gauNaatItÊ inaiYËyaÊ inarpoxa Asao Aaho. hI inaima-it kovaL %yaacaI laIlaa Aaho. vaodant mhNatao ih saRiYT kovaL ek Baasa Aaho. %yaalaa sa%ya<va AaiNa sa<aa 
(Being-ness / Existance)
naahI.vaodantacao ho mat jarI svaIkarlao trI Aapalyaalaa *yaa jagatacaI sa%yataÊ sa<aa AnauBavaasa yaoto. toovha vyavaharat trI hosava- jagat Kro Aaho Asaoca samajalao pahIjao. dUsaro Asao kI saMt maha%mao saaMgatat kI hojagat BagavaMtanaI ikMvaa Aa%mat<vaanao ek laIlaa mhNaUna inamaa-Na kolao. %yaahUna mah%vaacaa ivacaar Asaa kIÊ %yaanaomaanavaacaI inaima-it kolaIÊ tI kovaL gaMmat mhNaUna kaÆ saMt maha%maosaaMgatatÊ Aa%mat<va svatÁ svatÁlaa jaaNaU  Sakt naahI. pNa maanavaaWaro tosvatÁlaa jaaNato. duusaáyaa SabdaMt %yaacaa Aqa- Asaa kI P`a%yaok maanavaanaoAaplaI bauiw toprmat<va jaaNaNyaasaazIca ]pyaaogaat AaNaavaI. Sairracyaa maaQyamaatUna vastucaa baaoQa va  manaacyaa sqaravar %yaacaa Baaoga *yaa iËyaa manauYyaotr yaaonaIt GaDtat. Kro tr %yaaMnaa tovaZoca Sa@ya Aaho. pNa maanavaalaa A%yaMt P`agat mao MduAahoÊ %yaacaa ]pyaaoga *yaa iva 
ñ
 acao rhsya jaaNaNyaasaazI kravaa ho %yaa Aa%mat<vaalaaÊ inamaa-%yaalaa AiBaP`aot Aaho va *yaatca prmaaocya AanaMd va ÌtÌ%yata Aaho AsaoojagaatIla sava-maha%myaaMcaoÊ saMtacao va P` aoiYataMcao mat Aaho.sava-saMtÊ maanavaalaa ho &ana doNyaasaazI t%pr Asatat. pRqvaIvar %yaa  %yaa kaLanausaar va %yaa %yaa maanavaacyaa samaudayaacyaa garjaoP`amaaNao BagavaMt ivaivaQa saMtacyaaWarokaya- krtat.Wapar yaugaacyaa SaovaTI va klaIyaugaacyaa saurvaatIlaa jyaavaoLI EaIÌYNa BagavaMtacao naIjaQaamaasa gamana Jaalao tovha BagavaMtaMnaI EaIvyaasa maharajaaMcyaa $paMt Avatar Gaotlaa haota. Gaaor klaIyaugaat maanavaaMcaI bauiw  kovaL BaaogaocCokDoAaÌYT haoNaar ho%yaaMnaa maahIt haoto. %yaamauLo vaodatIla Sauw &ana ASaa maanavaaMnaa ektr  kLNaar naahI ikMvaa pcaNaar naahI. %yaamauLoBagavaana vyaasaaMnaI puraNaacaI rcanaa k$na Baagavat Qamaa-caI rcanaa kolaI.EaI &anao
ñ
r maa]laIMnaI Baagavat Qamaa-caa P`asaar janasaamaanyaat kolaa %yaacao Aajacaosva$p mhNajao  vaarkrI pMqa. P`a%yaok vaarkrI saaQakacao dOvat EaIiva{la Aaho tr sad\gau$ ha EaI &anao
ñ
r maa}laI Aahot. %yaacaa AavaDta ga`Mqa EaI &anao
ñ
rI Aahotr ina%yanaomaacaa paz ha hirpaz Aaho.hirpazat A%yaMt KubaInaosaaQakanaokrayacaa ina%ya vyavaharÊ saaQanaa va icaMtna yaa saMbaQaI maaga-dSa-na kolao Aaho. ASaa *yaa ina%ya stvanaaMtIla hirpazacaoAapNa icaMtna manana k$.
 
 
2
Bajana
jaya jaya rama ÌYNa hir saaQakanaosauP`aBaatI ]zavao. ina%yakma-AaTaopUna dova pUjaa kravaI. maga svasqa basaUna hirpaz mhNaavaa. saurvaatIlaa “jaya jaya rama ÌYNa hir” ho Bajana mhNaavao. manaacyaa ivacaaraMcaa P` avaah mau#yatÁ[-
ñ
rakDo sahja vaLvaa ha %yaatIla hotu Aaho. mana SaaMt va P`asanna Jaalao kI maga %yaa saavaLyaa iva{laacao Qyaana kravao*yaa saazI puZIla ABaMga ha EaI tukarama maharajaÌt Aaho.
ÈÈ Qyaana ÈÈ
sauMdr to Qyaana ]Bao ivaTovarI È kr kTavarI zovaUinayaaMÈÈtuLSaIhar gaLaM kasaopItaMbar È AavaDoinarMtr hM  oica Qyaana ÈÈ makrkuMDlao tLptI EavaNaIM È kMzI kaOstuBamaiNa ivaraijat ÈÈtuka mhNao maaJao hoica sava-sau K È pahIna EaImau K AavaDInao ÈÈ EaIlaxmaIpit EaIivaYNaU kovaL Ba@taMcao dSa-na GaoNyaasaazI ivaTovar ]Baa Aaho. kmarovar daonhI hat zo}na  yaoNaaáyaa P`a%yaok Ba@takDo P`aomaanao baGat saaMgat AahokIÊ“iBa} naka hI saMsaar$pI nadI vaaTto tovaZI Kaola  ikMvaa BaIYaNa naahIÊ kovaL kMbaro[tkoca paNaI Aaho. maaJaa hat Qa$na jaIvanacyaa *yaa caMd`Baagaot ]tra. maI tumhalaa ivanaasaayaasa pOlatIrasa nao[-na.”AXaa *yaa rmaapitcyaa gaLyaat tuLSaIcyaa maaLa Aahot. BarjarI ipvaLa pItaMbarÊ kanaaMt makr kuMDlao va  gaLyaaMt kaOstuBa r%na Asao ho EaIhrIcao$p A%yaMt laaoBasa Aaho. ho $p baGaNyaatca jaIvanaatIla A%yaucya sauK  AahoAsaoEaI jagadgau$ tukarama maharaja saaMgat Aahot. Asao ho sauMdr $p maI sadasava-kaL A%yaMt P`aomaanao phat rhavao  o. *yaa sau Mdr $pa KorIja dusaro malaa kahI na idsaavao. EaIhrIcao $p baGaNao haca AanaMd Aaho.AanaMd mhNajaoca EaI iva{la AaiNa EaI iva{la mhNajaoca AanaMd.ÈÈ 1 ÈÈdovaaicayao WarIM ]Baa xaNaBarIMÈ toNaoM maui> caarI saaiQayaolyaa Èhir mauKoMmhNaa hir mauKoMmhNaa È puNyaacaI gaNanaa kaoNa krIM È Asaaoina saMsaarI ijavho vaogau krI È vaodSaas~ ]BaarI baa*yaa sada È&anadova mhNao vyaasaaicayao KuNao È Warkocao raNao paMDvaaM GarI Èmaa}laI mhNatat dovaacyaa darat xaNaBar ]Baa rha. yaacaa Baavaaqa-AahoÊ manaatUna sava- ivacaar kaZNaoÊjagatvastuMcaa ivacaar qaaMbavaNaova [-Svar ivacaarat ]Bao rahaNao. AsaooxaNaBar do#aIla [-
ñ
r ivacaaraMt rhaNaoAvaGaD Aaho. doh svasqa ]Baa rahIla pNa ho vaasanaa yau@t mana xaNaBarhI Aaplyaa [icCt vastulaa saaoDt naahI. toovha [-
ñ
r ivacaar xaNaBar iTkvaaÊ hI saaQanaa &anadova maa}laI saaMgatat. Asaa AByaasa jaaNaIva pUva-k krNaohI saaQanaa yaoqao AiBaP`aot Aaho. kovaL vaodaByaasa k$naÊ sava- Saas~o paz k$naÊ pMDIt hao}na hir P`aaPt haot naahI. vyaasa maharajaaMnaI Baagavatat saaMigatlao ik paMDvaaMnaa EaIÌYNa kovaL inama-L P`aomaanaoÊ maOi~yau@t vaagaNyaanaoP`aaPt Jaalaa. Saas~aByaasaanaonavho. [-
ñ
r P`aaiPtcaa sarL maaga- mhNajao p`omaanaonaamasmarNa krNao. maa}laI mhNatat saMsaarat Aahat tsaoca rha pNa ijaBaonao naama Gyaa. saMsaarIk vaasanaa Aahot mhNaUna AapNa saMsaar krtao pNa %yaa baraobar  naama smarNaacaI savaya laavaavaI. P`aqama naama hokovaL yaaMi~kpNao Gaotlao jaa[-la pNa hLU hLU to AMtÁkrNaat 
 
 
3
$jaola va [tr vaasanaaMnaa naYT krola. jagat vaasanaa kmaI haoNao. kama ËaoQa [%yaaid vaRi<a maavaLNaoihca KrI  maui@tcaI pihlaI payarI Aaho. naamasmarNacaa maaga- saMtaMnaI isaQd kolaa Aaho. %yaamauLo%yaacaa AvalaMba kravaa. maa}laIMvar EaQdaÊ iva 
ñ
 asa zo}na AavaDta naama jap kravaa ha maittaqa-. ha Jaalaa sarL Aqa-. BagavaMtacao ho War kaoNato… to dar saat daraMcyaa plaIkDo Aaho. tIna XarIro…sqaUla, saUxma va karNa XarIracaI hI tIna daroAaolaaMDayacaI Aahot. tIna Avasqaa… jaaga`t svaPna va sauYauiPt *I tIna daro AaolaaMDayacaI Aahot. saatvao dar  ho AhMkaracao.ho dar AaolaaMDNao AvaGaD Aaho.AhMkar hI kovaL Ant:krNa naavaacyaa pMcamahaBaUtaMcyaa saai<vak tnmaa~opasaUna banalaolyaa pdaqaa-var ]maTlaolaI ek laaT Aaho. vaRi<a Aaho. maI Asaa kaoNaI Kra  naahIca Aaho. ha maI AagaaMtuk Aaho. Ba`ma Aaho. AXaI p@kI jaaNaIva haoNao *yaalaaca maI saaoDNao ikMvaa maIcao dar AaolaaMDNao mhNatat. *yaalaa AaolaaMDUna pilakDo BagavaMtacyaa daracaa ]Mbarza Aaho. toqao kovaL svasqa qaaMbaayaca Aaho. k$Naa BaakayacaI Aaho naamasmarNa krayacaoAaho. BagavaMtalaa psaMt pDlaao tr tao svatÁ dar ]GaDola va Aat Gao[-la. naamasmarNa ha P`aBaavaI va saaopa saaQanaa P`akar Aaho hopTvaNyaasaazI puZcyaa  ABaMgaat maa}laI saaMgatat … …ÈÈ 2 ÈÈcahUMvaodIMjaaNa saaih Saas~IM karNa È Aazraih puraNa hirsaI gaatI È maMqaunaI navanaIta tOsaMoGao AnaMta È vaayaaMvyaqa-kqaa saaMDI maagau- È ek hrI Aa%maa jaIvaiSavasamaa È vaayaaMtUM duga-maa na GaalaIM mana È&anadovaa paz hir ha vaOkuMz È Barlaa GanadaT hir idsao Ècaar vaodÊ saha Saas~oÊ Azra puraNao kovaL hircao vaNa-na krtat. vaodaMmaQyao P`aqama sadacaar ksaa kravaa tosaaMigatlao Aaho. maanavaaMnao AaplaovaagaNao inayaMi~t k$na pXauvaRi<a kmaI kravaI va ihMsaaÊ WoSaÊ svaaqa-ASaa  Baavanaa saaoDUna P` aomaÊ praopkar iSakavaa va Aaplyaa BaaogaocCa yaaogya irtInaopUNa-kravyaat va %yaa baraobar sava- hir Aaho mhNajaosava-~ Aa%mat<va Aaho Aa%masaat kravao. vaodamaQaIla BaaYaa kalamaanaaP` amaaNao samajaayalaa  kizNa hao} laagalaI mhNaUna puraNao rcalaI gaolaI. puraNaaMt gaao  oYTIÊ daKlao *yaaMcyaa sahayyaanao samajaavalao gaolao kI  vaa[-T vaagalao tr fL vaa[-T imaLtoÊ caaMgalao vaagalao tr caaMgalao fL imaLto. vaodaMt jaoAa%mat<vaacaoÊ hirt<vaacao &ana idlao Aaho toca puraNaaMt idlaoAaho. puraNaaMt f@t to saaoPyaa rsaaL gaaoYTI $pat Aaho . qaaoD@yaat sava-~ hircaoca vaNa-na Aaho. maanavaanaopXau %va saaoDUna maaNaUsa vhavao%yaanaMtr dOvaIgauNa P`aaPt k$na  ‘mahamaanava’ vhavao va AMtIma [-
ñ
r t<vaalaa jaaNaU na [-
ñ
r vhavao ha sava-Saas~aMcaa ]_oXa Aaho. jasao takatUna laaoNaI ho saar inaGato %yaaP`amaaNao sava- Saas~acao saar hir P`aaiPt hoca Aaho.maa}laI saaMgatatÊ jaIvaa%maa va prmaa%maa ekca Aaho %yaalaaca hir mhNatatÊ %yaalaaca naarayaNa t<va mhNatat.Saas~aMcaI BaaYaa kizNa ikcakT Asalyaanao saamaanya bauiQdlaa samajaayalaa AvaGaD Aaho. tu*yaa jaMjaaLat pDU  nakaosa. hir naama Gao. hLU hLU tUlaa samajaola kI ekca hirt<va caracarat AaotP`aaot Aaho.hirpaz raoja vaacaavaa va %yaatIla P`a%yaok ABaMgaavar icaMtna manana kravaova %yaa P`amaaNaoAacarNa kravao.yaaogaaByaasaÊ vaod&anaÊ kma-kaMD [%yaaid kizNa va ~asadayak saaQanaaMpoxaa kovaL hirpazacyaa pzNaÊ manana va naamasmarNaanao hirP` aaiPt hao[-la ha maa}laIMcaa p`  omaL sallaa Aaho.
 

Activity (12)

You've already reviewed this. Edit your review.
sushiljanjal liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Ashokkhaire liked this
Kishor Chindhe added this note
Utkrushta Ahe.
Nandan Patil liked this
Vinayak Patil liked this
Kalpesh Dalvi liked this
chaskar1983 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->