Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Chatushloki Bhagvat

Chatushloki Bhagvat

Ratings: (0)|Views: 83 |Likes:
Published by api-19980436

More info:

Published by: api-19980436 on Dec 03, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

catu\u00c1SlaaokI Baagavat
p`stavanaa

hyaa Gaaor klaIyaugaat maanavaacyaa manaaMt BaavaBaavanaaMcaa kllaaoL Jaalaa Aaho\u00b8 ApoxaaMcaa mahapUr vaahat Aaho.kovaL BaaOitk(Material) sauKakDo AtIva AaoZa ]%pnna Jaalaa Aaho. %yaacyaa hyaa ApirmaIt va Avaastva [cCa sava-svaI pUNa- haot naahIt. %yaamauLo tao sauKI na haota du\u00c1KI Jaalaa Aaho. %yaacaI mana\u00c1 SaaMtI hrplaI Aaho. Aajacyaa jaIvanaatIla taNa tNaava\u00b8 %yaamauLo ]%pnna JaalaolaI manaaoxaubQata\u00b8 ivavaokhInata va %yaacaa pirNaama mhNaUna naYT Jaalaolao p`oma\u00b8 sahanauBaUitcaa ABaava va sadaoYa sahjaIvana yaakDo baiGatlao tr Asao vaaTto kI saMpUNa- maanavajaat AitrokI hao}na kdaicat svat\u00c1caa Aa%maGaat k$na Gao[-la ikMvaa saMpUNa- ivaSvaacaa ivanaaSa GaDvaUna AaNaola.

qaaoDasaa ivacaar kolyaasa kLola kI\u00b8 \u2018jaIvana\u2019 mhNajao AnauBavaaMcaa AKMD p`vaah Aaho. jasaa

Aaplaa AnauBava tsao Aaplao jaIvana. jar AnauBava vaa[-T ikMvaa du\u00c1KI tr jaIvana du\u00c1KI. jar AnauBava sauKavah tr jaIvana sauKI. jaIvana sauKI krNyaasaazI Aaplyaalaa sava- AnauBava sauKavah vhavaot Asao kahItrI kravao laagaola. mhNauna p`qama AnauBava ksaa saMpnna haotao yaacaa AByaasa k$.

AnauBava ksaa saMpnna haoNyaasaazI tIna GaTk laagatat \u00c1
1
AnauBaavak\u00c1 mhNajao AnauBava GaoNaara.
2
AnauBava xao~\u00c1 mhNajao baa*ya pirisqatI. yaamaQyao vyai@t\u00b8 vastu\u00b8 GaTnaa\u00b8 svat\u00c1cao va
[traMcao ivacaar [%yaaid sava- kahI yaoto.
3
AnauBava\u00c1
mhNajao AnauBava GaoNaara va AnauBava xao~ yaaMcaa saMbaQa GaDUna %yaavar
AnauBava GaoNaa\u00e1yaacaI p`iti\u00cbyaa GaDNao.
AapNa ek saaQao ]dahrNa baGau mhNajao varIla isawaMt spYT hao[-la.

samajaa malaa kaoNaItrI gaulaabajaama idlao va Ka mhTlao. jar maI %yaacyaakDo dula-xa k$na pUNa- pNao inaiva-kar ikMvaa, AilaPt rahIlaao tr malaa sauK vaa du\u00c1K *yaa daonhI(saM) vaodnaa haoNaar naahIt. ikMvaa malaa kaoNaI gaulaabajaama idlaoca naahIt\u00b8 tr sauK vaa du\u00c1K ]d\BavaNaar naahI. *yaava$na Asao isaw haoto kI ek\u00b8 maI AsaNao\u00c2 daona\u00b8 gaulaabajaama AsaNao AaiNa itna\u00b8 daoGaaMmaQyao saMbaMQa p`sqaaipt haoNyaacaI p`i\u00cbyaa haoNao Asao itnahI GaDlao trca AnauBava yaotao. ha AnauBavaacaa i~kaoNa Aaho. %yaamaQaIla ek baajaU ikMvaa ek GaTk jarI kaZUna Taklaa Agar nasalaa tr AnauBava saMpnna haot naahI.

Saas~SauQd ivacaar krta Asao samajato kI\u00b8 jar eKadI p`i\u00cbyaa Aaplyaa [cCop`maaNao GaDavaI Asao vaaTt Asaola tr\u00b8 %yaa p`i\u00cbyaotIla p`%yaok GaTkavar Aaplao inayaM~Na hvao. AnauBavaacyaa baabatIt ivacaar kolaa tr samajato kI baa*ya pirisqatIvar Aaplao inayaM~Na rahU Sakt naahI , karNa baa*ya pirisqatI satt badlaNaarI Asato. dusara GaTk mhNajao baa*ya pirisqatI AaiNa Aaplaa saMbaMQaca GaDUna doNao. kahI inavaDk pirisqatIt va %yaathI AgadI qaaoDyaa p`maaNaMat ho

2

Sa@ya hao[-la. pNa sava-saaQaarNapNao Aaplaa baa*yapirisqatISaI saMbaMqa tr yaotaoca va %yaalaa Aaplyaalaa p`iti\u00cbyaa doKIla kravaI laagato. SaovaTI ekca GaTk raihlaa mhNajao AnauBava GaoNaara AnauBaavak mhNajao Aaplao svat\u00c1cao mana. kovaL svat\u00c1cyaa manaavar tabaa zovalaa trca ha AnauBava sauKavah krta yao[-la. *yaasaazI manaalaa saMskaraMcaI\u00b8 iSaxaNaacaI garja Aaho. jasao gaaDIcao [Mijana Tyauna kravao laagato %yaap`maaNao manaalaa Tyauna kravao laagaola.

*yaa manaalaa sauKanauBavaasaazI sauiSaixat ksao kravao to Saas~\u00b8 AQyaa%maivaVotIla idggaja Asao Aaplyaa Saas~& sva$p ?iYaMnaI SaaoQaUna zovalao Aaho. to AajahI Aaplyaalaa vaod\u00b8 ]pinaYado va puraNao *yaa sva$pat ]plabQa Aaho. pNa Aajacyaa gaaoMQaLacyaa\u00b8 jaIvanasaMGaYaa-cyaa\u00b8 tNaavaacyaa va QaavapLIcyaa vaatavaNaat maanavaakDo ]pinaYadatIla t<va&ana vaacaayalaa vaoL naahI va puroSaI manaacaI SaaMtI AaiNa ekaga`ta naahI.

ASaa xaubQa maanavaalaa KubaInao p`qama [-Sa kqaaMcaI gaaoDI laavaavaI va p`qama %yaacao mana SaaMt k$na tNaavamau@t kravao va naMtr ]pinaYadatIla t%va&ana %yaalaa samajaavaUna Vavao yaasaazI EaIvyaasaaMnaI Baagavat puraNaacaI rcanaa kolaI.

Baagavat puraNaacyaa EavaNaanao\u00b8 mananaanao va AByaasaanao maanavaalaa yaaogya to &ana p`aPt hao]na tao yaa klaIyaugaacyaa gaaoMQaLacyaa isqatIt doKIla sauKI hao} Saktao ha saMtaMcaa\u00b8 ivacaarvaMtaMcaa svaanauBava Aaho.

Baagavat puraNaacyaa dusa\u00e1yaa skMQaatIla navavyaa AqyaayaaMtIla Slaaok \u00cbmaaMk 32 to 35 AXaa caar SlaaokaMnaa catu\u00c1SlaaokI Baagavat mhNatat. Baagavat puraNaacao saMpUNa- saar *yaa caar Slaaokat Aaho.

sad\gau$ prma\ pUjanaIya icanmayaanaMd maharaja\u00b8 prma\ [-Svar naarayaNa\u00b8 sava- saMt va sava- sad\gau$Mcao
smarNa k$na *yaa catu\u00c1SlaaokI Baagavatacao \u2018svaantsauKaya\u2019 icaMtna krtao.
Baagavat puraNa va vaodp`iNat t<va&ana

Baagavat puraNaaMt BagavaMtacyaa mhNajaoca naarayaNa Avataracyaa laIlaa vaNa-na kolyaa Aahot. ivaSaoYa k$na *yaamaQyao EaI\u00ccYNa Avataravar Bar Aaho. kqaa saaMgatanaa naarayaNa\u00b8 EaIkRYNa [%yaaid vyai@tma%vao manauYya $pQaarI mhNaUna vaavartat. pNa t<va&anaacyaa saMdBaa-t naarayaNa\u00b8 Bagavaana\u00b8 prmaoSvar\u00b8 EaI\u00ccYNa ho Sabd p`itka%mak Aahot. ho Sabd prmat<va\u00b8 naarayaNat<va\u00b8 EaI\u00ccYNat<va\u00b8 [-Svart<va ASaa Aqaa-nao yaaojalao Aahot. yaaca t<vaalaa vaodaMtat \u2018ba`*mana\\u2019 ikMvaa

\u2018ba`*mat<va\u2019 mhTlao Aaho.
ho vaodp`iNat \u2018ba`*mana\\u2019 Anaagat\u00b8 naamaatIt\u00b8 naadatIt\u00b8 kalaatIt\u00b8 sqalaatIt\u00b8 $patIt\u00b8

BaavaatIt\u00b8 rsaatIt\u00b8 janmamaR%yaujaratIt Asao Aaho. Saas~Iya(Physics) BaaYaot saaMgaayacao tr toAbsolute Principle ikMvaa inarpoxa t<va Aaho. AapNa saapoxatot Asatao mhNajao AapNa sqala , kala va vastu(Space, Time, Mass) yaaMnaI mayaa-dIt Asatao. pNa vaodaMcao saMSaaoQana

3

mhNato *yaa saapoxa jagaacyaa maagao inarpoxa(Absolut e) Asalaoca paihjao , jao kala\u00b8 vastumaana va AvakaSa yaaMcyaa caaOkTItUna(Frame work of Time, Space, Mass) mau@t Aaho , kalaatIt\u00b8 vastumaanaatIt\u00b8 AvakaSaatIt Asa kahI Asau SaktM hI klpnaa maanavaI bauiQdlaa polavat naahI\u00b8 pTt naahI. yaaca karNa hI bauiQd kovaL saapoxa jagatamaQyao banalaI Aaho %yaamauLo tI kovaL saapoxa jagatacaoca Aaklana k$ Sakto.

pNa Aaplyaa ?iYaMnaI Asao inarpoxa t<va SaaoQalao va svat\u00c1 AnauBavalao va %yaalaaca %yaaMnaI
prma\t%va\u00b8 prma\ Aqa- ikMvaa prba`*ma Asao saMbaaoiQalao.

Baagavat puraNaat maUlat\u00c1 *yaa prma\t<vaacao idga\dSa-na kolao Aaho. Baagavatkar mhNatat *yaa prma\t<vaacao &ana ikMvaa p`%yaxa AnauBaUit hI [Mid`yaaMcyaa Waro haoNaar naahI. yaacao karNa ]GaD Aaho , ho t<va Sabd\u00b8 spSa-\u00b8 $p\u00b8 rsa va gaMQa yaaMcyaa AtIt Aaho. ?iYa mhNatat *yaa ba_la dRZBaava AsaNao AavaSyak Aaho.

kOvalya ]pinaYad Eauit mhNato\u2026
na kma-Naa na p`jayaa Qanaona| %yaagaonaOko AmaRt<va maanaYau\u00c1||

*yaa t<vaacaI p`aPtI XaairrIk\u00b8 maanaisak va baaOiQdk kmao- va saaQanaa yaaMnaI haoNaar naahI. [tkMca kaya eOSvaya-\u00b8 p`itYza yaaMnaI pNa to ivakt Gaota yaoNaar naahI. duusa\u00e1yaa kaoNaakDUna to imaLvata yaoNaar naahI. kovaL %yaagaanao to imaLU Sakto. ha %yaaga kaoNata yaacao ivavarNa icaMtna krtaMnaa puZo yao[-laca. pNa qaaoD@yaat saaMgaayacao tr jagatacyaa saapoxatocaa %yaaga k$na inarpoxatocaa AMigakar yaoqao AiBap`ot Aaho. doh\u00b8 mana va bauiqd yaacyaaSaI A&anaanao Jaalaolyaa

maaJyaa tada%myaacaa %yaaga k$na \u2018Baavayau@t\u2019 )dyaanao %yaa prma\ t<vaacaa malaa svaIkar kravaa
laagaola.
Eauit maata puZo saaMgato \u2026
A%yaaEama saklaoind`yaaiNa ina$Qya Ba@%yaa svagau$M p`Namya
)%puNDrIkM ivarjaM ivaSauwma\ ivaican%yamaqyao ivaSadM ivaSaaokma\
A%yaaEama= Ait+ Aa+ Eama
mhNajao A%yaMt Eama ivarhIt Avasqaa.

SarIr mana va bauiqd ho A%yaMt Eama ivarhIt kravaot mhNajao SarIracyaa va manaacyaa sava- halacaalaI qaaMbavaUna sauKasanaat svasqa basaavao , manaatIla sava- ivacaar(vaRi<a p`vaah) baMd kravaot. hI KrI AaEama Avasqaa. AaEama mhNajao ekaMtatIla ikMvaa jaMgalaatIla kuTIyaa navho. hI SarIr va manaacaI Avasqaa Aaho. EamaivarhIt Avasqaa saaQaNao hI QyaanaacaI p`aqaimak tyaarI Aaho. AXaI tyaarI JaalaI kI A%yaMt po`maanao Aaplyaa sad\gau$Mnaa vaMdna kravao. sad\gau$Mcaa AaiSavaa-d va pazbaL imaLvaavao. %yaaMnaa SarNa jaa}na malaa prma\ t<vaacaacao &ana imaLavao va %yaacaI AnauBaUit yaavaI yaasaazI p`aqa-naa kravaI.

maga p`sanna ica<aat Bai@tyau@t Baavaanao jao ivarja\u00b8 ivamala\u00b8 Sauqd\u00b8 AanaMdmaya Aaho AXaa prma\ t<vaacao icaMtna kravao. kovaL ASaa p`karo kolaolyaa Qyaanaanaoca %yaa naarayaNa t<vaacaa AnauBava yaotao Asao Eauitmaatocao saaMgaNao Aaho.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->