Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
P. 1
MOÂN HOÏC: VI BA SOÁ Lôùp Kyõ Thuaät Vieãn Thoâng

MOÂN HOÏC: VI BA SOÁ Lôùp Kyõ Thuaät Vieãn Thoâng

Ratings: (0)|Views: 50|Likes:
Published by htphong117

More info:

Published by: htphong117 on Dec 03, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/31/2013

pdf

text

original

 
12/03/09
1
DH GTVT – BM KTVT
MOÂN HOÏC: VI BA SOÁLôùp Kyõ thuaät vieãnthoâng
Chöông 2:XÖÛ LYÙ TÍN HIEÄU BAÊNG GOÁC
 
12/03/09
2
ThS.Voõ Tröôøng Sôn
NOÄI DUNG CHÖÔNG 2
Ñieàu cheá soá laø gì?
Caùc loaïi ñieàu cheá soá:
ASK 
FSK 
PSK 
QAM
Chuyeån ñoåi maõ
Ngaãu nhieân hoaù
Maõ hoaù vi sai
 Taïo khung voâ tuyeán
 
12/03/09
3
ThS.Voõ Tröôøng Sôn
Ñieàu cheá soá
Ñeå coù theå truyeàn daãn caùc thoâng tin soá baèng soùng ñieän töø,caàn phaûi tieán haønh ñieàu cheá soá.
Ñieàu cheá soá laø kyõ thuaät gaén thoâng tin soá vaøo dao ñoäng hìnhsine (soùng mang), laøm cho soùng mang coù theå mang thoâng tin caàntruyeàn ñi.
 Ta cuõng coù theå hieåu: ñieàu cheá soá laø söû duïng thoâng tin soátaùc ñoäng leâ caùc thoâng soá cuûa soùng mang, laøm cho caùc thoângsoá cuûa soùng mang bieán thieân theo quy luaät cuûa thoâng tin.

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
mrphanhieuqt liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->