Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
marketing trà Barley không độ

marketing trà Barley không độ

Ratings: (0)|Views: 425 |Likes:
Published by dnphu
marketing trà Barley không độ
marketing trà Barley không độ

More info:

Published by: dnphu on Dec 03, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/17/2010

pdf

text

original

 
Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: Th.S. Ñinh Tieân Minh1
MUÏC LUÏC
LÔØI MÔÛ ÑAÀU ………………………………………………………………………
.
 ………………………………………3
i
D
T
i
D
V
L
 
Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: Th.S. Ñinh Tieân Minh22.2.
S
M
d
KEÁT LUAÄN
 ………………………………………………………………………………………………….…………………………
76
DANH SAÙCH CAÙC BAÛNG BIEÅU ………………………………………………………………………….…….7
8DANH SAÙCH CAÙC HÌNH VEÕ -
ÑOÀ THÒ ……………………………………………………….………..
79PHUÏ
LUÏC A …………………………………………………………………………………………………………………………..8
1
PHUÏ LUÏC B ……………………………………………………………………………………………………………………………8
5
 
TAØI LIEÄU THAM KHAÛO ………………………………………………………………………………………………..
92
 
Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: Th.S. Ñinh Tieân Minh3
LÔØI MÔÛ ÑAÀU***
Vôùi neàn kinh teá hieän ñaïi ngaøy nay, Marketing ngaøy caøng ñoùng vai troøquan troïng ñoái vôùi taát caû doanh nghieäp treân toaøn caàu. Caùc hoaït ñoäng Maketingnhaèm ñaùp öùng nhu caàu cuûa khaùch haøng vaø kích thích heä thoáng baùn haøng phaùttrieån, laø caàu noái giöõa doanh nghieäp vaø khaùch haøng. Vôùi ñaëc ñieåm khí haäu nhieätñôùi aåm gioù muøa, nöôùc giaûi khaùt ñoùng chai laø moät thöùc uoáng khoâng theå thieáu cuûangöôøi daân trong nhöõng ngaøy naéng noùng. Vì vaäy, thò tröôøng nöôùc giaûi khaùt VieätNam laø moät trong nhöõng thò tröôøng coù toác ñoä phaùt trieån raát nhanh vôùi nhieàudoanh nghieäp lôùn trong nöôùc vaø caùc coâng ty ña quoác gia. Trong soá ñoù, ngöôøi tieâuduøng bieát ñeán Coâng ty Traùch nhieäm Höõu haïn Thöông maïi
Dòch vuï Taân HieäpPhaùt (THP) vôùi caùc saûn phaåm bia vaø nöôùc giaûi khaùt mang thöông hieäu NumberOne nhö moät doanh nghieäp coù tieáng taêm treân thò tröôøng. Ñoùng goùp moät phaànkhoâng nhoû cho söï thaønh coâng cuûa coâng ty laø nhöõng hoaït ñoäng Marketing chuyeânnghieäp vaø baøi baûn. Marketing ñaõ mang laïi nhieàu thöông hieäu ñöôïc ngöôøi tieâuduøng uûng hoä ngaøy caøng nhieàu nhö Traø Xanh Khoâng Ñoä, Nöôùc taêng löïc NumberOne, Traø thaûo moäc Dr.Thanh.Thaùng 12/2007, saûn phaåm Traø Barley Khoâng Ñoä ra ñôøi ñöôïc söû duïngdaây chuyeàn Aseptic hieän ñaïi, laàn ñaàu tieân xuaát hieän taïi Vieät Nam ñaõ môû ra moätthôøi ñaïi môùi cho coâng ty THP. Tuy nhieân, chính quaûng caùo cuûa saûn phaåm naøy ñaõgaây söï nhaàm laãn trong taâm trí khaùch haøng veà coâng duïng cuûa saûn phaåm, töø traø
“Giaûm chaát beùo hai laàn” thaønh “Traø giaûm beùo”.
Ñieàu naøy khieán loøng tin cuûakhaùch haøng vaø doanh soá cuûa saûn phaåm naøy ngaøy caøng giaûm suùt. Ñeå khaéc phuïctình traïng naøy, hieän taïi coâng ty ñang thöïc hieän nhieàu chöông trình nhaèm ñònh vòlaïi trong taâm trí khaùch haøng veà coâng duïng cuûa loaïi traø naøy. Moät trong nhöõngbieän phaùp coù hieäu quaû maø coâng ty ñang thöïc hieän laø taøi trôï cho chöông trình

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
msduong liked this
thanhthanhtrade liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->