Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
D 91 Din 2012 Pret Transfer

D 91 Din 2012 Pret Transfer

Ratings: (0)|Views: 0|Likes:
Published by schimbdecarti

More info:

Published by: schimbdecarti on Aug 05, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/05/2014

pdf

text

original

 
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE A JUDETULUI BOTOSANI
 
DECIZIA NR. 91din 14.12.2012
privind solutionarea contestatiei formulata de
S.C. L S.R.L. din Botosani
, inregistrata la Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului Botosani sub nr. I/...../13.11.2012Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului Botosani - D.G.F.P.J.- afost sesizata de Activitatea de Inspectie Fiscala Botosani, prin adresa inregistrata laD.G.F.P.J. Botosani sub nr. I/....../13.11.2012 asupra contestatiei formulata de
S.C. LS.R.L. din Botosani
, impotriva Deciziei de impunere privind obligatiile fiscalesuplimentare de plata stabilite de inspectia fiscala nr.F-BT ..../28.09.2012, privind sumatotala de ...... lei reprezentand:-.......... lei impozit pe profit;-........... lei accesorii aferente impozitului pe profit. Petenta mai contesta si Raportul de inspectie fiscala nr.F-BT...../28.09.2012.Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului Botosani , constatandca sunt indeplinite dispozitiile art. 205, 206, 207 alin.(1) si 209 alin.(1) lit.a). din O.G.nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in data de 31.07.2007, cumodificarile si completarile ulterioare, se investeste cu solutionarea contestatiei. Dinanaliza documentelor existente la dosarul cauzei se retin urmatoarele:
I.
 
S.C. L S.R.L.
contesta suma totala de .......... lei motivand urmatoarele:Organul de inspectie fiscala nu a tinut cont de metoda de prezentare apreturilor de transfer adoptata de catre societate chiar daca metoda prezinta toateinformatiile necesare analizei corectitudinii acesteia, in dosarul preturilor de transfer fiindincluse toate informatiile prevazute de Ordinul 222/08.02.2008.In conformitate cu art.3 din Anexa nr.3 a Ordinului M.F. nr.222/08.02.2008in cazul in care organul fiscal ar fi considerat incomplet dosarul preturilor de trasfer,acesta nu putea adopta o alta metoda, acestea avand posibilitatea estimarii preturilor detransfer prin aceeasi metoda a compararii preturilor. Fundamentarea dosarului preturilor de transfer a avut la baza metodacompararii preturilor cu tranzactii ale companiilor neafiliate din Turcia si China. In cadrulacestei metode petenta a procedat la compararea cu preturi ale altor entitati neafiliate ,nefiind obligatorie prezentarea unei marje pe profit atata timp cat preturile comparabilesunt stabilite pe baza cererii si ofertei si sunt preturi de piata.Petenta mai sustine ca tarifele de procesare utilizate in calculul preturilor sunt tarife mai mari decat cele practicate de companiile neafiliate ale societatii siconsidera ca afirmatiile organelor de inspectie fiscala precum ca societatea nu a
1
 
prezentat o analiza a formarii pretului este nejustificata. In cadrul dosarului preturilor detransfer societatea a prezentat o analiza a preturilor practicate de catre companiineafiliate din Turcia si China.Contestatoarea mai sustine ca:-nu se fundamenteaza reconsiderarea evidentelor deoarece rezultatulobtinut nu dovedeste ca veniturile retratate ar reflecta preturile de piata ale produselor practicate de alte entitati prin raportare la tranzactii comparabile necontrolate;-nu se cunoaste daca prin ajustarea costurilor cu marjele de profitrezultate din esantionul prezentat, pretul de piata obtinut este determinat prin raportareala tranzactii comerciale necontrolate;-metoda de comparare utilizata de organele de control nu corespunde cuprevederile punctului 26 din Normele metodologice pentru aplicarea art.11;-in fundamentarea utilizarii metodei cost plus organul fiscal nu a avut invedere elementele prevazute la pct.32 si 33 din Nomele metodologice date in aplicareaarticolului 11 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal;-in utilizarea metodei cost plus esantionul de firme utilizat pentru estimarenu este un esantion omogen care sa reflecte marja de profit medie a domeniului deactivitate;-metoda cost plus nu este o medoda adecvata societatii deoarece inperioada 2008-2011 aceasta a trecut printr-o perioada de restructurare, numarul desalariati diminuandu-se de la 183 la 17;-in cadrul esantionului utilizat de catre organele de inspectie fiscala suntincluse societati cu un numar de pana la 60 de salariati
II.
Prin Decizia de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare de platastabilite de inspectia fiscala nr.F-BT ....../28.09.2012 emisa in baza Raportului deinspectie fiscala nr. F-BT ..../28.09.2012, Activitatea de Inspectie Fiscala din cadrul D.G.F.P.J. Botosani a stabilit urmatoarele:In urma verificarilor efectuate s-a constatat ca ponderea cea mai mare dintotalul veniturilor realizate de societate o detin livrarile de bunuri si prestarile de serviciiefectuate catre ... S.R.L. ITALIA si S.C. D S.R.L., firme cu care societatea verificata arerelatii de afiliere, solicitandu-se in acest sens intocmirea dosarului preturilor de transfer.La data controlului societatea nu mai desfasura activitate de productie,toata activitatea fiind transferata catre societatea afiliata S.C. D S.R.L.Societatea a intocmit dosarul preturilor de transfer fara insa a prezenta oanaliza a formarii preturilor din care sa rezulte o marja de profit. Preturile practicate desocietate au condus la sfarsitul anului 2011 la o pierdere fiscala de ......... lei.Din analiza dosarului preturilor de transfer, organele de inspectie fiscalaau constatat ca singurele argumente in sustinerea preturilor practicate sunt ca acesteasunt in baza contractelor si acordurilor incheiate cu A Italia, fara ca societatea sa faca oanaliza comparativa concreta cu preturile practicate de companii neafiliate societatiiverificate. Astfel, organele de inspectie fiscala au considerat ca dosarul preturilor detransfer nu este complet si nu reflecta obiectiv realitatea preturilor practicate intranzactiile cu persoanele afiliate. Avand in vedere pierderea fiscala cumulata la sfarsitul perioadei fiscaleverificate, organele de inspectie fiscala au procedat la estimarea tranzactiilor, alegandmetoda cost-plus pentru a determina veniturile reale ale societatii fara a influentacheltuielile de exploatare inregistrate. Organele de inspectie fiscala au ales aceastametoda intrucat se obtine o estimare a marjei de profit brut pe care ar obtine-osocietatea daca ar fi avut loc tranzactii similare necontrolate, intre companiiindependente.Marja de comparare s-a realizat asupra ponderii profitului brut din totalulcifrei de afaceri, fiind identificate cinci societati din Romania cu acelasi profil deactivitate, si anume:
2
 
-S.C. R S.R.L.-CUI -S.C. U S.R.L. -CUI ;-S.C. I S.R.L.-CUI ......-S.C. M S.R.L. -CUI ........;-S.C. T S.A.-CUI ........Esantionul de firme utilizat pentru estimare a fost stabilit in mod obiectiv inbaza rezultatelor obtinute din aplicatia ORBIS, utilizata de Ministerul Finatelor Publice sisingura aplicatie agreata de OCDE. Astfel, s-au stabilit trei criterii de selectie:-pana la 200 de angajati;-cifra de afaceri intre 1.000.000-15.000.000 euro;-total active intre 1.000.000-5.000.000 euro.Prin aceasta selectie au rezultat opt firme, dintre acestea fiind eliminateS.C. C S.R.L. si S.C. F S.A., acestea avand ca obiect principal de activitate CAEN 4641,respectiv 1413 si S.C. T S.R.L. care nu a desfasurat activitate in perioada necesarapentru estimare.Organele de inspectie fiscala au calculat ponderea profitului brut din totalulcifrei de afaceri pentru anii 2008, 2009 si 2010 pentru fiecare societate din celeselectate, eliminand valorile de minim si de maxim si calculand media aritmetica pentruvalorile ramase. Din calculul efectuat a rezultat o marja a profitului de 0,85% pentru anul2009, 0,42% pentru anul 2010 si 8,05% pentru anul 2011. Organele de inspectie fiscalaau determinat nivelul veniturilor pe care ar fi trebuit sa le realizeze societatea pentru aajunge la marja de profit stabilita. Avand in vedere ca cheltuielile sunt integraldeductibile, organele de inspectie fiscala au stabilit venituri suplimentare pentruperioada verificata in suma totala de .......... lei si un impozit pe profit suplimentr in sumade ........... lei.Pentru diferentele constatate organele de inspectie fiscala au calculatdobanzi in suma de ............. lei si penalitati in suma de ............... lei.Prin referatul de inaintare, Activitatea de Inspectie Fiscala Botosanipropune respingerea ca neintemeiata a contestatiei.
III.
Din analiza documentatiei existente la dosarul cauzei, a motivelor invocate de contestatoare, precum si a prevederilor legale in vigoare, se retine:
1.
Referitor la suma de ........... lei reprezentând impozit pe profit suplimentar, Directia Generala a Finantelor Publice Judeteana Botosani , prin Compartimentul solutionare contestatii, este legal investita sa se pronunte daca in mod legal au fost stabilite obligatii fiscale suplimentare in sarcina contestatoarei, la analizarea pretului de transfer aferent tranzactiilor dintre societatea contestatoare si persoanele afiliate, organele de inspectie fiscala folosind alta metoda de comparare decat cea prezentata de societate in dosarupreturilor de transfer.In fapt 
, in perioada supusa inspectiei fiscale, societatea a livrat produse sia prestat servicii catre A S.R.L. ITALIA si S.C. D S.R.L., firme cu care societateaverificata are relatii de afiliere, iar asa cum s-au prezentat prin Raportul de inspectiefiscala, acestea sunt tranzactii intre persoane afiliate, iar pretul la care se transferabunurile in cadrul tranzactiilor dintre persoane afiliate
reprezinta pret de transfer 
.Ca urmare a solicitarii organului de inspectie fiscala societatea a prezentatdosarul preturilor de transfer din care rezulta ca la determinarea preturilor de transfer s-a ales metoda de comparare a preturilor.Organul de inspectie fiscala nu si-a insusit aceasta metoda astfel caacestea au procedat la determinarea veniturilor reale ale contestatoarei, fara a influentacheltuielile de eploatare inregistrate, utilizand metoda cost plus
 
 în conformitate cuprevederile art.11 alin.2 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si
3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->