Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bien ban giao nhan hang hoa

Bien ban giao nhan hang hoa

Ratings:
(0)
|Views: 1,688|Likes:
Published by api-19993003

More info:

Published by: api-19993003 on Dec 03, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

 
C«ng ty cp xnk hoµ an45B/126 Kh¬ng Trung, ThanhXu©n Tel/Fax: 04 7667731/ 7667170Email: Honexim@viettel.vnCéng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp – Tù do – H¹nh phóc
----------&---------
§øc Giang, ngµy 18 th¸ng 09 n¨m 2009
Biªn b¶n giao nhËn hµng ho¸
T¹i ……………………………………………………………………………. chóngt«i gåm:
Bªn A: C«ng ty cæ phÇn xnk hoµ an (bªn göi hµng)§Þa chØ: Sè 45B/126 Kh¬ng Trung, Thanh Xu©n, Hµ néi§¹i diÖn
: ¤ng NguyÔn Do·n TiÕn - Chøc vô: C¸n Cty§iÖn tho¹i sè: 0982.644.619 / 043 7667731
Bªn B:
trung t©m kho ®øc giang – c«ng ty ®iÖn m¸y, xe ®¹p, xe m¸y(bªnnhËn tr«ng hµng)§Þa chØ: Ngâ …… §øc Giang, tæng kho §øc Giang.®¹i diÖn:
Bµ Chøc vô: Thñ kho.§iÖn tho¹i sè: ………………………..
Bªn göi hµng ®· giao ®ñ vµ bªn nhËn tr«ng hµng ®· nhËn ®ñ hµngho¸ nhËp kho chi tiÕt nh sau:MÆt hµng§VTSè bao( 25Kg/Bao)Sè lîng
H¹t nhùa Nguyªn sinh PP S1003XuÊt xø: §µi Loan TÊn.... tÊn
(B»ng ch÷: .………………… ………………………………………………………)……………………………………………………………………………………..
Ngêi nhËn tr«ng hµng
(Ký nhËn)
Ngêi göi hµng
(Ký nhËn)
 
C«ng ty cp xnk hoµ an45B/126 Kh¬ng Trung, ThanhXu©n Tel/Fax: 04 7667731/ 7667170Email: Honexim@viettel.vnCéng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp – Tù do – H¹nh phóc
----------&---------
H¶I phßng, ngµy 14 th¸ng 04 n¨m 2009
Biªn b¶n giao nhËn hµng ho¸
T¹i C¶ng H¶i phßng chóng t«i gåm:
Bªn A: C«ng ty cp xnk hoµ an (bªn göi hµng)§Þa chØ: Sè 40 §µo TÊn, Ba §×nh, Hµ néi§¹i diÖn
: ¤ng NguyÔn TrÝ §¾c - Chøc vô: C¸n XNK §iÖn tho¹i sè: 0903 484830/ 043 7667731
Bªn B:
l¸I xe BKS sè:……………..( bªn nhËn chuyÓn hµng)®¹i diÖn:
¤ng Chøc vô: L¸i xeCMND sè…………………….do C«ng an………………cÊp ngµy……......§iÖn tho¹i sè:………………………………………………………………..BiÓn kiÓm so¸t sè:…………………………………………………………...
1. Bªn A thuª bªn B vËn chuyÓn vµ giao hµng cho ngêi nhËn hµnglµ:
-
 Tªn ngêi nhËn hµng:
«ng tuþ
(ng· ba qu¸n bÇu)
§Þa chØ:
50 nguyÔn tr·I, thµnh phè vinh, nghÖ an.
 Sè ®iÖn tho¹i:
0912435639.
2. Chi tiÕt hµng ho¸:MÆt hµng§VTSè bao25kg/baoSè lîng
H¹t nhùa nhËp khÈu LDPEXuÊt xø: Hµn Quèc TÊn802 tÊn
(B»ng ch÷: Hai tÊn h¹t nhùa LDPE, t¬ng ®¬ng 80 bao x 25kg/ bao)
3. GÝa c¶, thanh to¸n:
-Hai bªn thèng nhÊt ®¬n gi¸ trän gãi cho viÖc vËn chuyÓn vµ giaonhËn lµ 190.000®/tÊn.-Thanh to¸n: Bªn A thanh to¸n ngay cho bªn B.
4.Tr¸ch nhiÖm cña c¸c bªn:- Bªn A:
Th«ng b¸o vµ yªu cÇu ngêi nhËn hµng tæ chøc dì hµng nhanh gän®Ó gi¶i phãng xe. Thanh to¸n ®óng, ®ñ tiÒn c«ng cho bªn B.
- Bªn B:
Giao ®ñ sè lîng hµng cho ngêi nhËn nªu t¹i ®iÓm 1. Yªu cÇu ngêinhËn hµng x¸c nhËn ®· nhËn ®ñ hµng vµ lu l¹i trong vßng 01 th¸ng,göi l¹i cho bªn A nÕu bªn A yªu cÇu.
 
ChÞu tr¸ch nhiÖm b¶o qu¶n hµng ho¸ trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn,kh«ng ®Ó hµng ho¸ bÞ r¸ch, Èm ít, thiÕu hôt, r¬i v·i hµng ho¸. NÕubªn B ®Ó x¶y ra mÊt hµng, háng hµng, Èm ít hµng th× bªn bªn B ph¶ichÞu tr¸ch nhiÖm ®Òn bï ngay cho bªn A thiÖt h¹i ph¸t sinh./.
Bªn nhËn vËn chuyÓn hµngBªn göi hµng ho¸
C«ng ty cp xnk hoµ an45B/126 Kh¬ng Trung, ThanhXu©n Tel/Fax: 04 7667731/ 7667170Email: Honexim@viettel.vnCéng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp – Tù do – H¹nh phóc
----------&---------
H¶I phßng, ngµy 14 th¸ng 04 n¨m 2009
Biªn b¶n giao nhËn hµng ho¸
T¹i C¶ng H¶i phßng chóng t«i gåm:
Bªn A: C«ng ty cp xnk hoµ an (bªn göi hµng)§Þa chØ: Sè 40 §µo TÊn, Ba §×nh, Hµ néi§¹i diÖn
: ¤ng NguyÔn TrÝ §¾c - Chøc vô: C¸n XNK §iÖn tho¹i sè: 0903 484830/ 043 7667731
Bªn B:
l¸I xe BKS sè:……………..( bªn nhËn chuyÓn hµng)®¹i diÖn:
¤ng Chøc vô: L¸i xeCMND sè…………………….do C«ng an………………cÊp ngµy……......§iÖn tho¹i sè:………………………………………………………………..BiÓn kiÓm so¸t sè:…………………………………………………………...
1. Bªn A thuª bªn B vËn chuyÓn vµ giao hµng cho ngêi nhËn hµnglµ:
-
 Tªn ngêi nhËn hµng:
anh trung
§Þa chØ:
101 lª lai, phêng ®«ng s¬n, TP. Thanh ho¸.
 Sè ®iÖn tho¹i:
0913026356.
2. Chi tiÕt hµng ho¸:MÆt hµng§VTSè bao25kg/baoSè lîng
H¹t nhùa nhËp khÈu LDPEXuÊt xø: Hµn Quèc TÊn2005 tÊn
(B»ng ch÷: N¨m tÊn h¹t nhùa LDPE, t¬ng ®¬ng 200 bao x 25kg/ bao)
3.GÝa c, thanh to¸n:
-Hai bªn thèng nhÊt ®¬n gi¸ trän gãi cho viÖc vËn chuyÓn vµ giaonhËn lµ 190.000®/tÊn.-Thanh to¸n: Bªn A thanh to¸n ngay cho bªn B.
4.Tr¸ch nhiÖm cña c¸c bªn:
-n A: Th«ng b¸o vµ yªu cÇu ngêi nn hµng tæ chøc dì hµng nhanhgän ®Ó gi¶i phãng xe. Thanh to¸n ®óng , ®ñ tiÒn c«ng cho bªn B.-Bªn B:

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->