Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
28Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
A személyiség-lélektan .szig.

A személyiség-lélektan .szig.

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 4,291 |Likes:
Published by kisjatekos

More info:

Published by: kisjatekos on Dec 03, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/25/2013

pdf

text

original

 
I. A személyiség-lélektan fogalma, a személyiségelméletek áttekintése
A köznapi pszichológia egyik központi témája az emberi viselkedés megismerése. Az együttélés természetesvelejárója a környezetünkben élő személyek megfigyelése.A
személyiség kifejezés
főként az emberekben fellelhető egyéni különbözőségre utal, általában az ember olyan tulajdonságaira melyek elkülönítik a többiektől.Személyiség-lélektan a személyiség működésével foglalkozik, azzal, amit egyedi, emberi lényegünknektartunk.
Minden ember naiv
 
pszichológus
,
tudunk kommunikálni, kapcsolatot teremteni másokkal, utánzásostanulással tanuljuk meg
A személyiség-lélektan arról szól
, hogy milyen belsztetések alapján, milyen mechanizmusoksegítségével, hogyan működünk a világban, az egyedi emberrel, annak típusaival és csoportjaival foglalkozik.Az egyedi adottságoktól, az egyedi életkörülményektől függ, hogy milyenné is alakulunk.A személyiség-lélektan alkalmazott területe a klinikai- és orvosi lélektan.A tudományos pszichológia két megközelítést használ:
1.
nomotetikus megközelítés
, törvényszerűségeket keresi az emberek viselkedésében.
2.
idioszinkrotikus megközelítés
, szocializációs eltérés (pl. egy családban több gyerek)A személyiség-lélektan
azt vizsgálja
, hogy hogyan váltunk ilyenné, milyen fejlődés során?A személyiség lélektan nagy hangsúlyt helyez a gyerekkori élményekre.Tabula-rasa elv: fehér lapValahányszor a
személyiségtípus, -vonás kifejezést
használjuk, akkor a különböegyének közöttihasonlóságokat próbáljuk megragadni.A
tudományos személyiség-lélektan
tehát a személyiség minél pontosabb, teljesebb feltárására irányul,olyan vonásokat próbál feltárni, melyek több viselkedés alapját képezik.
Személyiség-lélektani elméletek
 
-
Empírizmus (tapasztalatelvűség):
A tapasztalatoknak van tehát döntő szerepe.
-
Nativizmus (Örökléselvűség):
a velünk született lehetőségeknek, a génjeinknek van döntő szerepe.
A személyiség elméletek:
az ember viselkedésében létezik állandóság, a háttérben öröklött biológiaielméletek, tipológiák, típustanok állnak.Kezdetben inkább a típusokat kedvelték, aztán inkább a vonás lett az elterjedt.3-4 ezer évvel ezelőtt kezdték.A
típustan
elkülönülő kategória. Lényege, hogy objektíven meghatározható módon egy ember besorolható egytípusba, egy csoportba.A tipológiákat az emberek kategorizálására hozták létre.Típustanok: Hippokratész-Galénoszi tipológia, Kretschmer és Sheldon alaktana (alkati tipológiák)A pszichológia fejlődésével a tipológiákat felváltotta a vonáselméletek.
Vonásaelmélet
: Jung, Cattel, Eísenck elméletei (funkcionális tipológiák)A vonások alapvetően abban különböznek a típusoktól, hogy valamiféle folytonosságot, folytonos átmeneteket jelentenek.Számítógép megjelenése, szerepe: Faktoranalízis-módszer: nem véletlenül történik, hanem valami korrelációvan a kapcsolatok között.
A pszichoanalizis
:
a mentális panaszokban szenvedő emberek gyógyításából alakult ki, a személyiségáltalános elméletévé fejlődött. (Freud személyiségelmélete, Jung és Adler személyiségelméleeteÖ)A szűk tartományú elméletek: az emberi lélek, a személyiség alakulásáról csak egy szúk tartománytvizsgálnak. (Lewin mezőelmélete, teljesitmény motivációs elméletek)Humanisztikus elméletek: Maslow motivációs elmélete Rogers énkép (self) elmélete.A tanulás elméleti megközelitések: Skinner, Dollard és Bandura elméletei
 
II
.
Alkati és tipológiák(Hippokratész, Kretschmer, Sheldon)
Az emberek tipizálására irányutörekvés régi keletű. Egy ember objekíven meghatározható módonbesorolható egy típusba. Legrégebbi ismert tipológia az ókorból Indiából származik (gazella, szarvastehén,elefánttehén – nőkre; nyúl, bika, csődör típust a férfiakra).Az első típustant Hippokratész dolgozta ki (ie.400), római Galénosz fejlesztette tovább.E tipológia az emberivérmérséklet változatait a testnedvek arányainak függvényében írta le, Galénosz őselemekhez kötötte.
Hippokratész-Galénoszi tipológia
:Az ókori filozófiai tanításokból indultak ki, mely szerint a világegyetem négy
őselemből
tevődik össze: levegő, ld, z és z. A t filofus szerint ennek a gy elemnek valamilyen don tükdnie kell aszemélyiségen belül. Abban az időben négy
testnedvet
írtak le (ez ma a hormonoknak felel meg) és úgytekintették, hogy az őselemek ezekben tükröződnek.
 
Őselem
 
Testnedv
 
Vérmérséklet Személyiségprofil
LEVEGŐ VÉR SZANGVINIKUS Gyors, de kevésbé kitartóTŰZ SÁRGA EPE KOLERIKUSAktív, erőteljes, negatív éspozitív irányban is kitartóFÖLD FEKETE EPE MELANKOLIKUSLassú, kitartó, búskomor pesszimisztikus,VÍZ NYÁL FLEGMATIKUSNem annyira pesszimista,mint a melankolikus
A testnedvek keveredésén kívül még számos más öröklött vagy biológiai alapot véltek felfedezni a kutatók aszemélyiség hátterében.Ezek közül kettő vált népszerűvé a pszichológiában, ezeket már kifejezetten idegorvosok, pszichiáterek hoztaklétre, az egyik a testalkattípust (Kretschmer), a másik a fejformát (Sheldon) társította a személyiségtípusokkal.
Kretschmer 
(pszichiáter) Megfigyelte: hogy a lelki megbetegedés típusa összefügg a páciensek testalkatával.Három testalkattípust, az ezeknek megfeleszemélyiségvonásokat, valamint a lelki megbetegedésre valóhajlamot írta le.
Don Quihote vagy LEPTOSZOM típus
. Sovány alkatot jelöli. Intellektuális beállítottságú, aszellemi tevékenységet előnyben részesítik a fizikaival szemben.Leggyakoribb kórforma: gondolkodási zavarok, szkizofrénia, tudathasadásos elmezavar.Hallucinációk, téveszmék is jellemzik.
Sancho Pansa vagy PIKNIKUS típus:
kerekded, az ilyen testalkattal rendelkező személyekáltalában jókedvűek, vidámak, mélyen átélik érzelmeiket, gyakran szomorkásak, de kedvelik aviccelődéstLeggyakoribb kórforma a mániás-depresszív elmezavar, melyben (mániás illetve depresszív)(Ezért ciklikus típusnak is nevezik).
 ATLETIKUS típus
. a sportolókra jellemző, a magas, izmos személyeket jelöli, sikerorientáltak,szeretik a kockázatot. Érzelmeik gyenge intenzitásúak, kedvelik a fizikai megerőltetést, kerülik apusztán intellektuális erőfeszítésre alapozó tevékenységeket. Karaktertípusukat nem tisztáztaegyértelműen, sőt nem talált összefüggést egyetlen lelki zavar és e testalkattípus között.(epilepsziások között felfedezhető)
Sheldon
tipogiája nagymértékben hasonlít a kretschmeri tipológiára, de Sheldon a koponyaformátazonosította
 
személyiségvonásokkal egy hármas tipológiát állítva fel, melyben fellelhetőek a kretschmeritestalkattípusok is.
ENDOMORF
:
E típusba tartozó személyek szeretik a társaságot, a kényelmet. A környezet ingereiretörténő reagálásuk lassú, általában elégedettek az élettel. Szeretnek enni, kedvelik a kényelmet.A kretschmeri piknikus alkatnak felelnek meg.
MEZOMORF
:
Az ingerekre rténő gyors reagálás jellemzi, szeretik a ltozatosságot, lalkalmazkodnak. Biztos fellépésű, energikus személyek, igyekeznek vezetői pozíciót betölteni,uralkodnak másokon.A kretschmeri atletikus alkatnak felelnek meg.
EKTOMORF:
Gyorsan reagáló személyek, azonban állandóan feszültek, kiegyensúlyozatlanok.Szorongóak, gyakran foglalkoznak egzisztenciális problémákkal, zárkózottak, introvertáltak. Jobbankedvelik az egyedüllétet a hangos, vidám társaságnál.A kretschmeri leptoszom alkatnak felelnek meg.
2
 
III. Funkcionális tipológiák (Eysenek, Cattel)Két típusú kiindulása lehet a vonáselméleteknek (Eysenck és Cattell):1. Hans J. Eysenck típuselmélete
Eysenck (1916, Németország) majd a nácizmus elől Angliába menekült. Munkásságát mérési precizitásvalamint elméleti pontosság, megfontoltság jellemzi. Hatalmas vizsgálati anyag (kérdőíves vizsg.) különbözőemberekről különböző tulajdonság-listák álltak rendelkezésére.Ezeket matematikai módszerekkel vizsgálta, majd összevetette az ókori tipológiákkal.Az eredmény egy átfogó elmélet kialakítása,Az
öröklődésnek nagy szerepet tulajdonított
, továbbá
az egyes vonások mögött jól meghatározott,elkülönülő biológiai alapokat vélt felfedezn
i.A vonások magyarázatát igen érdekesen valósította meg, körforgásszerűen képzelte el.A faktoranalízis
célja
kimutatni az egymással összefüggő viselkedéseket és ezek közös alapjainak feltárása .
Eysenck meghatározta, feltárta azokat az alapdimenziókat, melyek az egyes vonások gyökerét képezik.Ezeket az alapdimenziókat típusnak nevezte
. Ezeket összefüggésbe hozta a Hippokratész és Galénosz általfeltárt vérmérsékletekkel. Az
introvertált személyek 
befele fordulóak, magányosak, kevés barátjuk van, inkább a könyveket részesítikelőnyben a hangos társaságnál. Visszahúzódóak, a csoporton belül nem törekednek a vezetői pozícióbetöltésére, szerények.Az
extrovertált személyeknél 
erős a külvilág fele történő irányulás, sokat beszélnek, kedvelik a társaságot.Lelki konfliktusaik megoldására is inkább a barátok társaságát keresik, szeretnek irányítani, vezetni. Kedvelik adurva vicceket, általában optimisták.
 Az instabil személyek 
kiegyensúlyozatlanok, érzelmeik múlóak, változékonyak, gyakran szorongássalküszködnek.A
stabil személyek 
kiegyensúlyozottak, optimisták, érzelmeik tartósak. Nyugodt személyek, fegyelmezettek,munkájukat gondosan végzik.Eysenck értelmezésében a típusok kialakulásában mind a környezet, mind az öröklődés szerepet játszik.(Ikerkutatások: genetikai állomány meghatározza a személyiségtípust)
3
 
melankolikuskolerikusflegmatikusszangvinikusSTABIL
INTROVERTÁLT
(befelé forduló)
EXTROVERTÁLT
(kifelé forduló)
 
Szeszélyes,szorongó, merev, józan, pesszimista,tartózkodó,nyugodtÉrzékeny,nyugtalan,agresszív,változékony,impulzív,optimista, aktívPasszív, gondos,tapintatos, békés,fegyelmezett,megbízható,kiegyensúlyozott,nyugodtSzociábilis,kifelé nyitott, beszéde,készséges,könnyed, élénk,gondtalan

Activity (28)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Benda Krisztina liked this
Kriszta Baranyi liked this
Tamás Pintér liked this
bpbi liked this
medvetalp7 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->