Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
KISEBBSÉGI SAJTÓFÓKUSZ - 140806

KISEBBSÉGI SAJTÓFÓKUSZ - 140806

Ratings: (0)|Views: 5|Likes:
Napi tallózó a Kárpát-medence sajtójából
Napi tallózó a Kárpát-medence sajtójából

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: Civitas Europica Centralis on Aug 06, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/30/2014

pdf

text

original

 
Egym
á
s fel
é
 fordul
ó
 r
é
gi
ó
k Kelet-K
ö
z
é
p Eur
ó
p
á
ban
 Approaching regions in East-Central Europe
ISEBBSÉGIISEBBSÉGI
 SS
AJTÓFÓKUSZAJTÓFÓKUSZ
2014.
AUGUSZTUS
 6.,
SZERDA
B
OÉR
 K
RISZTINA
 
KözérdekKözérdek
űű
 Az EmberiErőforrások Minisztériuma és a Balassi Intézet közösen pályázatot hirdet külhoni magyar hallgatk részére szülőföldi szakmai gyakorlat ösztönd!"azására # $%el&idék'ma(
MagyarországMagyarország
 
 A pharra"imos) a roma holokausztáldozatainak számárl különböző adatokat lehet hallani) a be*slések nagyságrendileg eltérnek egymástl'
Balog Zoltán
 miniszter ki"elentésére azonban + miszerint Magyarországrlsemmifa"ta roma deportálás nem történt + nehéz lenne mentséget &agy magyarázatot találni' A botrány egyre dagad' ,--./ben "elent meg
Karsai László
 rténész ny&e a romaholokausztrl' A szerző a be&ezetőben kitér arra) hogy
Lakatos Menyhért
 !r egy ,-01/eselőadásában 23 ezerre) néhány é&&el később már 43 ezerre be*sülte a Magyarország területérőlelhur*olt és elpuszt!tott *igányok számát'
Karsai
 &iszont arra "utott) hogy mintegy ötezerretehető azon roma honfitársaink száma) akiket 5
elpusztítottak, álorvosi kísérletekkel kínoztak,nyomorítottak meg, deportáltak vagy munkaszolgálatra hurcoltak 
6' A köny& elősza&ában
SiposPéter
 történész megállap!totta7
Karsai
 meggyőzően bizony!t"a) hogy a ténylegesen deportált*igányok száma nem haladhat"a meg az ötezer főt) szemben a köztudatba 5
betáplált 
6 13/43ezerrel' 8ipos hangs9lyozza) hogy ezt is indokolt népirtásnak ne&ezni' :em önmagában azelhur*oltak és meggyilkoltak száma tesz egy rendszert gy;löletessé) hanem maga a tény) hogyakár egyetlen emberrel is megtörténhetett # $:sz(
 5
 Nyomozás indult a hétvégi érpatakibábuakasztás ügyében közösség elleni uszítás bűntettének gyanúával 
< / közölte lapunkkal a=egfőbb >gyészség' Ahogy arrl r besmoltunk) ?rpatakon szombaton 6
 !ics"ség anévtelen palesztin h"söknek# $gazságot %alesztinának#
6 *!mmel tartott 6
önkormányzati és civil tiltakozást 
6 az ?rpataki Modell @rszágos álzata és a at&angy ármegye If"9ságiMozgalom' Ezen
Orosz Mihály Zoltán
 polgármester felakasztatott két)
Simon Peresz
 &olt
1
  A szeml+ben szerel! cikkek nag$ r+sze a c%mre kattint/a meg&elenik 0 az 1TI2'%rek'ez tartoz( linkek eg$es esetekben csak a 333.mti.'*  oldalon el/+gzett eg$szerű +s ing$enes regisztr,ci( *t,n "ognak műk#dni
K
IS4BBSÉ5I
 S
 A6T787K9SZ
:i/itas 4*roica :entralis ;:4:<
 =2>>>? B*daest) Szent+teri. *. >..
 
 C DE C>CE)'ttFGG333.cecid.netG admin@cecid.net 
H>E.
 A959SZT9S
 C.
 
izraeli államelnököt és
Benjamin Netanjahu
 miniszterelnököt ábrázol bábut
 
lan Mor
)Izrael budapesti nagykö&ete megdöbbenéssel és aggodalommal értesült arrl 6
az $zrael&ellenesés antiszemita horror sho'&r(l, amelyet )rpatak polgármestere és társai vettek el ahétvégén
6' Cife"tette7 egy magyar szélső"obboldali) helyi politikus 6
ismételten a legrosszabb *elbut( szavakat használa $zrael els" számú vezet"i ellen+ ámogat(i tapsviharának kíséretében gyakorlatilag nyilvánosan elkövetett gyilkosságra buzdítot
6' A nagy&etleszögezte7 demokratikus országként Izrael tiszteletben tart"a a gyülekezés szabadságát és aszabad lenynyiln!s "ot) de soha nem fog"a elfogadni az olyan tetteket éskife"ezéseket) amelyek zsidellenesek) a rasszizmust) az idegengy;löletet népszer;s!tik és másemberek meggyilkolására szl!tanak fel) 6
mint ahogy azt )rpatakon hallottuk 
6 $:sz(
 8ikkasztás b;ntettének gyan9"a miattel"árást ind!tott az ' kerületi rendőrkapitányság az Dkotárs Alap!t&ánnyal összefüggésben + a
 szerint ezzel szintet lépett a hazai *i&ileknek a :or&ég i&il Fámogatási Alapkeretéből támogatást oszt magyar konzor*ium &ezetői elleni fellépés/sorozat' Egyelőre *sak azadatgy;"tés történik) a nyomozás hi&atalosan ismeretlen tettes ellen folyik $:sz(
 gyminiszter lehet a %idesz sodigenerá*i"ának egyik élhar*osábl $:sz&(
 Génteken dönt a fő&árosi M8HG a &álasztásiegyüttm;ködésről $:sz&(
 5
 -oma holokauszt ügybennem neki kell magyarázkodnia, hanem azoknak, aki most minden*ata nyilatkozatokat kiadnak 
</ "elentette ki
Balog Zoltán
 emberierőforrás/miniszter' 5
 .zokat a gyilkosságokat, amelyek a
Gyurcsány
&
 Bajnai 
&kormány alatt történtek, nem tárták *öl tisztességesen, a mi kormányunknak kellett ezt a munkát elvégeznie
< / mondta a politikus 9"g!rknak' ozzátette7 atitkosszolgálatok szerepe sem lett tisztáz&a'
Balog Zoltán
 9gy fogalmazott) hogy ferd!tésekkelés hazugságokkal mad"ák) mizben r akkor a roma holokauszttal kap*solatosmegemlékezést szer&ezett) amikor még sem miniszter) sem államtitkár) sőt még politikus sem&olt' A politikus leszögezte ugyanakkor) hogy pontosabban is fogalmazhatott &olna' 6
 .rra gondoltam, hogy az a *ata szervezett deportálás & direkt m(don koncentráci(s táborokba &, amia magyarországi zsid(sággal törnt nagyon nagy szégyen
6) és a magyar állam a romaholokausztban más szerepet "átszott # $:sz&(
 Magyarázat) &agy az érintettek megkö&etésehelyett éppen azok lenyét ntetel
Balog Zoltán
 stáb"a) akik számon rik aminiszteren a roma holokausztrl tett ki"elentését' Erről árulkodik legalábbis) hogy
Balog
%a*ebook/oldalárl elt;nt több ezzel foglalkoz hozzászlás' :éhány kommentről &an sz) de ahelyük "l láthat7 legutbbi) a Bartk Béla I' :emzetközi Crus&erseny kap*sán feltettfot all a közösségi oldalon fellelhető nyomok tan9sága szerint ,J be"egyzés hiányzik' Ez afot hétfőn akkor került fel) mikor
Balog
 &éleménye miatt a felháborodás már érezhető &olt) aminiszter mégsem nyil&ánult meg az ügyben $:sz&(
 
Polt
 
Péternek 
hi&atalbl el"árást kellene ind!tania $:sz&(
 A :ational Goli*y Institute oktberben) egy meg nemne&ezett kongresszusi központban tart"a meg az eseményt $:sz&(
 A kormánypártok fölényét !gy) a nyár derekán nem &eszélyezteti semmi' Elmozdult a mélypontrl az M8HG) a Kobbik is minthanépszer;bb &olna $M:@(
K
IS4BBSÉ5I
 S
 A6T787K9SZ
:i/itas 4*roica :entralis ;:4:<
 =2>>>? B*daest) Szent+teri. *. >..
 
 C DE C>CE)'ttFGG333.cecid.netG admin@cecid.net 
H>E.
 A959SZT9S
 C.
2
 
 5
 Nem az emberi er"*orrások miniszterének kell magyarázkodnia romaügyben, hanem annak a baloldalnak, amelynek kormányzása ideén romákat gyilkoltak /agyarországon
< + ol&ashat a %idesz közleményében)amelyet annak kap*sán adtak ki) hogy
Kunhalmi !gnes
 lemondásra szl!totta fel
BalogZoltánt
' A miniszter 8zegeden 9gy fogalmazott) hogy ferd!tésekkel és hazugságokkaltámad"ák) miközben már akkor a roma holokauszttal kap*solatos megemlékezést szer&ezett)amikor még sem miniszter) sem államtitkár) sőt még politikus sem &olt $M:@(
 Magyarország nem lehet egyik szélsőség h!&e sem) ha az orosz szank*ikrl &an sz / hangs9lyozta a parlament CülügyiBizottságának fideszes elnöke az InfoLádiAréna *!m; m;soban'
Németh Zsolt
 9gyfogalmazott7 6
nekünk túszaink vannak ezen a *edélzeten, ezt ne *eledük el+ . kárpátalaimagyarok minden*éleképpen kiindul(pontát kell pezzék a magyar&ukrán politikának 
6'6
0krana vonatkozásában /agyarország 1221 (ta egy kiindul(pontot mindenképen rögzített ésnincs okunk ezt megváltoztatni3 érdekeltek vagyunk egy sikeres, er"s ukrán államban+ .transzatlanti biztonsági rendszernek is rendkívül *ontos összetev"e egy sikeres, er"s 0krana,amely szuverén, s amely képes arra, hogy rendelkezzen a saát államának területe *ölött is
6 /mondta
Németh Zsolt
 az InfoLádi Aréna *!m; m;sorában' Az @rszággy;lés külügyi bizottságának &ezető"e sa"nálatosnak ne&ezte) hogy a Cr!m elleni orosz katonai agresszi ezt a*élkit;zést nagyon komoly kih!&ás elé áll!totta $InfoLádi(
o!á"#ao!á"#a
 
 
"raian Bases#u
 ron elk egy kedd luni tele&!zis inter"9ban nyomatékosanhangs9lyozta7 nem ne&ezi ki kulturális miniszterré és miniszterelnök/helyettessé
Biró
 
$ozáliát
)és költség&etési miniszter
%lau&iu Man&át
' ozzátette) szerdáig &ár még az esetlegeshi&atalos elutas!tással) arra szám!t&a) hogy &agy
'i#tor Ponta
 miniszterelnök &on"a &issza "elölt"eit) &agy a "elöltek maguk lépnek &issza' 6
 4a
Victor Ponta
 nem érti meg, hogy nem lehet a költségvetési miniszter olyan személy, aki eddig egy egyetemi művel"dési házat vezetett, ésnem lehet kulturális miniszter olyan személy, aki nem érti (l a román nyelvet, nem lesz másválasztásom, muszá lesz reagálnom
6 / "elentette ki az elnök $MFI(
5
 . romániai 5rszágos !iszkrimináci(ellenes anács elmarasztalta /arosvásárhely polgármesterét és egyz"ét a település egynyelvű utcanévtábláinak a magyar közösségehátrányosan megkülönböztet" ellege miatt 
< / közölte kedden a
Fransinde portál $MFI(
5
6epsiszentgyörgy önkormányzata is el*ogadta keddi ülésén a 6zékely Nemzeti anács által  szorgalmazott auton(miapárti határozatot 
< / közölte a
Mediafa h!rügynökség kedden $MFI(
 5
 7lhatárol(dott a romániai elnökválasztási kampányt(l a román ortodo8 egyház,amely *elkérte a politikusokat, ne használák *el kampánycélokra az egyházat és a hit kérdéseit 
</ !rta kedden a román média $MFI(
 A román elnök szerdáig &ár még az esetleges hi&atalos elutas!tással) hátha a miniszterelnök &issza&on"a "elölt"eit $M:@(
 :éhány nap késéssel) de leteheti az esküt
Biró$ozália
) a ront idegen nyel&ként beszélő magyar miniszter"elölt' r az államfő
K
IS4BBSÉ5I
 S
 A6T787K9SZ
:i/itas 4*roica :entralis ;:4:<
 =2>>>? B*daest) Szent+teri. *. >..
 
 C DE C>CE)'ttFGG333.cecid.netG admin@cecid.net 
H>E.
 A959SZT9S
 C.
$

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->