Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Federatia Editorilor din Romania despre rezultatele licitatiei de manuale scolare

Federatia Editorilor din Romania despre rezultatele licitatiei de manuale scolare

Ratings: (0)|Views: 2,690|Likes:
Published by Raluca Pantazi
Federatia Editorilor din Romania despre rezultatele licitatiei de manuale scolare
Federatia Editorilor din Romania despre rezultatele licitatiei de manuale scolare

More info:

Published by: Raluca Pantazi on Aug 06, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/07/2014

pdf

text

original

 
Federa
!
ia Editorilor din România Str. Dr. Iacob Felix 97, Bl. 17A, Sc A, Ap. 7011035, Bucure
"
tiTel. 021 311 06 50; 0378 107 299; 0722/512.191office@feded.ro
Licita
!
ia pentru manuale: o catastrof 
"
 administrativ
"
 – Comunicat de pres
"
 –Federa
#
ia Editorilor din România (FER) consider
"
 c
"
 rezultatele licita
#
iei de manuale pentru clasele I
$
i a II-a sunt profund viciate de evaluarea inadecvat
"
 
$
i eronat
"
, fapt pentru care solicit
"
 anularea licita
#
iei
$
i asumarea r
"
spunderii de c
"
tre cei vinova
#
i.
Explic
!
m mai jos motivele care ne-au condus c
!
tre o astfel de concluzie:
Utilizarea unor criterii eliminatorii inexistente în caietul de sarcini al licita
!
iei:
 CNEE a invocat, în majoritatea comunic
!
rilor de respingere a ofertelor trimise participan
"
ilor, dou
!
 praguri eliminatorii, care nu sunt prev
!
zute în caietul de sarcini
#
i nici în alte documente ale licita
"
iei. Ele sunt prev
!
zute în OMEN 5559/2013 (un ordin de ministru foarte controversat, ascuns publicului între data semn
!
rii sale – 22 noiembrie 2013 -
#
i data public
!
rii sale, la 14.03.2014), care nu se reg
!
se
#
te printre documentele licita
"
iei. Mai mult, în cadrul clarific
!
rilor cerute de posibili ofertan
$
i, CNEE r
!
spunde: “ Ofertele câ
%
tig
!
toare vor fi acele oferte care respect
!
 cerin
$
ele din caietul de sarcini
%
i care se clasific
!
 în ordinea punctajelor pe primele 6 locuri.”A
%
a cum precizam, caietul de sarcini nu con
"
ine nicio trimitere la OMEN 5559/2013 sau la praguri eliminatorii. Cele dou
!
 paragrafe din OMEN 5559/2013 sunt:
Articolul 9, alineatul 3
: prevede eliminarea din licita
"
ie a acelor oferte care nu ob
"
in minim 43 de puncte din 50 pe criteriul pre
"
ului. Unii ofertan
"
i (mai ales Siveco+Litera
#
i CD Press) au venit cu pre
"
uri mult mai mici decât pre
"
urile
#
i a
#
a reduse estimate de CNEE
#
i au fost în m
!
sur
!
 s
!
 ia cele mai mari punctaje la criteriul pre
"
, eliminând astfel, de facto, pe ceilal
"
i concuren
"
i, care nu au mai putut ob
"
ine cel pu
$
in 43 de puncte. Pre
"
urile suspecte de dumping au împins astfel, conform acestui alineat neinclus în licita
"
ie (dar invocat ulterior), restul participan
"
ilor în afara licita
"
iei.
Articolul 8, alineatul 5
: care prevede acela
#
i prag eliminatoriu de minim 43 de puncte în privin
"
a punctajul tehnic, rezultat din evaluarea tehnic
!
 
#
i de con
"
inut a proiectului de manual propus. Nici acest criteriu nu a fost inclus în documentele licita
"
iei.
Gre
%
eli de calcul care au calificat eronat doi dintre câ
%
tig
"
tori (Siveco+Litera  în dou
"
 cazuri
%
i CD Press într-un alt caz)
Chiar dac
!
 criteriile invocate în maniera suspect
!
 prezentat
!
 mai sus s-ar men
"
ine,
 
calculele evaluatorilor validate de comisie sunt gre
#
ite, cu urm
!
toarele 3 consecin
"
e:
Siveco+Litera NU s-ar afla printre câ
!
tig
tori nici în cazul manualului de comunicare pentru clasa I, nici in cazul manualului de matematic
 pentru clasa I.
 Calculul, bazat pe documentele oficiale emise de CNEE arat
!
 urm
!
torul lucru (punctajele nu se rotunjesc, conform cerin
"
elor licita
"
iei):ManualPunctaj nalPunctaj par
"
ial pre
"
Punctaj par
"
ial tehnicComunicare limba român
!
, clasa I90,9549,05 (pentru un pre
"
 de 4,74 lei)41,90Matematic
!
 
#
i explorarea mediului, clasa I92,9950 (pentru un pre
"
 de 4,74 lei)42,99Astfel, Siveco+Litera pierde licita
"
ia în ambele situa
"
ii, conform Articolul 8, alineat 5 din OMEN 5559/2013, pentru c
!
 ob
"
ine sub 43 de puncte.
 Manualul de matematic
 pentru clasa a II-a r
mâne f 
r
 niciun câ
!
tigator
 (pierde CD Press, altfel declarat unic câ
#
tig
!
tor de CNEE). Calculul este urm
!
torul:ManualPunctaj nalPunctaj par
"
ial pre
"
Punctaj par
"
ial tehnicMatematic
!
 
#
i explorarea mediului, clasa a II-a86,2550 (pentru un pre
"
 de 5,35 lei)36,25c) Mai sunt
#
i alte cazuri în care un ofertant ob
$
ine mai mult la punctajul tehnic decât maximum posibil teoretic (exemplu: Manual de englez
!
, clasa I).
Tolerarea pre
!
urilor suspecte de dumping
Un punct controversat este acceptarea de c
!
tre CNEE a ofertelor de pre
"
 aflate mult sub pre
"
ul estimat de autoritatea contractant
!
, de
%
i au fost sesiz
!
ri chiar la
%
edin
$
a de deschidere a ofertelor. De exemplu: manualul de comunicare în limba român
!
 pentru clasa I a fost estimat de CNEE la un pre
"
 de 8,22 lei. Editurile cu tradi
"
ie în domeniu au avut oferte de pre
"
 în jurul sumei de 8 lei (acoperind cu greu costurile).
"
iva ofertan
"
i au venit cu pre
"
uri neobi
%
nuit de mici, cu mult sub baremul de 70% prev
!
zut de legisla
"
ie ( Siveco+Litera au ofertat un pre
"
 de numai 4,74 lei, iar recordul a apar
$
inut CD Press, cu numai 4,65 lei). Pre
"
ul include atât partea de print (drepturi de autor, cheltuieli de editare, tipar full-color, 120 de pagini, format mare, bro
#
at, dou
!
 volume etc.), cât
#
i dou
!
 CD-uri cu manualul digital. Pre
"
urile foarte mici oferite de unii participan
"
i la licita
"
ie sunt greu justificabile. Dac
!
 cineva dore
#
te s
!
 cumpere chiar
#
i numai dou
!
 cd-uri goale, de proast
!
 calitate,
 
nu prea le poate achizi
"
iona sub 1-1,5 lei (deci aproape un sfert din pre
"
). Costurile strict materiale (tipar, hârtie, cd, imprimare, transport) dep
!#
esc, de regul
!
, pre
"
urile suspecte de dumping.Comisia era obligat
!
 de lege s
!
 cear
!
 justific
!
ri acelor ofertan
"
i care au propus pre
"
uri aflate sub 70% din valoarea estimat
!
 de autoritatea contractant
!
. CNEE
%
i MEN n-au comunicat dac
!
 s-a f 
!
cut aceast
!
 analiz
!
.
Solicit 
m, în spiritul transparen
 # 
ei ca explica
 # 
iile ofertan
 # 
ilor în cauz
 s
 fie f 
cute publice, precum
$
i motivele accept 
rii lor de c
tre comisie, în cazul în care comisia a dispus aceast 
 verificare.
Eliminarea abuziv
"
 a aproape tuturor ofertelor, pe motive tehnice minore
Coinciden
"
a extraordinar
!
 face ca exact acele firme care au ofertat cele mai mici pre
"
uri (deci care au avut, astfel, cele mai mici cheltuieli pentru a asigura calitatea manualului) s
!
 fie
#
i singurele care au trecut f 
!
r
!
 gre
%
eal
!
 evaluarea tehnic
!
. Restul ofertelor (printre care cele ale unor edituri prestigioase
#
i firme de IT cu un portofoliu digital consistent) au fost respinse. Motivele sunt de ordinul ridicolului. De exemplu: 0,5% din imaginile utilizate în manualul de comunicare pentru clasa I au dimensiuni peste cei 500k ceru
"
i de în caietul de sarcini. Ce înseamn
!
 0,5%? 12 imagini din 2396. Acele imagini au dimensiuni mai mari pentru c
!
 folosesc mai multe culori
#
i sunt apelate în cazul ecranelor cu densitate mare de pixeli (retina display). Dimensiunea lor în pixeli, daca
"
ii la calitatea imaginilor, este una foarte mare, de aici
#
i trecerea peste limita (aleatorie) de 500k. Men
$
ionam c
!
  înc
!
rcarea local
!
 a unor imagini mai mari de 500k nu este de natur
!
 s
!
  încetineasc
!
 în vreun fel utilizarea manualului digital. Alte oferte au fost respinse pe criterii asem
!
n
!
toare: dac
!
 nu erau imaginile prea mari, atunci au fost fi
#
ierele audio (mp3) sau video (mp4), nedeschiderea unor fi
%
iere etc.
Pentru a se vedea dac
 manualele declarate
!
tig
toare îndeplinesc toate criteriile tehnice cerute, solicit 
m ca ceilal
 # 
i ofertan
 # 
i s
 le vad 
, spre a se elimina astfel orice suspiciune de p
rtinire în evaluarea tehnic
.
Nerespectarea calendarului asumat
Ministerul Educa
"
iei
#
i CNEE nu sunt la prima abatere de la calendarul auto-impus al licita
"
iei. Probabil cea mai grav
!
 este întârzierea nejustificat
!
 
#
i, consider
!
m noi, ilegal
!
 a anun
"!
rii rezultatelor, care ar fi trebuit s
!
 aib
!
 loc pe 28 iulie
#
i, în fapt, a fost f 
!
cut
!
 numai pe data de 4 august. CNEE nu a oferit nicio explica
"
ie în aceast
!
 privin
"!
. Nu în
$
elegem de ce a fost nevoie de 18 zile pentru a se evalua doar 9 proiecte de manuale, celelalte fiind eliminate abuziv din start, pe motive tehnice (
#
i de pre
"
)
%
i nemaifiind supuse analizei de con
$
inut. Suspect
!
m c
!
 aceste criterii eliminatorii au fost introduse dup
!
 
#
edin
"
a de deschidere a ofertelor, deoarece la deschiderea plicurilor nicio ofert
!
 nu a fost eliminat
!
 pentru neîndeplinirea baremului de 43 puncte pentru pre
$
, criteriu invocat abia acum.
Netransparen
!
a cu privire la numele
%
i calific
"
rile evaluatorilor
Nu
#
tim nici pân
!
 ast
!
zi cine anume au fost evaluatorii. Componenta tehnic
!
 nu este una derizorie
#
i evaluarea nu poate fi f 
!
cut
!
 de un personal nespecializat; ea

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->