Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Gračanički glasnik broj 16.

Gračanički glasnik broj 16.

Ratings: (0)|Views: 1,071 |Likes:
Published by Abdullah Arifović

More info:

Published by: Abdullah Arifović on Dec 04, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/15/2013

pdf

text

original

 
Gračanički Glasnik
časopis za kulturnu historiju
 Voice of Gracanica 
 Journal for the cultural history 
uDk 930.85issn 1512-5556
MONOS
Gračanica, 2003.
 
GRAČANIČKI GLASNIK 
2
salih osmanbeGovićjeDan poGleD na značaj, ostvarenje iaktuelnost Deklaracije zavnobih-a opravima Građana bosne i herceGovine
       p     o     v     o       d     o     m
Salih Osmanbegović
JEDAN POGLED NA
ZNAčAJ, OSTVARENJEI AKTUELNOSTDEKLARACIJEZAVNOBIH-A O PRAVIMAGRADJANA BOSNE IHERCEGOVINE
(Ovo je referat koji je rahm. Salih
Osmanbegović podnio na Okrug
-
lom stolu “ZAVNOBiH – Dekla
-
 racija o pravima građana Bos
-
 ne i Hercegovine”, 1. 7. 1999. go
-
dine u Sanskom Mostu. Organiza
-
tori Okruglog stola bili su: Glav
-
 ni odbor Saveza udruženja boraca narodnooslobodilačkog rata Bos
-
 ne i Hercegovine, Akademija nau
-
 ka i umjetnosti Bosne i Hercegovi
-
 ne i Skupština opštine Sanski Most. Autor referata bio je predsjednik Or
-
 ganizacionog odbora Okruglog sto
-
la. Referat smo preuzeli iz Zbornika radova sa tog skupa, koji je objav
-
ljen 2000. godine, str. 75.–95. Pre
-
 nosimo ga povodom obilježavanja60. godišnjice ZAVNOBiH- a i u znak sjećanja na rahm. SalihaOsmanbegovića.)
D
eklaracija ZAVNOBIH-a, do-nesena u Sanskom Mostu 1.
 jula 1944., po svome sadržaju,značaju i dometima nesumnjivo zau
-
zima istaknuto mjesto među sličnim
 
POVODOM
3
dokumentima (poveljama, deklaraci- jama, ustavima, zakonima, protokoli-
ma…) u historiji države i prava. Spo
-
menut ću u svijetu najpoznatije, a po
-tom iznijeti poglede o ostvarivanju iaktuelnosti Deklaracije.
I
Prije skoro osam vjekova, 1215. jeu Engleskoj donesena
 Magna Char
-ta
 
Liberatatum – Velika povelja oslobodama
. Smatra se da je ovo bioprvi, u svijetu poznati, ustavni akt idokument kojim se promoviše ideja
o vladavini prava. Povelja ograničava
apsolutizam kralja i njegovu volju
 veže pravnom normom. Mada ovapovelja utvrđuje prava samo uskomdruštvenom sloju (plemićima a ne iostalim građanima), ona je naročitoznačajna po tome što su njom inaugu
-
risani temelji načela zakonitosti.
U Engleskoj
je
1679., više od četiri i
po vijeka nakon Velike povelje, done-sen
Habeas Corpus Aet
. Ovaj institut
engleskog procesnog prava označio je novi iskorak na unapređenju ljud
-
skih prava. Njime se, između ostalog,zakonski utvrđuje da nijedan engle
-
ski podanik ne može bez sudske od
-
luke biti zadržan u zatvoru. U suštini
 je ovo bio pravni mehanizam kojim se
garantuju lične slobode i lična pra
-
 va građana, štiti ga od samovoljnoghapšenja i zadržavanja u zatvoru.
 A samo nakon 10 godina, 1689.,parlament Engleske je donio
Bill of Rights
, tj.
Zakon o pravima
. Njimese proklamuju. Njime se proklamu-
 ju prava i slobode podanika države irješava pitanje nasljeđa krune. Ovim
zakonom se Parlament u pravima
izdiže iznad kralja, proklamuje se daniko ne može biti optužen za krivičnodjelo koje kao takvo nije predviđeno
zakonom, itd.
U Sjedinjenim Američkim Državama
najviši rang u ovoj oblasti imaju
Prvih
 
deset amandmana
iz 1791. na Us-tav iz 1787., tj.
Povelja o pravimagrađana
. Ovi amandmani, ustvari,predstavljaju pravosudni mehanizamgarancija i zaštite ljudskih prava i slo-boda, Vrhovnom sudu daju izuzetan
značaj…Najvažniji su – amandman I, pre
-
ma kome Kongres ne može ustano
-
 viti državnu religiju, čime je faktičkipromovisao ideju o sekularnoj državi;
- amandman IV, koji predstavlja skup
prava na privatnost ličnosti – zabran
- juje pretres, uvid u vrijednosne pa-pire i sl. Ovaj amandman promoviše
načelo da ništa ne može brže razori
-
ti državu od činjenice da ona sama ne
primjenjuje vlastite zakone ili da za-
nemaruje osnov vlastitog postojanja;- te amandman VI, koji utvrđuje pravooptuženog na pomoć savjetom u svoj
-
oj odbrani, ograničava prava policaja
-ca itd.
U Francuskoj je najčuvenija
Dekla
-
racija o pravima čovjeka i građanina
 
iz 1789., koju je donijela francuskaSkupština. Ona je, ustvari, političkidokument o pravima čovjeka, koji usvom nazivu sadrži pojam GRAÐA 
-
NINA (civs), kao stožernog subjektapolitičke zajednice. U ovoj deklaraciji
su sintetizovani osnovni ciljevi Fran-cuske revolucije.Organizacija ujedinjenih nacija je,uz svoju povelju (donesenu u San Fran-
cisku 26. juna 1945.), čiji je sadržajprožet idejom zaštite i unapređenja

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
viola156 liked this
dzadro liked this
Emina Jukan liked this
Tiskarnica liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->