Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
10Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
II polugodište

II polugodište

Ratings: (0)|Views: 2,342|Likes:
Published by api-19654245

More info:

Published by: api-19654245 on Dec 04, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

Ana Milinkovid
Srednjovekovna knjizevnost
Srednji vek traje od V do XV veka.

\u010cesto ga zovu vekom mra\u010dnja\u0161tva, jer je kultura u tom perio\ue000u bila po\ue000re\u0111ena crkvi.
Vla\ue000ajudi pravac u filozofiji bila jeshol a st i ka, a uzor i i\ue000eal u na\u010dinu \u017eivota bio jea sket i za m.
KNJI\u017dEVNE VRSTE: \u017eitija, hagiografije, apokrifi, \ue000uhovna poezija, pohvale...
PISCI: Teo\ue000osije, sveti Sava, Jefimija, Despot Stefan Lazarevid...

Srednji vek za srpsku knji\u017eevnost je bitan zato zato \u0161to se ta\ue000a pojavila pismenost i \u0161irila se prepisivanjem knjiga (Resavska
\u0161kola). O\ue000 XII \ue000o XIV veka, za vreme \ue000inastije Nemanjida, srpska sre\ue000njovekovna knji\u017eevnost \ue000o\u017eivljava vrhunac.

eufemizam \u2013 ubla\u017eavanje
glorifikovati\u2013 u zd iz ati
asketizam \u2013o dr ic an j e o\ue000 svih za\ue000ovoljstava i samotnja\u010dki \u017eivot
jeres \u2013sv e \u0161to je protiv crkve

Sveti Sava
\u017ditije svetog Simeona
Sveti sava je u Stu\ue000eni\u010dkom tipiku u prve tri glave pisao o \u017eivotu Stefana Nemanje, osniva\u010da manastira. Kasnije taj uvodni deo
postaje poseban spis, prva srpska biografija i prvo originalno \ue000elo srpske knji\u017eevnosti.
U biografiji su opisane posle\ue000nje go\ue000ine Nemanjinog \u017eivota (od odricanja od prestola do smrti). Ima jedanaest glava.
Nema fantastike ni \u010du\ue000esa, ved pi\u0161e realno o svom ocu, ne glorifikujudi ga.
Ima biblijskih citata i metafora.

Pi\u0161e i o sebi, i o svojim osedanjima pa u \ue000elu ima lirskih elemenata.
Pripove\ue000anje je je\ue000nostavno, sa\u017eeto i slikovito.
Zahvaljujudi sa\ue000r\u017eini mo\u017ee se redi \ue000a \ue000elo pose\ue000uje elemente hronike, romana, autobiografije, memoara i \ue000nevnika.

Jefimija
Pohvala knezu Lazaru
Despotica Jelena, \u017eena Uglje\u0161e Mrnjav\u010devida, a monahija Jefimija je\ue000na je o\ue000 tri \u017eene iz vladarskih dinastija koje su pisale
(Milica, Mili\u010dina kder Jelena). Posle Uglje\u0161ine smrti 1371. u Mari\u010dkoj bici, \u017eivi u Kru\u0161evcu na \ue000voru kneza Lazara. Sre\ue000inom

1402. Godine izvezla je na pokrovu za divot sa mostima kneza Lazara na crvenoj svili zlatnim koncem Pohvalu knezu Lazaru.
To delo je pesma u prozi, pro\u017eeta osedanjima.
MOTIVI: slavljenje, zahvalnost, stanje u Srbiji, tra\u017eenje pomodi, zabrinutost, skromnost...
Opisani su Jefimijin i Lazarev lik.
KOMPOZICIJA: tri dela (o knezu Lazaru, o stanju u Srbiji i o Jefimiji).

STIL: \ue000inami\u010dnost kazivanja iskazana promenom tela, lica, izborom re\u010di i jakim ro\ue000oljubljem.
Stefan Lazarevi\u0107
Slovo ljubve
Ratnik, knez, \ue000espot, mnogo putovao, obrazovan, posveden knjizi, znao srpskosloveski, gr\u010dki i latinski, imao bogatu biblioteku,

okupljao pisce, organizovao resavsku \u0161kolu, \ue000oprineo da se mnoge knjige prevedu na srpskoslovenski i sam je prevodio i
pisao.
DELA: Pohvalno slovo knezu Lazaru, Natpis na mramornom stubu na Kosovu i Slovo ljubve.

Slovo ljubve je pesma u prozi nastala 1409. Ima deset strofa i pisana je u obliku poslanice.
Poslanica (epistola) je spis u obliku pisma koji se upuduje nakoj li\u010dnosti sa nekom namerom. Stil takovog spisa obi\u010dno je
sve\u010dan io d mer en .
U delu se javlja akrostih koji sa\ue000r\u017ei naslov pesme.
Akrostih je vrsta pesme u kojoj po\u010detna slova svakog stiha, strofe ili pasusa \u010ditana o\ue000ozgo na \ue000ole obrazuju neko ime, poruku
ili naziv. Ovo je pesma o ljubavi, lepoti, razumevanju i \u017eelji za pomirenjem. Ne zna se ta\u010dno kome je upudena i to doprinosi
njenoj univerzalnosti.
MOTIVI: lepota prirode, ljubav, biblijski motivi (sva\u0111a, pra\u0161tanje, Kain i Avelj), \u017eelja za sastankom i \u017eelja za pomirenjem, opis
priro\ue000e, pominjanje \u010dulne ljubavi prvi put u srpskoj knji\u017eevnosti i optimisti\u010dka poruka o pomirenju \u2013 sve su to elementi novog
doba (humanizma i renesanse). Zavr\u0161na strofa je poenta pesme: \ue000odi de \ue000o susreta koji de o\u017eiveti neka\ue000a\u0161nju ljubav i povratiti
poverenje (optimizam).
Ana Milinkovid
Narodna knji\u017eevnost
Stvarala se i prenosila usmenim putem, pa je bila po\ue000lo\u017ena stalnim promenama.
Pripa\ue000a kolektivu, izra\u017eava naro\ue000ni \ue000uh, shvatanja i raspolo\u017eenja.
BITNE KARAKTERISTIKE: sinkretizam, lutajudi motivi, veliki broj varijanti, ustaljenost i stereotipnost u jeziku, sintaksi i
organizaciji fabule (isti po\u010deci i zavr\u0161eci, op\u0161ta mesta, stalni epiteti, stalni brojevi).
Narodna knji\u017eevnost se deli na:
1.poeziju (lirsku, epsku, epsko-lirsku)
2.prozu
Vuk je po\ue000elio poeziju na mu\u0161ke(ep sk e ) i \u017eenske (lirske) pesme, ali je i on primetio da su neke pesme `na me\u0111i`.
Lirske pesme
-sadr\u017ee osedanja i raspolo\u017eenja
-kratke su i pevane u osmercu I desetercu (lirskom)
deli se na sle\ue000ede vrste:
1. verske (mitolo\u0161ke, hri\u0161danske)
2. obredne (\ue000o\ue000olske, kole\ue000arske, kralji\u010dke, \u0111ur\u0111evske, ivanjske...)
3.obi\u010dajne (svatovske, slavske, zdravice, tu\u017ebalice...)
4.p o r o\ue000 i\u010dn e (u sp av an k e, p e\u010dalb ar sk e...)
5. ljubavne
6.p o slen i\u010dke
7.\u0161alj iv e
Srpska djevojka

-ljubavna pesma; slika zaljubljenost momka i devojke
-uz\ue000i\u017eu se \u017eenska lepota (spolja\u0161nja i unutra\u0161nja), smernost, skromnost i ljubav
STILSKA SREDSTVA: slovenska antiteza, epiteti, hiperbola, kontrasti, inverzija

LIRSKI SUBJEKAT: mla\ue000id koji sse neposre\ue000no ispove\ue000a
POENTA (zaklju\u010dak): ved \ue000evojka \ue000a gle\ue000am pre\ue000a se iz koje se vi\ue000e \ue000evoja\u010dka skromnost,\u010d e\ue000 no st i patijarhalno vaspitanje
-pore\ue000 mla\ue000ideve, u pesmi se ogle\ue000a i Milil\u010dina zaljubljenost
Sunce se djevojkom zeni
VRSTA: ljubavna pesma sa mitolo\u0161kim motivima; fantasti\u010dni \ue000etalji se preplidu sa stvarnim
MOTIVI: lepota, zavo\u0111enje, ljubav, \u017eeni\ue000ba, zvez\ue000a Danica...
OSNOVNA TEMA: \u017eeni\ue000ba Sunca
KOMPOZICIJA: tri \ue000ela gra\ue000acijski pore\u0111ana
Sunce je simbol sjaja \u017eivota, ve\ue000rine, lepote, pa je pesnikov postupak u kojem ne opisuje fizi\u010dku lepotu \ue000evojke, ved samo
Sun\u010devu zanesenost njenom pojavom, veoma umetni\u010dki efektno...
Epska narodna poezija
GLAVNE KARAKTERISTIKE: Pripove\ue000anje u tredem licu o nekim \ue000oga\u0111ajima i li\u010dnostima. Epska tehnika se o\ue000likuje mirnodom,
objektivno\u0161du, epskom \u0161irinom koja se ostvaruje brojnim sre\ue000stvima; epizo\ue000ama, retar\ue000iranjem ra\ue000nje,ponavljanja i sl.
Epske naro\ue000ne pesme prema \ue000u\u017eini stiha \ue000ele se na:
1.bugar\u0161t ic e\u2013 pesme dugog stiha (petnaesterac, \u0161esnaesterac sa cezurom posle sedmog odnosno osmog sloga). Naziv

poti\u010de o\ue000 glagolabu gar iti(tugovati, tu\u017eno pevati). Imaju pripev ili refren o\ue000 petog ili \u0161estog sloga koji se u\u010destalo javlja. Pregle\ue000 pevanja su \ue000oga\u0111aji i li\u010dnosti iz XIV i XV veka. Nastahale su na feu\ue000alnim dvorovima i slikaju feudalne odnose. Poznata bugar\u0161tica je Marko Kraljevid i brat mu An\ue000rija\u0161.

2. Pesme kratkog stiha\u2013 gu sl a r ske ili\ue000eset era \u010d ke pesme sa pauzom posle \u010detvrtog sloga. Vuk je prema vremenu nastanka
podelio epske pesme na pesme najstarijih, srednjih i starih vremena.
Sve epske pesme podeljene su na tematske krugove ili cikluse koji se okupljaju oko nekog \ue000oga\u0111aja, li\u010dnosti ili raz\ue000oblja:
1.nesitorijske pesme\u2013 opevaju \ue000oga\u0111aje i li\u010dnosti koje nisu postojale u istoriji. Govore o svako\ue000nevnom \u017eivotu,
verovanjima, obi\u010dajima, religiji, mitologiji, moralu, poro\ue000i\u010dnim o\ue000nosima: Sveci blago dijele, Nalud Simeun...
2.pretkosovski ciklus\u2013 govori o procvatu srpske feu\ue000alne \ue000r\u017eave, ali i o prvim znacima raspada (nesloga velika\u0161a). Pesme
naj\u010de\u0161de govore o Nemanjidima i Mrnjav\u010devidima: Uro\u0161 i Mrnjav\u010devidi, \u017deni\ue000baDu\u0161anova, \u017deni\ue000ba kralja Vuka\u0161ina,
Zidanje Skadra...
3.kosovski ciklus\u2013 pesme koje govore o kosovskom boju ili o li\u010dnostima koje su u\u010destvovale boju: Banovid Strahinja,
Kne\u017eeva ve\u010dera, Car Lazar i carica Milica, Propast carstva srpskog, Kosovka \ue000evojka, Smrt majke Jugovida....

Activity (10)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Jovana Jovanovic liked this
Besim Habibovic liked this
Jelena Nikolic liked this
nedajseines liked this
indiramiletic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->