Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
11Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Kalpana Vayasu Pilichindi2

Kalpana Vayasu Pilichindi2

Ratings:

4.0

(1)
|Views: 1,865|Likes:
Published by sgg_btech

More info:

Published by: sgg_btech on Mar 26, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/30/2013

pdf

text

original

 
Page 1 of 1file://C:\b.jpg7/9/2003 
 ©ÃžÁÏ 3rd year ¥ÉÅžÁ¨¦êÏžÃ. €¡Áåýà þÁÅϙà ¬ÁÅ¥ÁœÃ ©Ê›Å þà books€™Ãà œÊ©Á™ÁÏ ¥ÁÅÁÅÓ§ÁÏ úÁžÁ©Á™ÁÏ €¨©ÂýË±Í ‚ÏžÃ. ‰þ þ úÁžÁÅ©ÁôÁÅ¥Á ÂœÁëÏ ‡ýÅ©ÁÏýà ýÏÁÏ Á¨Á¨ÊžÁÅ.ŠÁ §ÍüÅ aunty uncle hyderabad ©É®Âò§ÁÅ §ÂŸÃÁ žÁÁÓ§ÁÁÅ 3 days ¨Í©Ì³Âà¥ÁþÃ. ¬ÁÅ¥ÁœÃþà «Ë¨Åþà ‚ÏýÌì ¡Á™ÁÅÍ©Á™ÂþÃà ¡Ã¨ÃúÂþÁÅ. ¬ÁÅ¥ÁœÃ ©Â®Áòcousin ‡©Á§Í ©ÌúÃÖϞà §Â©Á™ÁÏ ÁÅžÁ§ÁžÁÅ €ÏžÃ. «Ë¨Å ŠÁÑœÊ ©ÌúÃÖÏžÃ.‚ÁÑ™Ê ©ÁÏý úɳÂàþÊ €ÏýÉ ³Â¦ÁÏœÁëÏ college €¦±ÍÂþÊ þÂœÍ ±ÂýÊ‚ÏýÃÌúÃÖÏžÃ.¥Ä¥ÁÅ ‚ÏýÃɨÊì¬Á§Ãà ¡ÁÏ™ÁÅ hall ¨Í sofa ¨Í ÁƧÁÅÖþà üÉ¥Ãþà ýÃ©Ä ¨Íyours lovingly úÁƬÁÅàþÂä™ÁÅ..."ˆÏýà ¡ÁÏ™ÁÅ ƒ ¥ÁžÁê ÁþÁ¡Á™ÁýÊìžÁÅ busy þÂ" €ÏžÃ «Ë¨Å©Â™ÁÅ «Ë¨Å þà Í¡ÁÏ œÍ úÁƬà ¬Á¥ÁžÂþÁÏ ‚©Áí¨ÊžÁÅŠÁ §ÍüÅ ÿͨà þ™ÁÅ þÂÁÅ §ÁÏÁÅ ¡Áõ¦Á™ÂþÃà ©ÌúÃÖþÁ «Ë¨Å, ¬ÁÅ¥ÁœÃ ©Â™ÁÅ©ÁžÁÅâ €þà ‡ÏœÁ ¥ÉÅœÁÅàÁÅþÁä¡ÁåýÃà Áƙ «Ë¨Å ©Â™Ãþà €þÁÁ¡ÁýÃÛ §ÁÏÁÅ ¡Áõ¬ÃÏžÃ...€žÊ ƒ Í¡ÁÏ. «Ë¨Å ÁÆ™Á ©ÂþÃä ‡¡Áôå™ÁÅ ˆžÍ ŠÁýà €þà ˆ™Ã¡ÃÏúÊžÃ.«Ë¨Å ©É®Ãò ¡ÁÏ™ÁÅ ¡ÁÁÑþÁ ÁƧÁÅÖþà ýÄ©Ä remote ¨ÂÁÅÑÏýÅ "ˆÏýà ¡ÁÏ™ÁÅsorry úɱÂåþÁÅ ÁžÂ ‡ÏžÁÅÁÅ ¥Á ÂýÂì™ÁýÊìžÁÅ þÂœÍ" €ÏžÃ“ˆ¦÷ ¡ÁÏ™ÁÅ þÃþÊä§Â” €ÏýÅ ©ÂþÃä þÁÅÌþà ÁƧÁÅÖþà ¥Á¨Ãì “þÃþÊä §Â” €ÏýÅtv off úʬÃϞÓ‡ÿÉ ˆÏýà þÁÅ©Áôí, ‡¡Áôå™ÁÅ þ ©ÉþÁ¨ ¡Á™Âà©Áô þÂœÍ ¥Á ÂýÂì™ÁÁÅ” €Ïýũ™ÁÅ þ žÁÁÓ§ÁÁÅ ©ÌúÃÖ “žÂþÉäÏžÁÅÁÅ œÄ¬ÁÅÌúÂÖ©ÁÂÑ” €þÂä™ÁÅ.þÊþÁÅ ˆ¥ÁþÁ¨ÊžÁÅ“ˆ¦÷ Á¨Ãå, ¡ÁÏ™ÁÅ þÂœÍ ¥Á ÂýÂì™ÁýÊìžÊ” €ÏžÃ «Ë¨Å“‡ÏžÁÅÊ ¥Á§Ã …§ÃÉþÊ ©Â™Ãþà ˆ™Ã¡Ã³Âà©Áô” €þÂäþÁÅ“ˆÏýà ¥É þÁþÁÅä ˆ™Ã¡ÃÏúÃϞ”þ ©Ë¡Áô úÁƬÁÅà Í¡ÁÏœÍ €þÂä™ÁÅ
Printed with FinePrint - purchase at www.fineprint.comPDF created with FinePrint pdfFactory trial versionwww.pdffactory.com
 
"¥Á§ÉÏžÁÅÁÅ ¥Á ÂýÂì™ÁýÊìžÁŧÂ"“¥Á§ÉÏžÁÅÁÅ ‡¡Áôå™ÊžÍ €ÏýžÃ þÁþÁÅä” €ÏýÅ Á¨ì¨Íà þĨÅì œÉúÁÅÖÁÅþÂä™ÁÅ”¡ÁÏ™ÁÅ úÊœÁŨŠ¡ÁýÅÛÌþà , sorry §Â ¡ÁÏ™ÁÅ ‚ÏÉ¡Áôå™ÁÅ ˆ™ÃåÏúÁþÁŨʔ €ÏžÃ«Ë¨Å ©Â™Ã Á¨Åì œÁÆ™ÁŬÁÅà"‚Ïͳ§à þÁþÊä¥ËþÁ €ÏýÉ úɣŜ ¥Ä ¬ÁÏÁœÃ, þ ÁŧÃÏúà œÊ¨ÃžÁÅ þÄÁÅ"€þÂä™ÁÅ §Í«ÁÏ œÍ“€žÃ €¨Â úÉ¡Áôå §Â” €ÏýÅ þÊþÁÅ kitchen ¨Íà ©É®ÂòþÁÅ“€£Íç ©ÁúÂÖ™ÁÏ™Ã, úçÁÏüĩÔ €ÏýÅ ©Â™Ã £ÅÁÓþà ÁýÃÛ èÃìϞà «Ë¨Å©Â™Ãà Í¡Á¥ÉÅúÃÖ “€ÏýÊ ˆ¥ÁþÁÅÁÅÏýÅþÂä©Áô þÊþʥà €þÁýÊìžÁþÊ ÁžÂ” €Ïýū˨Šþà ÁýÃÛ èÂì™ÁÅ £ÅüÏ ¥ÄžÁ“€£ç” €ÏýÅ €§ÃúÃϞà «Ë¨Å“€£ç ‡ÏýÂë €ÏœÁ ÁýÃÛ ÃúÂÖ©Áô” €ÏýÅ ¬Äì©÷ þà ÌÏúÉÏ ¡ËÁþÃúÁƬÁÅÁÅÏýÅϞÓ¬ÁϜͫÃÏúÁÅ” €þÂä™ÁÅ“ ¥Á§Ê”“úÁÆ™ÁÅ §Â ‡¨Â ‡§Á룙ÃϞ͔“¥Á§É ‚Ïͳ§à þÂœÍ ¡ÉýÅÛÍÁÅ”“ˆÏýÂë ˆ¥ÁþÂäþÁÅ £Â ‡ÃÑϞà þÄÁÅ" €ÏýÅ «Ë¨Å ©Â™Ã œÌ™Á ¥ÄžÁŠÁÑýʬÃϞÓ€£ç ˆÏýÊ þÁÅ©Áôí” €ÏýÅ «Ë¨Å œÌ™Áþà ÁýÃÛ èÃì ©É®Ãò ¡ÁÁÑþÁÅþÁä sofa¨Í ÁƧÁÅÖþÂä™ÁÅ“€¥Á Âé .......... žÌÏÁ ¬ÁúÃÖþ͙” €ÏýÅ €§ÃúÃϞà «Ë¨Å¡ÁÏ™ÁÅ €ÁÑ™ÁÅÏúà ©É®Ãò±Í¦Á ™Áū˨Škichen ¨Í ÌúÃÖ úÁÆ™Á©Ê ‡¨Â èÂì™Í ¥Ä ¡ÁÏ™ÁÅ €ÏýÅ úÁơìÁÅàÏžÃ,‡§ÁëÁ ÁϞñͦϞà žÂþà ‡§Áëýà ü£ç.ˆÏýÊ €ÏœÁ ÁýÃÛ èÂì™ÁÅ §ÁÁàÏ©ÁúÊ֨ „ϞӜ̙Á ¥ÄžÁ Áƙ èÂì™Ê ¥ÁÏ™ÁÅœÁÅϞÔ €ÏžÃ «Ë¨Å £ÂžÁœÍ ¥ÉÅÿÁÏ ¡ÉýÃÛ"€¦ÉÂê ÁÅ „Ï™Á©Ê" €ÏýÅ ointment œÄ¬ÁÅÌúÂÖþÁÅ“‰þ ‡ÏžÁÅÊ ©Â™Ãþà ˆžÍ ŠÁýà €þÁÏžÊ þÄÁÅ... ” €ÏýÅ ointment§Â¬ÁÅàþÂäþÁÅ“€£ç ¥É¨Ãì §Â¦Á©Ê ”žÂþà ¬Äì©÷ ¡ËÁþà þÊþÁÅ ¥É¨Ãì §Â¬ÁÅàþÂäþÁÅ“€£ç €¨ÂþÊ §Â¦Á©Ê öÁ¦ „ϞÔ“€ÿ÷ „ÏýÅÏžÃ, ¥Á®Ãò èì¥ÁÏýÂþÁÅ ¨Ê”“€£ç €žÃ ÂžÊ þÁÅ©Áôí €¨Â §Â¬ÁÅàÏýÊ”“‚Ïͳ§à ©Â™ÃþÊ¥ÁþÁÁÅ, ƒ³Â§Ã èì™ÁÏ ÂžÊ ¡Ã¬ÃʳÂà™ÁÅ ...“ €ÏýÅñͦÁ ÂþÁÅ þ¨ÃÁ Á§ÁÅúÁÅÌþÓ€£ç €ÏœÁÁÏýÊþÂ, ¥Á§Ã ÁŧÂë™ÁÅ ‡ÏžÁÅÁŨʀþà …§ÁÅÁÅÏýÅþÂäþÊ ¨ÊÁ±ÌœÊƒ ±ÂýÃÃ..”“‡ÿ÷ …§ÁÅÍ©Ê ¬ÃÁÅÓ ¨ÊžÁÅ ˆÏ ¥Á ÂýÂì™ÁÅœÁÅþÂä©Í ˆÏýÍ” €þÂäþÁÅ“þÃü¥Ê Á¨Ãå ¡ÁÏ™ÁÅ™ÁÅ £¨Ê ¥ÁÅžÁÅâ „Ïý™Ê, ‡ÏžÁÅÍ ©Â›Ãß ‡¡Áôå™ÁÅ ˆžÍ€þ¨þà ˆžÍ úɦÁ Âê¨þà €þáìÁàžÊ” €ÏžÃÍ¡ÁÏ œÍ "‚ÏÁ ¡ÁôœÂ©Â €þÁäýÅÛ" úÁƳÂþÁÅ"©Â™ÁÅ þÁÅ©ÁíþÁÅÁÅþÁäÏœÁ €¥Á ¦ÁÁřʥà žÊ" €ÏžÃ ¥Á¨Ãì «Ë¨Å"¬Á§Êì"œÁ§ÂíœÁ œÃþà ¬ʡÁô tv ¨Í ˆžÍ movie ©Á¬ÁÅàÏýÊ úÁƳ¥ÁÅtime §ÂœÃë 11 ©Á¬ÁÅàÏžÃ. "¡ÁÏ™ÁÅ ¥Ê¥ÁÅ ¡Á™ÁÅÁÅÏýÂ¥ÁŧÁ" €ÏýÅ ¥ÉýÉÃÑ þ§ÁÆÏ ¨ÍÉ®Âò¥ÁÅ ‚žÁâ§Á¥ÁÅ
Printed with FinePrint - purchase at www.fineprint.comPDF created with FinePrint pdfFactory trial versionwww.pdffactory.com
 
Page 1 of 1file://C:\u.jpg7/9/2003 
‚žÁâ§ÁÏ ¡Á™ÁÅÌþà Á£Å§ÁÅì úÉ¡ÁôåÁÅÏýÅþÂäÏ"‡¦÷ Á¨Ãå, þÄ žÁÁÓ§Á £ÆœÁÅ books „ϙ¨à ÁžÊ €žÃ©Áí©ÂþÊ" €ÏžÃ"‚¡Áôå™ÉÏžÁÅÊ €žÃ ¬ÁÏžÁÅÁ ¨Í „ÏžÊ, ¡ÁÏ™ÁÅ ™ÁÅ ©ÌúÃÖþ ©Ì³Âà™ÁÅ""€£ç ˆÏ §Â™ÁÅ ¨Ê©Ê" €ÏýÅ shelf ¨Í ŠÁ keys ÁþÁ¡Á™ÁÂþÉ œÄ¬ÁÅÌþÃ"‚©ÊþÁ" €ÏžÃ"‡ÿ÷ ¡Á™ÁÅÍ©Ê ‚¡Áôå™ÉÏžÁÅÊ úÁžÁÅ©ÁôœÁÅ ¥Á¨Ãì þÄÁÅ ¥ÁÆ™÷ ©Á¬Êà œÄ§ÁÖ™ÂþÁà‡©Á§ÁÅ ¨Ê§ÁÅ ‚ÁÑ™Á" €þÂäþÁÅ"€ÿ÷, þÁÅ©Áôí „þÂä©ÁôÁžÁþÊ" €ÏžÃ €žÍ type ¨Í"œÁÏœÂþÊ þÃþÁÅä""€£ç …§ÃÉþÊ €þÂäþÁÅ ¨Ê©Ê, þÄœÌ ¬Á§ÁžÂÁþÂä Áƙ problem þÊ" €ÏýŬÁÏžÁÅÁ open úʬà „þÁä §ÉÏ™ÁÅ books œÄ¬ÃÏžÃ"‡ÏýÊ §ÍüÅ §ÂœÃë ¥ÁÏúÃÁ ƒ §ÁÆÏ ¨Í ¡Á™ÁÅÌþÃ, úÁžÁÅ©ÁôÁÅÏýÅ enjoyúʬÁÅàþÂä©Â" €ÏžÃ"¥Á§Ê""þÄ ‚«ÁÛ¥Ê þÊþÁÅ ¡Á™ÁÅÁÅÏýÅþÂäþÁÅ, úÁžÃ©Ã€ÏžÁÅ¨Í ¡ÉýÉÛ¦ê ¥Á¨Ãì" €þÂäþÁū˨Š£Í§Áì ¡Á™ÁÅÌþà £ÆœÁÅ book úÁžÁÅ©ÁôœÁÅÏžÃ"¥÷éé..Á¨Ãå ƒ Á
Á úÁÆ™Á©Ê £ÂÁÅÏžÃ" €ÏýÅ þ ©Ë¡Áô œÃ§Ãà ŠÁÑ ¨ŠþÂþÁ™ÁÅÏ ¥ÄžÁ ©Ê¬Ã book þ œÁ¨ ¡ÁÁÑþÁ ü§Ã¡Ã úÁžÁÅ©ÁôœÁÅÏžÃ"€£ç ¨Ê©Ê þÞÌë¬ÁÅàÏžÃ" €ÏýÅ žÂþà ¨ŠœÄ¬Ê³ÂþÁÅ¬ʱÂà ¥Á®Ãò ¨ʬÃϞà þÊþÁÅ þÞÁë ¥ÁœÁÅà¨Í „þÂäþÁÅ"€£ç œÃ¦Áê©Ê""Á¨Ãå þÂÁÅ þÞÁë §Â©ÁýÊìžÊ þÁÅ©Áôí Áƙ ¡Á™ÁÅÍ©ÁžÁÅâ" €ÏžÃ book ¡ÁÁÑþÁ¡ÉýÃÛ úɦê Áƙ ŠÁÑýà þÁ™ÁÅÏ ¡ËþÁ ©Ê¬ÁÅà"ˆÏýÊ ‚ÏœÁ ©Ê™Ã „þÂä©Áô" €ÏýÅ þ punjabi shirt ÃÏžÁɨÃì úɦê þÁ™ÁÅϥĞÁ ©Ê¬Ã žÁÁÓ§Ãà ü§Ãà ©ÉúÂÖ „ÏžÊ þÄ þÁ™ÁÅÏ" €ÏžÃ"€£ç úÉÃѨÃÃÏœÁ¨©ÁôœÁÅÏžÊ œÃ¦Áê©Ê úɦê" €þÂäþÁÅ“¥Ä £Â©Á ÁŧÌà¬ÁÅàþÂä™ÂþÊ ‚¨Â ©Ê¬Éà” €ÏýÅ £Ì™ÁÅ
Ý
¨Í ©Ê¨Å ¡ÉýÃÛ œÃ¡ÃåϞÓ‚¨ÂþÊ œÃ¡Áå™Á ¥Ä £Â©Á” €ÏžÃ
Printed with FinePrint - purchase at www.fineprint.comPDF created with FinePrint pdfFactory trial versionwww.pdffactory.com

Activity (11)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Thirupathi Rao liked this
Ravindra Reddy G liked this
Ravindra Reddy G liked this
dushi1986 liked this
kay_1001 liked this
rajamahipal liked this
rksexsex liked this
aajibaba liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->