Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Nacionalna Strategija Za Borbu Protiv Pranja Novca i Finansiranja Terorizma

Nacionalna Strategija Za Borbu Protiv Pranja Novca i Finansiranja Terorizma

Ratings: (0)|Views: 649|Likes:
Published by Ljiljana Tatic
Ova strategija je objavljena u "Službenom glasniku Republike Srbije".
05 broj 30-957/2008-1
U Beogradu, 25. septembra 2008. godine

Vlada

Prvi potpredsednik Vlade - zamenik predsednika Vlade, Ivica Dačić, s.r.
Ova strategija je objavljena u "Službenom glasniku Republike Srbije".
05 broj 30-957/2008-1
U Beogradu, 25. septembra 2008. godine

Vlada

Prvi potpredsednik Vlade - zamenik predsednika Vlade, Ivica Dačić, s.r.

More info:

Categories:Types, Legal forms
Published by: Ljiljana Tatic on Aug 12, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as ODT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/23/2015

pdf

text

original

 
Na osnovu člana 45. stav 1. Zakona o Vladi ("Službeni glasnik RS", br. 55/5, !1/5  is#ravka, 11/! i $5/%&,Vlada donosi
NACIONALNU STRATEGIJUZA BORBU PROTIV PRANjA NOVCA I FINANSIRANjA TERORIZMA
(Objavljena u "Sl. la!n#u RS"$ b%. &' ) *. #+b%a ,--&
*. UVO/NI /EO
Svr'a Naionalne strategi)e *a borbu #rotiv #ran)a nova i +nansiran)a terori*a (u dal)e tekstu- Strategi)a& )e da se, na osnovu o#isa i anali*e stan)ai trendova kriinaliteta, kao i anali*e *akonodavnog, instituionalnog i o#erativnog okvira borbe #rotiv #ran)a nova i +nansiran)a terori*a, da)u #re#oruke *a #reva*ilažen)e #roblea i una#reivan)e #osto)eeg sistea. 0re#oruke e biti ra*raene akioni #lano, ko)i e #redvideti obave*e svi' organa i* ove strategi)e, kao i rokove *a i*vravan)e obave*a.
*.*. Cljev S+%a+eje
2snovni il)evi ove strategi)e su-1.1.1. #reventivni i re#resivni eraa utiati na san)en)e kriinaliteta u ve*i sa #ran)e nova i +nansiran)a terori*a31.1.. i#leentirati eunarodne standarde či)e s#rovoen)e ooguava članstvo ili #ovol)ni)i status države u eunarodni organi*ai)aa31.1.. ra*viti siste saradn)e i odgovornosti svi' učesnika u borbi #rotiv #ran)a nova i +nansiran)a terori*a31.1.4. una#rediti saradn)u )avnog i #rivatnog sektora na #lanu borbe #rotiv #ran)a nova i +nansiran)a terori*a31.1.5. obe*bediti trans#arentnost +nansi)skog sistea.
*.,. P%anje nv0a  1nan!%anje +e%%23a
1..1. 0ran)e nova )e #roes #rikrivan)a ne*akonitog #orekla nova ili iovine stečeni' kriinalo. 6ada )e iovinska korist stečena i*vren)e krivičnog dela, i*vrila traži način da nova koristi tako da ne #rivlači #ažn)u nadležni' organa. Stoga vri ni* transaki)a ko)e služe da nova #rikažu kao *akonito stečen. 0ran)e nova ia tri osnovne 7a*e-0rva 7a*a- 7a*a "ulagan)a" )e #rekidan)e direktne ve*e i*eu nova i ne*akonite aktivnosti ko)o )e on stečen. 8 n)o) se ne*akonito stečeni nova uvodi u +nansi)ski siste. Nova se u#lau)e na bankovne račune, na)čee u vidu neke *akonite aktivnosti u ko)o) se #laan)e vri u gotovo novu. 9edan od načina )e osnivan)e +ktivnog #rivrednog drutva ko)e nea #oslovni' aktivnosti, ve služi iskl)učivo *a #olagan)e "#rl)avog" nova ili usitn)avan)e veliki' sua nova a #oto n)egovo #olagan)e na račune u i*nosia ko)i nisu sun)ivi i nisu #redet #ri)avl)ivan)a nadležni organia.:ruga 7a*a- 7a*a "raslo)avan)a" ili "#rikrivan)a". Nakon to )e nova uao u legalni +nansi)ski siste, #rebau)e se sa računa na ko)i )e #oložen na druge račune. ;lavni il) ti' transaki)a )e #rikrivan)e ve*e i*eu nova i kriinalne
 
aktivnosti od ko)e #otiče. <rea 7a*a- 7a*a "integrai)e", u ko)o) se "#rl)av" nova )avl)a kao nova ko)i #otiče od do*vol)ene delatnosti. =est etod integrai)e "#rl)avog" nova u legalne +nansi)ske tokove )e ku#ovina nekretnina. :avan)e u *aku# nekretnina  )e *akonito a #ri'od od *aku#nine ni)e sun)iv. Nova se često investira u #redu*ea u tekoaa, ko)a nakon toga nastavl)a)u da rade, a dividende i direktorske #late ko)e se is#lau)u su *akoniti #ri'odi. 6ada nova doe u ovu 7a*u, skoro da )e neogue otkriti n)egovo ne*akonito #oreklo.1... >inansiran)e terori*a )e #okua) ili obe*beivan)e ili #riku#l)an)e sredstava ili iovine, u naeri da se koriste ili sa *nan)e da ogu biti korieni, u elosti ili deliično, *a i*vren)e terorističkog akta od strane terorista ili od strane teroristički' organi*ai)a.6ao i #ran)e nova, +nansiran)e terori*a takoe ia nekoliko 7a*a.0rva 7a*a )e #riku#l)an)e sredstava i* *akonitog #oslovan)a ko#ani)a ko)e su #ove*ane, #a i "voene" od strane teroristički' organi*ai)a ili #o)edinaa ili od krivični' dela kao to su trgovina drogo, otie, i*nude, #revare itd. Znača)ani*vor ovi' sredstava #redstavl)a)u i donai)e od strane #o)edinaa ko)i #održava)u il)eve teroristički' organi*ai)a, kao i dobrotvorni 7ondovi ko)i #riku#l)a)u sredstva i kanaliu i' #rea teroristički organi*ai)aa.8 drugo) 7a*i, #riku#l)ena sredstva se čuva)u na ra*ličite načine ukl)uču)ui i račune kod banaka otvoreni od strane #osrednika, #o)edinaa ili ko#ani)a. <rea 7a*a )e #renos ovi' sredstava delovia teroristički' organi*ai)a ili #o)edinia radi o#erativnog korien)a. 2vu 7a*u karakterie korien)e e'ani*aa *a #renos sredstava, #o#ut eunarodni' elektronski' trans7era i*eu banaka ili reitenata nova, korien)e dobrotvorni' organi*ai)a, alternativni sistei ili reže *a #renos nova, kao to su indi)ska "'avala", #akistanski "'undi" ili kineski "čit" ili "čo#", ko)i 7unkioniu u okviru strogo de+nisani' rasni', #leenski' ili naionalni' gru#a. Nova se #renosi i #reko kurira i kri)učaren)e #reko državni' grania.0osledn)a 7a*a )e n)i'ova u#otreba. 6riinalna #riroda ovi' sredstava se #oka*u)e kada se iskoriste *a neku od aktivnosti teroristički' organi*ai)a, ku#ovinu eks#lo*iva, oruž)a telekounikaione o#ree, #odrku redovni aktivnostia eli)a, obe*beivan)e skrovita i ediinske nege, +nansiran)e ka#ova *a obuku, #ro#agandu, ili #laan)e #olitičke #odrke i utočita u *a to #ogodni državaa.
*.4. Ra2l2 2a b%bu 5%+v 5%anja nv0a  1nan!%anja +e%%23a
0ran)e nova i +nansiran)e terori*a su globalni #roblei ko)i ia)u #ovratne e7ekte na ekonoske, #olitičke, be*bednosne i soi)alne strukture *el)e. 0osledie #ran)a nova i +nansiran)a terori*a su- #odrivan)e stabilnosti, trans#arentnosti i e+kasnosti +nansi)skog sistea *el)e, ekonoski #oreea)i i nestabilnost, ugrožavan)e #rograa re7ori, san)en)e investii)a,gubl)en)e ugleda države i ugrožavan)e naionalne be*bednosti.0roena ?eunarodnog onetarnog 7onda )e da )e uku#an obi #ran)a nova usvetu i*eu dva do #et #roenata uku#nog svetskog drutvenog #roi*voda. @*nos u novu ko)i odgovara navedeni #roentia )e 5A ili)ardi do 1,5 biliona aerički' dolara godin)e. S ob*iro na ta)nost i #rirodu #ran)a nova, navedeni #odai su sao indikator veličine #roblea.
 
*.6. 7a+e%je !ubje#a+a
8 borbi #rotiv #ran)a nova i +nansiran)a terori*a, angažovane su četiri kategori)e sub)ekata, i to-1.4.1. obve*nii i* Zakona o s#rečavan)u #ran)a nova31.4.. nadležni državni organi31.4.. udružen)a31.4.4. druga +*ička i #ravna lia či)e su obave*e budu #ro#isane *akono ko)i ureu)e re#resivne ere ko)e se s#rovode na osnovu relevantni' re*olui)a Saveta be*bednosti 8)edin)eni' nai)a (u dal)e tekstu- SB 8N&.
*.8. /%ue )ne+e !+%a+eje  nj9v )n! !a v3 !+%a+ej3
0re#oruke ko)e se odnose na rad tužilatva, sudova i drugi' državni' organa, sadržane u Naionalno) strategi)i re7ore #ravosua ("Službeni glasnik RS", bro) 44/$&, Naionalno) strategi)i *a borbu #rotiv koru#i)e ("Službeni glasnik RS", bro) 1A/5& i Strategi)i re7ore državne u#rave u Re#ublii Srbi)i, a odnose se na ateri)alna i kadrovska #itan)a u ti organia, u ovo) strategi)i nisu #osebno ra*raene.
*.:. /%ue bla!+ !a #j3a je S+%a+eja 5ve2ana
Borba #rotiv #ran)a nova direktno )e #ove*ana sa drugi obliia borbe #rotivkriinala, tako da se ovo strategi)o da)u i #re#oruke u ve*i sa-1.$.1. odu*ian)e #rotiv#ravno stečene iovinske koristi31.$.. #rivreeni eraa kod odu*ian)a #rotiv#ravne iovinske koristi31.$.. obrnuti tereto doka*ivan)a u ve*i sa odu*ian)e #rotiv#ravne iovinske koristi31.$.4. u#ravl)an)e #rivreeno odu*eto #rotiv#ravno iovinsko koristi.
*.;. B%ba 5%+v 5%anja nv0a  1nan!%anja +e%%23a u Re5ubl0S%bj
:onoen)e Zakona o s#rečavan)u #ran)a nova ("Službeni list SR9", bro) 5/1&, se#tebra 1. godine *a#očeta )e borba #rotiv #ran)a nova. <i *akono inkriinisano )e #ran)e nova, #ro#isan ni* #reventivni' era i radn)i usereni' na otkrivan)e, s#rečavan)e i su*bi)an)e #ran)a nova i obra*ovana )e Save*na koisi)a *a s#rečavan)e #ran)a nova, ko)a )e #o donoen)u 8stavne #ovel)e Srbi)e i Crne ;ore ("Službeni list SC;", br. 1/ i $/5&, #ostala organ Re#ublike Srbi)e u sastavu ?inistarstva +nansi)a, #od na*ivo 8#rava *a s#rečavan)e #ran)a nova.Novi Zakon o s#rečavan)u #ran)a nova ("Službeni glasnik RS", br. 1!/5 i 11!/5  is#ravka& stu#io )e na snagu 1. deebra 5. godine.6rivično delo #ran)a nova #ro#isano )e u članu 1. 6rivičnog *akonika ("Službeni glasnik RS", br. %5/5, %%/5 i 1!/5  is#ravka&.6rivični *akoniko (član A& #o #rvi #ut )e inkriinisano +nansiran)e terori*a. 8 toku )e #ri#rea Zakona o s#rečavan)u #ran)a nova i +nansiran)a terori*a ko)i ureu)e siste #reventivni' era #rotiv #ran)a nova i +nansiran)a terori*a kao i Zakona o re#resivni eraa ko)e se s#rovode na osnovu relevantni' re*olui)a SB 8N, ko)i se #ro#isu)e ograničavan)e ras#olagan)a iovino +*ički' i #ravni' lia ko)e )e SB 8N o*načio kao teroristeili terorističke organi*ai)e.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->