Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Over de Volgorde Van Het Lezen - Over het rijpen van lezers en nog te lezen boeken

Over de Volgorde Van Het Lezen - Over het rijpen van lezers en nog te lezen boeken

Ratings: (0)|Views: 5|Likes:
Published by jwr47
Jarenlang hadden de boeken van Octavio Paz ongelezen als vaderlijke erfenis in de boekenkast gestaan. Doorgebladerd had ik deze al vaker, maar nog niet interessant genoeg – als de wijn, wiens bloei nog niet te einde gerijpt is. Hoe dan ook, het is niet het boek, dat moet rijpen, maar de lezersziel.
Een van die werken was in het Duits, „Zwiesprache“ met een aantal essays, het andere „De kinderen van het slijk (orig. Los Hijos del Limo) uit 1974. Beide waren oorspronkelijk natuurlijk in het Spaans beschreven.
Nu pas viel mij op, dat ik deze boeken in een bepaalde volgorde moest lezen en wel de natuurlijke volgorde, die ik nu automatisch volgde. Het was alsof er een geurspoor moest worden gevolgd, zoals honden daarin meesters zijn.
Het interesse in Octavio Paz' werk was ingegeven door de bestudering van Musil's “Man zonder eigenschappen”, omdat ik het verlies van de eigenschappen of liever gezegd “het neutraliseren van de eigenschappen” aan een nader onderzoek wilde onderwerpen en de oplossing zich in de essays van Octavio Paz zou kunnen bevinden.
Tevoren had ook Musil's Opus Magnum al enkele jaren gerijpt. Weliswaar had ik zijn jeugdwerk Die Verwirrungen des Zöglings Törleß en het eerste boek van de 5-bandige Man zonder eigenschappen gelezen, maar daarna de lectuur afgebroken zonder het voor mij belangrijkste kernbegrip in boek 2 (“De Siamese Tweeling”) te ontdekken. Deze sleutel viel mij pas na het lezen van twee andere werken in handen.
Jarenlang hadden de boeken van Octavio Paz ongelezen als vaderlijke erfenis in de boekenkast gestaan. Doorgebladerd had ik deze al vaker, maar nog niet interessant genoeg – als de wijn, wiens bloei nog niet te einde gerijpt is. Hoe dan ook, het is niet het boek, dat moet rijpen, maar de lezersziel.
Een van die werken was in het Duits, „Zwiesprache“ met een aantal essays, het andere „De kinderen van het slijk (orig. Los Hijos del Limo) uit 1974. Beide waren oorspronkelijk natuurlijk in het Spaans beschreven.
Nu pas viel mij op, dat ik deze boeken in een bepaalde volgorde moest lezen en wel de natuurlijke volgorde, die ik nu automatisch volgde. Het was alsof er een geurspoor moest worden gevolgd, zoals honden daarin meesters zijn.
Het interesse in Octavio Paz' werk was ingegeven door de bestudering van Musil's “Man zonder eigenschappen”, omdat ik het verlies van de eigenschappen of liever gezegd “het neutraliseren van de eigenschappen” aan een nader onderzoek wilde onderwerpen en de oplossing zich in de essays van Octavio Paz zou kunnen bevinden.
Tevoren had ook Musil's Opus Magnum al enkele jaren gerijpt. Weliswaar had ik zijn jeugdwerk Die Verwirrungen des Zöglings Törleß en het eerste boek van de 5-bandige Man zonder eigenschappen gelezen, maar daarna de lectuur afgebroken zonder het voor mij belangrijkste kernbegrip in boek 2 (“De Siamese Tweeling”) te ontdekken. Deze sleutel viel mij pas na het lezen van twee andere werken in handen.

More info:

Published by: jwr47 on Aug 12, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/12/2014

pdf

text

original

 
Over de volgorde van het lezen
Over het rijpen van lezers en nog te lezen boeken
Jarenlang hadden de boeken van
 ongelezen als vaderlijke erfenis in de boekenkast gestaan. Doorgebladerd had ik deze al vaker, maar nog niet interessant genoeg – als de wijn, wiens  bloei nog niet te einde gerijpt is. Hoe dan ook, het is niet het boek, dat moet rijpen, maar de lezersziel. Een van die werken was in het Dits, !"wiespra#he
$
% met een aantal essa&s, het andere !
 De kinderen van het slijk 
 'orig.
 Los Hijos del Limo
( it $)74. *eide waren oorspronkelijk natrlijk in het +paans bes#hreven.  pas viel mij op, dat ik deze boeken in een bepaalde volgorde moest lezen en wel de natrlijke volgorde, die ik n atomatis#h volgde. Het was alsof er een gerspoor moest worden gevolgd, zoals honden daarin meesters zijn. Het interesse in -#tavio az/ werk was ingegeven door de bestdering van 0sil/s %
 Man zonder eigenschappen
1, omdat ik het verlies van de eigens#happen of liever gezegd %het netraliseren van de eigens#happen1 aan een nader onderzoek wilde onderwerpen en de oplossing zi#h in de essa&s van -#tavio az zo knnen bevinden. 2evoren had ook 0sil/s -ps 0agnm al enkele jaren gerijpt. 3eliswaar had ik zijn jegdwerk Die erwirrngen des "5glings 25rle6 en het eerste boek van de 8bandige
 Man zonder eigenschappen
gelezen, maar daarna de le#tr afgebroken zonder het voor mij belangrijkste kernbegrip in boek 9 '%De +iamese 2weeling1( te ontdekken. Deze sletel viel mij pas na het lezen van twee andere werken in handen.
“Sprache des Möglichen”
 – van Dietri#h Ho#hst:tter '$)79(
9
, waarin de ater de aanda#ht vestigt op ;od als een %
Wezen zonder eigenschappen
<
1. Daarnaast bes#hrijft de ater de =onjn#tivis otentialis '9>?( en wijst op de oorspronkelijke namen voor de protagonist @lri#h en de boektitel !
 nders
% respe#tievelijk !
 De !erlosser 
% '9><(.
!
 "o#ert M$sil 
% van Aobert B. Aoseberr& '$)74(
4
 waarin de ater de rol van de
%onj$nctiv$s Potentialis
 '$99( en
%larissa&s
 hang tot Cndrog&nie
 
 
#iteert Beon 2it#he hoe @lri#h en Cgathe tot een hermafrodiet versmelten en dat dit versmelten een rol speelt in het m&stieke versmelten van tegenpolen in deze roman. 2its#he vermeldt daarbij niet eens de talloze dagboekreferenties met betrekking tot androg&nie, in#est, et#. '$$<(Deze werken behoorden ds tot de voorgangers in de ont#ijfering van 0sil/s levenswerk 
. @iteindelijk bleek 0sil de omvangrijke historis#he #olisse, die
 De Man zonder 'igenschappen
voor veel lezers zo klerrijk maakt, als een bijzaak te hebben bes#howd, die alleen zo groot was opgezet om de veel belangrijkere, filosofis#he kern het nodige gewi#ht te verlenen.Cfgezien daarvan behoorde tot de stdie ook weer een herniewde bestdering van ;oethe/s klerentheorie, alhoewel de door 0sil toegepaste kler#ode niet van ;oethe, maar van de 48polige kler#irkel van Ewald
  bleek te zijn afgeleid.
$Edition +hrkamp $9)>, in de niewe serieF band 9)>9-ndertitelF +tilistis#her erspektivisms in Aobert 0sils !0ann ohne Eigens#haften%<pag. 9>44-ndertitelF Ein Gors#hngsberi#ht*es#hreven in Die +#he a#h Dem Beitmotiv in Aobert 0sils !0ann -hne Eigens#haften
 
Reconstructie van de samenhangende literatuurstudie
-ngetwijfeld zijn ook de daaraan weer voorafgaande fasen door toevallen benvloed. 2ot die toevallen behoort de samenstelling van het overzi#ht van alle mij ter bes#hikking staande  biografis#he bronnen
, waarin !
 "o#ert M$sil 
% van Aobert B. Aoseberr& als nog ongelezen werk  prijkte. De bestdering van dit werkje leverde iteindelijk de beslissende implsen op voor een volgende reeks te bestderen boekenF
!
 "o#ert M$sil 
% van Aobert B. Aoseberr& '$)74(
7
(Sprache des Möglichen“
 – van Dietri#h Ho#hst:tter '$)79(
?
!
 Die Siamesischen )*illinge
% in !
 Der Mann ohne 'igenscha+ten
% 8 van Aobert 0sil
!
 De kinderen van het slijk”
 'orig. %
 Los Hijos del Limo”
( it $)74 van -#tavio az
!
 )*iesprache
)
% van -#tavio az 'Essa&s z Inst nd Biteratr as der eriode $)8$)?<(
!
 Literat$r als Hera$s+order$ng 
% von Bdovi# Janvier '-riginalF !@ne parole eigeante, $)7(
 'waarin ook BatrKamont/s biografie is opgenomen( – door =omte de BatrKamont '$?74(. BatrKamont wordt in !
 De kinderen van het slijk”
'op pag. $>( door -#tavio az vermeld.
“Het 
 
trieste der tropen”
 'met name de laatste hoofdstkken '<)( !2aila% en '4>( !*ezoek aan I&ong%, omdat deze op pag. $<9, resp. $<$ in !
 )*iesprache
% van -#tavio az worden vermeld.De sperto#ht naar bronmateriaal is weliswaar door talloze zoekfn#ties in het internet vergemakkelijkt, maar het prin#ipe van het spoorzoeken in de %samenhangende literatrstdie1  blijft in feite #omple en wordt vaak door toevallen benvloed. n de laatste twee afslitende hoofdstkken worden twee samenhangende overzi#hten $.van itgangspnt tot resltaat en 9.vi#e versa gedo#menteerd.
Reconstructie van de voorafgaande literatuurstudie
@it de voorafgaande notities kan een soortgelijke, opeenvolgende reeks beri#hten worden gere#onstreerd, die zi#h destijds #on#entreerde op de hemelse stenpilaren a#him en *oaz, die ik door toeval bij een bezoek aan 3Lrzbrg maart 9>$4 in de dom had ontdektF
*L#herliste Der *iographien nd *iographis#he nformationen 7-ndertitelF Ein Gors#hngsberi#ht?-ndertitelF +tilistis#her erspektivisms in Aobert 0sils !0ann ohne Eigens#haften%)Edition +hrkamp $9)>, in de niewe serieF band 9)>$>Edition +hrkamp $9)>, in de niewe serieF band 9)>
 
Eerste reconstructie van het onderzoek naar de filosofische kern
De n volgende re#onstr#tie volgt de doorlopen weg terg van het resltaat naar het itgangspnt. Het is iteraard ook mogelijk de hoofdstkken in de omgekeerde volgorde te lezen.
“Het trieste der tropen” – Claude Lévi-Straus (!""#
n de laatste hoofdstkken van
 wijst
8
'$)( erop
, dat de mensheid in drie grote golven de religie heeft aangepast. De eerste golf probeerde de tegenstellingen te %vernietigen1 of
, d.w.z. te netraliseren tot het %niets1. De tweede golf stelde het %ego1 in het #entrm, dat e#hter welli#ht als %Cdam =admon1 niet zozeer een individeel persoon, maar eerder een androg&n e#htpaar s&mboliseert. De derde en laatste golf wordt volgens
door de islam gevormd, die het %wij1 in het #entrm plaatst.
n de islam hoopt de man gemoedsrst te krijgen door de vrowen op te sliten, maar hij  bowt ze itslitend op de itsliting van de vrowen it het so#iale leven en itsliting van de ongelovigen it de geestelijke gemeens#hap. Het boeddhisme vat deze gemoedsrst meer op als een samensmeltingF met de vrow, met de mensheid, en in een gesla#htloze voorstelling van de godheid '4>$(
Het
ik 
 is niet alleen te verfoeienF het
ik 
 'N =hristendomO( heeft geen plaats tssen een
*ij
'N de islamO( en het
niets
 'N het *oeddhismeO( '4>?(
“Literatur als Heraus$orderung”
 – Ludovi& 'anvier (!)#
n %
 Literat$r als Hera$s+order$ng
 onderwerpt Bdovi# Janvier de
 aan een nader onderzoek, waarin met name
 de kloof tssen het gesoleerde
Ik 
 'Ego( en de
Ander
 bes#hrijft en hoe het ges#hreven boek de ater als spiegel wordt voorgehoden. De %Cnder1 is een begrip, dat in vrijwel alle werken 'ook als protagonist bij 0sil( wordt terggevonden.De volgende #itaten bes#hrijven enkele sletelpassages in dit boek, die onvertaald worden gedo#menteerdF
Die +#he na#h dem verlorenen -rt 'wie !der verlorenen "eit%( 'orwort, +eite 7(
0it dem nieders#hreiben vers#haffen si#h beide Erwa#henP indem sie das *#h erstellen, enthLllen sie ihr eigenes ;esi#ht in einem bis dahin blinden +piegel. 3ir finden hier im *#h selbst ein erstanli#hes *eispiel fLr jene !AL#k%8%3irkng%, von der ;ide spri#ht, ja man kann geradez von einer wahren -ffenbarng, einer +elbsts#h5pfng dr#h das s#hreibende #h reden '4(
Das erfahren  athalie +arrates erkl:rte si#h as dem ;efLhl einer nertr:gli#hen 2rennng zwis#hen
Ich
 nd
Anderem
, ja dr#h das morbide +#hldbewsstsein das diese 2rennng beim isolierten #h erwe#kt 'Iapitel , ;es#hi#hte oder +pra#he, $$(
nhalt des ovea Aoman ist die +pra#he. +pra#he af der +#he na#h si#h selbst nd na#h der 3elt '$9(
$$
'$)($9-ndertitelF Die nee 3elt des

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->