Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
FOREX

FOREX

Ratings:

4.88

(8)
|Views: 1,456 |Likes:
Published by topeq

More info:

Published by: topeq on Mar 27, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/20/2013

pdf

text

original

 
 
CCCJ 3113 PASARAN WANG DAN MODAL
PENDAHULUAN
Adakah pelaksanaan penambatan wang ringgit Malaysia merupakan cara yang bijak bagi Malaysia? Dengan itu, kajian dilakukan untuk menyelidik kadar pertukaranmata wang Malaysia dengan negara US dan China.
OBJEKTIF KAJIAN
Objektif menjalankan kajian ini adalah:1.Pertalian antara kadar inflasi dengan kadar pertukaran mata wang asing(KPMWA).2.Pertalian antara imbangan perdagangan dengan KPMWA.3.Pertalian antara pelaburan dengan KPMWA.
DATA KAJIAN
Data kajian ini diperoleh dari laporan tahunan Bank Negara Malaysia (1998-2006), Buletin Perangkaan Malaysia (1998-2006), majalah Dewan Ekonomi (bulan April& September 2005) dan internet. Tempoh kajian ini adalah antara sukuan keempat 1998sehingga sukuan ketiga 2005 untuk mengkaji kesan selepas pelaksanaan rejim kadar  pertukaran tetap
KAEDAH KAJIAN
 Kaedah Hasil Darab Momen Pearson, r 
Kaedah pekali korelasi hasil darab momen atau pekali korelasi Pearson ialah pengukuran berparameter yang digunakan bagi melihat hubungan antara dua pembolehubah, X dan Y (Chase & Bown 2000).Pekali korelasi hasil darab momen diasaskan kepada kovarians, iaitu kaedah yanghampir sama dengan varians. Sekiranya varians digunakan bagi menjelaskan perubahansatu set pemerhatian di sekitar nilai minnya, kovarians pula cuba menerangkan hubunganatau perubahan bersama dua pembolehubah. Dengan perkataan lain, kovariansmenjumlahkan perbezaan hasil setiap nilai individu bagi kedua-dua pembolehubah- 1 -
 
Korelasi tidak sempurnaKorelasi tidak sempurna
 
CCCJ 3113 PASARAN WANG DAN MODALditolak daripada nilai min masing-masing. Secara formula kovarians boleh ditulis seperti berikut:Kovarians = Σ (X- X)(Y-Y)NOleh sebab itu, seperti juga varians dan sisihan piawai, kovarians ialah ukuranmutlak dan nilainya berubah-ubah mengikut unit X dan Y yang diukur. Perubahansedemikian dapat dielakkan dengan menjadikan kovarians tanpa dimensi melalui penggunaan indeks atau pekali. Dalam kes hasil darab momen digunakan pekali korelasiyang diperoleh dengan membahagikan kovarians X dan Y dengan hasil sisihan piawai pembolehubah X dan pembolehubah Y. Pekali korelasi dikira seperti berikut:R = Σ xy√(Σx
2
Σy
2
)Iaitu x = X - X dan y = Y - YPembentukan koefisien korelasi sebagai alat objektif menyukat kekuatanhubungan antara dua pembolehubah X dan Y, hendaklah berpandukan beberapa kriteriayang berikut:a.Jika tidak wujud korelasi, nilai koefisien mestilah sifar. b.Bagi korelasi positif, tanda pada nilai koefisien hendaklah positif dan korelasinegatif pula hendaklah mewujudkan nilai koefisien yang bertanda negatif.c.Korelasi positif sempurna mestilah bernilai positif satu dan korelasi negatisempurna pula bernilai negatif satu.Kedudukan nilai-nilai koefisien korelasi:r = -1 r = 0 r = +1korelasi sempurnakorelasi kosong korelasi sempurna- 2 -
 
-1 < r < 00 < r < +1
 
 
CCCJ 3113 PASARAN WANG DAN MODAL
PENEMUANA. Perubahan Kadar Inflasi Malaysia Terhadap KPMWA
 KPMWA Malaysia Dengan China
Mengikut prinsip ekonomi, korelasi antara kadar inflasi sesebuah negara denganKPMWA negara itu adalah berhubung negatif, apabila kadar inflasi sesebuah negarameningkat terlalu tinggi akan membawa kesan negatif terhadap KPMWA negara itu.Manakala peningkatan kadar inflasi yang rendah tidak akan membawa kesan negatif terhadap KPMWA. Mengikut “Journal exchange rates pass-though to domestic price:Does the inflationary environment matter?” dari Ehsan U. Choudhri, Dalia S. Hakuradidapati korelasi antara kadar inflasi dengan KPMWA adalah hubungan positif. Apabila berlaku peningkatan kadar inflasi akan membawa kesan dalam peningkatan harga importdan seterusnya peningkatan dalam KPMWA.
r = Σ
 
XY
 
√{(Σ
X
²) (Σ
Y
²)}=202.4773√(20300.2124) (11.2509)=0.4237
Daripada hasil pengiraan korelasi pertalian antara kadar inflasi Malaysia denganKPMWA antara Malaysia terhadap China adalah bernilai positif iaitu r = 0.4237(
Silarujuk Lampiran 2.2.1)
. Dengan korelasi positif bermaksud pergerakan antara kadar inflasiMalaysia dengan KPMWA Malaysia terhadap China adalah sama arah. Jadi apabila kadar inflasi Malaysia meningkat akan membawa kesan terhadap KPWMA Malaysia terhadapChina menurun dan sebaliknya. Korelasi bernilai 0.4237 menerangkan korelasi positif yang lemah. Dengan itu perubahan kadar inflasi tidak membawa banyak perubahandalam KPMWA.Peningkatan kadar inflasi Malaysia yang rendah di Malaysia dapat menggalakkan perkembangan Malaysia dan seterusnya membawa kesan peningkatan dalam matawangMalaysia. Keadaan ini dapat tunjuk dalam graf dengan hubungan positif.- 3 -

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->