Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
社會大學8/30秋季班招生需要您 的轉寄

社會大學8/30秋季班招生需要您 的轉寄

Ratings: (0)|Views: 2|Likes:
Published by MAIIO
在大家千呼萬喚之下『北投法鼓山社會大學103年秋季班招生簡章』終於出來囉!(詳見附加
在大家千呼萬喚之下『北投法鼓山社會大學103年秋季班招生簡章』終於出來囉!(詳見附加

More info:

Published by: MAIIO on Aug 13, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/13/2014

pdf

text

original

 
 
法鼓山社會大學一○三年
 
季班
 
報名
學號
(
新生
)
電腦編號
(
免填
)
報名編號: _________________
 
 
!"
 #
 
$ %
 &
 
'
 
*+,-./
012345
67電8
 
8 (9) (:);<=>?@AB
 #CD(E)
 
FG CH IHJ
 
K J
 
LM NO PO
QRST
 
KUVWXY
 #
 
ZK [\ ]W
^`ab
(
c填
)
dbefg
 
hijkdbl^`abmnopqdb會r7stm
uv8wxy
z{
 
|}班"
~•€‚ƒA „…
 #†‡學9ˆ
-
‰Š班
 
‹Œ‰Š班
 
‹ŒŽ班
 
‹Œ‘班#’“9ˆ
-
”班
 #–—x˜™‰Š班
 
š生›œ
 #žŸ¡¢£¤
 
¥¦§i¨©
4
 #ª山«¬
-
¬-®
 
¯°±法
 
²³›œ
 
´µ›œ
 
生µ¨¶
·
 #¯¸¹º
 
H»¼a½¾’j班
 
─ 
¥¦¿ÀÁÂÃÄ ÅÆÇ'ÈÉ腦#ƧiÊËxj
Ì
 #7¯š生
-
‰Š班
 
7¯š生
-
‘班
 
ÂÍÎxyÏj‰Š#ÐÑÒÒ
-
‰Š班
 
ÐÑÒÒ
-
”班
 
Excel
ŽÓ大Ô‰Š班
Õ˜Ö×
ØÙ班9Ú #
 □ □ □ □ □ □
ÛÜÛÜÛÜÛÜ4 ÛÜ· ÛÜÌ ÛÜ9ØÙ班ÝÞ
 #ßà
(0900-1200)
#Gà
(1300-1600)
#áâ
(1600-1800)
#âß
(1800-2130)
ã
äåÅæbçè—é法Çêëì法鼓山íîfg
您的
æbçèìïstGðñò
,並取得您的同意
óôk
õ7ö÷6ø?@øùøuúøQRû
目的,
fg
您的
名ø`aüýôôôôôôû
個人資料
þÿ
後,
我們
F電腦
üý
在法鼓山
íî
o
7l
對象與所在地區,
持續給
QRm
2
ô
ØF
親自
行!"
ø
閱覽
#
~
求複製
d
#
補充
#
q
#$%&
停止蒐集
ø
處理
#
“m
3
ô
Ø
自由
擇!"#
æbçèì
$
n
%&'"#
w
"#()*
Ýì
'(將)法
"#
*+
luú
QRm
 
db
+
:_________ ___ 法ë
,理
b:_
________&_&&&&&&&_&&&&&&&&&&
填表9Ú:
 
 
-
 
9
{
.
法鼓山íî
/
:法鼓山ö?
0
È會ø法鼓山社會
14
ñW
0
È會ø法鼓山ˆ?
0
È會ø法鼓山bˆ社
0
È會ø法鼓山大
5
ˆ?
0
È會ø
67
?@
0
È會øH
8
ö學
9:;
ø
<
¯
=
øˆ
>?
ø
@A=
ø
BC=
ø
DE=
ø
F8=
ø
@集=
ø
CBGH@=
ø
I
6
=JKL
C„
M
1
NOP
ø
Q
íûm

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->