Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
60Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
metalografi bilimi (1.Kısım) Numune Hazırlama ve Dağlama Reaktifi

metalografi bilimi (1.Kısım) Numune Hazırlama ve Dağlama Reaktifi

Ratings: (0)|Views: 4,131 |Likes:
Published by Metal x man

More info:

Published by: Metal x man on Dec 05, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/14/2013

pdf

text

original

 
· " " d ~
mETALOGRAFi
BiLimi
(1.KISIM)
NUMUNE
HAlIRLAMA
veDAGLAMAREAKTiFLERi
Prof.Dr.Serdar
SALMANDr.
H.
Ozkan
GOLSOY
METALOGRAFI
BILIMI
(1.KISIM)
NUMUNE
RAZIRlAMA
ve
DAGlAMAREAKTiFlERI
 
MehmetH.
KORKUT
009.
Dr
MehmetH.
KORKUT
Dol'.
Dr
nobel
YAYIN
DAGITIM
- ~
NKARA,
EYLUl2004_=_
PROF.DR.
SERDARSALMAN
DR.
H.
OZKANGOLSOY
(1.KISIM)
NUMUNEHAZIRLAMA
ve
DAGLAMAREAKTiFLERi
METALOGRAfJ
BiLiMi
Prof,
Dr,
MehmetH.KORKU1'
EO.
Tek.
Egt.
Fal:..
.
Prof.
Dr.
Mehme[
H.KORKlJ1'
F.O.
Tell.
EgL
Fait.
/
.""met
H.
KORKUT
~ . D r
 
Nobel
Yaytn
No:701
TeknikYoymlan
Dizi
No:48
ISBN
975-591-686-5
eNsez
KOTOPHANE
BllGI
KARTI
©1.
Boslm,
Eylul
2004
SoyfoTosoflm
NorminKorahon
BasklveCilt
Nobol
Boslmevi
+903122569762
Insanliglnhizmetinesunulan
tOm
malzemelenn
mekanik,optik,
elektnk-elektronik,
fiziksel
ve
kimyasal
Clzelliklenni
bu
malzemelenn
iy
yapisl
vebilegimlen
ileaylklamak
mOmkOndOr.
Mevcutmalzeme
Clzelliklen
lie
ilgilibelinemeleryapmak
yanlnda,bu
malzemelerdekihata
vehasanann
tespitindedemalzemelenn
iy
yap,s'nlnbilinmeslningerekliligikaYlnllmazdlr.Teknolojiyeuygunmalzemegeligtinlmesi
iyinde
malzeme
iy
yaplslnln
iyi
bilinmesi
Clnemlidir.
Kullanmaktaoldugumuzmalzemelenn
ve
kullanmaflrsatlbulacaglmlzmalzemelennkullanabilirligininbelinenmesi;malzemelenn
iy
yap,s,nl
inceleyen
bilim
dalialan"METALOGRAFI"
ile
saglanlr.Metalografi
bir
bilimdalindadaha
yak
birsanat
ClzelligigClstenr.
Metalografi
lie
ilgili
Ilk
aragtlrmalardamalzemelenn
iy
yapllanhakklndaki
bllgller
dOzensizveyetersizdi.
Yaklaglk
150
yll
Clnce
metalografibilimininkurucusuSorbytaraflndanyapllan
basitamatemel
olugturanyaligmalarmetalografi
bilimiiyin
baglangly
noktaslnl
tegkiletmigtir.
Sorbyden
sonra
yapllanyallgmalarda
hemyeni
metalografikincelemetekniklengeliglinlmi
g
hem
de
yeni
malzeme
yegitlen
yallgllmlgtlr.Metalografi
yClntemlerOzenne
dOzenlenenilk
yazillmetinlerbirkaysayfa
iken
artlk
bugOnbu
metinler
yOzlerce
sayfalik
kitaplarhaline.
gelmigtir.
GOnOmOzde,
metalografiknumunehazlnamatekniklen,geligmi
g
incelemeteknikleri,daglama
reaktiftenvesolOsyonlarayn
ayn
kitaplarhalindeyazllmaktadlr.Bilimsel
ve
teknolojikgeligmelereparalelolarak,malzeme
bilimi
Ozenne
yenigeligtinlen
teonler
incelemetekniklenni;yeni
Oretilen
lien
teknoloji
malzemelenise
farklidaglamareaktiftenni
ortayaYlkarmlg!lr.
Hazlnanan
bu
kitaptametalografiknumunehazlrlama
tekniklen,bu
tekniklennkullanllmaslndakargilagllan
gOylOkler
ve
yClzOmlen
vede
pratikteslkyakullanllanbagtametalvealaglmlarolmak
Ozere
seramikmalzemeler
iyingeligtinlmi
g
makro
ve
mikrodaglama
reaktiftenvesolOsyonlarvenlmigtir.
Bu
kitapta
TeknikEgitim
FakOltelennde,mOhendislikFakOltelenndeve
bazlMeslek
YOksek
Okullanndaokutulan"Metalografi"derslen
iyin
Clgrencilere
vedeendOstriyel
uygulamalardametalografik
yMtemlen
kullananaragtirmaci
ve
teknisyenlerekolayliksaglayacaktlr."Metalografi"konusundadahaoncemevcut
kitaplan
bulunan
Prof.
Dr.Emel
GEl;GINLI
veProf.
Dr.
Hikmet
Ol;I:;;IK'a
bubilim
dalina
katkllanndandolayl
tegekkOredenz.Bukitap
hazlrllglMarmaraOniversitesi,TeknikEgitim
FakOltesi'nde
Metalografidersiolarak
ilk
defadersprogramlkapsamlna
alinlp
okuttugumdan
ben
dOgOndOgOm
bir
kbnuydu.Ogrencim
alanArg.Grv.
Dr.
H.OzkanGOLSOY'un
bu
dersimeyardimcioldugulaboratuaruygulamalan
ile
"Metalografi"
kitablnln
olugturulmasl
dOgOncesinin
geryage
dClnOgecegi
inanclm
arttl.
Dr.
H.OzkanGOLSOY
i1e
hazlrladlglmlz
bu
kitablneksiklen
ve
varsahatalanileilgili
uyan
ve
gClrOglere,
herzamandaha
iyi
vedogruya
ulagmak
aylslndan
sayglduyacaglz.
Kitabl
hazlrlayanyazarlannyetigtinlmesinde
emegi
geyenlere,rahatbirortamsaglayanaile
lenmizegOkranlanmlzl
sunarken
bOyoklenmizden
ebediyetekavuganlanrahmetleanlyoruz.
Prof.
Dr.
Serdar
SALMAN
Dr.
HOzkan
GOLSOYIstanbul,Ocak2004
(ttJ
alia
Fenari50kakNo:38Cagaloglu
.
!STAN8UL
y a y m ~
a u ~
T E l ; ~ 9 0 2 1 2
5116144
F A K 5 : ~ 9 0 2 1 2
5116149
dagI
GENELDAGITIM
Solman,
Sardar;
GCilsoy,
H.6zkonMalologrofi
Bilimi/Prof-Dr.
SerdorSa/man·
Dr.
H.
Ozkan
Gii/soy
1.
Boskl,
VII1+
144s,160x2J5mm
Kaynaklarvor
va
Indaksivor
ISBN;
975-591-6B6-5
J.
Mela/ogron,
2.
MClb:ema,
J.
MDhendis/ik
METALOGRAFi
BiLiMi
Prof.
Dr.
SerdarSalman
Dr.H.
Ozkan
GOlsoy
KapokTasonm
Mahtap
Bayroktor
Yilrilmaz
d l . g j @ n Q b ~ l l ' l ' y i n . t a m
GENELYAYIN
DANI.MANI
Prof.
Dr.
Hasan
BACANLI
hosanbocanli@nabe/yuyin.com
lID
Copyrighl
2004,
NOBEL
YAYIN
DAGITIM
Bu
kitobln
biliUn
haklanNobel
YOyln
Dogilim
Lld.
~ l i ' n o
aitHr.YOYlnovinin
yozlh
izni
olmakstzm,
kitabmtUmilnilnveya
bir
klsmlnlnolaktronik,makonik
yoda
fotokapi
yoluyla
baslml,
yaylrnl,
o;ogolhlmosl
va
dagl!lml
yopl1omoz.
~ " 9 ! l ~ J
...?
Adakale
50kak
Na:
I6/2
Y e n l ~ e h l r
-
ANKARA
TEL:+90312
4356131
PIIX
f A K 5 : ~ 9 0 3 1 2
4344832
~
www.nabelyayln.com
.
nobel@nabelyayin.rom

Activity (60)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Ayşenur Keleş liked this
cyberhector liked this
ayhnoztrk liked this
İsmail Gülmez liked this
Hüseyin Oflaz liked this
Eren Zengin liked this
Rıza Kara liked this
Cemre Yılmaz liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->